Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Evropská směrnice pro stavební výrobky a její dopad v legislativě ČR (III)

IMPLEMENTACE SMĚRNICE 89/106/EHS, ve znění SMĚRNICE 93/68/EHS o sbližování právních předpisů a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků

PŘEHLED STANOVENÝCH VÝROBKŮ S ODPOVÍDAJÍCÍMI POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K ČLENŮM SPTZ

Dále uvedené tabulky uvádějí přehled výrobků pro stavby, které byly stanoveny k výkonu posuzování shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění, prostřednictvím nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění. Jedná se o orientační výběr stavebních výrobků uvedených v příloze č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, které odpovídají rozsahu působnosti profesních uskupení sdružených na platformě Svazu podnikatelů v oblasti technických zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že autorovi tohoto dokumentu není znám celý rozsah působnosti členů jednotlivých členských subjektů, jedná se pouze o výběr komodit výrobků pro stavby, kde je spojitost s profesními uskupeními zcela zřejmá. Výběr z tabulek odpovídá uspořádáním a posloupností tabulkám stanovených výrobků tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Technické požadavky na dále stanovené výrobky jsou uvedeny v tzv. "určených normách", jejichž přehled bude uveden v příštím díle.

Přehled stanovených výrobků s odpovídajícími postupy posuzování shody (PDF, 141 kB)

6 ZÁKLADNÍ PRINCIPY POUŽÍVÁNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 190/2002 Sb., v platném znění, a č. 163/2002 Sb., v platném znění

6.1 Rozsah platnosti nařízení vlády

Obě nařízení vlády, tj. nařízení č. 190/2002 Sb. a nařízení č. 163/2002 Sb., v platných zněních, se vztahují pouze na výrobky uváděné na trh ČR jejich výrobci nebo dovozci. V tabulkách uvádějících seznam stanovených výrobků spolu s odpovídajícími postupy posuzování shody, viz kapitola 5, jsou však uvedeny i termíny "systémy" nebo "sestavy", jako jsou např. v:

 • tabulce 5 "samonosné průsvitné střešní sestavy", "systémy pro přístup na střechu", "vnější tepelné kompozitní systémy s omítkou",
 • tabulce 7 "sestavy (potrubní a zásobovací systémy) v instalacích pro dopravu/rozvod vody", "trubní sestavy v instalacích pro dopravu/rozvod/skladování plynu/paliva...",
 • tabulce 9 "sestavy vnitřních příček", opětovně "systémy pro přístup na střechu",
 • tabulce 10 "prefabrikované komíny", rozvodné systémy vzduchotechnických a klimatizačních zařízení".

Ve všech případech se jedná pouze o systémy a sestavy vyrobené v prostorách výrobce a uváděné již na trh jako kompletní výrobky, tedy celky, které jsou dále využitelné jak samostatně, tak i při budování rozsáhlejších rozvodů, přístupů, atd. Tato nařízení vlády se tak nevztahují na systémy nebo sestavy vytvářené na místě určení vlastní činností montážní firmy, která na stanoveném místě sestavuje vhodné prvky určené projektem a vytváří tak dohodnuté dílo.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO MONTÁŽNÍ FIRMY

Z uvedeného principu používání vyplývají tato důležitá upozornění:

 • Nikdy se v uzavíraných smlouvách nezavazovat k dodávce systému nebo sestavy a důsledně používat termín instalace, protože jinak na mne, jako montážní dodavatelskou firmu, tato nařízení vlády dosáhnou!
 • Pokud by se moje zakázka mohla týkat tlakových rozvodů, a mohla tak spadat pod nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, je nutné respektovat bod 3.1.2 přílohy č. 1 k tomuto nařízení, kde se v odstavcích 3-5 uvádí:
  • "U tlakového zařízení musí být nerozebíratelné spoje konstrukčních dílů, které přispívají k odolnosti vůči tlaku zařízení, i konstrukčních dílů, jež jsou k němu přímo připojeny, provedeny příslušně kvalifikovanými pracovníky s použitím vhodných pracovních postupů.
  • U tlakových zařízení kategorií II, III a IV musí být pracovní postupy a příslušní pracovníci odsouhlaseni uznanou notifikovanou osobou nebo nezávislou organizací podle § 6.
  • Pro účely tohoto odsouhlasení musí uznaná notifikovaná osoba nebo nezávislá organizace podle § 6 provést přezkoumání a zkoušky, uvedené v normách podle § 2 odst. 4, nebo rovnocenné přezkoumání a zkoušky, anebo je musí dát provést."

6.2 Technické požadavky na stanovené výrobky

Jak vyplývá z předcházejícího textu a příloh B a C tohoto dokumentu, jsou technické požadavky na jednotlivé výrobky vhodné pro zabudování do staveb stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, uvedeny nejčastěji v českých technických normách. Pokud by pro danou komoditu normy neexistovaly, tak mohou být v technických osvědčeních těchto výrobků (viz 2.1.2 a 3.2.1 tohoto dokumentu). České technické normy vztahující se k nařízením vlády č. 190/2002 Sb. a č. 163/2002 Sb., v platných zněních, jsou pro dané účely dvojí, a to harmonizované české technické normy a určené české technické normy. Harmonizované české technické normy by měly zcela odpovídat harmonizovaným evropským normám pro směrnici 89/106/EHS včetně termínů ukončení období současné platnosti, viz poslední sloupec přehledu harmonizovaných evropských norem v příloze B tohoto dokumentu. Princip funguje tak, že po vyhlášení evropské normy jako harmonizované, je vedle již dohodnutého termínu platnosti stanoven i termín, do kterého musí být odstraněny národní normy uvádějící odchylné požadavky na stanovený výrobek.

V praxi toto znamená, že na začátku byly v portfóliu tzv. určených norem všechny platné normy uvádějící technické požadavky na výrobky uvedené v příloze č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (dříve nařízení vlády č. 178/1997 Sb.). Postupem doby byly však schvalovány a vydávány evropské normy ke stejným výrobků, které byly následně vyhlášeny jako harmonizované ke směrnici 89/106/EHS a stanoven termín, do kterého musí být zrušeny všechny národní normy uvádějící obdobné požadavky na shodné výrobky. Na začátku tak i evropská harmonizovaná norma je uvedena v sestavě určených českých technických norem (k NV č. 163/2002 Sb., v platném znění), avšak po uplynutí termínu možné souběžné platnosti nastává přesun dané normy do sestavy harmonizovaných českých technických norem (k NV č. 190/2002 Sb., v platném znění).

V příloze B je zachycen aktuální stav (k 1.9.2005) harmonizovaných evropských norem tak, jak byl publikován v Úředním věstníku EU a jasně z něho vyplývá, které normy jsou již pouze na evropské úrovni (mají již prošlý termín možné souběžné platnosti - v tabulce pravý sloupec) a kde je již možné vydávat pouze evropské prohlášení o shodě a označovat výrobky CE. V příloze C je pak zachycen aktuální stav ostatních určených norem, které zůstávají na národní úrovni a je možné dále používat předepsané národní označování výrobků a vydávat běžné prohlášení o shodě.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO VÝROBCE, DOVOZCE NEBO DISTRIBUTORY

K získání jistoty, které prohlášení o shodě a označení výrobku je správné, bude potřebné začít sledovat jak Úřední věstník EU, tak Věstník ÚNMZ, a podle současného vývoje doplňovat určené normy a tyto následně přesouvat mezi harmonizované normy, neboť pouze v uvedené době souběžné platnosti je možné si vybrat mezi evropským nebo národním způsobem označování shody a prohlášení o shodě. Zejména výrobci by měli začít sledovat termíny ukončení souběžné platnosti harmonizovaných norem, neboť první uvádění výrobků na trh s nesprávným označením shody a nesprávným prohlášením o shodě je zakázané (§ 18) a sankcionovatelné (§ 19) podle zákona č. 22/1997 Sb. a v případě, že takovéto výrobky budou mít ještě na skladě, měli by tyto podrobit před dalším umístěním na trh opětovnému posuzování shody.

Uvedené se vztahuje i na případy, kdy dovozce je přímým zástupcem výrobce a výrobky by uváděl na trh poprvé. Lépe jsou na tom distributoři tím, že okamžikem nákupu výrobků od výrobců nebo dovozců již došlo k prvnímu uvedení nakupovaných výrobků na trh a tito pak mohou nakoupené výroky dále prodávat i s tím, že již byl překročen termín souběžné platnosti harmonizovaných evropských a národních norem, a výrobky jsou označeny podle národních pravidel posuzování shody.

 
 
Reklama