Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Předpisy, normy a směrnice pro technická zařízení budov v evropském kontextu (IV)

Tento článek je čtvrtou částí výběru informací z přednášek, které zazněly na cyklu firemních seminářů Protherm 2006. Tato část je věnována důležitým informacím k připravované směrnici 2002/91/EC o energetické náročnosti budov.

Autorský kolektiv přednášek pro cyklus firemních seminářů:

katedra TZB stavební fakulta ČVUT Praha, jmenovitě: Doc. Ing. Karel Kabele CSc., Doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Daniel Adamovský, Ing. Michal Kabrhel PhD., Ing. Stanislav Frolík PhD., Ing. Miroslav Urban


Směrnice 2002/91/EC "o energetické náročnosti budov"

HLAVNÍ POŽADAVKY:

 • obecný rámec metody výpočtu integrované energetické náročnosti budov;
 • použití minimálních požadavků na energetickou náročnost nových budov;
 • použití minimálních požadavků na energetickou náročnost velkých stávajících budov v případě větší modernizace;
 • energetická certifikace budov;
 • pravidelné inspekce kotlů a klimatizačních systémů v budovách;

ÚČEL:

Stanovit základní nástroje snižování energetické náročnosti:

 • Opatření k nízké energetické náročnosti nových a větších stávajících renovovaných budov (EPBD čl. 4, 5 a 6).
 • Energetické průkazy budov (EPBD čl. 7)
 • Inspekce kotlů a vzduchotechnických zařízení (EPBD čl. 8 a 9).

Zavedení směrnice do českého právního řádu: k 4. lednu 2006 prostřednictvím

- novely stávajících právních předpisů

- aktualizace systému platných norem

SOUČASNÝ STAV ZAVÁDĚNÍ EPBD

rámcově požadavky směrnice formálně obsaženy v národních předpisech (nutné upřesnit v rámci požadavků směrnice 2002/91/EC)

Legislativní proces

- novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
stav: novela zákona v PSP ČR ve druhém čtení, sněmovní tisk 1097/0

- novely prováděcích předpisů k zákonu 406/2000 Sb.
stav: v přípravě, z důvodu jejich závislosti na tvorbě norem EN

Stávající stav

platí tzv. přechodné období, tzn. po 4. lednu 2006 zůstávají v platnosti stávající platné předpisy a požadavky

Požadavek článku 8 EPBD - Inspekce kotlů směrnice 2002/91/EC, článek 8, bod a) uvádí:

Ke snížení spotřeby energie a omezení emisí oxidu uhličitého členské státy:

a) stanoví nezbytná opatření k zavedení pravidelné inspekce kotlů spalujících neobnovitelná kapalná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem od 20 kW do 100 kW. Tato inspekce se může provádět rovněž u kotlů používajících jiná paliva. U kotlů se jmenovitým výkonem vyšším než 100 kW se provádí inspekce nejméně každé dva roky. U plynových kotlů může být tato doba prodloužena na čtyři roky.
U zařízení pro vytápění kotli se jmenovitým výkonem větším než 20 kW, které jsou starší než 15 let, stanoví členské státy nezbytná opatření k zavedení jednorázové inspekce celého zařízení. Na základě této inspekce, která rovněž zahrnuje posouzení účinnosti kotle a velikosti kotle v porovnání s požadavky na vytápění budovy, poskytnou odborníci uživatelům poradenství o výměně kotlů, dalších změnách otopné soustavy a o alternativních řešeních nebo

Požadavek článku 8 EPBD - Inspekce kotlů

směrnice 2002/91/EC, článek 8, bod b) uvádí:

Ke snížení spotřeby energie a omezení emisí oxidu uhličitého členské státy:

b) přijme nezbytná opatření, aby uživatelům bylo poskytnuto poradenství o výměně kotlů, dalších změnách otopné soustavy a o alternativních řešeních, které může zahrnovat inspekce pro posouzení účinnosti a vhodné velikosti kotle.

Inspekce kotlů - stávající stav v ČR

 • kontrola kotlů
 • účinnost spalování
  • dle NV č. 352/2002 Sb., jedná se o rozdíl mezi celkovou spotřebou energie ve spáleném palivu vyjádřenou v % a komínovou ztrátou (zjištěnou pomocí analyzátoru spalin);
 • účinnost užití energie
  • definuje 151/2001 Sb., Na základě zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, poměr tepelné energie při výrobě tepelné energie vyrobené v kotli a energie paliva spáleného v kotli a energie paliva spáleného v kotli za stejnou dobu v %.
 • účinnost užití energie
  • požadavky zaštítěny jednotně pomocí prováděcích předpisů k zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření s energií §6.

Inspekce kotlů - navrhovaný stav v ČR

Novela zákona 406/2000 Sb., § 6 Účinnost užití energie
(2) U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem do 200 kW je jejich vlastník nebo provozovatel povinen zajistit pravidelnou kontrolu účinnosti. Četnost, rozsah a způsob provedení kontroly stanoví zvláštní právní předpisy.

(3) U zařízení sloužícího pro vytápění se jmenovitým výkonem nad 20 kW a staršího 15 let od data uvedení do provozu je vlastník nebo provozovatel povinen zajistit jednorázovou kontrolu kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie do 3 let po nabytí účinnosti tohoto zákona. Součástí této kontroly je posouzení účinnosti kotle a jeho dimenzování v poměru k požadavkům výlučně na vytápění budovy.

(4) U provozovaných kotlů spalujících kapalná, plynná nebo pevná paliva se jmenovitým výkonem nad 200 kW je jejich vlastník nebo provozovatel povinen zajistit pravidelnou kontrolu jejich účinnosti podle prováděcího právního předpisu.

(5) Kontrolu kotlů mohou provádět pouze osoby autorizované podle zvláštního právního předpisu. Osoby provádějící kontrolu účinnosti kotlů od jmenovitého výkonu 200 kW musí být přezkoušené ministerstvem z problematiky účinností užití energie a návrhů opatření. Způsob provedení kontroly, vyhodnocení účinnosti a rozsah přezkoušení pro kotle od jmenovitého výkonu 200 kW stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Povinnosti podle odstavců 2 až 4 se nevztahují na vlastníky nebo provozovatele kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. Vlastníkům kotlů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci se pro kontrolu kotlů, jejich dimenzování a zařízení sloužících pro vytápění poskytuje poradenství podle § 5 odst. 4 písm. g).

Návrh prováděcího předpisu k §6, zákona 406/2000 Sb.

Dle novely zákona 406/2000 Sb. bude nutné provádět:

 • kontroly kotlů
 • vyhodnocení účinnosti kotle
  • kontrola účinnosti kotle do 200 kW
  • kontrola účinnosti kotle nad 200 kW
 • zpráva o kontrole kotle
 • jednorázová kontrola kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie
 • posouzení správnosti dimenzování zdroje

Podrobně:

1. Kontroly kotlů

 • prováděna dle normy CEN/TC 228;
 • společné kontroly pro kotle s výkonem do 200 kW a nad 200 kW.
 • Vizuální kontrola kotle
  • kontrola úniku paliva, nebo otopného media
  • kontrola vnějšího stavu kotle (izolace, apod.)
  • kontrola zanesení hořáku, příp. spalovací komory, tepelného výměníku
  • kontrola stavu armatur a ostatních částí, které vyžadují pravidelnou údržbu
  • kontrola měřících přístrojů a jejich korektní indikace
  • kontrola ovládacích prvků a systému regulace (umístění a funkce čidel, nastavení apod.)
 • Kontrola dokumentace
  • projektové dokumentace
  • provozní předpisy a doporučení výrobce
  • místní provozní řád a provozní deník
  • zprávy z předešlých kontrol
 • Kontrola stavu údržby kotle
  • kontrola dokladů o údržbě a opravách
 • Kontrola funkčních schopností kotle
  • Provozní zkouška zařízení dle výrobce
 • Kontrola stavu údržby kotle
  • Kontrola dokladů o údržbě a opravách
 • Kontrola funkčních schopností kotle
  • Provozní zkouška zařízení dle výrobce

2. Vyhodnocení účinnosti kotle (rozdělení kotlů do 200 kW nad 200 kW)

2.1. Kotle se jmenovitým výkonem do 200 kW

Bude nutné provádět:

 • vyhodnocení účinnosti spalování způsobem, který" určuje Příloha č. 7 k Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší;
 • ocenění ostatních ztrát energie (mechanickým a chemickým nedopalem, ochlazováním povrchu kotle a vlastní spotřeby a ztrát v kotelně) s přiměřenou přesností podle možnosti dané místními podmínkami;
  • Celkovou účinnost kotle definuje norma ČSN 070305 hodnocení kotlových ztrát,
  • Sezónní účinnost kotle do 200 kW
   1. na základě údajů o způsobu provozování kotle vyčíslení sezónní účinnosti kotle
    • provozování kotle (časové a výkonové využití)
    • energetické ztráty ztráty v kotlovém okruhu (v kotelně mezi kotlem a rozvodem tepla do otopné soustavy
    • pohotovostní ztráty (ztráty ochlazováním vnitřních povrchů kotle v době přerušení provozu prouděním vzduchu přes kotel do komína)
   2. zjednodušeně dle CEN TC 228 sezónní účinnost = celková účinnost x přepočítávací koeficient

2.2. Účinnost kotle nad 200 kW

Bude nutné provádět:

 • vyhodnocení účinnosti kotle - vyhláška MPO č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie;
 • ocenění vlastní spotřeby a ztrát energie v kotelně přiměřeně přesně podle možnosti dané místními podmínkami;
 • vyhodnocení sezónní účinnosti kotle;

4. Jednorázová kontrola kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie

 • Kontrola vnitřních rozvodů tepla
  • Projektová dokumentace systému rozvodů tepla, provozní předpisy
 • Ověření systému a vizuální kontrola
  • Ověření systému zda odpovídá projektu
   • Vizuální kontrola stavu potrubí, armatur, izolace, kontrolních přístrojů, elementů měření a regulace
 • Kontrola funkčních schopností systému
  • za provozu vyzkoušením jednotlivých provozních režimů podle provozního předpisu dodavatele

5. Posouzení správnosti dimenzování zdroje

 • ověření instalovaného výkonu subsystému prostorové emise tepla
 • správnost dimenzování zdroje tepla

Více k problematice viz přednášky v plném znění na www.protherm.cz.


Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
logo Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)

Společnost Protherm, která velmi sebevědomě vstoupila v roce 1992 na český trh se svým elektrokotlem, patří v současné době mezi přední české značky tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí ...