Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.09.2012

se změnami:476/2009 Sb., od 1.9.2012 zrušeno 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 53/2007 Sbírky zákonů na straně 1838
schváleno:30.05.2007
účinnost od:01.01.2008
zrušeno:01.09.2012
[Textová verze]


146/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. května 2007 o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší Změna: 476/2009 Sb. Vláda nařizuje podle § 55 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb. a zákona č. 385/2005 Sb., (dále jen "zákon"): § 1 Předmět úpravy (1) Toto nařízení^1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^2) a upravuje specifické emisní limity a podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (dále jen "spalovací zdroje"). (2) Toto nařízení se nevztahuje na spalovací zdroje a) v nichž se spaliny používají pro přímý ohřev, sušení, vypalování nebo jinou tepelnou úpravu předmětů nebo materiálů, zejména ohřívací pece nebo pece pro tepelné zpracování, b) pro dodatečné spalování, určené k čištění odpadních plynů spalováním, nejsou-li provozovány jako nezávislé spalovací zdroje, c) pro regeneraci katalyzátorů, d) pro zpracování sulfanu na síru, e) reaktorů užívaných v chemickém průmyslu, f) pro otop koksárenských baterií, g) určené výhradně pro spalování odpadů, h) ohřívačů větru vysokých pecí, i) plynových turbín umístěných na těžebních plošinách. § 2 Základní pojmy Pro účely tohoto nařízení se rozumí a) stupněm odsíření poměr hmotnosti síry odloučené v místě spalovacího zdroje v daném časovém úseku k hmotnosti síry obsažené v palivu, které bylo do spalovacího zdroje přivedeno a ve stejném časovém úseku spáleno, b) biomasou produkt, který je tvořen zcela nebo zčásti z rostlinného materiálu pocházejícího ze zemědělství nebo lesnictví a který lze použít jako palivo za účelem získání jeho energetického obsahu, a dále uvedený odpad použitý jako palivo: 1. rostlinný odpad ze zemědělství nebo lesnictví, 2. rostlinný odpad z potravinářského průmyslu, pokud se znovu využije vyrobené teplo, 3. rostlinný odpad z výroby čerstvé vlákniny a z výroby papíru z buničiny, pokud se spoluspaluje v místě výroby a vzniklé teplo se využije, 4. korkový odpad, 5. dřevný odpad s výjimkou dřevného odpadu, který může obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo nátěrovými hmotami, zahrnující především dřevné odpady tohoto typu pocházející z odpadů ze stavebnictví a z demolic, c) zdrojem ke spalování více druhů paliv spalovací zdroj, v němž se mohou současně nebo střídavě spalovat dva nebo více druhů paliv, d) plynovou turbínou jakýkoli rotační stroj, který transformuje kinetickou energii na mechanickou práci, jehož součástí je především kompresor, zařízení, ve kterém se oxiduje palivo k ohřevu pracovního média, a turbína. § 3 Emisní limity a podmínky jejich plnění (1) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 7 zákona, stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném výkonu pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky, jsou stanoveny v bodu A přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 8 zákona, stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zdroje pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky, jsou stanoveny v bodu B přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 6 zákona, stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zdroje pro oxid siřičitý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky, jsou stanoveny v bodu C přílohy č. 1 k tomuto nařízení. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na plynové turbíny, jsou-li zvláště velkými spalovacími zdroji podle § 54 odst. 7 a 8 zákona. Pro tyto plynové turbíny jsou emisní limity stanoveny v závislosti na objemovém toku spalin v příloze č. 5 k tomuto nařízení. (3) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje stanovené pro oxid uhelnatý jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. (4) Emisní limity pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku a oxid uhelnatý pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 6 zákona se považují za splněné, pokud žádný platný denní průměr nepřesáhne hodnoty emisních limitů uvedené v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení a zároveň 95 % platných hodinových průměrů nebo všechny platné půlhodinové průměry nepřesáhnou 200 % hodnoty emisních limitů uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 k tomuto nařízení. (5) U zvláště velkých spalovacích zdrojů, kde vzhledem k vlastnostem paliva není možné splnit emisní limity pro oxid siřičitý uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, musí spalovací zdroj plnit alespoň stupeň odsíření stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Požadované stupně odsíření se považují za splněné, pokud vyhodnocení provedených měření prokáže, že všechny střední hodnoty stupně odsíření za daný kalendářní měsíc dosáhly požadovaného stupně. (6) Emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje stanovené v závislosti na jmenovitém tepelném výkonu zdroje pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky, organické látky a oxid uhelnatý jsou stanoveny v příloze č. 4 k tomuto nařízení. Pro stacionární pístové spalovací motory jsou emisní limity stanoveny od 0,2 MW jmenovitého tepelného výkonu v závislosti na jejich jmenovitém tepelném příkonu. Pro plynové turbíny jsou emisní limity stanoveny v závislosti na objemovém toku spalin v příloze č. 5 k tomuto nařízení. (7) Pro zdroje ke spalování více druhů paliv se hodnoty emisních limitů stanoví výpočtem uvedeným v příloze č. 6 k tomuto nařízení. Za spalování více druhů paliv není považována stabilizace hoření. § 4 Podmínky pro provoz spalovacích zdrojů spalujících dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné lepené dřevo Dřevotřísku, překližku, dřevovláknitou desku nebo jiné lepené dřevo, které nesmějí obsahovat halogenované organické sloučeniny nebo těžké kovy v důsledku ošetření látkami na ochranu dřeva nebo povrchových úprav, lze spalovat pouze ve zvláště velkém nebo velkém spalovacím zdroji. V místě, kde tato paliva vznikají jako vedlejší produkt výroby, je lze spalovat také ve středním spalovacím zdroji vybaveném automatickým dávkováním paliva a automatickým řízením spalovacího procesu. Na tento střední spalovací zdroj se v takovém případě vztahují podmínky provozu pro velký spalovací zdroj. § 5 Podmínky provozu malých spalovacích zdrojů Malý spalovací zdroj musí být provozován s požadovanou účinností spalování paliv a s přípustnou koncentrací oxidu uhelnatého ve spalinách stanovenými v příloze č. 7 k tomuto nařízení. § 6 Přechodná ustanovení (1) Pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 7 a 8 zákona, spalující tuhá paliva, jejichž jmenovitý tepelný příkon je 400 MW a vyšší a které nebudou do 31. prosince 2015 v provozu více než 2000 hodin ročně a od 1. ledna 2016 v provozu více než 1500 hodin ročně, přičemž roční počet hodin je vypočten z klouzavého průměru za 5 let, platí pro oxid siřičitý emisní limit 800 mg . m-3. (2) Pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 7 a 8 zákona, spalující tuhá paliva s obsahem prchavé hořlaviny menším než 10 %, které byly v provozu nejméně 12 měsíců do 1. ledna 2001, platí do 1. ledna 2018 pro oxidy dusíku emisní limit 1200 mg . m-3. (3) Pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 8 zákona, spalující tuhá paliva, jejichž jmenovitý tepelný příkon je 500 MW a vyšší a které nebudou od 1. ledna 2016 v provozu více než 1500 hodin ročně, přičemž roční počet hodin je vypočten z klouzavého průměru za 5 let, platí pro oxidy dusíku emisní limit 450 mg . m-3. § 7 Zrušovací ustanovení Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, se zrušuje. § 8 Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008. Předseda vlády: Ing. Topolánek v. r. Místopředseda vlády a ministr životního prostředí: RNDr. Bursík v. r. Příloha 1 EMISNÍ LIMITY PRO ZVLÁŠTĚ VELKÉ SPALOVACÍ ZDROJE PRO OXID SIŘIČITÝ (SO2), OXIDY DUSÍKU (NOx) A TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY (TZL) A. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 7 zákona, s výjimkou plynových turbín 1. Emisní limity uvedené v tabulce se vztahují na jednotlivé spalovací zdroje podle jejich jmenovitého tepelného výkonu. 2. Od 1. ledna 2008 musí, zároveň s povinností uvedenou v bodě 1, spalovací zdroje podle § 54 odst. 7 zákona plnit plán snížení emisí u spalovacího zdroje jako součást Národního programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů podle § 54 odst. 7 zákona. Součástí tohoto programu jsou orgánem ochrany ovzduší stanovené emisní stropy, které vycházejí z limitů uvedených pod písmenem B. 3. Pro tuhá paliva jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 6 % a pro kapalná a plynná paliva jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 3 %. 4. Nelze - li při spalování tuzemského paliva ve fluidních kotlích dosáhnout emisního limitu při únosném přídavku aditiva, musí být koncentrace snížena alespoň na 25 % původní hodnoty. ------------------ ------------------------------------------------------------------------ Druh paliva a Emisní limity podle jmenovitého tepelného výkonu vztažené nanormální topeniště stavové podmínky a suchý plyn [mg.m-3] ------------------ ------------------------------------------------------------------------ < 50 MW 50 - 300 MW > 300 MW ------------------------------------------------------------------------ SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL ------------------ ------------------------------------------------------------------------ Tuhé palivo ve 800 400 100 500 400 50 500 400 50 fluidním topeništi ------------------ ------------------------------------------------------------------------ Tuhé palivo ve 2500 1100 150 1700 1100 100 500 1100 100 výtavném topeništi ------------------ ------------------------------------------------------------------------ Tuhé palivo v 2500 650 150 1700 650 100 500 650 100 ostatních topeništích^1) ------------------ ------------------------------------------------------------------------ Kapalné palivo 1700 450 50/100^2) 1700 450 50/100^2) 500 450 50/100^2) ------------------ ------------------------------------------------------------------------ Plynné palivo 35 200/300^3) 50 35 200/300^3) 50 35 200/300^3) 50 obecně ------------------ ------------------------------------------------------------------------ Plynné palivo 900 200/300^3) 50 900 200/300^3) 50 800 200/300^3) 50 mimo paliv z VDS^4) a koksárenský plyn ------------------ ------------------------------------------------------------------------ Zkapalněný plyn 35 300 50 35 300 50 35 300 50 ------------------ ------------------------------------------------------------------------ Poznámky: 1) Též granulační nebo roštové kotle s přiřazenými fluidními reaktory, jejich kombinace s fluidními ohništi nebo rekonstrukce těchto kotlů s využitím prvků fluidní techniky. 2) Platí pro jednotlivé spalovací zdroje spalovacího zdroje s tepelným příkonem < 500 MW, spalující kapalná paliva s obsahem popela vyšším než 0,06 %. 3) Při spalování propanu či butanu nebo jejich směsí. 4) VDS = veřejné distribuční sítě B. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 8 zákona, s výjimkou plynových turbín 1. Hodnoty emisních limitů se pro spalovací zdroje, na něž bylo stavební povolení vydáno od 1. července 1987 do 31. prosince 2002, vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého spalovacího zdroje. 2. Pro tuhá paliva jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 6 % a pro kapalná a plynná paliva jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 3 %. --------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------ Druh paliva a Emisní limity podle jmenovitého tepelného příkonu vztažené na normální stavové podmínky a topeniště suchý plyn [mg.m-3] --------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------ 50 - 100 MW > 100 - 300 MW > 30 D - 500 MW > 500 MW ------------------------------------------------------------------------------- ------------ SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL SO2 NOxTZL SO2 NOx TZL --------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------ Tuhé palivo 500 400 50 500 400 50 500 400 50 400 400 50 ve fluidním 200^1) topeništi --------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------ Tuhé palivo 2000 600 100 2000- 600 100 1200-400 s 600100 400 500 50 ve výtavném 1200 s lineárním 200^1) topeništi lineárním poklesem^2) poklesem^2) --------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------ Tuhé palivo v 2000 600 100 2000- 600 100 1200-400 s 600100 400 500 50 ostatních 1200 s lineárním 200^1) topeništích^3) lineárním poklesem^2) poklesem^2) --------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------ Kapalné 1700 450 50^4) 1700 450 50^4) 1700-400 s 450 50^4) 400 400 50 palivo lineárním poklesem^5) --------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------ Plynné palivo 35 200 5 35 200 5 35 2005 35 200 5 obecně 300^6) 300^6) 300^6) --------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------ Plynná paliva 800 300 5 800 300 5 800 3005 800 200 5 ze zplyňování zbytků po rafinaci --------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------ Vysokopecní 800 300 10 800 300 10 800 300 10 800 200 10 plyn --------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------ Koksárenský 800 300 50 800 300 50 800 300 50 800 200 50 plyn a plyny z OP^7) --------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------ Zkapalněný 5 300 5 5 300 5 5 300 5 5 200 5 plyn --------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------------ Poznámky: 1) Platí od 1. ledna 2016. 2) EL = 2400 - 4P; P = tepelný příkon [MW], EL = emisní limit [mg.m-3]. 3) Též granulační nebo roštové kotle s přiřazenými fluidními reaktory, jejich kombinace s fluidními ohništi nebo rekonstrukce těchto kotlů s využitím prvků fluidní techniky. 4) Pro zdroje s tepelným příkonem < 500 MW, spalující kapalná paliva s obsahem popela vyšším než 0,06 %, platí emisní limit 100 mg.m-3. 5) EL = 3650 - 6,5P; P = tepelný příkon [MW], EL = emisní limit [mg.m-3] 6) Propan, butan nebo jejich směsi. 7) Plyny vznikající v ocelářském průmyslu, které lze využít jinde. C. Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 6 zákona 1. Hodnoty emisních limitů pro spalovací zdroje, na než bylo stavební povolení vydáno od 1. ledna 2003, se vztahují k celkovému tepelnému příkonu zvláště velkého spalovacího zdroje. 2. Kromě emisních limitů stanovených pro plynové turbíny jsou pro tuhá paliva emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 6 % a pro kapalná a plynná paliva jsou emisní limity vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 3 %. 3. Hodnota emisního limitu oxidu dusnatého a oxidu dusičitého vyjádřených jako oxid dusičitý při spalování plynných paliv v plynových turbinách vyjádřeného limitní hmotnostní koncentrací oxidu dusičitého v suchých spalinách s 15% kyslíku vztažená na normální stavové podmínky a suchý plyn je 75 mg/m3 v následujících případech: - plynové turbíny využívané pro kombinovanou produkci tepla a elektřiny s celkovou účinností vyšší než 75% - plynové turbíny ve zdrojích s kombinovaným cyklem s roční průměrnou celkovou elektrickou účinností vyšší než 55%; - plynové turbíny pro mechanický pohon (plynové turbíny pohánějící kompresory rozvodné sítě dodávek plynu veřejnosti) Pro plynové turbíny, které nespadají do žádné ze shora uvedených kategorií, ale které mají účinnost větší než 35% (na základě podmínek Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO), je emisní limit oxidu dusičitého (obsah kyslíku 15%) vztažený na normální stavové podmínky a suchý plyn 50 mg/m3 (35% v těch případech, kdy je emisní limit vyjádřen procenty a určen na základě podmínek ISO). ------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------- Emisní limity podle jmenovitého tepelného příkonu vztažené na normální stavové Druh paliva podmínky a suchý plyn [mg.m-3] ------------------------------------------------------------------------------- --------- 50 - 100 MW > 100 - 300 MW > 300 - 500 MW > 500 MW ------------------------------------------------------------------------------- --------- SO2 NOx TZL SO2 NOx TZL SO2 NOx TZLSO2 NOx TZL ------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------- Biomasa 200 400 50 200 300 30 200 200 30200 200 30 ------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------- Tuhé palivo 500 400 50 200 200 30 200 200 30200 200 30 ve fluidním topeništi ------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------- Ostatní tuhá 850 400 50 200 200 30 200 200 30200 200 30 paliva ------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------- Kapalné 850 400^1) 50 400-200 s 200^1) 30 200 200^1) 30 200 200^1) 30 palivo 120^2) lineárním 120^2) 120^2) 120^2) poklesem^3) ------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------- Plynné 35 200^1) 5 35 200^1) 5 35 200^1) 5 35 200^1) 5 palivo 120^2) 120^2) 120^2) 120^2) obecně ------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------- Zemní plyn 35 150^1) 5 35 150^1) 5 35 100^1) 5 35 100^1) 5 50^2) 50^2) 50^2) 50^2) ------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------- Koksárenský 400 200^1) 30 400 200^1) 30 400 200^1) 30 400 200^1) 30 plyn a plyny 120^2) 120^2) 120^2) 120^2) z OP^4) ------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------- Vysokopecní 200 200^1) 10 200 200^1) 10 200 200^1) 10 200 200^1) 10 plyn 120^2) 120^2) 120^2) 120^2) ------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------- Zkapalněný 5 200^2) 5 5 200^1) 5 5 200^1) 5 5 200^1) 5 plyn 50^2) 50^2) 50^2) ------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------- Poznámky: 1) Nevztahuje se na plynové turbíny. 2) Vztahuje se pouze na zdroje s jedinou plynovou turbínou s jmenovitým tepelným příkonem > = 50 MW a na provozní stavy, při kterých je překročeno 70 % instalovaného tepelného příkonu. Tyto limity se nevztahují na plynové turbíny určené pro použití v mimořádných případech, jsou-li v provozu méně než 500 hodin za rok. Provozovatel každoročně předkládá krajskému úřadu a inspekci průkaznou informaci o využité provozní době. V případě spalování kapalných paliv se stanovený emisní limit vztahuje jen na plynové turbíny spalující lehké a střední frakce zpracování ropy. 3) EL = 500 - P; P = tepelný příkon [MW], EL = emisní limit [mg.m-3]. 4) Plyny vznikající v ocelářském průmyslu, které lze využít jinde. Příloha 2 EMISNÍ LIMITY PRO OXID UHELNATÝ (CO) PRO ZVLÁŠTĚ VELKÉ SPALOVACÍ ZDROJE --------------------------------- ----------------------------------- Druh paliva a topeniště Emisní limity Referenční vztažené na obsah kyslíku normální stavové (%) podmínky a suchý plyn (mg.m-3) --------------------------------- ----------------------------------- Tuhé palivo 250/400^1) 6 --------------------------------- ----------------------------------- Kapalné palivo 175 3 --------------------------------- ----------------------------------- Plynné palivo a zkapalněný plyn 100 3/15^2) --------------------------------- ----------------------------------- Poznámky: 1) Emisní limit 400 mg.m-3 se vztahuje na jednotlivé spalovací zdroje o jmenovitém tepelném příkonu nižším než 50 MW, které jsou na základě § 4 odst. 6 zákona kategorizovány jako zvláště velké spalovací zdroje. Tato výjimka se nevztahuje na spalovací zdroje s fluidním topeništěm. 2) Referenční obsah kyslíku 15 % platí pro plynové turbíny. Příloha 3 STUPNĚ ODSÍŘENÍ I. Stupně odsíření pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 8 ----------------------------------------------------------------- Jmenovitý tepelný příkon Stupeň odsíření [%] [MW] ----------------------------------------------------------------- = < 100 60 > 100 až do 300 včetně 75 > 300 až do 500 včetně 90 > 500 94 ----------------------------------------------------------------- II. Stupně odsíření pro zvláště velké spalovací zdroje podle § 54 odst. 6 ----------------------------------------------------------------- Jmenovitý tepelný příkon [MW] Stupeň odsíření^1) [%] = < 300 92 > 300 95^2) ----------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Zdroj, který dosahuje hodnoty emisního limitu 300 mg.m3 pro oxid siřičitý s referenčním obsahem kyslíku 6 %, vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn, je vyjmut z povinnosti plnit předepsaný stupeň odsíření. 2) Současně platí požadavek emisního limitu 400 mg/m3 s 6 % kyslíku, vztaženo na normální stavové podmínky a suchý plyn. Příloha 4 EMISNÍ LIMITY PRO VELKÉ A STŘEDNÍ SPALOVACÍ ZDROJE PRO OXID SIŘIČITÝ (SO2), OXIDY DUSÍKU (NOx,VYJÁDŘENÉ JAKO NO2) TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY (TZL) A OXID UHELNATÝ (CO), PŘÍPADNĚ ORGANICKÉ LÁTKY VYJÁDŘENÉ JAKO SUMA ORGANICKÉHO UHLÍKU (SUMA C) 1. Emisní limity pro velké a střední spalovací zdroje podle druhu spalovaného paliva a druhu topeniště 1.1. Emisní limity při spalování tuhých paliv a tuhých paliv s obsahem syntetických pojiv jsou vztaženy k referenčnímu obsahu kyslíku 6 %, při spalování biomasy 11 %, při spalování kapalných a plynných paliv při referenčním obsahu kyslíku 3 %. 1.2. Hodnoty emisních limitů pro každý jednotlivý zdroj se vztahují k tepelnému výkonu velkého nebo středního spalovacího zdroje. 1.3. Stupeň odsiřování 75 %, nelze-li při spalování tuzemského paliva ve fluidních kotlích dosáhnout emisního limitu při únosném přídavku aditiva, musí být koncentrace snížena alespoň na 25 % původní hodnoty. 1.4. Emisní limity fluidních kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nižším než 5 MWt jsou stejné jako emisní limity klasických kotlů v závislosti na druhu spalovaného paliva. ----------------------- --------------------------------------------------------------------------- Druh paliva Emisní limity podle jmenovitého tepelného výkonu spalovacího zdroje a topeniště vztažené na normální stavové podmínky a suchý plyn [mg.m-3] --------------------------------------------------------------------------- 0,2 - 1 MW >1 - 5 MW> 5 - 50 MW --------------------------------------------------------------------------- SO2 NOx TZL CO SO2 NOx TZL CO SO2 NOx TZL CO ----------------------- --------------------------------------------------------------------------- Tuhé palivo ve 2500 650 250 650 2500 650 250 650 800 400 100 250 fluidním topeništi ----------------------- --------------------------------------------------------------------------- Tuhé palivo ve 2500 1100 250 650 2500 1100 250 650 2500 1100 150 400 výtavném topeništi ----------------------- --------------------------------------------------------------------------- Tuhé palivo 2500 650 250 650 2500 650 250 650 2500 650 150 400 v ostatních topeništích^1) ----------------------- --------------------------------------------------------------------------- Biomasa 2500 650 250 650 2500 650 250 650 2500 650 250 650 ----------------------- --------------------------------------------------------------------------- Kapalné palivo ^2) 500 100 175 ^2) 500 100 175 1700 450 100 175 ----------------------- --------------------------------------------------------------------------- Plynné palivo obecně 35 200 - 100 35 200 - 100 35 200 - 100 ----------------------- --------------------------------------------------------------------------- Plynné palivo mimo 900 200 50 100 900 200 50 100 900 200 50 100 veřejné distribuční sítě ----------------------- --------------------------------------------------------------------------- Propan, butan a jejich 35 300 50 100 35 300 50 100 35 300 50 100 směsi ----------------------- --------------------------------------------------------------------------- Paliva uvedená v § 4 2500 650 150 300 2500 650 150 300 2500 650 150 300 odst. 1 ----------------------- --------------------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Též granulační nebo roštové kotle s přiřazenými fluidními reaktory, jejich kombinace s fluidními ohništi nebo tyto kotle s využitím prvků fluidní techniky. 2) Obsah síry v kapalných palivech nesmí překročit limitní hodnoty obsažené v jiném právním předpisu stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. 2. Emisní limity pro stacionární pístové spalovací motory A. Emisní limity pro spalovací zdroje - pístové spalovací motory, jejichž stavba či přestavba byla zahájena před 17. květnem 2006 ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- ------------ Druh Druh paliva Emisní limit podle jmenovitého tepelného příkonu vztažený na normální stavové podmínky a suchý plyn pístového (pro TZL a suma C vztaženo na vlhký plyn) [mg.m-3], při referenčním obsahu kyslíku 5 % spalovacího ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------- ------------ motoru 0,2 - 1 MW > 1 - 5 MW > 5 MW ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ------- ------------ SO2 NOx TZL suma C CO SO2 NOx TZL suma C^1) CO SO2 NOx TZL suma C^1) CO ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- ------------ Zážehové Kapalné palivo ^2) 500 130 - 650 ^2)500 130 150 650 ^2) 500 130 150 650 (Ottovy) ----------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- ------------ motory Zemní plyn a ^2) 500 - - 650 ^2)500 - 150 650 ^2) 500 - 150 650 degazační plyn ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- ------------ Plynné palivo ^2) 1000 130 - 1300 ^2) 1000 130 150 1300 ^2) 500 130 150 650 obecně ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- ------------ Vznětové Kapalné palivo ^2) 4000 130 - 650 ^2) 4000 130 150 650 ^2) 2000 130 150 650 (Dieselovy) ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------ motory Zemní plyn a ^2) 4000 130 - 650 ^2) 4000 130 150 650 ^2) 2000 130 150 650 degazační plyn^3) ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------ Plynné palivo ^2) 4000 130 - 1300 ^2) 4000 130 - 1300 ^2) 2000 130 - 650 obecně ------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ------------ Poznámky 1) Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku vyšším než 3 kg/h. 2) Obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty obsažené v jiném právním předpisu stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. V motorové naftě nesmí obsah síry překročit 0,05 % hmotnostních. V bioplynu, skládkovém, kalovém a pyrolýzním plynu nesmí obsah síry překročit 2200 mg.m-3 v přepočtu na obsah methanu, nebo 60 mg.MJ-1 tepla přivedeného v palivu. 3) Se vstřikovacím zapalováním. B. Emisní limity pro spalovací zdroje - pístové spalovací motory, jejichž stavba či přestavba byla zahájena po 17. květnu 2006 ---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- ----------------------------------------------- Druh Druh paliva Emisní limit podle jmenovitého tepelného příkonu vztažený na normální stavové podmínky a suchý plyn pístového (pro TZL a suma C vztaženo na vlhký plyn) [mg.m-3], při referenčním obsahu kyslíku 5 % spalovacího motoru ------------------------------------------------------------------------------- - ----------------------------------------------- 0,2 - 1 MW > 1 - 5 MW > 5 MW ------------------------------------------------------------------------------- - ----------------------------------------------- SO2 NOx TZL suma C^1) CO SO2 NOx TZL suma C^1) CO SO2 NOx TZL suma C^1) CO ---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- ----------------------------------------------- Zážehové Kapalné palivo ^2) 500 130 - 650 ^2) 500 130 150 650 ^2) 500 130 150 650 (Ottovy) -------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- ----------------------------------------------- motory Zemní plyn a ^2) 500 - - 650 ^2) 500 - 150 650 ^2) 500 - 150 650 degazační plyn -------------- -------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- -------------------------------- Plynné palivo ^2) 1000 130 - 1300 ^2) 500 130 150 1300 ^2) 500 130 150 650 obecně ---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- ----------------------------------------------- Vznětové Kapalné palivo ^2) 4000 130 - 650 ^2) 500/6004) 130 150 650 ^2) 500/600^4) 130 150 650 (Dieselovy) motory -------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- ----------------------------------------------- Zemní plyn a ^2) 4000 130 - 650 ^2) 500 130 150 650 ^2) 500 130 150 650 degazační plyn^3) -------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- ----------------------------------------------- Plynné palivo ^2) 4000 130 - 1300 ^2) 500 130 - 1300 ^2) 500 130 - 650 obecně ---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --- ----------------------------------------------- Poznámky: 1) Úhrnná koncentrace všech organických látek s výjimkou methanu při hmotnostním toku vyšším než 3 kg/h. 2) Obsah síry v palivu nesmí překročit limitní hodnoty obsažené v jiném právním předpisu stanovujícím požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. V motorové naftě nesmí obsah síry překročit 0,05 % hmotnostních. V bioplynu, skládkovém, kalovém a pyrolýzním plynu nesmí obsah síry překročit 2200 mg.m-3 v přepočtu na obsah methanu, nebo 60 mg.MJ-1 tepla přivedeného v palivu. 3) Se vstřikovacím zapalováním. 4) Emisní limit pro NOx 600 mg.m-3 platí pro těžký topný olej. 3. Emisní limity pro spalovací zdroje - teplovzdušné přímotopné zdroje pro vytápění 3.1. Přímotopným teplovzdušným přímotopným zdrojem pro vytápění se rozumí systémy, v jejichž zdrojích dochází k přímému styku plamene se vzduchem, resp. k míchání horkých spalin s ohřívaným vzduchem, jehož část současně slouží jako zdroj kyslíku pro spálení paliva. Zdrojem znečištění ovzduší se rozumí soubor všech teplovzdušných přímotopných zdrojů, které mohou být svedeny do jednoho výduchu dle § 4 odst. 7 zákona. 3.2. V teplovzdušných přímotopných zdrojích pro vytápění se, dle druhu paliva určeného výrobcem spalovacího zdroje, smějí spalovat jen zemní plyn a dále propan, butan nebo jejich směsi a nebo bezolovnatá kapalná paliva s obsahem síry do 0,05 % hmotnostních, a to v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem spalovacího zdroje. 3.3. Emisní limity pro teplovzdušné přímotopné zdroje pro vytápění odpovídají emisním limitům stanoveným pro velké a střední spalovací zdroje v bodě 1 této přílohy, avšak jsou vztaženy na normální stavové podmínky a suchý plyn při referenčním obsahu kyslíku 17 % a jsou stanoveny podle kategorie spalovacího zdroje. 4. Emisní limity pro konfigurace spalovacích zdrojů - plynových turbín integrovaných s kotli a podmínky jejich stanovení 4.1. Je-li za plynovou turbínou zařazen spalinový kotel bez přitápění nebo s přitápěním stejným palivem do výše 20 % tepelného příkonu plynové turbíny, platí pro tuto konfiguraci stejné emisní limity a referenční podmínky jejich stanovení jako pro plynové turbíny v příloze č. 5. 4.2. V případě, že je za plynovou turbínou zařazen spalinový kotel s přitápěním jiným palivem nebo jeho tepelný příkon při použití stejného paliva překračuje tepelný příkon plynové turbíny, stanoví se emisní limit a referenční obsah kyslíku váženým průměrem limitních hodnot stanovených v příloze č. 5 a limitních hodnot stanovených v bodě č. 1 této přílohy, podle podílů tepelného příkonu plynové turbíny a přitápěcího kotle. 4.3. Tepelný příkon zdroje je stanoven výpočtem z výhřevnosti a množství spalovaného paliva. K tomu účelu se použije hodnota minimální výhřevnosti paliva, deklarovaná jeho výrobcem. Není-li udána, stanoví se jako součet výhřevností složek paliva, jejichž průměrný obsah stanoví akreditovaná laboratoř rozborem používaného paliva.# Příloha 5 EMISNÍ LIMITY PRO PLYNOVÉ TURBÍNY Emisní limity uvedené v tabulce se vztahují na plynové turbíny, které jsou zvláště velkými spalovacími zdroji podle § 54 odst. 7 a 8 zákona a na plynové turbíny, které jsou velkými a středními zdroji ------------------------------------------------------------- Objemový Emisní limit v mg/m3 vztažený na normální tok spalin stavové podmínky a suchý plyn při referenčním [m3/h] obsahu kyslíku 15 % ------------------------------------------------------------- TZL SO2 NOx CO ------------------------------------------------------------- < 60 000 100^1) 1700 350 100/6503) = > 60 000 50^2) 1700 300 100/6503) ------------------------------------------------------------- Poznámky: 1) Při spalování uhelných suspensí a energetických plynů z neveřejných distribučních sítí; při spalování kapalných paliv a topných plynů z veřejných distribučních sítí je emisním limitem stupeň tmavosti kouře podle Bacharachovy stupnice, který nesmí překročit při všech provozních stavech 4. stupeň. 2) Při spalování uhelných suspensí a energetických plynů z neveřejných distribučních sítí; při spalování kapalných paliv a topných plynů z veřejných distribučních sítí je emisním limitem stupeň tmavosti kouře podle Bacharachovy stupnice, který nesmí překročit při trvalém provozu 2. stupeň zčernání a při najíždění 3. stupeň. 3) Emisní limit 650 mg.m-3 platí pro plynové turbíny provozované méně než 100 hodin za rok. Příloha 6 EMISNÍ LIMITY PRO ZDROJE KE SPALOVÁNÍ VÍCE DRUHŮ PALIV 1. U zdroje používajícího současně dva nebo více druhů paliv se stanoví hodnoty emisních limitů takto: a) za prvé přiřazením hodnoty emisního limitu odpovídající každému jednotlivému palivu a znečišťující látce v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zdroje, b) za druhé určením vážené hodnoty emisních limitů jednotlivých druhů paliv, a to tak, že jednotlivé hodnoty emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem každého paliva a tento součin se vydělí součtem tepelných příkonů dodaných všemi palivy, c) za třetí se vážené limitní hodnoty pro jednotlivá paliva sečtou. 2. U zdroje spalujícího více druhů paliv, ve kterých se používají zbytky z destilace a zpracování ropy samostatně nebo s jinými druhy paliv pro vlastní spotřebu, platí bez ohledu na ustanovení bodu 1 předpisy pro palivo s nejvyšším emisním limitem, pokud během provozu zdroje činí podíl, jímž přispívá toto palivo k souhrnu tepelných příkonů dodaných všemi palivy, alespoň 50 %. Je-li podíl směrodatného paliva nižší než 50 %, stanoví se hodnota emisního limitu na základě poměrného podílu tepelného příkonu zabezpečeného jednotlivými palivy na součtu tepelných příkonů všech paliv takto: a) za prvé přiřazením hodnoty emisního limitu odpovídající každému jednotlivému palivu a odpovídající znečišťující látce v závislosti na jmenovitém tepelném příkonu zdroje, b) za druhé se vypočte hodnota emisního limitu pro směrodatné palivo (palivo s nejvyšší hodnotou emisního limitu a v případě dvou druhů paliv se stejnou hodnotou emisního limitu, palivo s vyšším tepelným příkonem); tato hodnota se získá vynásobením hodnoty emisního limitu příslušného paliva dvěma a od tohoto součinu se odečte hodnota emisního limitu paliva s nejnižší hodnotou emisního limitu, c) za třetí se určí vážené hodnoty emisních limitů pro jednotlivá paliva, které se získají vynásobením vypočtené hodnoty emisního limitu paliva tepelným příkonem směrodatného paliva, a další jednotlivé hodnoty emisních limitů se vynásobí tepelným příkonem dodaným každým palivem a výsledek násobení se podělí součtem tepelných příkonů dodaných všemi palivy, d) za čtvrté se vážené hodnoty emisních limitů pro jednotlivá paliva sečtou. 3. Jako alternativu k bodu 2 lze použít následující průměrné hodnoty emisních limitů pro oxid siřičitý (bez ohledu na použitou kombinaci paliv): a) pro zdroje uvedené do provozu před 27. listopadem 2003 včetně v průměru 1000 mg/m3 pro všechny takové zdroje v rámci rafinerie. b) pro zdroje uvedené do provozu po 27. listopadu 2003 v průměru 600 mg/m3 pro všechny takové zdroje v rámci rafinerie s výjimkou plynových turbín. 4. Použití jiných druhů paliv při najíždění a stabilizaci zdroje se nepovažuje za spalování více druhů paliv. Příloha 7 ÚČINNOST SPALOVÁNÍ PALIV A PŘÍPUSTNÁ KONCENTRACE OXIDU UHELNATÉHO VE SPALINÁCH U MALÝCH SPALOVACÍCH ZDROJŮ 1. Limitní hodnoty účinnosti spalování 1.1. Limitní hodnoty účinnosti spalování pro malé spalovací zdroje spalující kapalná a plynná paliva pro uvedený výkonový rozsah --------------- -------------------------------------------------------------------- Jmenovitý Minimální účinnost spalování podle data výroby malého spalovacího tepelný výkon zdroje [kW] --------------- -------------------------------------------------------------------- do 31.12.1982 od 01.01.1983 do 31.12.1989 od 01.01.1990 --------------- -------------------------------------------------------------------- 11 - 50 86 % 87 % 89 % > 50 87 % 88 % 90 % --------------- -------------------------------------------------------------------- Poznámka: Tyto limitní hodnoty platí pro malé spalovací zdroje - kotle. 1.2. Limitní hodnoty účinnosti spalování pro malé spalovací zdroje spalující tuhá paliva pro uvedený výkonový rozsah --------------- --------------------------------------------------------------------------- Jmenovitý Minimální účinnost spalování podle data výroby malého spalovacího zdroje tepelný výkon [kW] --------------- --------------------------------------------------------------------------- do 31.12.1982 od 01.01.1983 do 31.12.1989 od 01.1.1990 --------------- --------------------------------------------------------------------------- 15 - 50 68 % 70 % 72 % > 50 72 % 73 % 74 % --------------- --------------------------------------------------------------------------- Poznámka: Povolená tolerance chyby měřením je 2 %. 2. Limitní hodnoty koncentrace oxidu uhelnatého Každý malý spalovací zdroj (kotel) musí spalovat palivo stanovené výrobcem spalovacího zdroje tak, aby vypočtená koncentrace COref ve spalinách nepřekročila maximální povolené množství podle následující tabulky. ---------------------------- ------------------------------------ Druh paliva Výkon Max. povolené Referenční [kW] množství obsah kyslíku COref [mg.m-3] [%] ---------------------------- ------------------------------------ Tuhá paliva > 15 5.000 6 obecně Dřevo > 15 5.000 11 Kapalná paliva > 11 1.000 3 Plynná paliva > 11 500 3 ---------------------------- ------------------------------------ Hodnota koncentrace COref se vypočítá z následujícího vztahu: 21 - O2 ref COref = COměř x 1,25 x ----------------- 21 - O2 COref množství CO - referenční (přepočtené na referenční obsah O2) COměř množství CO - měřené (naměřené množství CO ve spalinách) O2 ref množství O2 - referenční O2 měř množství O2 - měřené (naměřené množství O2 ve spalinách) 1,25 hustota CO (g/l) 1) Je vydáno k provedení a v mezích zákona, jehož obsah se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství. 2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2000 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení. 3) Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.

 
 
Reklama