Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení č. 353/2002 Sb. kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.01.2007

se změnami:zrušeno 615/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 127/2002 Sbírky zákonů na straně 7408
schváleno:03.07.2002
účinnost od:14.08.2002
zrušeno:01.01.2007
[Textová verze]

353/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. července 2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), (dále jen "zákon"): § 1 Předmět úpravy (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví emisní limity, podmínky provozování a způsob zařazování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle § 4 odst. 4 zákona (dále jen "zdroj") do jednotlivých kategorií zdrojů. (2) Toto nařízení se nevztahuje na a) spoluspalování odpadů s palivy ve zdrojích, které je uvedeno ve zvláštním právním předpisu,2) b) zdroje, které emitují těkavé organické sloučeniny z procesů aplikujících rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu.3) ----------------------------------------------------------------- 1) Směrnice Rady 84/360/EHS, o boji se znečišťováním ovzduší z průmyslových závodů. Směrnice Rady 87/217/EHS, o předcházení a omezování znečišťování životního prostředí azbestem. Směrnice Rady 92/112/EHS, o postupech ke slaďování programů omezování a konečného vyloučení znečišťování způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého. Směrnice Rady 96/61/EC, týkající se integrované prevence a omezování znečišťování. 2) Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu. 3) Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu. § 2 Základní pojmy Pro účely tohoto nařízení se rozumí a) vyjmenovaným zdrojem - zdroj uvedený v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, b) nevyjmenovaným zdrojem - zdroj neuvedený v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, c) zvláště velkým zdrojem4) - zdroj se zvláště významným vlivem na kvalitu ovzduší uvedený v příloze č. 1 nebo příloze č. 2 k tomuto nařízení nebo ve zvláštním právním předpisu,4) d) velkým zdrojem - zdroj s velmi významným vlivem na kvalitu ovzduší uvedený v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení nebo zdroj, u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního ohřevu je vyšší než 5 MW, nebo zdroj, který při svém projektovaném výkonu a při hmotnostní koncentraci znečišťující látky odpovídající emisnímu limitu překračuje limitní roční hmotnostní tok emise alespoň 1 nebo více z dále uvedených znečišťujících látek množství 1. 200 t tuhých znečišťujících látek, 2. 300 t oxidu siřičitého, 3. 4 t chloru a jeho těkavých anorganických sloučenin uváděných jako chlor, 4. 10 t těkavých organických látek uváděných jako celkový organický uhlík ze zdrojů, 5. 200 t oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý (dále jen "oxidy dusíku"), 6. 1 t sulfanu, 7. 2 t těkavých anorganických sloučenin fluoru uváděných jako fluor, 8. 50 t oxidu uhelnatého, 9. 50 t amoniaku, nebo 10. v případě jakékoli další ze znečišťujících látek nebo jejich stanovené skupiny uvedené v seznamu znečišťujících látek překračuje její celková roční emise zjištěná z hodinového průměru desetinásobek hmotnostního toku rozhodujícího pro stanovení limitní koncentrace v odpadním plynu, e) středním zdrojem - zdroj s významným vlivem na kvalitu ovzduší uvedený v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, nebo zdroj, u něhož jmenovitý tepelný výkon přímého procesního ohřevu je roven nebo vyšší než 0,2 kW, nebo zdroj, který překračuje při svém nejvyšším projektovaném výkonu za nejméně příznivých provozních podmínek s ohledem na ochranu ovzduší a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu roční hmotnostní tok emise alespoň u 1 nebo více znečišťujících látek v množství od 10 do 100 % uvedených v písmenu d) bodech 1 až 10 nebo překračuje-li při maximálním projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající obecnému emisnímu limitu hodinovou emisi stanovenou jako rozhodný hmotnostní hodinový tok emisí znečišťující látky, nebo stanovené skupiny znečišťujících látek, pro stanovení obecného emisního limitu postupem uvedeným ve zvláštním právním předpisu,5) f) malým zdrojem - zdroj, který nelze zařadit podle písmen c) až e), g) stávajícím zdrojem - zdroj, na který bylo vydáno stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nestanoví-li toto nařízení jinak, h) novým zdrojem - zdroj, na který bylo vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, nestanoví-li toto nařízení jinak, i) přímým procesním ohřevem - ohřev, u kterého jsou znečišťující látky vzniklé spalováním paliv odváděny společně se znečišťujícími látkami emitovanými technologickým procesem, j) zemědělským zdrojem - zdroj emisí amoniaku a dalších znečišťujících látek z provozu zemědělských technologií uvedený v příloze č. 2 k tomuto nařízení. ----------------------------------------------------------------- 4) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). 5) Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. § 3 Vyjmenované zdroje a jejich kategorizace (1) Kategorie vyjmenovaných zdrojů, specifické emisní limity a technické podmínky jejich provozu jsou uvedeny v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení. Technické a další podmínky provozu vyjmenovaných zdrojů obsahují požadavky na konstrukci a vybavení zdroje nebo na jeho provozování, které specifické emisní limity doplňují nebo nahrazují. (2) Pro vyjmenované zdroje platí specifické emisní limity a technické podmínky jejich provozu uvedené v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení a dále lze uplatnit obecné emisní limity u znečišťujících látek, pro které nejsou specifické emisní limity stanoveny. Obecné emisní limity se uplatňují postupem podle § 9 odst. 4 zákona. § 4 Nevyjmenované zdroje Na zdroje, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení, se vztahují obecné emisní limity stanovené zvláštním právním předpisem.5) Kategorizace nevyjmenovaných zdrojů se stanoví podle § 2 písm. d) až f) tohoto nařízení. ----------------------------------------------------------------- 5) Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. § 5 Postup stanovení obecných emisních limitů (1) Pokud pro danou znečišťující látku nebo stanovenou skupinu látek není u zdroje stanoven specifický emisní limit a dojde-li k vymezení znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin tak, aby byly plněny obecné emisní limity, orgán kraje v přenesené působnosti (dále jen "orgán kraje") a) stanoví obecné emisní limity těch znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, u nichž činí při nejvyšším projektovaném výkonu zdroje a při hmotnostní koncentraci odpovídající jejich obecnému emisnímu limitu vypočtený roční hmotnostní tok více než 4 % hodnoty ročních hmotnostních toků znečišťujících látek uvedených v § 2 písm. d), b) stanoví obecné emisní limity jiných látek, jejichž emise lze u zdroje prokazatelně předpokládat a které mají významný vliv na kvalitu ovzduší v místě působení zdroje, především jedná-li se o oblast podle § 7 odst. 1 zákona, c) stanoví obecné emisní limity dalších látek na základě vlastního posouzení nebo odborného posudku a odůvodní je ve vydaném rozhodnutí, d) u zvláště velkého zdroje posoudí stanovení emisních limitů podle § 6 u všech znečišťujících látek v tomto ustanovení uvedených, pro které nejsou u zdroje stanoveny specifické emisní limity. (2) Od plnění stanovených emisních limitů podle odstavce 1 písm. b) a c) lze upustit u těch znečišťujících látek nebo jejich stanovených skupin, u kterých výsledky autorizovaného měření emisí prokáží nebo odborný posudek doloží, že jejich emise jsou pod úrovní 10 % obecného emisního limitu a pod 10 % limitního emisního toku. § 6 Emisní limity zvláště velkých zdrojů Při vydávání povolení podle § 17 odst. 1 a 2 zákona u zvláště velkých zdrojů se stanoví obecné emisní limity a další podmínky jejich uplatňování v souladu s § 5 u těchto znečišťujících látek a) tuhé znečišťující látky, b) oxid siřičitý, c) oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý (oxidy dusíku), d) oxid uhelnatý, e) sulfan, f) thioethery a thioalkoholy, g) amoniak a amonné soli vyjádřené jako amoniak (amoniak), h) těkavé organické látky vyjádřené jako organický uhlík (VOC), i) těžké kovy a jejich sloučeniny vyjádřené jako kov (těžké kovy), j) azbest (suspendované částice, vlákna), k) chlor a jeho plynné sloučeniny vyjádřené jako Cl (chlor), l) fluor a jeho plynné sloučeniny vyjádřené jako F (fluor), m) arzen a jeho sloučeniny vyjádřené jako As (arzen), n) kyanidy vyjádřené jako CN (kyanidy), o) karcinogenní a mutagenní látky nebo látky ovlivňující reprodukci6) (karcinogeny), p) polychlorované dibenzodioxiny a polychlorované dibenzofurany (PCDD a PCDF), r) pachové látky, pokud pro tyto znečišťující látky nejsou v příloze č. 1 nebo č. 2 k tomuto nařízení stanoveny specifické emisní limity. ------------------------------------------------------------------ 6) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 185/2001 Sb. § 7 Společná ustanovení Pro účely zpoplatňování emisí znečišťujících látek podle § 19 zákona a vedení provozní evidence podle § 13 zákona se považuje soubor všech zdrojů znečišťování ovzduší téhož provozovatele, které jsou umístěny v jediném provozním celku nebo areálu, za společný zdroj. Kategorii společného zdroje určuje kategorie zdroje, která je podle § 4 odst. 4 písm. a) zákona nejvyšší. § 8 Přechodná ustanovení (1) Splnění zpřísněných nebo nově uložených specifických emisních limitů u všech zdrojů, kterým je toto nařízení stanoví, zajistí provozovatelé nejpozději do 1. ledna 2005. Do té doby provozovatelé dodržují emisní limity platné do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení a postupují podle bodu 0.4. přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Toto ustanovení se nevztahuje na emisní limity pro pachové látky. (2) Pokud zákon zakládá u již provozovaného zdroje povinnost změnit nebo nově zpracovat soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření (provozní řád) podle § 11 odst. 2 zákona, učiní tak provozovatel nejpozději do 31. května 2003. (3) Provozovatelé stávajících zdrojů provedou první měření emisí u a) zvláště velkých zdrojů do 31. března 2003, b) velkých zdrojů nejpozději do 1 kalendářního roku ode dne posledního jednorázového měření, které bylo prokazatelně provedeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, c) středních zdrojů, u kterých se dodržování emisních limitů dosahuje úpravou technologického řízení výrobního procesu nebo použitím zařízení k čištění odpadního plynu a poslední jednorázové měření nebylo prokazatelně provedeno po 1. lednu 2000, nejpozději do 31. prosince 2003, d) středních zdrojů, u kterých se dodržování emisních limitů dosahuje úpravou technologického řízení výrobního procesu nebo použitím zařízení k čištění odpadního plynu a poslední jednorázové měření proběhlo prokazatelně po 1. lednu 2000, nejpozději do 3 kalendářních roků od data tohoto měření. (4) U stávajících zvláště velkých zdrojů, kde ne-jsou obecné emisní limity stanoveny postupem podle § 5, požádá provozovatel orgán kraje o jejich stanovení do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. § 9 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. Předseda vlády: Ing. Zeman v. r. Ministr životního prostředí: RNDr. Kužvart v. r. Příl.1 Kategorie vyjmenovaných zdrojů, emisní limity a požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického procesu 0. VŠEOBECNÉ ZÁSADY 0.1. POUŽITÁ OZNAČENÍ Pro účely této přílohy se užívá označení: a) vztažné podmínky A pro emisní limit znamenají koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek (101,325 kPa, 293,15 K), někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu (obvykle kyslíku), b) vztažné podmínky B pro emisní limit znamenají koncentraci příslušné látky ve vlhkém plynu za normálních podmínek (101,325 kPa, 293,15 K), někdy s udáním referenčního obsahu některé látky v odpadním plynu (obvykle kyslíku), c) vztažné podmínky C pro emisní limit znamenají koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek, d) "nest." u emisních limitů, u výrobních emisí a měrných výrobních emisí značí, že pro uvedenou znečišťující látku není stanoven specifický limit, e) VOC značí těkavé organické látky vyjádřené jako organický uhlík, f) NO2 značí oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjádřené jako oxid dusičitý, g) TZL značí tuhé znečišťující látky, h) SO2 značí oxid siřičitý, i) SOx značí oxidy síry (SO2 a SO3), pokud text této přílohy neuvádí jinak, j) NH3 značí amoniak, k) HCl značí chlorovodík, l) HF značí fluorovodík, m) CO značí oxid uhelnatý, n) O2R značí referenční obsah kyslíku. 0.2. PLATNOST EMISNÍCH LIMITŮ V případě, že není v tomto nařízení uvedeno jinak, jsou stanovené emisní limity platné pro stávající i nové zdroje. Obecné emisní limity se uplatní postupem podle § 5 tohoto nařízení u všech vyjmenovaných i nevyjmenovaných zdrojů. Stávající zdroje musí po rekonstrukci nebo generální opravě plnit emisní limity platné pro nové zdroje. 0.3. ZÁVAZNÉ PODMÍNKY PROVOZU ZAŘÍZENÍ NA SPALOVÁNÍ ODPADNÍCH PLYNŮ Všechna (i nouzová) zařízení k likvidaci odpadních plynů se konstruují tak, aby při spalování odpadních plynů bylo zabezpečeno optimální vedení spalovacího režimu a snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší. Nejvýše přípustná tmavost kouře je dána emisním limitem. Odcházející kouř nesmí být tmavší než 2. stupeň při měření a hodnocení Ringelmannovou stupnicí. Při zapalování odpadního plynu na fléře a po dobu nejdéle 10 minut může tmavost kouře dostoupit až do úrovně stupně 3 Ringelmannovy stupnice. PRO NOVÉ ZDROJE 1. Fléra (pochodeň) je zařízení pro snížení emisí látek znečišťujících ovzduší, které pracuje jako a) havarijní výpust plynů do vnějšího ovzduší nebo b) při spojení technologických prostorů s vnějším ovzduším nebo c) při neustáleném a jinak těžce zpracovatelném přebytku plynů. 2. Každá fléra je posuzována individuálně s ohledem na její konstrukci, lokalizaci a na spalované plynné médium. Při posuzování těchto zařízení je třeba dávat přednost asistovaným flérám, tj. flérám, které mají konstrukční možnost ovlivňovat množství přiváděného vzduchu a teploty spalování. 2.1. V případě kolísání výhřevnosti nebo množství odpadního plynu vstupujícího do fléry je odpadní plyn spalován současně s vhodným stabilizačním palivem. Spalovací zařízení je vybaveno regulací na stálou optimalizaci poměru stabilizačního paliva, spalovacího vzduchu a odpadního plynu. 2.2. Spalovací prostor fléry je tepelně izolován. 3. Údaje se vyjadřují při referenčním množství kyslíku 11%. 0.4. PLÁN SNÍŽENÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK U TECHNICKÉHO ZDROJE Provozovatel zdroje § 8 odst. 1 tohoto nařízení, pokud nesplňuje zpřísněný nebo nově uložený specifický emisní limit, vypracuje nejpozději do 30. listopadu 2002 návrh plánu na snížení emisí znečišťujících látek (dále jen "plán") a předloží ho podle § 5 odst. 7 zákona orgánu kraje se žádostí o schválení k jeho provádění. 1. Postup při zpracování plánu provozovatelem zdroje Provozovatel v plánu uvede: a) kategorii, skupinu, název, umístění a popis zdroje podle údajů provozní evidence, b) podrobný technický popis zdroje a používaných technologických postupů, c) způsob odvádění znečišťujících látek do vnějšího ovzduší, d) dosavadní provozní řád zpracovaný podle § 11 odst. 2 zákona, jedná-li se o zvláště velký nebo velký zdroj, e) návrh provozního řádu pro období uplatňování plánu, f) dosavadní způsob zjišťování emisních koncentrací znečišťujících látek a množství vypouštěných znečišťujících látek, g) kopie protokolů o autorizovaných měřeních emisí provedených u zdroje podle právních předpisů platných do dne nabytí účinnosti zákona, h) údaje obsažené v souhrnné provozní evidenci, zejména celkové množství vypuštěných emisí vykazované za uplynulá 2 léta, i) porovnání stávající technologie s navrženou upravenou technologií. Uvedení termínu realizace této změny při využívání technologického zařízení zdroje, j) další technickoorganizační opatření, k) způsob dosažení a vyhodnocení snížení emisí a emisních koncentrací na úroveň zpřísněných emisních limitů jako výsledku plnění plánu, l) termín zahájení plnění plánu, nejpozději k 1. lednu 2003. m) termíny a způsob kontrol průběžného plnění plánu, n) jména, adresy a podpisy provozovatele zdroje a orgánu kraje. 2. Náležitosti a lhůty zpracování, schvalování a plnění plánu a) plán je zpracováván a schvalován ve 3 vyhotoveních, b) krajský úřad plán schválí nebo zamítne do 90 dnů od data doručení žádosti provozovatele. c) ukončení účinnosti plánu a jeho splnění se stanoví nejpozději od 1. ledna 2005. Tento termín je dobou stanovenou orgánem ochrany ovzduší podle § 5 odst. 9 zákona. 3. Postup orgánu kraje při schvalování plánu a) pokud orgán kraje plán neschválí, vyrozumí o tom provozovatele bezodkladně, b) orgán kraje si vyžádá doplnění nebo upřesnění plánu, pokud to uzná za nezbytné, tak, aby schválené znění plánu obsahovalo vypořádání všech připomínek a doporučení, které označí jako zásadní, c) pokud orgán kraje po posouzení plán schválí, vyrozumí o tom bezodkladně provozovatele, předá mu schválené vyhotovení plánu, d) předá schválené vyhotovení plánu inspekci, e) vyrozumí o schválení plánu Ministerstvem životního prostředí (dále jen "ministerstvo") zřízenou právnickou osobu podle § 13 odst. 1 zákona. 1. ENERGETIKA Mimo spalovací zdroje uvedené v § 4 odst. 5 zákona 1.1. Třídění a úprava uhlí, briketárny Kategorie: zvláště velký zdroj mimo případy zařazení do jiné kategorie uvedené v textu tabulky ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO VOC ------------------------------------------------------------------ a) Třídění a jiná studená úprava uhlí, (střední zdroj) 100 nest. nest. nest. nest. - B ------------------------------------------------------------------ b) Tepelná úprava uhlí 100 nest. nest. nest. 50 5 A ------------------------------------------------------------------ Pro polycyklické aromatické uhlovodíky platí obecný emisní limit jako specifický limit. 1.2. Výroba koksu - koksovací baterie Kategorie: zvláště velký zdroj mimo případy zařazení do jiné kategorie uvedené v textu tabulky ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO VOC ------------------------------------------------------------------ Otop koksárenských baterií nest. 1) 500 nest. nest. 5 B ------------------------------------------------------------------ Příprava koksovací vsázky (střední zdroj) 100 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Koksování3) 2) nest. nest. nest. nest. - - ------------------------------------------------------------------ Vytlačování koksu3) 100 4) nest. nest. nest. nest. - B ------------------------------------------------------------------ Třídění koksu (střední zdroj) 100 nest. nest. nest. nest. - B ------------------------------------------------------------------ Odkazy: 1) obsah sulfanu v topném plynu nejvýše 500 mg/m3 2) přípustné viditelné emise budou pro každou koksárenskou baterii stanoveny v místním provozním předpisu jako součást technicko-organizačních opatření (§ 11 odst. 2 zákona) 3) pro polycyklické aromatické uhlovodíky platí obecný emisní limit, vztažné podmínky C 4) zjišťováno jako denní průměr Požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického procesu a) veškeré úniky znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat nejnižší možnou míru odsáváním a odprašováním či hermetizací, je-li to technicky proveditelné, b) plnicí plyny (při plnění koksárenských komor) je třeba odvádět do surového koksárenského plynu nebo do jiné koksovací komory. Podmínky průběhu operačního cyklu je třeba stanovit v provozním řádu jako součást technicko-organizačních opatření, c) množství tuhých látek vypouštěných do ovzduší je omezeno hodnotou 0,1 kg/t celkového suchého koksu (cks). Druh a kvalita hasicí vody je třeba stanovit v provozním řádu jako součást technicko-organizačních opatření, d) zařízení chemických provozů koksoven je třeba zabezpečit proti únikům VOC do vnějšího ovzduší. Závadné vody z přímého chlazení plynu nesmějí být v přímém styku s ovzduším, e) obsah sulfanu v koksárenském plynu na výstupu z chemických provozů nesmí překročit 500 mg/m3. Obsah sulfanu se zjišťuje trvale provozním měřením, f) vypouštění koksárenského plynu do ovzduší není dovoleno. Podmínky pro jeho případné řízené spalování je třeba stanovit v provozním řádu jako součást technickoorganizačních opatření (§ 11 odst. 2 zákona). 1.3. Zařízení na zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba a rafinace plynů a minerálních olejů, výroba energetických plynů (generátorový plyn, svítiplyn), syntézních plynů a bioplynu Kategorie: zvláště velký zdroj Obecné emisní limity pro TZL, SO2, NO2, CO, sulfan, amoniak, polycyklické aromatické uhlovodíky thioethery, thioalkoholy a pachy jako specifické limity při vztažných podmínkách A. 1.4. Hlubinné uhelné doly Kategorie: střední zdroj Specifický emisní limit pro methan není stanoven. Tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštního právního předpisu7). 2. Průmyslová výroba a zpracování kovů Požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického procesu: a) U diskontinuálních pochodů s proměnlivými emisemi jsou emisní limity stanoveny pro průměrné parametry technologických procesů. b) Veškeré úniky tuhých znečišťujících látek do ovzduší ze zdrojů specifikovaných v kapitole 2 je třeba snižovat na nejnižší možnou míru odsáváním a odprašováním či hermetizací, je-li to technicky proveditelné. 2.1. Zařízení na pražení nebo slinování kovové rudy včetně sirníkové rudy Kategorie: zvláště velký zdroj nebo velký zdroj podle zvláštního právního předpisu5), mimo případy zařazení do jiné kategorie uvedené v textu tabulky ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO VOC ------------------------------------------------------------------ Příprava vsázky (stávající střední zdroj) 100 nest. nest. nest. nest. C ------------------------------------------------------------------ Příprava vsázky (nový střední zdroj) 50 nest. nest. nest. nest. C ------------------------------------------------------------------ Spékací pásy aglomerace (stávající zdroj) 100 400 400 6000 2) 19 A 8000 1) ------------------------------------------------------------------ Spékací pásy aglomerace (nový zdroj) 50 400 400 6000 2) 19 A 8000 1) ------------------------------------------------------------------ Manipulace se spečencem3) (stávající střední zdroj) 100 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Manipulace se spečencem3) (nový střední zdroj) 50 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Peletizační závody4) (nový zdroj) 25 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Odkazy: 1) pro karbonátové rudy 2) plynné anorganické i organické sloučeniny rtuti max. 1 mg/m3 3) jako chlazení, drcení, mletí, třídění 4) jako drcení, sušení, peletizace 2.2. Zařízení na výrobu surového železa nebo oceli Z prvotních nebo druhotných surovin, včetně kontinuálního lití Kategorie: zvláště velký zdroj nebo velký zdroj, mimo případy zařazení do jiné kategorie uvedené v textu tabulky 2.2.1. Výroba železa ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO VOC ------------------------------------------------------------------ Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou (stávající střední zdroj) 100 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Doprava a manipulace s vysokopecní vsázkou (nový střední zdroj) 50 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Odlévání2) (stávající zdroj) 100 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Odlévání (nový zdroj) 50 nest. 400 nest. nest. - A ------------------------------------------------------------------ Ohřívače větru (stávající zdroj) 100 1) 1) 6000 nest. 7 A ------------------------------------------------------------------ Ohřívače větru (nový zdroj) 50 1) 400 6000 nest. 7 A ------------------------------------------------------------------ Odkazy: 1) platí obecné emisní limity 2) vysoká pec 2.2.2. Výroba oceli Např. konvertory, Siemens-Martinské pece, dvounístějové tandemové pece, Marz-Bohlenovy pece ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO VOC ------------------------------------------------------------------ Doprava a manipulace se vsázkou1) (stávající střední zdroj) 100 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Doprava a manipulace se vsázkou1) (nový střední zdroj) 50 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem (stávající zdroj) 75 400 400 nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Nístějové pece s intenzifikací kyslíkem (nový zdroj) 50 400 400 nest. nest. - B ------------------------------------------------------------------ Kyslíkový konvertor (stávající zdroj) 50 2) nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Kyslíkový konvertor (nový zdroj) 50 2) nest. 400 nest. nest. - A ------------------------------------------------------------------ Elektrické obloukové a pánvové pece s hmotností vsázky do 20 tun včetně /nad 20 tun (stávající zdroj) 75/50 nest. 400 1000 nest. - C ------------------------------------------------------------------ Elektrické obloukové pece s kapacitou do 2,5 tuny za hodinu včetně (nový zdroj) 50 nest. 400 1000 nest. - A ------------------------------------------------------------------ Elektrické obloukové pece s kapacitou nad 2,5 tuny za hodinu včetně (nový zdroj) 20 nest. 400 1000 nest. - A ------------------------------------------------------------------ Pánvové pece (nový zdroj) 50 nest. 400 1000 nest. - A ------------------------------------------------------------------ Elektrické indukční pece s hmotností vsázky nad 5 tun (stávající zdroj) 75 nest. 400 1000 nest. - C ------------------------------------------------------------------ Elektrické indukční pece s kapacitou nad 2,5 t/hod. 50 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Odkazy: 1) dělení těžkého kovového odpadu řezáním kyslíkem je nutno provádět s odsáváním a následným čištěním odpadního plynu, pokud je to technicky možné; postup je třeba uvést v místním provozním předpisu jako součást technicko-organizačních opatření (§ 11 odst. 2 zákona) 2) konvertorový plyn je třeba jímat s ohledem na procesní možnosti a dále jej využívat; číselná hodnota emisního limitu platí pro případ, že je vypouštěn do ovzduší 2.3. Zařízení na zpracování železných kovů Kategorie: zvláště velký zdroj nebo velký zdroj podle zvláštního právního předpisu5), mimo případy zařazení do jiné kategorie uvedené v textu tabulky 2.3.1. Válcovny za tepla ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO jiné ------------------------------------------------------------------ 50 nest. 400 nest. nest. A ------------------------------------------------------------------ Velkým zdrojem jsou válcovny za tepla o kapacitě 10 až 20 t surové oceli za hodinu. Zvláště velkým zdrojem jsou válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 t surové oceli za hodinu. Emisní limity jsou platné pro nové zdroje. Provozovatelé stávajících zdrojů postupují podle bodu 0.4. této přílohy. 2.3.2. Kovárny ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO jiné ------------------------------------------------------------------ 50 nest. 400 nest. nest. 5 A ------------------------------------------------------------------ Velkým zdrojem jsou kovárny se spotřebou tepelné energie 5 - 20 MW. Zvláště velkým zdrojem znečišťování jsou kovárny s buchary o energii větší než 50 kJ na jeden buchar, kde spotřeba tepelné energie je větší než 20 MW. Emisní limity platí pro nové zdroje. Provozovatelé stávajících zdrojů postupují podle bodu 0.4. této přílohy. 2.3.3. Nanášení ochranných povlaků z roztavených kovů ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO jiné ------------------------------------------------------------------ 50 nest. 400 nest. nest. - A ------------------------------------------------------------------ Velký zdroj je zařízení s kapacitou 1 až 2 tuny zpracované surové oceli za hodinu. Zvláště velký zdroj je zařízení s kapacitou větší než 2 tuny zpracované surové oceli za hodinu. Emisní limity platí pro nové zdroje znečišťování. Provozovatelé stávajících zdrojů postupují podle bodu 0.4. této přílohy. 2.4. Slévárny železných kovů (slitin železa) Kategorie: zvláště velký zdroj nebo velký zdroj podle zvláštního právního předpisu5), mimo případy zařazení do jiné kategorie uvedené v textu tabulky ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO jiné ------------------------------------------------------------------ Doprava a manipulace se vsázkou nebo produktem1),5) 100 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Tavení v elektrické obloukové peci (stávající zdroj) 75 nest. 400 1000 nest. - C ------------------------------------------------------------------ Tavení v elektrické obloukové peci s produkční kapacitou vyšší než 20 t/den (nový zdroj) 20 nest. 400 1000 nest. - A ------------------------------------------------------------------ Tavení v elektrické obloukové peci s produkční kapacitou do 20 t včetně/den (nový zdroj) 20 nest. 400 1000 nest. - A ------------------------------------------------------------------ Tavení v elektrické indukční peci (stávající zdroj) 75 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Tavení v elektrické indukční peci s produkční kapacitou vyšší než 20 t/den (nový zdroj) 20 nest. nest. nest. nest. - A ------------------------------------------------------------------ Tavení v elektrické indukční peci s produkční kapacitou do 20 t včetně/den (nový zdroj) 75 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Kuplovny2) (stávající zdroj) 100 nest. nest. 1000 3) nest. - C ------------------------------------------------------------------ Kuplovny2) s produkční kapacitou vyšší než 20 t/den (nový zdroj) 20 nest. 400. 1000 3) nest. - A ------------------------------------------------------------------ Kuplovny2) s produkční kapacitou do 20 t včetně/den (nový zdroj) 100 nest. 400. 1000 3) nest. - A ------------------------------------------------------------------ Tavení v rotační bubnové olejové a plynové peci - kapalná/plynná paliva (stávající i nový zdroj) 30/20 4) 400 300/200. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Odkazy: 1) včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací 2) plynné znečišťující látky z kychtových plynů je třeba podle technických možností odstraňovat 3) v komíně za rekuperátorem horkovětrných kuploven 4) obsah síry v kapalném palivu max. 1% hm. 5) plynné anorganické i těkavé organické znečišťující látky vznikající při výrobě forem a jader je třeba zachycovat 6) zvláště velký zdroj je slévárna železných kovů o výrobní kapacitě větší než 20 tun denně 2.5. Zařízení metalurgie neželezných kovů Kategorie: zvláště velký zdroj nebo velký zdroj znečišťování podle zvláštního právního předpisu5), mimo případy zařazení do jiné kategorie uvedené v textu 2.5.1. Úprava rud neželezných kovů a) emisní limit pro tuhé znečišťující látky 50 mg/m3 b) při zpracování rud na získání olova, odchylně od písmene a) 10 mg/m3 Velký zdroj znečišťování Pro nové zdroje jsou stanoveny vztažné podmínky A 2.5.2. Zařízení na výrobu nebo tavení neželezných kovů, včetně slévání slitin a přetavování produktů (rafinace, výroba odlitků apod.)1) ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO jiné ------------------------------------------------------------------ Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem (stávající střední zdroj) 100 8)9) nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Doprava a manipulace se surovinou nebo produktem (nový střední zdroj) 50 8)9) nest. nest. nest. nest. - A ------------------------------------------------------------------ Pecní agregáty (stávající zdroj) 50 2)5)6) nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Pecní agregáty (nový zdroj) 50 5)6) nest. 400 nest. nest. - A ------------------------------------------------------------------ Elektrolytická výroba hliníku 30 3) nest. nest. nest. 2 4). - C ------------------------------------------------------------------ Tavení neželezných kovů a jejich slitin (stávající zdroj) 75 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ Tavení neželezných kovů a jejich slitin (nový zdroj) 50 nest. 400 nest. nest. - A ------------------------------------------------------------------ Žárové pokování zinkem nest. nest. nest. nest. 10 7) - C ------------------------------------------------------------------ Odkazy: 1) zvláště velký zdroj je zařízení o kapacitě tavení větší než 4 t denně u olova a kadmia nebo 20 t denně u ostatních kovů 2) emisní limit pro tuhé znečišťující látky v odpadních plynech z odsávání 100 mg/m3 3) v odpadním plynu z elektrolyzéru; měrné výrobní emise tuhých znečišťujících látek, včetně odsávaných výrobních prostor elektrolýzy, zjištěné z denních průměrů nesmí překročit hodnotu 5 kg/t hliníku 4) z elektrolyzérů i z výrobních prostor elektrolýzy; měrné výrobní emise plynných anorganických sloučenin fluoru vyjádřené jako fluorovodík, včetně odsávání výrobních prostor elektrolýzy, zjištěné z denních průměrů nesmějí překročit hodnotu 0,5 kg/t hliníku 5) emisní limit pro tuhé znečišťující látky v odpadních plynech při výrobě mědi a zinku, včetně pecí typu Imperial Smelting 20 mg/m3 6) emisní limit pro tuhé znečišťující látky v odpadních plynech při výrobě olova 10 mg/m3 7) emisní limit pro zinek 8) včetně ostatních technologických uzlů, jako úpravárenských zařízení, výroby forem a jader, odlévání, čištění odlitků, dokončovacích operací apod. 9) VOC vznikají při výrobě forem a jader je nutno zachycovat 2.6. Zařízení na povrchovou úpravu kovů, plastů a jiných nekovových předmětů s použitím elektrolytických nebo chemických postupů, je-li obsah lázní větší než 30 m3 3) Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO jiné ------------------------------------------------------------------ 50 nest. 1500 1) nest. 2) - B ------------------------------------------------------------------ Odkazy: 1) při povrchové úpravě kovů za použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení (v lázních) 2) pro jiné znečišťující látky platí ustanovení § 5 3) emisní limity jsou platné pro nové zdroje znečišťování 2.7. Povrchová úprava kovů1) (Zařízení technologie podle bodu 2.6. s obsahem lázní do 30 m3 - zejména procesy moření, galvanické pokovování4), fosfatizace, smaltování, leštění, tryskání a související operace) Kategorie: střední zdroj znečišťování ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO jiné ------------------------------------------------------------------ 100 5)/50 6)nest. 1500 2) nest. 3) - C ------------------------------------------------------------------ Odkazy: 1) mimo nanášení nátěrových hmot 2) při povrchové úpravě kovů za použití kyseliny dusičné při kontinuálně pracujícím zařízení (v lázních) 3) pro jiné znečišťující látky platí ustanovení § 5 4) vztahuje se rovněž na pokovení i nekovových předmětů 5) platí pro stávající zdroje znečišťování 6) platí pro nové zdroje znečišťování 2.8. Obrábění kovů Brousicí stroje, zejména brusky na plocho, bezhroté brusky, broušení obrobků za účelem dosažení požadovaných parametrů výrobku, ostření nástrojů, apod. Platí pro brousicí stroj nebo skupinu brousicích strojů, s celkovým elektrickým příkonem vyšším než 1 kW. Kategorie: nový střední zdroj znečišťování ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO jiné ------------------------------------------------------------------ 50 nest. nest. nest. nest. - C ------------------------------------------------------------------ 3. ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A VÝROBA NEKOVOVÝCH MINERÁLNÍCH PRODUKTŮ Kategorie: velký zdroj znečišťování mimo případy zařazení do jiné kategorie uvedené v textu nebo v tabulce 3.1. Zařízení na výrobu cementářského slínku a vápna1) ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO jiné [kg/t] ------------------------------------------------------------------ Manipulace se surovinou a výrobkem, včetně skladování a expedice (střední zdroj) 50 nest. nest. nest. 1,5 2),3) - C ------------------------------------------------------------------ Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (stávající zdroje) 50 400 1800 5) nest. 1,5 2) - C ------------------------------------------------------------------ Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (stávající zdroje) 50 400 1200 5) nest. 1,5 2) 10 A ------------------------------------------------------------------ Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu (stávající zdroje) 50 nest. nest. nest. 1,5 2) - C ------------------------------------------------------------------ Výroba cementářského slínku v rotačních pecích (nové zdroje) 50 400 500 nest. 1,5 2) 10 A ------------------------------------------------------------------ Ostatní technologická zařízení pro výrobu cementu 50 nest. nest. nest. 1,5 2) - A ------------------------------------------------------------------ Výroba vápna v rotačních pecích 50 nest. 1800 nest. 1,5 3) - C ------------------------------------------------------------------ Výroba vápna v šachtových a jiných pecích 50 nest. 1500 4) 1,5 3) - C ------------------------------------------------------------------ Odkazy: 1) zvláště velkým zdrojem znečišťování je zařízení na výrobu cementářského slínku v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 500 t denně nebo na výrobu vápna v rotačních pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně nebo v jiných pecích o výrobní kapacitě větší než 50 t denně 2) výrobní emise TL celé cementárny, včetně skladování a manipulace se surovinami a výrobky, zjištěná jako roční průměr v kg na 1 t vyrobeného cementu 3) měrná výrobní emise TL celé vápenky, vč. skladování a manipulace se surovinami a výrobky, zjištěná jako roční průměr v kg na 1 t vyrobeného vápna 4) při výrobě vápna v šachtových koksových pecích nesmí být v odpadních plynech vyšší než 1% obj. 5) uplatní se § 8 odst. 1 3.2. Činnosti s materiály a produkty obsahujícími azbest Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování Azbest je definován jako vláknité silikáty krocidolit (modrý azbest), aktinolit, antofylit, chrysolit (bílý azbest), amosit (hnědý azbest), tremolit. Emisní limit je platný pro následující činnosti: a) práce s azbestem nebo s produkty obsahujícími azbest, b) demolice budov, konstrukcí a instalací obsahujících azbest, c) odstraňování azbestu nebo materiálů obsahujících azbest, které by mohly vést k uvolnění azbestových vláken. 3.2.1. Stávající zdroje znečišťování1) Při všech činnostech s azbestem nebo produkty, které obsahují azbest, nesmí koncentrace azbestu vypouštěného do vnějšího ovzduší překročit hodnotu obecného emisního limitu pro azbest. Odkazy 1) po 1. lednu 2005 platí pro všechny technické zdroje podmínky podle bodu 3.2.2. 3.2.2. Nové zdroje znečišťování Při všech činnostech s azbestem nebo produkty, které obsahují azbest, nesmí být koncentrace azbestu v odpadním plynu vyšší než 1000 vláken/m3. 3.3. Zařízení na výrobu skla, včetně skleněných vláken21) ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO jiné ------------------------------------------------------------------ Výroba skla a sklářských výrobků, skleněných a ostatních minerálních vláken, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování (stávající zdroje) 150 1) 500 7) 2500 9) 800 13) 10 5) 13 3) A 100 2) 1700 8) 1100 10) 5 6) 17 4) A 1600 11) 50 14) 22) 12) 100 15) ------------------------------------------------------------------ Výroba skla a sklářských výrobků, skleněných a ostatních minerálních vláken, smaltovacích a glazurovacích frit a skla pro bižuterní zpracování (nové zdroje a stávající zdroje po 1. lednu 2007) ------------------------------------------------------------------ 150 1) 500 7) 2500 9) 800 13) 10 5) A 100 2) 1700 8) 1100 10) 5 6) 13 4) A 1600 11) 50 14 22) 12) 100 15) 23) ------------------------------------------------------------------ Výroba minerálních vláken s použitím organických pojiv 50 16) nest. nest. nest. 18) - C 75 7) ------------------------------------------------------------------ Zpracování a zušlechťování skla (leštění, mačkání, tavení z polotovarů nebo střepů aj.) a výroba bižuterie s kapacitou nad 5 tun ročně (střední zdroje) nest. nest. nest. nest. 7 19) - C 20) ------------------------------------------------------------------ Odkazy: 1) při hmotnostním toku nižším než 2,5 kg/h 2) při hmotnostním toku rovném nebo vyšším než 2,5 kg/h 3) pro kontinuální tavicí agregáty 4) pro diskontinuální tavicí agregáty 5) pro olovo, antimon, mangan, vanad, cín, měď při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek rovném nebo vyšším než 0,05 kg/h 6) pro kobalt, nikl, chrom, arsen, kadmium, selen při celkovém hmotnostním toku všech těchto látek hmotnostním toku rovném nebo vyšším než 0,01 kg/h 7) při spalování zemního plynu 8) pro ostatní paliva 9) regenerační kontinuální tavicí agregáty 10) diskontinuální tavicí agregáty 11) rekuperační kontinuální tavicí agregáty 12) při nitrátovém čeření nesmí příslušná hmotnostní koncentrace oxidů dusíku překročit dvojnásobek uvedených hodnot 13) při hmotnostním toku vyšším než 5 kg/h 14) plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším 15) plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako chlorovodík při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším 16) v odpadních plynech z odsávání, dopravy, manipulace se vsázkou a ostatních zařízení, která emitují TZL 17) v odpadních plynech z usazování, vytvrzování a sušení minerálních vláken s organickými pojivy 18) pro koncentrace VOC v odpadních plynech platí obecné emisní limity 19) sloučeniny fluoru vyjádřené jako fluorovodík při hmotnostním toku 0,05 kg/h nebo vyšším 20) pro ostatní charakteristické znečišťující látky spojené s daným technologickým postupem platí obecné emisní limity 21) zvláště velkým zdrojem znečišťování je zařízení o kapacitě tavení větší než 20 t denně 22) při použití kyslíku nebo u pecí s elektrickým otopem se neprovádí přepočet na O2R; v případě jiných variant se postupuje podle § 4 odst. 10 zákona 23) limitní koncentrace emisí olova je 5 mg/m3 3.4. Zařízení na tavení nerostných materiálů, včetně nerostných vláken5) ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO jiné ------------------------------------------------------------------ Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod. (stávající zdroj) 50 1) 400 2) 1500 2) nest. 1,5 3) - C ------------------------------------------------------------------ Zpracování magnezitu a výroba bazických žáruvzdorných materiálů, křemence apod. (nový zdroj) 50 1) 400 2) 1500 2) nest. 1,5 3) - A ------------------------------------------------------------------ Tavení surovin v kupolových pecích s tavicím výkonem do 10 t/h včetně /nad 10 t/h (stávající zdroj) 100/75 nest. nest. 4) nest. - C ------------------------------------------------------------------ Tavení surovin v kupolových pecích (nový zdroj) 50 nest. nest. 4) nest. - A ------------------------------------------------------------------ Odkazy: 1) u všech operací, u nichž dochází k úniku tuhých znečišťujících látek do okolního prostředí 2) z výpalu hmoty 3) měrná výrobní emise tuhých znečišťujících látek celé výroby, vč. skladování a manipulace se surovinami a výrobky, zjištěná jako roční průměr na 1 t vypálené vyrobené hmoty 4) emise oxidu uhelnatého je třeba snižovat na nejnižší možnou úroveň s ohledem na technické možnosti a přiměřenost nákladů 5) zvláště velkým zdrojem znečišťování je zařízení o kapacitě tavení větší než 20 t denně 3.5. Zařízení na výrobu keramických výrobků vypalováním, zejména krytinových tašek, cihel, žáruvzdorných tvárnic, obkládaček, kameniny nebo porcelánu1),2) Platí obecné emisní limity. Odkazy: 1) zvláště velkým zdrojem znečišťování je zařízení o kapacitě pecí větší než 4 m3 a s hustotou vsázky větší než 300 kg/m3 2) kategorie zařízení o kapacitě pecí do 4 m3 a s hustotou vsázky do 300 kg/m3 se určuje podle § 2 písm. d) až f). 3.6. Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého Kategorie: střední zdroje znečišťování Emise tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba u zdroje snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. všechna místa a operace, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší je nutno, s ohledem na technické možnosti, vybavit podle povahy procesu vodní clonou, skrápěním, odprašovacím nebo mlžícím zařízením. Realizace opatření musí být odsouhlasena a pravidelně vyhodnocována inspekcí. Na hranici pozemku kamenolomu nesmí být překročen depoziční limit pro prašný spad podle zvláštního předpisu8). 3.7. Obalovny živičných směsí a mísírny živic Kategorie: velký zdroj znečišťování Platí obecné emisní limity pro pachové látky ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO jiné ------------------------------------------------------------------ Obalovny živičných směsí a mísírny živic 20 1) nest. nest. 3) 17 2) A ------------------------------------------------------------------ Odkazy: 1) obsah síry v používaném kapalném palivu nesmí být vyšší než 1% hm. 2) pro míchací zařízení; pro ostatní operace vztažné podmínky C 3) pro polycyklické aromatické uhlovodíky platí obecné emisní limity. 4. CHEMICKÝ PRŮMYSL Kategorie: zvláště velké zdroje podle zvláštního právního předpisu5) nebo velké zdroje znečišťování mimo případy zařazení do jiné kategorie uvedené v textu. 4.1. Chemická průmyslová zařízení na výrobu vybraných základních organických chemických látek Kategorie: zvláště velké zdroje znečišťování 4.1.1. Výroba 1,2 - dichlorethanu a vinychloridu ------------------------------------------------------------------------------- Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro Měrná Vztažné Pozn. výrobní podmínky ---------------------------------------------- emise -------------------- Znečišťující zjišťovaná v odpadním plynu [g/g] látka ------------------------------------------------------------------------------- vypouštěném ze zařízením ze do ovzduší na sniž.emisí sušáren ------------------------------------------------------------------------------- akrylonitril - 0,2 1) - nest. C 3) 5 2) ------------------------------------------------------------------------------- akrylonitril - 10 20 nest. C 4) ------------------------------------------------------------------------------- akrylonitril - 10 5) - nest. C 7) 35 6) ------------------------------------------------------------------------------- akrylonitril - - 25 nest. C 8) ------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) ze zařízení na snižování emisí spalováním 2) na výstupu z ostatních zařízení na snižování emisí 3) výroba vláken 4) výroba a zpracování ACN polymerů 5) při mokrém procesu zvlákňování 6) při suchém procesu zvlákňování 7) spřádání vláken 8) výroba ABS polymerů (hmot) Požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického procesu: Všechny plyny s obsahem akrylonitrilu při spřádání vláken vyšším než 5 mg/m3, všechny plyny z reaktorů, sběrných nádob na suspenze a propíracích filtrů, které obsahují akrylonitril a butadien, je třeba odvádět a zneškodňovat v zařízení pro snižování emisí. 4.1.3. Výroba PVC ------------------------------------------------------------------------------- Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro Měrná Vztažné Pozn. výrobní podmínky ---------------------------------------------- emise -------------------- Znečišťující zjišťovaná v odpadním plynu [g/t] látka ------------------------------------------------------------------------------- vypouštěném ze zařízením ze do ovzduší na sniž.emisí sušáren ------------------------------------------------------------------------------- vinylchlorid - 5 - nest. C 1) ------------------------------------------------------------------------------- vinylchlorid - - - 10 3) C 2) 100 4) ------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) odpadní plyny obsahující vinylchlorid je třeba odvádět a čistit termicky likvidovat 2) zbytkový obsah vinylchloridu v místě přechodu z uzavřeného systému na úpravu nebo na sušení v otevřeném systému v měsíčním průměru 3) u hotového výrobku na jednotku PVC 4) v suspenzi polymeru na jednotku PVC 4.1.4. Výroba a zpracování viskózy Platí obecné emisní limity pro pachové látky. ------------------------------------------------------------------------------- Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro Měrná Vztažné Pozn. výrobní podmínky ---------------------------------------------- emise -------------------- Znečišťující zjišťovaná v odpadním plynu [g/g] látka ------------------------------------------------------------------------------- vypouštěném ze zařízením ze do ovzduší na sniž.emisí sušáren ------------------------------------------------------------------------------- sulfan - 10 - nest. C - sirouhlík - 100 - nest. C ------------------------------------------------------------------------------- sulfan 50 - - nest. C 1) sirouhlík 400 - - 200 000 2) C ------------------------------------------------------------------------------- sulfan C sirouhlík 200 3) - - nest. 2) ------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) ve výrobě kordového hedvábí 2) ve výrobě střiže a textilního hedvábí 3) sumárně pro sulfan a sirouhlík Požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického procesu a) Odpadní plyny z výroby viskózy, přípravy zvlákňovacích lázní a podle technických možností i z ostatních operací je třeba odvádět ke zneškodnění do zařízení na snižování emisí znečišťujících látek. b) Zvlákňovací stroje při kontinuálním způsobu zvlákňování je třeba uzavřít, vznikající plyny odsávat a zavádět ke zneškodnění do zařízení na snižování emisí. c) Odpadní vody obsahující sulfan a sirouhlík je třeba odplyňovat a odpadní plyny zavádět ke zneškodnění do zařízení na snižování emisí. 4.1.5. Výroba gumárenských pomocných přípravků Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu při výrobě sazí nesmí překročit 20 mg/m3 v žádném z úniků do ovzduší. Požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického procesu Výrobu sazí je třeba vybavit zařízením na dodatečné spalování odpadních plynů podle bodu 0.3 této přílohy. Podmínky pro jeho řízené spalování je třeba stanovit v provozním řádu jako součást technickoorganizačních opatření. Zařízení na spalování plynů je třeba provozovat nepřetržitě. 4.1.6. Ostatní zařízení Kategorizace: zvláště velké zdroje podle zvláštního právního předpisu5), nebo velké nebo střední zdroje, u kterých je kategorie stanovena podle § 2 písm. d) nebo e) tohoto nařízení. Uplatní se obecné emisní limity podle § 5 a případně § 6 tohoto nařízení. 4.2. Chemická průmyslová zařízení na výrobu vybraných základních anorganických chemických látek Kategorie: zvláště velké zdroje znečišťování 4.2.1. Výroba chloru1) ------------------------------------------------------------------------------- Znečišťující Limitní Měrná výrobní Vztažné podmínky Poznámka látka hmotnostní emise3) koncentrace [kg/g] [mg/m3] ------------------------------------------------------------------------------- Stávající zdroje ------------------------------------------------------------------------------- chlor 6 2) C - ------------------------------------------------------------------------------- rtuť 0,002 - ------------------------------------------------------------------------------- Nové zdroje ------------------------------------------------------------------------------- chlor 6 2) A - ------------------------------------------------------------------------------- rtuť 0,00001 ------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) všechny druhy odpadních plynů obsahujících chlor je třeba odvést a zneškodnit ve vhodném zařízení k odstranění chloru 2) v odpadním plynu z elektrolýzy a katalytické oxidace 3) vztaženo na výrobní kapacitu chloru v celoročním průměrem zjištěném z měsíčních průměrů 4.2.2. Výroba kyseliny chlorovodíkové ------------------------------------------------------------------------------- Znečišťující Limitní Měrná výrobní Vztažné podmínky Poznámka látka hmotnostní emise koncentrace [kg/g] [mg/m3] ------------------------------------------------------------------------------- chlorovodík 25 0,05 1) C - ------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) zjištěná z měsíčního průměru na jednu tunu kyseliny chlorovodíkové (přepočteno na 36% kyselinu chlorovodíkovou) 4.2.3. Výroba síry (Clausův proces)1) ------------------------------------------------------------------------------- Znečišťující Limitní Měrná výrobní Vztažné podmínky Poznámka látka hmotnostní emise4) koncentrace [mg/m3] ------------------------------------------------------------------------------- Stávající zdroj ------------------------------------------------------------------------------- sulfan 10 2) 4 4) C - 2 5) 1,5 6) ------------------------------------------------------------------------------- Nový zdroj ------------------------------------------------------------------------------- sulfan 10 2) 4 4) A 3) 2 5) 0,5 7) ------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) odpadní plyny z procesu obsahující sulfan je třeba spalovat 2) v odpadním plynu z dodatečného spalování 3) výrobní emise sloučenin síry (v přepočtu na elementární síru) je vyjádřená v procentech a vztažená na 1 tunu vyrobené síry 4) u zařízení s denní skutečnou výrobou do 20 t síry včetně 5) u zařízení s denní skutečnou výrobou vyšší než 20 t, až do 50 t síry včetně 6) u stávajících zařízení s denní skutečnou výrobou vyšší než 50 t síry 7) u nových zařízení s denní skutečnou výrobou vyšší než 50 t síry 4.2.4. Výroba kapalného oxidu siřičitého Odpadní plyn z výroby kapalného oxidu siřičitého je třeba zavádět do zařízení na výrobu kyseliny sírové nebo jiného zpracovatelského či odsiřovacího zařízení a zneškodnit. 4.2.5. Výroba kyseliny sírové ------------------------------------------------------------------------------- Znečišťující Limitní Měrná výrobní Vztažné podmínky Poznámka látka hmotnostní emise koncentrace [kg/t] [mg/m3] ------------------------------------------------------------------------------- oxid síry nest. 2,2 1) C - ------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) v měsíčním průměru na 1 tunu vyrobené kyseliny sírové (přepočteno na 100% kyselinu sírovou) 4.2.6. Výroba amoniaku ------------------------------------------------------------------------------- Znečišťující Limitní Měrná výrobní Vztažné podmínky Poznámka látka hmotnostní emise koncentrace [kg/g] [mg/m3] ------------------------------------------------------------------------------- amoniak nest. 0,2 1) C - ------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) v měsíčním průměru na 1 tunu vyrobeného bezvodého amoniaku 4.2.7. Výroba kyseliny dusičné a jejích solí ------------------------------------------------------------------------------- Znečišťující Limitní Měrná výrobní Vztažné podmínky Poznámka látka hmotnostní emise koncentrace [kg/t] [mg/m3] ------------------------------------------------------------------------------- Stávající zdroje ------------------------------------------------------------------------------- NO2 450 3) 1,6 1) A - ------------------------------------------------------------------------------- amoniak2) 300 nest. C - ------------------------------------------------------------------------------- Nové zdroje ------------------------------------------------------------------------------- NO2 350 3) nest. A - ------------------------------------------------------------------------------- amoniak2) 300 nest. C - ------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) v měsíčním průměru na 1 tunu vyrobené kyseliny dusičné (přepočtené na 65% kyselinu dusičnou) 2) v případě použití selektivní redukce oxidů dusíku amoniakem 3) neplatí pro jednotky na úpravu koncentrace kyseliny dusičné 4.2.8. Ostatní zařízení Kategorizace: zvláště velké zdroje podle zvláštního právního předpisu5), nebo velké nebo střední zdroje, u kterých je kategorie stanovena podle § 2 písm. d) nebo e) tohoto nařízení. Uplatní se obecné emisní limity podle § 5 a případně § 6 tohoto nařízení. 4.3. Chemická průmyslová zařízení na výrobu hnojiv Kategorie: zvláště velké zdroje znečišťování Pro amoniak, oxidy a další sloučeniny dusíku, sloučeniny síry, sloučeniny fosforu, sloučeniny draslíku a TZL platí obecné emisní limity. 4.4. Chemická průmyslová zařízení na výrobu základních prostředků na ochranu rostlin a biocidů Kategorie: zvláště velké zdroje znečišťování Hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek obsahujících látky těžko odbouratelné, lehce akumulovatelné nebo vysoce jedovaté (vyhláška č. 192/1988 Sb.) v odpadních plynech z výroby, rozemílání, míšení, balení či přečerpávání prostředků k ochraně rostlin před škůdci a plevely nebo k likvidaci škůdců a plevelů při hmotnostním toku 25 g/h a větším nesmí překročit hodnotu 5 mg/m3. 4.5. Chemická zařízení na výrobu výbušnin Kategorie: zvláště velké zdroje znečišťování Uplatní se obecné emisní limity postupem podle § 5. 4.6. Výroba oxidu titaničitého, litoponu, stálé běloby (blanc fix), pigmentů z titanové běloby, železitých a ostatních pigmentů Kategorie: zvláště velké zdroje znečišťování U výroby oxidu titaničitého včetně navazujících procesů musí být v okolí zdroje prováděno reprezentativní nepřetržité ověřování imisních koncentrací TZL a dále SOx (sulfátového procesu) nebo chloru (chlorový proces). Nakládání se zachycenými emisemi látek znečišťujících ovzduší a řídí podle zvláštního právního předpisu (zákon o odpadech). 4.6.1. Výroba oxidu titaničitého (hlavní výpusti)1),7) ------------------------------------------------------------------------------- Znečišťující Limitní Měrná výrobní Vztažné podmínky Poznámka látka hmotnostní emise koncentrace [kg/t] [mg/m3] ------------------------------------------------------------------------------- Sulfátový proces 2),3) ------------------------------------------------------------------------------- TZL 50 nest. B Zařízení 9),10), 11),12) a další hlavní výpusti ------------------------------------------------------------------------------- SOx4),5) 500 4) 10 5) B ------------------------------------------------------------------------------- Chlorový proces ------------------------------------------------------------------------------- TZL 50 nest. B ------------------------------------------------------------------------------- Chlor 5 6) nest. B ------------------------------------------------------------------------------- Odkazy jsou uvedeno v bodu 4.6.2. 4.6.2. Výroby ostatních pigmentů, výroba oxidu titaničitého (vedlejší výpusti), ------------------------------------------------------------------------------- Znečišťující Limitní Měrná výrobní Vztažné podmínky Poznámka látka hmotnostní emise koncentrace [kg/t] [mg/m3] ------------------------------------------------------------------------------- TZL 150 nest. C 8) 50 12) ------------------------------------------------------------------------------- TZL 100 nest. C 13) ------------------------------------------------------------------------------- TZL 100 nest. C 14) ------------------------------------------------------------------------------- TZL 100 16) nest. C 15) 100 17) 19) 100 18) 50 12) ------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) výroba oxidu titaničitého 2) je třeba instalovat zařízení určená k předcházení emisí kapiček kyseliny sírové 3) pro účely bodu 4.6. této přílohy se pod označením SOx rozumí plynný oxid siřičitý a sírový včetně kapiček kyseliny sírové; zařízení na pražení solí vzniklých z upravovaných odpadů je třeba upravit z důvodů snížení SOx nejlepší dostupnou technologií, která nevyžaduje nadměrné náklady 4) zařízení na koncentraci kyselého odpadu nesmějí vypouštět více než 500 mg/m3 SOx v přepočtu na ekvivalent SO2 5) emise SOx vznikajících ve fázi rozkladu a kalcinace při výrobě oxidu titaničitého jsou omezeny na nejvýše přípustnou hodnotu 10 kg ekvivalentu SO2 na tunu vyrobeného oxidu titaničitého, 6) emisní limit denní průměrné koncentrace chloru; okamžitá maximální koncentrace je přípustná v úrovni maximálně 40 mg/m3 7) imise tuhých znečišťujících látek a oxidu siřičitého nebo chloru se zjišťují kontinuálním měřením, kontrolu a vyhodnocování monitoringu provádí právnická osoba zřízená ministerstvem podle § 6 odst. 8 zákona 8) vedlejší výpusti výroby oxidu titaničitého 9) na výstupu ze sušárny 10) z mlýnského okruhu 11) z kalcinace 12) za látkovým filtrem při konečné úpravě produktu (mletí, třídění a balení) 13) u provozů výroby litoponu 14) u provozů výroby stálé běloby (blanc fix) 15) při výrobě železitých pigmentů 16) u dehydratačních pecí zelené skalice 17) u sušení zelené skalice v rotačních sušárnách 18) u sušení pigmentu v rotačních sušárnách 19) u kalcinace, kde je odtah zaveden do odlučovače jiné technologie, smí být kalcinace v provozu pouze za součinnosti tohoto odlučovacího zařízení 4.7. Těžba, doprava, manipulace a skladování zemního plynu Při těžbě, dopravě, manipulaci a skladování ropy a zemního plynu je třeba využít všechna technicky dostupná opatření ke snížení úniků znečišťujících látek do ovzduší. Plyny a páry z výrobních zařízení Požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického procesu: a) Odpadní plyny, které se tvoří při běžném provozu, najíždění, odstavování a opravách technologických zařízení, a také odpadní plyny, které se tvoří při regeneraci katalyzátorů, je třeba odvádět k dodatečnému zpracování nebo spalování, případně je třeba využít jiné účinné opatření ke snížení emisí. b) Ustanovení písmene a) se netýká zařízení pro řešení havarijních situací k tomuto účelu zvlášť konstruovaných, jako jsou pružinové pojistné ventily, pojistné membrány, vodní uzávěry nebo jiné systémy, jisticí zařízení nezávisle na obsluze, pokud by jejich zachycování, zpětné vracení a následné odstraňování zhoršilo podmínky bezpečnosti práce. Platí obecné emisní limity pro pachové látky. 4.7.1. Podzemní zásobníky zemního plynu Kategorizace: střední zdroj Uplatní se obecné emisní limity. Veškeré kontrolované i nekontrolované úniky zemního plynu oznámí provozovatel, zásobníku Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší v příloze souhrnné provozní evidence, s udáním termínu a objemu úniku. 4.8. Rafinérie ropy, petrochemické zpracování ropy, výroba, zpracování a skladování petrochemických výrobků a jiných kapalných organických látek Platí obecné emisní limity pro pachové látky. Provozovatelé zdrojů podle § 1 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení postupují podle zvláštního právního předpisu3). 4.8.1. Skladování a manipulace Požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického procesu a) Při skladování surovin, meziproduktů a výrobků, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, je třeba skladovací nádrže o objemu nad 1000 m3 nebo skladovací nádrže zdroje s ročním obratem nad 10 000 m3 uspořádat a vybavit takto: 1. skladovací nádrže s vnější plovoucí střechou musí být opatřeny účinným primárním a sekundárním těsněním okrajů střechy, 2. nádrže s pevnou střechou vybaveny vnitřní plovoucí střechou s těsněním, které zajistí snížení emisí nejméně o 90% ve srovnání s emisemi z nádrže s pevnou střechou bez jakýchkoli opatření, 3. nebo je třeba u nádrží s pevnou střechou zajistit zachycování, zpětné vracení a odstraňování par uvedených kapalin s účinností nejméně 99%. K dosažení této účinnosti nesmí být použito spalování mimo případy, kdy je zpětné zkapalňování par nebezpečné nebo technicky neproveditelné. Spalování smí být také použito jako druhý stupeň čištění, 4. nádrže je třeba opatřit vhodnou izolací a reflexním nátěrem s nejméně 70% odrazností sálavého tepla za účelem snížení objemových změn kapalin v nádržích v důsledku výkyvů venkovní teploty. Pro skladovací nádrže zdrojů o objemu do 1000 m3 nebo pro zdroje s ročním obratem do 10 000 m3 platí tato opatření v přiměřeném rozsahu. b) Při přečerpávání látek, které mají tlak par větší než 1,32 kPa při teplotě 293,15 K, například při jejich stáčení z mobilních zásobníků nebo při plnění mobilních zásobníků ze skladovacích nádrží, je třeba zajistit zachycování, zpětné vracení a odstraňování par těchto látek s účinností nejméně 99% a dále: 1. je třeba používat čerpadla bez úniku přečerpávaných látek, například s mechanickou ucpávkou, 2. alespoň jedno manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků je třeba uzpůsobit k plnění mobilních zásobníků spodem, 3. manipulační zařízení pro plnění mobilních zásobníků vrchem je třeba zajistit tak, aby konec plnicího potrubí byl během plnění udržován u dna mobilního zásobníku. 4.8.2. Plyny a páry z výrobních zařízení Požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického procesu Odpadní plyny, které se tvoří při běžném provozu, najíždění, odstavování a opravách technologických zařízení, a také odpadní plyny, které se tvoří při regeneraci katalyzátorů, je třeba odvádět k dodatečnému zpracování nebo spalování, případně je třeba využít jiné účinné opatření ke snížení emisí. Ustanovení bodu a) se netýká zařízení pro řešení havarijních situací k tomuto účelu zvlášť konstruovaných, jako jsou pružinové pojistné ventily, pojistné membrány, vodní uzávěry nebo jiné systémy, jisticí zařízení nezávisle na obsluze, pokud by jejich zachycování, zpětné vracení a následné odstraňování zhoršilo podmínky bezpečnosti práce. 4.8.3. Sulfan Požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického procesu a) Odpadní plyny z odsiřovacích zařízení nebo jiných zdrojů s hmotnostní koncentrací sulfanu 6 000 mg/m3 a vyšší a hmotnostním tokem sulfanu 80 kg/hod a vyšším je třeba dále zpracovávat. b) Odpadní plyny podle písmene a), které nemohou být dále zpracovány, je třeba zneškodnit jiným způsobem (například spalováním). c) Hmotnostní koncentrace sulfanu v odpadním plynu nesmí překročit 10 mg/m3. 4.8.4. Regenerace a aktivace katalyzátorů pro katalytické štěpení ve fluidní vrstvě ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO jiné ------------------------------------------------------------------ 50 1700 700 nest. nest. 17 A ------------------------------------------------------------------ 4.8.5. Odpadní vody a) Odpadní vody je třeba před přívodem do čistírny odpadních vod odplynit. Uniklé plyny je třeba zachycovat a zneškodnit. b) Ustanovení a) neplatí, pokud je čistírna odpadních vod zastřešená a má asanaci odpadních plynů. 4.9. Čerpací stanice a zařízení na dopravu skladování pohonných hmot s výjimkou nakládání s benzinem podle zvláštního právního předpisu3) Kategorie: střední zdroje znečišťování Platí obecné emisní limity pro pachové látky. Platí obecný emisní limit pro těkavé organické látky. 5. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 5.1. Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, mimo skládky inertního odpadu Kategorie: zvláště velké zdroje znečišťování Platí obecné emisní limity pro pachové látky. Při termické likvidaci skládkových plynů je třeba dodržet zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy. 5.2. Kompostárny Kategorie: střední zdroje znečišťování Platí pro zařízení určená pro průmyslové kompostování. 5.2.1. Stávající zdroje znečišťování Platí obecné emisní limity pro pachové látky. 5.2.2. Nové zdroje znečišťování Platí obecné emisní limity pro pachové látky. Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy. 6. OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ 6.1. Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů, papíru a lepenky o výrobní kapacitě větší než 20 t denně 6.1.1. Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo jiných vláknitých materiálů Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování Platí obecné emisní limity pro pachové látky. ------------------------------------------------------------------------------- Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro Měrná Vztažné Pozn. výrobní podmínky ---------------------------------------------- emise -------------------- Znečišťující zjišťovaná v odpadním plynu [g/t] látka ------------------------------------------------------------------------------- vypouštěném ze zařízením ze do ovzduší na sniž.emisí sušáren ------------------------------------------------------------------------------- SO2 - - - 2 000 1) C 2) ------------------------------------------------------------------------------- Sloučeniny - - - 350 3) C 4) síry vyjádř.jako síra ------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) včetně emisí ze spalování sulfitových výluhů na jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny 2) při sulfitovém způsobu výroby 3) při centrální likvidaci zapáchajících látek, na jednotku vyrobené absolutně suché vařákové buničiny 4) u sulfátového způsobu výroby Požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického procesu Při výrobě buničiny je třeba využít všechna dostupná technická řešení ke snižování nebo likvidaci zapáchajících látek z jednotlivých zdrojů emisí (například varna, odparka, vyvařovací kolona) a provést místní nebo centrální odsávání odpadních plynů do zařízení pro snižování emisí. 6.1.2. Průmyslové závody na výrobu lepenky o výrobní kapacitě větší než 20 t denně Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování Uplatní se obecné emisní limity podle § 5. Platí obecné emisní limity pro pachové látky. Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy. 6.2. Závody na předúpravu (operace jako praní, bělení, mercerace) nebo barvení vláken či textilií, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 10 t denně Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování Uplatní se obecné emisní limity podle § 5. Platí obecné emisní limity pro pachové látky. Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy. 6.3. Závody na vydělávání kůží a kožešin, jejichž zpracovatelská kapacita je větší než 12 t hotových výrobků denně Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování Uplatní se obecné emisní limity podle § 5. Platí obecné emisní limity pro pachové látky. Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy. 6.4. Potravinářský průmysl a) jatka o kapacitě porážky větší než 50 t denně, b) zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby potravin z: I) živočišných surovin (jiných než mléka) o výrobní kapacitě větší než 75 t hotových výrobků denně, II)rostlinných surovin o výrobní kapacitě větší než 300 t hotových výrobků denně (v průměru za čtvrtletí), c) zařízení na úpravu a zpracování mléka, kde množství odebíraného mléka je větší než 200 t denně (v průměru za rok) Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování Uplatní se obecné emisní limity podle § 5. Platí obecné emisní limity pro pachové látky. Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy. 6.5. Zařízení na zneškodňování nebo zhodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu o kapacitě větší než 10 t denně Kategorie: zvláště velký zdroj znečišťování Uplatní se obecné emisní limity podle § 5. Platí obecné emisní limity pro pachové látky. Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy. 6.6. Zařízení na chov hospodářských zvířat a s nimi související zemědělské technologie Uplatňuje se § 5 odst. 8 zákona a obecný emisní limit pro amoniak. Platí obecné emisní limity pro pachové látky. Kategorie, emisní limity a další podmínky provozování zdrojů podle tohoto bodu upravuje příloha č. 2 k tomuto nařízení. 6.7. Zařízení na výrobu uhlíku (vysokoteplotní karbonizací uhlí) nebo elektrografitu vypalováním či grafitací a zpracování uhlíkatých materiálu1) Kategorie: zvláště velký zdroj Emise VOC z tepelných procesů při výrobě uhlíkatých materiálů je třeba podle technických možností a s přihlédnutím na přiměřenost nákladů omezovat (například odsávat a zneškodňovat). ------------------------------------------------------------------------------- Znečišťující Limitní Měrná výrobní Vztažné podmínky Poznámka látka hmotnostní emise koncentrace [kg/t] [mg/m3] ------------------------------------------------------------------------------- TZL 50 nest. C ------------------------------------------------------------------------------- VOC 100 nest. C 2) ------------------------------------------------------------------------------- VOC 50 nest. C 3) ------------------------------------------------------------------------------- VOC 200 2) nest. C 4) ------------------------------------------------------------------------------- VOC 50 2) nest. C 5) ------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) pro benzo(a)pyren a další karcinogenní látky platí obecné emisní limity 2) z formovacích a mísicích zařízení, v nichž se zpracovávají smola, dehet nebo jiná kapalná pojiva při zvýšené teplotě 3) z jednotlivých komorových pecí, spojených komorových a tunelových pecí 4) z kruhových pecí pro grafitové elektrody, uhlíkové elektrody a uhlíkové cihly 5) z impregnačních zařízení, v nichž se používají impregnační prostředky na bázi dehtu 6.8. Krematoria Kategorie: střední zdroj znečišťování Zařízení určená pro spalování mrtvých lidských těl, orgánů a ostatků. Platí i pro veterinární spalovny v případě výhradního spalování těl zvířat a živočišných zbytků. Platí obecné emisní limity pro pachové látky. ------------------------------------------------------------------ Limitní hmotnostní koncentrace v [mg/m3] pro O2R Vztažné [%] podmínky ------------------------------------------------------------------ TZL SO2 NO2 CO jiné ------------------------------------------------------------------ 50 nest. 350 100 15 1) 17 A 30 2 ------------------------------------------------------------------ Odkazy: 1) VOC 2) plynné sloučeniny chloru a fluoru vyjádřené jako součet chlorovodíku a fluorovodíku Požadavky na konstrukci, vybavení nebo provozování technologického procesu Ve spalovacím prostoru za posledním přívodem vzduchu je třeba udržovat takovou teplotu, která zajišťuje termickou a oxidační destrukci všech odcházejících nebezpečných látek (nejméně 850 st.C) s dobou setrvání spalin nejméně 1 s. Při použití topných olejů musí být spalován olej podle zvláštního právního předpisu9) 6.9. Veterinární asanační zařízení Kategorie: střední zdroj znečišťování Zařízení na sběr a zpracování zvířecích těl a výrobu krmiv nebo technických tuků z vedlejších produktů porážky, například kostí, chlupů, peří, paroží, drápů, krve apod., která nespadají pod bod 6.5. 6.9.1. Stávající zdroje znečišťování Platí obecné emisní limity pro pachové látky. 6.9.2. Nové zdroje znečišťování Platí obecné emisní limity pro pachové látky. Při termické likvidaci odpadních plynů je třeba dodržet zásady uvedené v bodu 0.3. této přílohy. 6.10. Zpracování dřeva Kategorie: střední zdroj znečišťování Platí obecné emisní limity pro pachové látky. Průmyslové zpracování dřeva (například pily, výroby nábytku, dřevěných konstrukčních desek včetně dřevotřískových desek apod.) mimo pilařské provozy v tzv. manipulačních či expedičních skladech (krácení kmenů). ------------------------------------------------------------------------------- Znečišťující Limitní Měrná výrobní Vztažné podmínky Poznámka látka hmotnostní emise koncentrace [kg/t] [mg/m3] ------------------------------------------------------------------------------- TZL 50 1) nest. C 3) 10 2) 4),5) ------------------------------------------------------------------------------- Odkazy: 1) při všech technologických operacích, mimo broušení 2) při broušení ve výrobě dýh a překližek, ve výrobě desek a nábytku 3) emisní limity VOC při výrobě dýh a překližek, výrobě desek a nábytku se stanoví individuálně s přihlédnutím k provozním podmínkám 4) emisní limity VOC při sušení třísek a pilin se stanoví individuálně s přihlédnutím k provozním podmínkám s tím, že je třeba realizovat veškerá dostupná opatření k jejich co nejvyššímu omezení 5) teplota při sušení třísek a pilin musí být omezena tak, aby nedocházelo k jejich doutnání. 6.11. Čistírny odpadních vod Kategorie: střední zdroj znečišťování Zařízení s projektovanou kapacitou pro 500 a více ekvivalentních obyvatel nebo zařízení určená pro provoz technologií produkujících odpadní vody10), nepřevoditelných na ekvivalentní obyvatele, v množství větším než 50 m3/den. Platí obecné emisní limity pro pachové látky. Platí pro stávající i nové zdroje. 6.12. Udírny (dvou a vícekomorové) Kategorie: střední zdroje znečišťování Platí obecné emisní limity pro pachové látky. 6.13. Zařízení na výrobu dřevěného uhlí Kategorie: střední zdroj znečišťování Pro emise CO platí obecný emisní limit Platí obecné emisní limity pro pachové látky. 6.14. Sanační zařízení (odstraňování ropných a chlorovaných uhlovodíků z kontaminovaných zemin) Kategorie zdroje znečišťování: střední zdroj: zařízení s projektovaným ročním výkonem 1 až 5 tun uhlovodíků velký zdroj: zařízení s projektovaným ročním výkonem vyšším než 5 tun uhlovodíků ------------------------------------------------------------------------------- Znečišťující Limitní Měrná výrobní Vztažné podmínky Poznámka látka hmotnostní emise koncentrace [kg/t] [mg/m3] ------------------------------------------------------------------------------- VOC 50 nest. C ------------------------------------------------------------------------------- 6.15. Pražírny kávy Platí obecné emisní limity pro pachové látky. ------------------------------------------------------------------ 3) Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu. 5) Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. 7) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 325/2001 Sb., zákona č. 206/2002 a zákona č. 206/2002 Sb. 8) Nařízení vlády č. 350/2002, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší. 9) Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. 10) § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Příl.2 Kategorie zemědělských zdrojů znečišťování, emisní limity, emisní faktory, plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdrojů znečišťování ovzduší a určení referenčních a snižujících technologií chovu hospodářských zvířat Vysvětlivky platné pro celý bod 1 této přílohy: 1) Není-li údaj o projektované kapacitě k dispozici, nahradí se údajem vypočteným z prostoru ustájení s použitím měrného prostoru pro jedno zvíře stanoveného zvláštním právním předpisem. 2) Je-li údaj o projektované kapacitě v rozporu s platnými právními předpisy, nahradí se údajem vypočteným z prostoru ustájení s použitím měrného prostoru pro jedno zvíře stanoveného zvláštním právním předpisem. 3) Míněno ustájení dospělých jedinců s výjimkou chovů podle bodu 1.2. této přílohy. 4) Chovy s nižší projektovanou kapacitou ustájení zvířat jsou malé vybrané zdroje znečišťování. 1. KATEGORIE VYJMENOVANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ 1.1. Zařízení pro chov drůbeže a) zařízení pro intenzivní chov drůbeže s projektovanou1) kapacitou2) ustájení3) od 40 000 kusů - zvláště velký zdroj, b) zařízení pro chov drůbeže s projektovanou kapacitou ustájení od 20 000 do 39 999 kusů - velký zdroj, c) zařízení pro chov drůbeže s projektovanou kapacitou ustájení od 1 000 4) do 19 999 kusů - střední zdroj. 1.2. Zařízení pro chov prasat a) zařízení pro intenzivní chov prasat na porážku (nad 30 kg) s projektovanou kapacitou ustájení od 2 000 kusů nebo 750 prasnic - zvláště velký zdroj, b) zařízení pro chov prasat na porážku (nad 30 kg) s projektovanou kapacitou ustájení od 1 000 do 1 999 kusů nebo od 300 do 749 prasnic - velký zdroj, c) zařízení chovu prasat na porážku (nad 30 kg) s projektovanou kapacitou ustájení od 500 4) do 999 kusů nebo od 150 4) do 299 prasnic - střední zdroj. 1.3. Zařízení pro stájový chov skotu a) zařízení intenzivního chovu skotu s projektovanou kapacitou ustájení od 1 000 ks - zvláště velký zdroj, b) zařízení pro chov skotu s projektovanou roční kapacitou chovu skotu od 500 do 999 kusů - velký zdroj, c) zařízení s projektovanou roční kapacitou pro chov skotu od 180 4) do 499 kusů - střední zdroj. 1.4. Zařízení pro stájový chov jiných zvířat nebo mláďat skotu, prasat nebo drůbeže Kategorie těchto chovů se určuje podle bodu 1.3., přičemž za počty kusů skotu se dosadí kusy přepočtených zvířecích (dobytčích) jednotek podle výpočtu. Za dobytčí jednotku (dále jen DJ) se považuje dojnice o hmotnosti 500 kg. Jedna DJ představuje emisní hodnotu 25 kg NH3 za rok. 1.5. Náležitosti zdrojů a) Ke zdroji znečišťování zařazenému do příslušné kategorie a skupiny podle bodů 1.1 až 1.4 náleží i plochy rostlinné výroby a činnosti, pokud jsou spojeny s nakládáním látkami uvolňujícími emise amoniaku a pachových látek pocházejícími z provozu zdroje. b) Ke zdrojům znečišťování uvedeným v bodech 1.1 až 1.4 nenáleží spalovací zdroje, spalovny odpadu a technické stacionární zdroje nezemědělských technologií v případech, pokud jsou umístěny v provozních areálech zemědělských zdrojů. U těchto zdrojů se ochrana ovzduší před znečišťujícími látkami řídí podle zvláštních právních předpisů. 2. EMISNÍ LIMITY A DALŠÍ POŽADAVKY NA PROVOZOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ a) Pro všechny zemědělské zdroje znečišťování uvedené v bodu 1 této přílohy je platný specifický emisní limit pro amoniak na úrovni obecného emisního limitu pro tuto znečišťující látku. b) Pro všechny zemědělské zdroje znečišťování uvedené v bodu 1 této přílohy platí specifický emisní limit pro pachové látky 50 QUER/m3. c) Platí obecné emisní limity pro pachové látky. d) Při aplikacích statkových hnojiv na pozemky, které jsou využívány pro zemědělskou výrobu, provozovatelé minimalizují emise amoniaku a pachových látek do ovzduší a dodržují ustanovení zvláštních předpisů11), agrotechnické normy a lhůty jimi stanovené. e) Při jiných způsobech využití statkových hnojiv provozovatelé dodržují obecné emisní limity pro znečišťující látky a specifický emisní limit pro pachové látky 50 QUER/m3, nejsou-li pro použitá zařízení a technologie předepsány zákonem a jeho prováděcím právním předpisem další specifické emisní limity pro znečišťující látky. f) Emise znečišťujících látek je třeba ze zdrojů odvádět kontrolovaným způsobem, v souladu s ustanoveními zákona a se stanovisky a povoleními vydanými podle § 17 zákona. g) Inspekce postupuje podle § 5 a § 6 tohoto nařízení, pokud shledá závažné důvody pro stanovení obecných emisních limitů pro další znečišťující látky. h) V bodu 8 této přílohy jsou uvedeny referenční a snižující technologie emisí amoniaku u chovů hospodářských zvířat. Doplňování seznamu ověřených snižujících technologií bude každoročně zveřejňováno ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. 3. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ EMISNÍCH LIMITŮ A ZJIŠŤOVÁNÍ MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK a) Provozovatel zdroje znečišťování podle bodu 1 této přílohy může předložit podle § 5 odst. 8 zákona krajskému úřadu plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší. Žádost doloží návrhem plánu zpracovaným podle § 5 odst. 9 zákona a tohoto nařízení. Datem schválení plánu krajským úřadem přestává být provozovatelem zdroje podle bodu 2. V případě, že dvě po sobě následující kontroly inspekce zjistí neplnění schváleného plánu provozovatelem, orgán kraje na návrh inspekce plán zruší. b) Provozovatel zdroje znečišťování podle bodu 1 této přílohy, který nepostupuje podle písmene a), prokazuje dodržení emisních limitů autorizovaným měřením emisí znečišťujících a pachových látek podle zvláštního předpisu5) a podle této přílohy. c) Provozovatelé všech zdrojů podle bodu 1 této přílohy vedou provozní evidenci chovu (dále jen "evidence") a z jejích údajů zpracovávají a předávají souhrnnou provozní evidenci podle zvláštního předpisu5). V rámci provozní evidence průběžně vykazují počty zvířat chovaných u zdroje v průběhu kalendářního roku. d) Provozovatelé všech zdrojů podle bodu 1 této přílohy zjišťují množství znečišťujících látek jako roční emisi a uvádějí ho v souhrnné provozní evidenci. Provozovatel zdroje podle bodu 1 zjišťuje toto množství v souladu s výpočtem pomocí emisního faktoru uvedeného v bodu 6 této přílohy. Provozovatel zdroje podle písmene b) doloží stejný výpočet také provedeným měřením emisí. e) Emisní faktory pro jednotlivé kategorie a skupiny zdrojů jsou uvedeny v bodu 6 této přílohy. 4. PLÁN ZAVEDENÍ ZÁSAD SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE U ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Provozovatel zdroje podle bodu 1 této přílohy ověřuje dodržování stanovených emisních limitů a dalších podmínek provozování stanovených v bodu 2 a měří emise, pokud nezpracuje pro svůj zdroj plán na zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší (dále jen "plán"), nepředloží tento plán ke schválení krajskému úřadu podle § 5 odst. 8 zákona a schválený plán dále důsledně neplní. 4.1. Postup při zpracování plánu provozovatelem zdroje již uvedeného do provozu a provozovaného 4.1.1. Provozovatel v plánu uvede: a) kategorii, skupinu, název, umístění a popis zdroje podle údajů provozní evidence, b) podrobný technický popis zdroje a používaných technologických postupů, c) způsob ustájení a projektovanou kapacitu ustájení hospodářských zvířat, d) způsob odvádění znečišťujících látek do vnějšího ovzduší, e) dosavadní provozní řád zpracovaný podle § 11 odst. 2 zákona, jedná-li se o zvláště velký či velký zdroj, f) návrh provozního řádu pro období uplatňování plánu, g) dosavadní způsob zjišťování emisních koncentrací znečišťujících látek a množství vypouštěných znečišťujících látek, h) kopie protokolů o autorizovaných měřeních emisí provedených u zdroje podle právních předpisů platných do dne nabytí účinnosti zákona, i) údaje v souhrnné provozní evidenci, zejména celkové množství vypuštěných emisí amoniaku vykazovaná za uplynulé 2 roky, j) referenční nebo snižující technologie podle bodu 8 této přílohy pro chovy hospodářských zvířat, skládky chlévského hnoje a kejdy a způsoby zapravení na podle, u kterých je deklarován emisní hmotnostní tok amoniaku do vnějšího ovzduší, a které budou v rámci plánu u zdroje instalovány. Porovnání stávající technologie chovu s navrženou snižující technologií. Uvedení termínu realizace jako změny při využívání technologického zařízení zdroje ve smyslu § 17, odst. 2 písm. f) zákona, k) další technickoorganizační opatření, l) spalovací zdroje, zdroje nezemědělských technologií, případně spalovny odpadů provozované v areálu zemědělského zdroje, m) vyhodnocení snížení emisí amoniaku a pachových látek jako výsledku plnění plánu, n) termín zahájení plnění plánu, o) termíny a způsob kontrol průběžného plnění plánu, p) termíny či lhůty doplňování plánu, r) jména, adresy a podpisy provozovatele zdroje a krajského úřadu. 4.1.2. Náležitosti a lhůty zpracování, schvalování a plnění plánu a) plán je zpracováván a schvalován ve 3 vyhotoveních, b) plán orgán kraje schválí či zamítne do 90 dnů od data doručení žádosti provozovatele. V případě přerušení řízení podle bodu 3 písm. a) této přílohy uvedená lhůta v rozmezí dat odeslání přerušení a příjmu doplňujících dokladů vedených podle spisového řádu krajského úřadu neprobíhá, c) plán se zpracovává na dobu podle § 5 odst. 9 zákona. Může být zrušen pouze rozhodnutím krajským úřadem podle bodu 3 písm. a) této přílohy nebo na základě písemné žádosti provozovatele zdroje k datu, o kterém rozhodne orgán kraje, d) provozovatel v rámci plánu volí podle bodu 4.1.1 písm. j) snižující technologie odpovídající alespoň kategorii zdroje (jako zvláště velkého, velkého, středního nebo malého zdroje). Přiřazení snižujících technologií ke kategoriím zdrojů je uvedeno v bodu 8 této přílohy. 4.1.3. Postup krajského úřadu při schvalování plánu a) pokud orgán kraje plán neschválí, vyrozumí o tom provozovatele bezodkladně, b) orgán kraje si vyžádá doplnění nebo upřesnění plánu, pokud to uzná za nezbytné, tak, aby schválené znění plánu obsahovalo vypořádání všech připomínek a doporučení, které označí jako zásadní, c) pokud orgán kraje po posouzení plán schválí, vyrozumí o tom bezodkladně provozovatele, předá mu schválené vyhotovení plánu, d) předá schválené vyhotovení plánu inspekci, e) vyrozumí o schválení plánu ministerstvem zřízenou právnickou osobu podle § 13 odst. 1 zákona. 4.2. Postup při zpracování plánu provozovatelem zdroje v rámci stavebního nebo kolaudačního řízení 4.2.1. Provozovatel v plánu uvede a) identifikační údaje stavby nebo rekonstrukce zdroje, podle nichž je vedena v rámci stavebního nebo kolaudačního řízení, b) způsob ustájení a projektovanou kapacitu ustájení hospodářských zvířat, c) návrh zařazení zdroje do kategorie a skupiny zdrojů podle bodu 1 této přílohy, d) povolení inspekce podle § 17 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo d) zákona, e) podrobný technický popis zdroje a používaných technologických postupů, f) způsob odvádění znečišťujících látek do vnějšího ovzduší, g) návrh provozního řádu pro období uplatňování plánu, h) kopie protokolů o autorizovaných měřeních emisí provedených u rekonstruovaného zdroje před rekonstrukcí podle právních předpisů platných do data nabytí účinnosti zákona, i) údaje souhrnné provozní evidence, zejména celková množství vypuštěných emisí amoniaku vykazovaná za uplynulé 2 roky u rekonstruovaného zdroje, j) technické prostředky pro měření koncentrací amoniaku, k) referenční nebo snižující technologie podle bodu 8 této přílohy pro chovy hospodářských zvířat, skládky chlévského hnoje a kejdy a způsoby zapravení na pole, u kterých je deklarován emisní hmotnostní tok amoniaku do vnějšího ovzduší, které budou v rámci plánu u zdroje instalovány, a termíny jejich realizace jako změny využívání technologického zařízení zdroje ve smyslu § 17 odst. 2 písm. f) zákona, l) spalovací zdroje, zdroje nezemědělských technologií, případně spalovny odpadů, které budou nebo jsou provozovány v areálu zemědělského zdroje, m) vyhodnocení snížení emisí amoniaku a pachových látek jako výsledku plnění plánu, n) termín zahájení plnění plánu, o) termíny či lhůty doplňování plánu, p) termíny a způsob kontrol průběžného plnění plánu, r) jména, adresy a podpisy provozovatele zdroje a krajského úřadu. 4.2.2. Zásady a lhůty pro zpracování,schvalování a plnění plánu: a) plán je zpracován a schvalován ve 3 vyhotoveních, b) plán orgán kraje schvaluje nebo zamítá ve lhůtě do 90 dnů od data doručení žádosti provozovatele, c) plán se zpracovává na dobu podle § 5 odst. 9 zákona. Může být zrušen pouze rozhodnutím krajského úřadu nebo na základě písemné žádosti provozovatele zdroje k datu, o kterém rozhodne orgán kraje, d) provozovatel v rámci plánu volí podle bodu 4.2.1. písm. k) této přílohy snižující technologie odpovídající alespoň kategorii zdroje (jako zvláště velkého, velkého, středního či malého zdroje). Přiřazení snižujících technologii ke kategoriím zdrojů je uvedeno v bodu 8 této přílohy. 4.2.3. Postup krajského úřadu při schvalování plánu: a) pokud orgán kraje plán neschválí, vyrozumí o tom provozovatele, b) orgán kraje si vyžádá doplnění nebo upřesnění plánu, pokud to uzná za nezbytné, tak, aby schválené znění plánu obsahovalo vypořádání všech připomínek a doporučení, které označí jako zásadní, c) pokud orgán kraje po posouzení plán schválí, vyrozumí o tom provozovatele a předá mu schválené vyhotovení plánu, d) současně předá schválené vyhotovení plánu inspekci a e) vyrozumí o schválení plánu ministerstvem zřízenou právnickou osobu (§ 13 odst. 1 zákona). 5. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA MĚŘENÍ EMISÍ A ZJIŠŤOVÁNÍ MNOŽSTVÍ VYPOUŠTĚNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK U ZEMĚDĚLSKÝCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ a) Emise zjišťované měřením prokazují provozovatelé jednorázovým měřením s použitím prostředků pro kontinuální měření emisí amoniaku nebo jednorázovým měřením. b) Měřením jsou zjišťovány emise amoniaku, případně dalších látek, pro něž má daný zdroj znečišťování určeny emisní limity. c) Vybudování místa pro měření emisí (měřící místo) provádí provozovatel. d) Od měření lze upustit v případech, kdy 1. nelze dostupnými technickými prostředky zaručit, že měření odráží skutečný stav znečišťování ovzduší, 2. provozovatel zdroje plní schválený plán na zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdrojů znečišťování ovzduší. e) Při měření za použití prostředků pro kontinuální měření emisí amoniaku se měření provádí nejméně po dobu 24 hodin. f) Další požadavky na měření v odpovídajícím rozsahu, vztahující se například na přístroje pro měření stavových, srovnávacích a vztažených veličin nebo na nakládání s výsledky měření, stanoví zvláštní právní předpis5). g) Pokud tato příloha nestanoví jinak, platí pro měření emisí, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek a vedení provozní evidence zvláštní prováděcí právní předpis5). 6. EMISNÍ FAKTORY PRO VYJMENOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE (kgNH3.zvíře-1.rok-1) --------------------------------------------------------------------------------------------------- KATEGORIE ZVÍŘAT Stáj Hnůj Kejda Zapravení Pastva Celkový do půdy emisní faktor --------------------------------------------------------------------------------------------------- Stáj+ Stáj+ hnojiště pastva --------------------------------------------------------------------------------------------------- SKOT - Stelivové ustájení --------------------------------------------------------------------------------------------------- dojnice optimální 10,0 2,5 0 12,0 2,4 24,5 24,5 způsob --------------------------------------------------------------------------------------------------- zastaralý 12,0 2,5 0 12,0 2,4 26,5 26,4 způsob --------------------------------------------------------------------------------------------------- telata,býci, optimální 6,0 1,7 0 6,0 1,8 13,7 13,8 jalovice způsob --------------------------------------------------------------------------------------------------- zastaralý 9,5 1,7 0 6,0 1,8 16,7 16,8 způsob --------------------------------------------------------------------------------------------------- Bezstelivové ustájení --------------------------------------------------------------------------------------------------- telata,jalovice,býci 5,5 0 2,5 5,0 1,8 13,0 12,3 --------------------------------------------------------------------------------------------------- PRASATA --------------------------------------------------------------------------------------------------- selata 2,0 0 2,0 2,5 0 6,5 --------------------------------------------------------------------------------------------------- prasnice 4,3 0 2,8 4,8 0 11,9 --------------------------------------------------------------------------------------------------- prasnice březí 7,6 0 4,1 8,0 0 19,7 --------------------------------------------------------------------------------------------------- prasata výkrm 3,2 0 2,0 3,1 0 8,3 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Drůbež --------------------------------------------------------------------------------------------------- nosnice 0,12 0 0,2 0,13 0 0,27 --------------------------------------------------------------------------------------------------- brojleři 0,10 0,01 0 0,10 0 0,21 --------------------------------------------------------------------------------------------------- husy a kachny 0,35 0,03 0 0,35 0 0,73 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Poznámka: Optimálním způsobem ustájení skotu se rozumí: a) dojnice ve volném stelivovém ustájení s intenzivní přirozenou ventilací, b) ostatní skot, tj. jalovice a býci průměrné živé hmotnosti 350 kg v kotcovém ustájení s přirozenou cirkulací. Zastaralým způsobem ustájení skotu se rozumí: dojnice ve vazném stelivovém ustájení s nucenou ventilací 7. EMISNÍ FAKTORY PRO ZEMĚDĚLSKÉ ZDROJE PODLE OBJEMU ODPADU --------------------------------------------------------------------------------------------------- Kategorie zvířat Objem produkovaných exkrementů [m3.rok-1] Emisní faktor [kgNH3.m-3rok-1] --------------------------------------------------------------------------------------------------- střední zdroj velký zdroj zvláště velký zdroj --------------------------------------------------------------------------------------------------- Skot --------------------------------------------------------------------------------------------------- dojnice od 2 500 do od 5 100 do nad 7 700 2,27 5 099 6 699 --------------------------------------------------------------------------------------------------- jalovice od 2 200 do od 4 400 do nad 6 600 2,27 4 399 6 599 --------------------------------------------------------------------------------------------------- telata od 1 100 do od 2 200 do nad 3 300 4,55 2 199 3 299 --------------------------------------------------------------------------------------------------- býci od 2 100 do od 4 300 do nad 6 400 2,33 4 299 6 399 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Prasata --------------------------------------------------------------------------------------------------- selata od 3 000 do od 6 100 do nad 10 100 1,59 6 099 10 099 --------------------------------------------------------------------------------------------------- prasnice od 3 100 do od 6 300 do nad 10 200 1,51 6 299 10 199 --------------------------------------------------------------------------------------------------- březí prasnice od 2 700 do od 5 500 do nad 8 800 1,78 5 499 8 799 --------------------------------------------------------------------------------------------------- prasata výkrm od 5 200 do od 9 800 do nad 15 000 0,99 9 799 14 999 --------------------------------------------------------------------------------------------------- Drůbež --------------------------------------------------------------------------------------------------- nosnice od 1 300 do od 2 600 do nad 3 900 3,85 2 599 3 899 --------------------------------------------------------------------------------------------------- brojleři od 1 100 do od 2 300 do nad 3 400 4,35 2 299 3 399 --------------------------------------------------------------------------------------------------- krůty od 1 800 do od 3 500 do nad 5 300 2,83 3 499 5 299 --------------------------------------------------------------------------------------------------- kachny a husy od 600 do od 1 100 do nad 1 700 9,01 1 099 1 699 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Referenční a snižující technologie emisí amoniaku u chovů hospodářských zvířat SKOT - Stelivové ustájení --------------------------------------------------------------------------------------------------- Referenční technologie Ověřená snižující technologie Procento snížení stručný popis stručný popis emisí amoniaku --------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané ve stájovém prostředí --------------------------------------------------------------------------------------------------- boxové ustájení odkliz kejdy několikrát denně 50% 1) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané na skládkách kejdy a hnoje --------------------------------------------------------------------------------------------------- zakrytí povrchu jímek fólií 60% 2) betonové nebo ocelové jímky na kejdu --------------------------------------------------------------------------------------------------- pevné víko nebo zastřešení jímky 80% 3) --------------------------------------------------------------------------------------------------- pokrytí povrchu jímky rašelinou, 40% 1) slámou, olejem nebo jiným materiálem --------------------------------------------------------------------------------------------------- bioreaktory 85% 3) --------------------------------------------------------------------------------------------------- ponechání chlévského hnoje ponechání v klidu do vytvoření 35 - 50% 2) volně na statkovém hnojišti přírodní krusty --------------------------------------------------------------------------------------------------- zastřešení hnoje 80% 3) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje a kejdy --------------------------------------------------------------------------------------------------- rozmetání hnoje přímo na zapravení do půdy při orbě do 12 80%-orná půda3) pole hodin --------------------------------------------------------------------------------------------------- zapravení do půdy při orbě do 24 60%-orná půda2) hodin --------------------------------------------------------------------------------------------------- rozstřik kejdy pásový postřik 30%-orná půda1) --------------------------------------------------------------------------------------------------- vlečená botka 40%-trávní porost2) --------------------------------------------------------------------------------------------------- injektáž - otevřená štěrbina 60%-trávní porost3) --------------------------------------------------------------------------------------------------- injektáž - uzavřená štěrbina 80%-orná půda3) --------------------------------------------------------------------------------------------------- PRASATA --------------------------------------------------------------------------------------------------- Referenční technologie Ověřená snižující technologie Procento snížení stručný popis stručný popis emisí amoniaku --------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané ve stájovém prostředí --------------------------------------------------------------------------------------------------- technologie suchého krmení technologie krmení s enzymatickými 40% 3) látkami --------------------------------------------------------------------------------------------------- plně roštová podlaha částečně roštová podlaha (50%) 20% 1) --------------------------------------------------------------------------------------------------- částečně roštová podlaha - kovové 40% 2) rošty --------------------------------------------------------------------------------------------------- hluboká podestýlka ošetření hluboké podestýlky 60% 3),2) enzymatickými látkami --------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané na skládkách kejdy a hnoje --------------------------------------------------------------------------------------------------- zakrytí povrchu jímek folií 60% 2) betonové nebo ocelové jímky na kejdu --------------------------------------------------------------------------------------------------- pevné víko nebo zastřešení jímky 80% 3) --------------------------------------------------------------------------------------------------- pokrytí povrchu jímky rašelinou, 40% 1) slámou, olejem nebo jiným materiálem --------------------------------------------------------------------------------------------------- bioreaktory 85% 3) --------------------------------------------------------------------------------------------------- biotechnologické přípravky 40% 2) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje a kejdy --------------------------------------------------------------------------------------------------- rozmetání hnoje přímo na pole zapravení do půdy při orbě 80%-orná půda3) --------------------------------------------------------------------------------------------------- zapravení do půdy při orbě do 24 60%-orná půda2) hodin --------------------------------------------------------------------------------------------------- rozstřik kejdy pásový postřik 30%-orná půda1) --------------------------------------------------------------------------------------------------- vlečená botka 40%-trávní porost2) --------------------------------------------------------------------------------------------------- injektáž - otevřená štěrbina 60%-trávní porost3) --------------------------------------------------------------------------------------------------- injektáž - uzavřená štěrbina 80%-orná půda3) --------------------------------------------------------------------------------------------------- DRŮBEŽ --------------------------------------------------------------------------------------------------- Referenční technologie Ověřená snižující technologie Procento snížení stručný popis stručný popis emisí amoniaku --------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané ve stájovém prostředí --------------------------------------------------------------------------------------------------- technologie krmení a napájení technologie krmení a napájení 40% 1),2),3) bez enzymatických látek s enzymatickými látkami --------------------------------------------------------------------------------------------------- větrání bez rekuperačních větrání s rekuperačními výměníky 25% 2),3) výměníků --------------------------------------------------------------------------------------------------- klecový chov nosnic hnojový pás s nuceným sušením, 80% 2) uskladnění mimo budovu --------------------------------------------------------------------------------------------------- odkliz nejméně dvakrát týdně do 90% 3) uzavřených jímek --------------------------------------------------------------------------------------------------- stáje s hlubokou podestýlkou ošetření hluboké podestýlky 70% 2),3) enzymatickými látkami --------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané na skládkách hnoje --------------------------------------------------------------------------------------------------- betonové nebo ocelové jímky zakrytí povrchu jímek fólií 60% 2) na chlévský hnůj --------------------------------------------------------------------------------------------------- pokrytí povrchu jímky rašelinou, 40% 1) slámou, olejem nebo jiným materiálem --------------------------------------------------------------------------------------------------- bioreaktory 85% 3) --------------------------------------------------------------------------------------------------- biotechnologické přípravky 40% 2) --------------------------------------------------------------------------------------------------- Technologie používané při polním hnojení nebo zapracování hnoje a kejdy --------------------------------------------------------------------------------------------------- rozmetání hnoje přímo na pole zapravení do půdy při orbě 80%-orná půda3) --------------------------------------------------------------------------------------------------- zapravení do půdy při orbě do 24 60%-orná půda2) hodin --------------------------------------------------------------------------------------------------- Přiřazení a volba použití snižujících technologií při zpracování plánu zavedení zásad správné zemědělské praxe u zdroje znečišťování ovzduší: Provozovatel v rámci plánu volí podle bodů 4.1.1 písm. j) a 4.2.1 písm. k) snižující technologie odpovídající kategorie zdroje (zvláště velké, velké, střední nebo malé zdroje) popřípadě technologii účinnější. Přiřazení snižujících technologií k jednotlivým kategoriím zdrojů se provádí podle bodu 4.1.2 písm. d) a bodu 4.2.2 písm. d) této přílohy. Přiřazení je provedeno podle odkazů v tabulce uvedené v tomto bodu: Odkazy: 1) snižující technologie vyžadovaná pro střední a malé zdroje, 2) snižující technologie vyžadovaná pro velké zdroje a vhodná pro střední a malé zdroje, 3) snižující technologie vyžadovaná pro zvláště velké zdroje a vhodná pro všechny další kategorie zdrojů. ------------------------------------------------------------------ 1) Směrnice Rady 84/360/EHS, o boji se znečišťováním ovzduší z průmyslových závodů. Směrnice Rady 87/217/EHS, o předcházení a omezování znečišťování životního prostředí azbestem. Směrnice Rady 92/112/EHS, o postupech ke slaďování programů omezování a konečného vyloučení znečišťování způsobeného odpady z průmyslu oxidu titaničitého. Směrnice Rady 96/61/EC, týkající se integrované prevence a omezování znečišťování. 2) Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu. 3) Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu. 4) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). 5) Vyhláška č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování. 11) Například zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrotechnickém zkoušení půd, ve znění zákona č. 308/2000 Sb.

 
 
Reklama