Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Evropská směrnice pro stavební výrobky a její dopad v legislativě ČR (II)

Pokračování článku, pro jehož zpracování byl podkladem dokument SPTZ, popisuje proces posouzení shody pro stanovené stavební výrobky.

IMPLEMENTACE SMĚRNICE 89/106/EHS, ve znění SMĚRNICE 93/68/EHS o sbližování právních předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 163/2002 Sb. ve znění NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 312/2005 Sb.

1. ROZSAH PLATNOSTI

Toto nařízení vlády se vztahuje na stanovené stavební výrobky, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Stavebním výrobkem se rozumí každý výrobek určený výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud jeho vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden ze základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "výrobek"), kdy trvalým zabudováním výrobku do stavby je takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna výrobku je stavební prací. Stavební prací se rozumí stavební činnost včetně montážní činnosti, jejímž účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce, které mohou ovlivnit vlastnosti stavby.

Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, jejichž posuzování shody je stanoveno zvláštním právním předpisem jinak (nařízení vlády č. 190/2002 Sb.). Úkoly výrobce stanovené v tomto nařízení s vyjímkou úkolů při provozování systému řízení výroby může v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. plnit zplnomocněný zástupce (písm. f) § 2 - zplnomocněný zástupce je osoba usazená v členském státě Evropské unie, která je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce z tohoto zákona).

2. POVINNOSTI VÝROBCE NEBO DOVOZCE PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY VLASTNOSTÍ VÝROBKU

Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u stanovených výrobků posuzování shody jejich vlastností se základními požadavky (dále jen "posuzování shody") z hlediska jejich vhodnosti k určenému použití (určeným použitím výrobku se rozumí použití určené výrobcem nebo dovozcem, které se vztahuje k úloze, kterou má výrobek při plnění základních požadavků na stavby uvedených v příloze č. 1 k NV č. 163/2002 Sb. v platném znění), a to postupem posuzování shody stanoveným u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Na základě posuzování shody vydává výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě. V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, kdy požadavky na tento výrobek:

 • nejsou plně obsaženy v určených normách, nebo

 • pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, které se na dané výrobky vztahují, nebo

 • pokud nehodlá výrobce nebo dovozce postupovat podle určených norem,

zajistí výrobce nebo dovozce technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou, která po provedeném posouzení vydá dokument s názvem stavební technické osvědčení.

3. Stavební technické osvědčení

Pro technická posuzování vlastností výrobku předkládá výrobce nebo dovozce autorizované osobě potřebné podklady, popřípadě vzorky výrobku nebo i výsledky předchozích ověřovacích zkoušek a hodnocení vzorků. Výrobce nebo dovozce současně předkládá i písemné prohlášení, že provedení technických zjištění vlastností výrobku nezadal jiné autorizované osobě. Autorizovaná osoba na základě uvedených technických zjištění, popřípadě zkoušek vydá stavební technické osvědčení s omezenou dobou platnosti, až 5 let. Tuto dobu může prodloužit. Stavební technické osvědčení obsahuje:

 • identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

 • identifikaci a popis výrobku,

 • vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě včetně jeho případného omezení,

 • přehled podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem,

 • přehled použitých technických předpisů a technických norem a technických dokumentů, popřípadě pramenů použitých vědeckých a technických poznatků a dále údaje o poznatcích z praxe, pokud byly použity,

 • údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a o způsobech jejich zjištění,

 • upřesňující požadavky na posuzování výrobků a na posuzování systému řízení výroby,

 • údaje o době platnosti stavebního technického osvědčení.

Stavební technické osvědčení lze použít pro posuzování shody pouze po dobu, po kterou se nezmění právní předpisy, technické normy nebo technické dokumenty využité ve stavebním technickém osvědčení. Stavební technické osvědčení nelze použít jako doklad o posuzování shody.

4. TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Výrobce nebo dovozce musí pořídit pro posuzování shody technickou dokumentaci. Technická dokumentace musí být zpracována v takovém rozsahu, aby umožňovala posuzování shody výrobku s technickými požadavky obsaženými v určených normách nebo v technických předpisech nebo ve stavebním technickém osvědčení. Technická dokumentace, která je nezbytná pro správné pochopení funkce výrobku ve stavbě ve vztahu k základním požadavkům a z které vyplývá určené použití výrobku ve stavbě, je v případech, kdy je poskytována autorizované osobě, v českém jazyce nebo v jazyce, který je s autorizovanou osobou dohodnut. Technická dokumentace s přihlédnutím k charakteru výrobku obsahuje:

 • podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě,

 • u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci,

 • odkaz na určené normy, na technické předpisy nebo na stavební technické osvědčení, které budou využity pro posuzování shody před uvedením výrobku na trh,

 • projektové a výrobní výkresy výrobku, popřípadě jinou dokumentaci konkretizující vlastnosti výrobku vzhledem k jeho použití, technologický postup pro jeho výrobu a pro použití ve stavbě, údaje o technických vlastnostech výrobku vztahující se k základním požadavkům,

 • popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce výrobku, návody k použití ve stavbě a případná upozornění; upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti a návody k bezpečnému použití musí být v českém jazyce,

 • výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a výsledky případně provedených zkoušek,

 • zkušební protokoly, popřípadě certifikáty, pokud byly vydány před posuzováním shody podle dále uvedených postupů.

5. POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY

Pro posuzování shody jsou stanoveným stavebním výrobkům podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., změněné nařízením vlády č. 312/2005 Sb. přiřazeny tyto možnosti:

 • certifikace výrobku (§ 5 nařízení),

 • certifikace výrobku bez zkoušek při dohledu (§ 5a nařízení),

 • posouzení systému řízení výroby (§ 6 nařízení),

 • ověření shody (§ 7 nařízení),

 • posouzení shody výrobcem (§ 8 nařízení),

 • posouzení shody při kusové výrobě (§ 9 nařízení).

6. Certifikace výrobku (§ 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění)

Výrobce nebo dovozce poskytne autorizované osobě pro certifikaci výrobku:

 • své identifikační údaje (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), u dovážených výrobků též údaj o výrobci a místu výroby,

 • technickou dokumentaci podle 3.3.2 tohoto dokumentu,

 • vzorky výrobku,

 • popis provozovaného systému řízení výroby, popřípadě u dovážených výrobků popis způsobu kontroly výrobků dovozcem a zajistí u autorizované osoby pravidelný dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce nejméně jedenkrát za 12 měsíců,
  (systémem řízení výroby se rozumí stálé vnitřní řízení výroby prováděné výrobcem v místě výroby, v jehož rámci musí být všechny údaje, požadavky a opatření systematicky dokumentovány formou písemných postupů a instrukcí. Dokumentace o řízení výroby musí zajistit jednoznačné vymezení zabezpečení jakosti v dané oblasti a umožnit dosažení a udržení požadovaných vlastností výrobků a účinnosti prověřovaného systému řízení výroby, v němž je příslušný výrobek zhotovován).

Autorizovaná osoba:

 • přezkoumá podklady předložené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda odpovídají požadavkům tohoto nařízení,

 • provede počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku poskytnutém výrobcem nebo dovozcem na základě výběru, který provedla, a ověří, zda výrobek splňuje požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky,

 • provede posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci podle odstavce 1 písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci.

Pokud vzorek odpovídá požadavkům stanoveným určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky, a výrobce zajišťuje řádné fungování systému řízení výroby, popřípadě dovozce zajišťuje řádnou kontrolu výrobků, vystaví autorizovaná osoba certifikát výrobku a předá ho výrobci nebo dovozci.

Teprve na základě certifikátu může výrobce nebo dovozce vystavit prohlášení o shodě výrobku.

Autorizovaná osoba dále provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců u výrobce v místě výroby dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby, u dovozce dohled nad řádným fungováním kontroly výrobků. V rámci této činnosti odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky ve fungování systému řízení výroby u výrobce nebo ve vlastnostech výrobku, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát.

7. Certifikace výrobku bez zkoušek při dohledu (§ 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění)

Autorizovaná osoba může při dohledu vystavit certifikát výrobku i bez zkoušek, a to u výrobků, u nichž se v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, předpokládá tento způsob posuzování shody. Přitom výrobce nebo dovozce, jakož i autorizované osoby, postupují podle 3.3.1 tohoto dokumentu, s vyjímkou odběru vzorků a jejich zkoušek.

Tento postup se neuplatní v případě, jestliže dovozce nezajistí autorizované osobě možnost posoudit systém řízení výroby u výrobce. Posouzení shody se v takovém případě provede podle článku 3.3.1.

3.3.3 Posouzení systému řízení výroby (§ 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění)

Výrobce nebo dovozce pro posouzení systému řízení výroby:

 • provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a vyhodnotí, zda typ výrobku odpovídá požadavkům stanoveným určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a vystaví o tom doklad,

 • zajistí technickou dokumentaci podle 3.2.2 tohoto dokumentu,

 • zajišťuje takový systém řízení výroby, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci,

 • zajistí u autorizované osoby posouzení výrobcem provozovaného systému řízení výroby podle odstavce 2; k tomu jí předá potřebné podklady, které popisují provozovaný systém řízení výroby,

 • zajistí u autorizované osoby dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby nejméně jedenkrát za 12 měsíců.

Autorizovaná osoba

 • provede posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušným technickým podkladům, a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením, odpovídaly technické dokumentaci,

 • pokud systém řízení výroby zabezpečuje, že výrobky uváděné na trh odpovídají požadavkům, vydá o tom certifikát,

 • provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby. O vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci, popřípadě též dovozci.

Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit jí vydaný certifikát. V případě, že dovozce nezajistí autorizované osobě možnost posouzení systému řízení výroby u výrobce, provádí se posouzení shody postupem podle 3.3.1 tohoto dokumentu.

8. Ověření shody (§ 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění)

Výrobce nebo dovozce pro ověření shody výrobků:

 • zajistí u autorizované osoby provedení počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku,

 • zajistí technickou dokumentaci podle 3.2.2,

 • zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.

Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.

9. Posouzení shody výrobcem (§ 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění)

Výrobce nebo dovozce pro posouzení shody výrobků:

 • provede nebo nechá provést počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení; o výsledcích zkoušek a jejich posouzení pořizuje doklad,

 • zajistí technickou dokumentaci podle 3.2.2,

 • zajišťuje takový systém řízení výroby nebo kontroly výrobků při dovozu, aby všechny výrobky, které uvádí na trh, splňovaly požadavky stanovené určenými normami, technickými předpisy nebo stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci; dovozce v odpovídající míře zabezpečuje kontrolu dovážených výrobků.

V případě, že dovozce nezajistí splnění všech ustanovení odstavce 1, provádí se ověření shody podle 3.3.4 tohoto dokumentu.

10. Posouzení shody při kusové výrobě (§ 9 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění)

Výrobce může pro posouzení shody výrobků vyráběných kusově namísto postupů posuzování shody uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, zajistit posouzení shody, pokud určené normy nebo stavební technické osvědčení nestanoví jinak, následujícím postupem:

 • u výrobků uváděných na trh v souladu s určenými normami posoudí, zda výrobek odpovídá těmto normám vzhledem k jeho určenému použití ve stavbě, a pořídí doklad o tomto posouzení,

 • u výrobků, jejichž vlastnosti nejsou v souladu s určenými normami, nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní požadavky, zajistí u autorizované osoby posouzení technické dokumentace z hlediska určeného použití výrobku.

Autorizovaná osoba vydá na základě posouzení technické dokumentace stavební technické osvědčení podle 3.2.1 upravené pro kusovou výrobu tak, aby posuzování shody podle tohoto stavebního technického osvědčení zahrnovalo pouze takové provedení výrobku, které dovolí jeho určené použití při vzniku minimálně přijatelného rizika ve vztahu k určenému použití výrobku.

Výrobce následně posoudí, zda vlastnosti vyráběného výrobku odpovídají vlastnostem uvedeným ve stavebním technickém osvědčení.

Postupem posouzení shody podle 3.3.1 lze na žádost výrobce nebo dovozce nahradit postupy posouzení shody podle 3.3.4 až 3.3.5.

11. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Doklady o použitém způsobu posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. pro nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění (§ 13 odst. 7 - Doklady o posouzení shody v rozsahu stanoveném nařízení vlády je výrobce nebo dovozce povinen v období 10 let od data ukončení výroby, dovozu nebo uváděné na trh na vyžádání poskytnout orgánu dozoru. Tato doba může být nařízením vlády určena odchylně)

 • technická dokumentace a

 • dokumenty vypracované při posuzování shody včetně prohlášení o shodě.

Prohlášení o shodě (zákon č. 22/1997 Sb., § 13 odst.2 - Stanovený výrobek, má-li být uveden na trh, popřípadě do provozu, musí nebo může být v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády opatřen stanoveným označením, a pokud tak stanoví nařízení vlády, musí být k němu vydáno nebo přiloženo ES prohlášení o shodě nebo jiný dokument) vypracovává výrobce nebo dovozce v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

 • identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

 • identifikační údaje o výrobku (například název, typ, značka, popis provedení), u dovážených výrobků též jméno a adresu výrobce a místo výroby,

 • popis a určení výrobku (výrobcem, popřípadě dovozcem určený účel použití ve stavbě),

 • údaj o použitém způsobu posouzení shody; identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody,

 • odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody,

 • údaje o autorizované osobě, pokud vydala stavební technické osvědčení nebo se podílela na posuzování shody, údaje o této osobě (název, popřípadě obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo autorizované osoby) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu (stavebního technického osvědčení zkušebního protokolu, zprávy, popřípadě certifikátu) o předmětném výrobku nebo o posouzení systému řízení výroby,

 • potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle tohoto nařízení, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky,

 • datum a místo vydání prohlášení o shodě; jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě na výrobek, který má být i po této změně nadále uváděn na trh, a pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti výrobku z hledisek základních požadavků, výrobce nebo dovozce vydá nové prohlášení o shodě. Jiné změny skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě, se uvádějí v doplňku k prohlášení o shodě.

12. VÝROBKY DOVEZENÉ Z JINÝCH EVROPSKÝCH STÁTŮ

Výrobek vyrobený v jiném členském státě Evropské unie nebo jiném státětvořícím Evropský hospodářský prostor, se považuje v jednotlivých případech za odpovídající požadavkům tohoto nařízení, pokud vyhovuje zkouškám a zjištěním, které podle metod platných v České republice nebo uznaných za rovnocenné provedl subjekt k tomu schválený ve státě výrobce.

13. PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

U výrobků uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005, lze do 1 roku po dni nabytí účinnosti tohoto nařízení použít namísto postupů posouzení shody vyznačených u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 postupy stanovené dosavadními předpisy, tedy nařízením vlády č. 163/2002 Sb.

Dokumenty vydané či pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění tohoto nařízení.

Pokud došlo v položkách uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ke změnám rozsahu stanovených výrobků nebo postupů posuzování shody provedených tímto nařízením, dosavadní autorizace zůstávají v platnosti nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení. Jde-li pouze o změnu spočívající ve změně postupu posuzování shody podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (3.3.1 tohoto dokumentu), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, na postup podle § 5a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., (3.3.2 tohoto dokumentu) ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, dosavadní autorizace zůstávají v platnosti.

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jednotlivé části) při respektování hospodárnosti vhodné k určenému využití staveb a zároveň plnily níže uvedené základní požadavky na stavby.

 1. Mechanická odolnost a stabilita

  Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, o kterých se očekává, že na ni budou působit v průběhu stavění a užívání, neměla za následek:
  1. zřícení celé stavby nebo její části,
  2. větší stupeň nepřípustného přetvoření,
  3. poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení následkem deformace nosné konstrukce,
  4. poškození událostí v rozsahu neúměrném původní příčině.
 2. Požární bezpečnost

  Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v případě požáru:
  1. byla po určitou dobu zachována nosnost a stabilita konstrukce,
  2. byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním objektu,
  3. bylo omezeno šíření požáru na sousední objekty,
  4. mohly osoby a zvířata opustit stavbu nebo být zachráněny jiným způsobem,
  5. byla brána v úvahu bezpečnost záchranných jednotek.
 3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

  Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, především v důsledku:
  1. uvolňování toxických plynů,
  2. přítomnosti nebezpečných částic nebo plynů v ovzduší,
  3. emise nebezpečného záření,
  4. znečistění nebo zamoření vody nebo půdy,
  5. nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře a tuhých nebo kapalných odpadů,
  6. výskytu vlhkosti v částech stavby nebo na površích uvnitř stavby.
 4. Bezpečnost při užívání

  Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí úrazu, například uklouznutím, smykem, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem a zraněním výbuchem.

 5. Ochrana proti hluku

  Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby hluk vnímaný obyvateli nebo osobami poblíž stavby byl udržován na úrovni, která neohrozí jejich zdraví a dovolí jim spát, odpočívat a pracovat v uspokojivých podmínkách.

 6. Úspora energie a ochrana tepla

  Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení a větrání musí být navrženy a postaveny takovým způsobem, aby spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na klimatické podmínky místa a požadavky uživatelů.

Tyto požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. Výrobek musí udržet technické vlastnosti po dobu jeho ekonomicky přiměřené životnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastností stavby udržovány na úrovni slučitelné s plněním uvedených požadavků na stavby.

Ustanoveními této přílohy není dotčeno ustanovení § 47 zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon (§ 47 - Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla).

 
 
Reklama