Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stanovisko SK ČR k připravovanému návrhu novely zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, předloženému firmou GAS s.r.o.

Na doplnění spektra názorů k předmětné problematice si redakce TZB-info vyžádala i stanovisko profesního sdružení kominíků České republiky.

1. Rada Společenstva kominíků České republiky (SK ČR) vyslovuje zásadní nesouhlas s postupem, který zvolila firma GAS, s.r.o. při přípravě předmětného návrhu novely zákona č. 86/2002 Sb. Uvedený návrh novely byl rozeslán bez vědomí představenstva SREP na státní instituce jako je MPO, MMR, MŽP a další subjekty, které netvoří členskou základnu SREP, spolu s článkem soukromé osoby, přičemž prezident SK ČR rozporoval již při schvalování plánu činnosti SREP bod č. 8 jeho návrhu, avšak jeho názor nebyl respektován.

2. V dopise ze dne 29.4.2004 firma GAS s.r.o. předkládá uvedený návrh novely zákona č. 86/2002 Sb. s cílem uplatnit praktické zkušenosti s aplikací tohoto zákona dotčenými subjekty v praxi spolu s fundovaným odborným zdůvodněním navrhovaných změn. První dvouleté období měření a kontrol u malých zdrojů znečišťování ovzduší bude končit v červnu 2004. V současné době začalo hromadné zpracování dat, které bude ukončeno do konce r. 2004 a bude podrobeno odborné analýze. Do té doby je jakékoli tvrzení o tom, že zákon č. 86/2002 Sb. nenaplnil očekávání, zavádějící, neodůvodněné a jeví se jako ryze účelové.

3. Malé spalovací zdroje jsou v současné době stejně jako automobilová doprava jedním z největších znečišťovatelů ovzduší v ČR. Proto jakékoli omezování systému jejich kontroly je nejen v neprospěch ochrany životního prostředí, ale i jejich výrobců a provozovatelů. O případných úpravách § 12 zákona č. 86/2002 Sb. bude možné diskutovat až po zjištění, jaký podíl z celkového množství znečišťujících látek připadá na malé zdroje ve stávajícím pojetí § 12. Podle dosavadních zkušeností z měření by zvýšení dolní hranice výkonu měřených spotřebičů na zemní plyn mělo za následek významný pokles přínosu měření - vysoké procento měřených spotřebičů je nižšího výkonu než 100 kW a bylo by znovu provozováno bez jakékoli kontroly.

4. Evropská směrnice 2002/91/EC je tzv. doporučujícím dokumentem. V důvodové zprávě k ní se uvádí, že obecné zásady pro zajištění systému požadavků na energetickou náročnost a zajištění optimálního výkonu kotlů z hlediska environmentalního, bezpečnostního a energetického mají být stanoveny na úrovni Evropského společenství, dále citát: "ale konkrétní provedení by mělo být ponecháno na členských státech, což umožní každému členskému státu zvolit režim, který bude nejlépe odpovídat jeho konkrétní situaci" (konec citátu), zejména skutečné výši emisí, která je samozřejmě odlišná v jednotlivých členských zemích. Např. v Německu jsou měření a kontrola prováděny 1x za rok u všech spotřebičů a všech provozovatelů zdrojů bez rozdílu - včetně soukromých osob. V současné době se připravuje snížení dolní hranice výkonu spotřebičů pro měření z 11 kW na 4 kW. Podobně je tomu v Rakousku a dalších zemích EU.

K tomuto stanovisku, které bylo předloženo firmě GAS s.r.o. dne 20. května 2004, dodáváme, že Evropská směrnice č. 2002/91/EC v čl. 10 obsahuje ustanovení, aby certifikace budov, vypracování průvodních doporučení a inspekce kotlů a klimatizačních systémů byly prováděny nezávislým způsobem kvalifikovanými a/nebo autorizovanými odborníky. Dle našeho názoru v případě měření účinnosti spalování malých zdrojů, které provádí autorizovaní kominičtí mistři, je toto ustanovení plně respektováno.

Pro úplnost informací, ze kterých firma GAS s.r.o. zřejmě vycházela při zpracování návrhu novely, doporučujeme i názory jiných odborníků než pouze Ing. Knoba. Domníváme se, že i výrobci spotřebičů paliv jsou zainteresováni na tom, aby jejich výrobky byly provozovány v optimálním režimu s minimální spotřebou paliva, potvrdili nám to i zástupci výrobců, např. firma Buderus. A k tomu kontroly spalinových cest a měření účinnosti spalování významnou měrou přispívají.

S ohledem na skutečnost, že se stanoviskem Společenstva kominíků ČR nebyli seznámeni účastníci porady, svolané firmou GAS s.r.o. dne 25. května 2004, ani jim nebylo rozesláno přílohou k zápisu z uvedené porady, předkládáme jej prostřednictvím TZB-info.

 
 
Reklama