Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zákon č. 86/2002 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

28.4.2008
doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc., Ing. Vladimír Valenta

Cílem prvních tří dílů seriálu bylo poskytnout zjednodušený návod, jak správně vyjadřovat účinnost kotlů a kotelen, a to i v případě, že jsou osazeny kondenzačními kotli. Je třeba zdůraznit, že účinnost kotle i kotelny není parametr fixní nýbrž proměnný závislý na celé řadě konkrétních podmínek.

7.4.2008
doc. Ing.Tomáš Dlouhý CSc., Ing. Vladimír Valenta

V druhé části článku jsou uvedeny vztahy pro určení hodnoty entalpií spalin pro teploty nad i pod rosným bodem s respektováním skupenského kondenzačního tepla. V závěru je uveden praktický příklad stanovení entalpie spalin zemního plynu při zadané teplotě, přebytku vzduchu a atmosférickém tlaku. Článek je určen odborné veřejnosti.

24.9.2007
Prof. Ing. Jiří PETRÁK, CSc., Recenzent: Ing. Zdeněk Lerl, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky tekutin a energetiky

V článku profesora Petráka a následném "Vysvětlení a poznámky k textu" od docenta Brože jsou popsány dva pohledy na environmentální hodnocení spotřeby elektrické energie. Je na čtenáři, aby si vytvořil vlastní úsudek. Předností obou částí příspěvku je vyjasnění stanovisek a pohledů na podklady pro hodnocení ekologických přínosů úspor elektrické energie.

3.9.2007
prof. Ing. František Hrdlička, CSc., České vysoké učení technické v Praze - Fakulta strojní

Příspěvek, který byl přednesen na konfrenci Vytápění Třeboň 2007 a nebyl zařazen do sborníku. Politika EU a zásady jejího vývoje, přehled současného stavu využívání biomasy v ČR, přehled emisních limitů pro střední zdroje na tuhá paliv s uvedením nejvýznamnějších výrobců kotlů pro spalování biomasy.

6.8.2007
Ing. Miroslav Urban, prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Ing.Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB, Thákurova 7 160 00 Praha 6

Článek přibližuje metodiku výpočtu energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb., která nahrazuje vyhlášku 291/2001 Sb. a je prováděcí vyhláškou k §6a zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií v pozdějším znění. Je úvodní informací k popisu metodiky, způsobu a principu výpočtu energetické náročnosti budov a slovně doprovází konkrétní výpočetní postup dosažení hodnotícího měřítka energetické náročnosti budovy.

28.5.2007
Ing. Libor Novák, Ing. Renata Straková

Plnění požadavků EU ve vztahu k prosazování politiky úspor energie a implementace směrnice o energetické náročnost budov (ENB) do naší legislativy padá u nás především na hlavu ředitele odboru ekologické energetiky MPO, pana Ing. Ladislava Pazdery. Tohoto tématu se týká i první část našeho rozhovoru.

2.5.2005
Ing. František Jiřík, Komín servis

Od 1. června 2002 platí zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), který ukládá zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest.

3.1.2005
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Znečišťující látky ve spalinách z různých paliv, porovnání s emisními limity a příklady výpočtu předpokládané koncentrace.

27.12.2004
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Příspěvek podává obsáhlou, komplexní informaci o současné legislativě v ochraně ovzduší ve vztahu k stacionárním zdrojům znečišťování. Popisy mechanizmu vzniku hlavních znečišťujících látek a jejich působení na ovzduší a zdraví člověka. Přímé praktické využití zde naleznou projektanti a provozovatelé kotlů. Druhá část příspěvku upozorňuje na novou legislativu se zaměřením na spalovací zdroje, v přehledných tabulách jsou uvedeny sazby pro zpoplatněné látky a emisní limity podle druhu paliva.

20.12.2004
doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc., prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Příspěvek podává obsáhlou, komplexní informaci o současné legislativě v ochraně ovzduší ve vztahu k stacionárním zdrojům znečišťování. Popisy mechanizmu vzniku hlavních znečišťujících látek a jejich působení na ovzduší a zdraví člověka. Přímé praktické využití zde naleznou projektanti a provozovatelé kotlů. Příspěvek je rozdělen na tři články, první část je zaměřena na popis hlavních znečisťujících látek vznikajících při spalování, vysvětlení pojmů a mechanizmu vzniku emisí, působení imisí a obsahuje i souhrnnou přehlednou informaci o nové legislativě v ochraně ovzduší se zaměřením na malé zdroje.

25.6.2004
Gas s.r.o.

Jedním z podnětů pro svolání jednání z iniciativy GAS s.r.o. ohledně navrhované novely zákona č. 86/2002 Sb. byl i článek publikovaný na TZB-info. Konkrétně se jedná o § 12 písmeno f) ukládající podnikatelským subjektům zajišťovat u provozovaných kotlů měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest.

22.4.2004
Ing. Renata Straková, TZB-info

Požádali jsme o názor pracovníka jednoho z našich předních výrobců plynových kotlů na téma naplnění a důsledky zákona č. 86/2002 Sb. V příspěvku jsou popsána úskalí, se kterými se mohou autorizované osoby pro měření emisí malých zdrojů setkat z pohledu výrobce. Praktické zkušenosti a postřehy by mohly být námětem pro novelu výše zmíněného zákona.

25.3.2004
Ing. Renata Straková, TZB-info

Záměrem příspěvku jsou informace o přísnějších kritériích kladených na nově instalované malé zdroje na území hlavního města Prahy. Přínosem by mělo být informovat budoucí uživatele ale i technickou veřejnost o těchto požadavcích a rozpoutat diskuzi na toto téma. Přímo souvisejícím článkem je Měření malých kotlů - nové povinnosti od Ing. Františka Jiříka.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama