Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 13/2009 Sb. o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.09.2012

se změnami:od 1.9.2012 zrušeno 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 4/2009 Sbírky zákonů na straně 208
schváleno:22.12.2008
účinnost od:28.01.2009
zrušeno:01.09.2012
[Textová verze] [PDF verze (361 kB)]

13/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 55 odst. 3 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 92/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 385/2005 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 180/2007 Sb. a zákona č. 25/2008 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 3 odst. 11 zákona: § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška^1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství^2) a stanoví požadavky na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z hlediska ochrany ovzduší, lhůty k jejich dosažení, požadavky na odběr vzorků paliv, ověřování a osvědčování kvality paliv a způsob a termín ohlašování údajů o obsahu síry v některých kapalných palivech. § 2 Základní pojmy Pro účely této vyhlášky se rozumí a) palivem spalitelný materiál v pevném, kapalném nebo plynném skupenství, určený ke spalování ve stacionárních zdrojích za účelem uvolnění jeho energetického obsahu; za palivo podle této vyhlášky není považován odpad podle jiného právního předpisu^3) s výjimkou rostlinného odpadu, jehož spalování nespadá do působnosti jiného právního předpisu^4), b) plynovým olejem jakékoliv kapalné palivo získané z ropy, které není lodním palivem^5), uvedené pod kódy 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 nebo 2710 19 49 kombinované nomenklatury^6), nebo jakékoliv kapalné palivo, které není lodním palivem^5), z něhož se do teploty 250 °C předestiluje podle metody technické normy ČSN EN ISO 3405 méně než 65 % objemových včetně ztrát a do teploty 350 °C se předestiluje nejméně 85 % objemových včetně ztrát, c) těžkým topným olejem jakékoliv kapalné palivo získané z ropy, které není lodním palivem^5) ani plynovým olejem podle písmene b), uvedené pod kódy 2710 19 51 až 2710 19 69 kombinované nomenklatury^6), které v důsledku svého destilačního rozmezí náleží do kategorie těžkých topných olejů určených k použití jako palivo, z něhož se do teploty 250 °C předestiluje podle metody technické normy ČSN EN ISO 3405 méně než 65 % objemových včetně ztrát; pokud není možné provést destilaci podle této metody, produkt je pokládán za těžký topný olej, d) měrnou sirnatostí celkový obsah síry v původním stavu, vztažený k výhřevnosti spalovaného paliva v původním stavu, vyjádřený v g.MJ-1. § 3 Požadavky na kvalitu pevných paliv (1) Měrná sirnatost černého uhlí, určeného ke spalování v malých a středních stacionárních zdrojích, nesmí překročit 0,50 g.MJ-1. (2) Měrná sirnatost hnědého uhlí a lignitu, určených ke spalování v malých a středních stacionárních zdrojích, nesmí překročit 1,07 g.MJ-1, od 1. ledna 2010 nesmí překročit 0,95 g.MJ-1 a od 1. ledna 2014 nesmí překročit 0,75 g.MJ-1. (3) Měrná sirnatost uhelných briket, určených ke spalování v malých a středních stacionárních zdrojích, nesmí překročit 0,50 g.MJ-1. (4) Minimální výhřevnost pevných paliv, určených ke spalování v malých stacionárních zdrojích, nesmí být v bezvodém stavu nižší než 12 MJ.kg-1. Minimální výhřevnost pevných paliv, určených ke spalování ve středních stacionárních zdrojích, nesmí být v bezvodém stavu nižší než 10 MJ.kg-1. § 4 Požadavky na kvalitu kapalných paliv (1) Maximální obsah síry v plynovém oleji nesmí překročit 0,1 % hmotnostních. (2) Maximální obsah síry v těžkém topném oleji nesmí překročit 1 % hmotnostní. Tento požadavek se nevztahuje na těžký topný olej spalovaný a) ve spalovacích zdrojích, pro které je jiným právním přepisem^7) stanoven emisní limit pro oxid siřičitý, b) v rafineriích, pokud měsíční průměr emisí oxidu siřičitého ze všech zdrojů v rafinerii s výjimkou zvláště velkých spalovacích zdrojů spadajících pod písmeno a), bez ohledu na druh paliva nebo kombinace používaných paliv, nepřekročí 1700 mg.m-3 a tato podmínka je stanovena v povolení vydaném podle § 17 zákona nebo podle jiného právního předpisu^8), c) v ostatních zdrojích, pokud emisní limit pro oxid siřičitý stanovený pro tyto zdroje v povolení vydaném podle § 17 zákona nebo podle jiného právního předpisu^8) nepřekročí 1700 mg.m-3 při obsahu kyslíku ve spalinách 3 % objemová, vztaženo na suchý plyn. (3) Maximální obsah polychlorovaných bifenylů v kapalném palivu nesmí překročit 5 mg.kg-1. (4) Minimální výhřevnost kapalného paliva, určeného ke spalování v malých a středních stacionárních zdrojích, nesmí být v bezvodém stavu nižší než 30 MJ.kg-1. § 5 Ověřování a osvědčování kvality paliva (1) Ověření kvality paliva se provádí zejména analýzou odebraného vzorku paliva. Dodržení postupů pro odběr vzorků a provádění analýz měrné sirnatosti a výhřevnosti u paliv v § 3 a obsahu síry, polychlorovaných bifenylů a výhřevnosti u paliv podle § 4 v souladu s určenými normami^9) se považuje za splnění požadavků na ověřování kvality paliva podle této vyhlášky. (2) Osvědčením o kvalitě paliva, které je vystavováno na základě ověření kvality paliva osobou, která v České republice jako první úplatně nebo bezúplatně předá nebo nabídne k předání za účelem distribuce palivo nebo jako první převede vlastnická práva k tomuto palivu, a které obsahuje údaje ve formátu podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, je deklarováno splnění požadavků na kvalitu paliva stanovené touto vyhláškou. Osvědčení je vystavováno při každé první dodávce paliva každému odběrateli a následně při změně kvality paliva a dále na vyžádání odběratelem. § 6 Ohlašování údajů o obsahu síry v některých kapalných palivech Osoba, která v České republice jako první úplatně nebo bezúplatně předá nebo nabídne k předání za účelem distribuce nebo používání těžký topný olej nebo plynový olej nebo jako první převede vlastnická práva k těmto palivům, ohlašuje každoročně Ministerstvu životního prostředí údaje o obsahu síry v těchto palivech, a to vždy nejpozději do 31. března za uplynulý kalendářní rok, ve formátu uvedeném v příloze č. 2 k této vyhlášce. § 7 Zrušovací ustanovení Vyhláška č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší, se zrušuje. § 8 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení. Ministr: RNDr. Bursík v. r. Příloha 1 OSVĚDČENÍ O KVALITĚ PALIVA -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 2 HLÁŠENÍ O KVALITĚ VYBRANÝCH KAPALNÝCH PALIV -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF 1) Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou. 2) Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech a o změně směrnice 93/12/EHS. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech. 3) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 4) Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb. 5) Vyhláška č. 455/2006 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší. 6) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění pozdějších předpisů. 7) Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. 8) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 9) § 4a odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
 
Reklama