Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na konferenci "Vytápění - Třeboň 2007"

Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční ve dnech 15. - 17. 5. 2007 v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni.

Název akce: Vytápění - Třeboň 2007
Druh akce: konference
Pořadatel: STP - Společnost pro techniku prostředí - Odborná sekce Vytápění
Datum konání: 15. - 17. 5. 2007
Místo konání: Kongresové centrum Třeboň
Vložné: Pro členy STP - 1600,- Kč; ostatní 2600,- Kč
Vzdělávání ČKAIT: Účast na konferenci hodnocena 2 body.

Vážení kolegové,

Společnost pro techniku prostředí - odborná sekce Vytápění pořádá prestižní setkání topenářů, které se uskuteční v prostorách kongresového centra Roháč v Třeboni. Vedle odborného programu a výstavky budou součástí konference i doprovodné společenské akce.

Očekáváme, že využijete této příležitosti nejen k získání odborných poznatků - předpokládá se přednesení nejméně pěti přednášek ke každému tématickému okruhu, ale i k navázání či upevnění osobních kontaktů, které byly vždy charakteristickým rysem topenářské spolupráce.

doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
odborný garant konference


Časový program konference:

ÚTERÝ 15. 5. 2007

19.00 Společenský večer na uvítanou
Učinkují: Hudební soubor Růženky Vonešové

STŘEDA 16. 5. 2007

08.00 - 09.00 Prezence účastníků
09.00 - 10.00 Zahájení konference - doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
Projevy čestných hostů
Prezentace generálního sponzora
10.00 - 11.30 Řešení vytápění a větrání u nízkoenergetických domů
(prof. Ing. Karel Kabele, CSc.)
11.30 - 12.00 Přestávka na občerstvení a diskusi
12.00 - 14.00 Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy
(doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.)
14.00 - 15.00 Oběd
15.00 - 19.00 Řízení a regulace
(Ing. Lubomír Zejda)
19.00 Společenský večer
Učinkují: Saxofonové kvarteto Bohemia

ČTVRTEK 17. 5. 2007

08.30 - 10.00 Obnovitelné zdroje energie
(Ing. Petr Šerks)
10.00 - 10.30 Přestávka na občerstvení a diskusi
10.30 - 12.00 Ekonomie, ekologie a provoz
(Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.)
12.00 - 12.45 Přestávka na kávu a diskusi
12.45 - 13.45 Hluk zdrojů tepla a tepelných soustav
(Ing. Roman Vavřička)
13.45 - 14.00 Ukončení konference - doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.
14.00 Oběd

V závorkách jsou uvedeni garanti jednotlivých tematických sekcí konference.

Obsah sekcí konference:

Řešení vytápění a větrání u nízkoenergetických domů (Kabele)

 • Ing. Petr Horák: Zemní výměníky pro teplovzdušné vytápění
 • prof. Ing. Karel Kabele, CSc.: Národní metodika výpočtu energetické náročnosti budov
 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.: Nízkoteplotní vytápění a vysokoteplotní chlazení
 • prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc.: Pasivní domy
 • Ing. Petr Morávek, CSc.: Teplovzdušné vytápění a větrání rodinných domů
 • doc. Ing. Ján Takács, Ph.D.: Využití geotermální energie
 • doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.: Hybridní větrání
 • Ing. Jiří Vrba : Hybridní větrací systémy

Soustavy, zdroje tepla a otopné plochy (Bašta)

 • Ing. Ondřej Šikula: Matematické modelování proudění vzduchu v oblasti OT
 • doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.: Tepelné zisky a ztráty v koupelnách a kuchyních
 • doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.: Napojení zdroje tepla přes THR nebo hydraulický věnec
 • Ing. Roman Vavřička: Tlaková ztráta otopných těles
 • Ing. Ondřej Hojer: Optimalizovaná metodika návrhu světlých zářičů
 • Ing. Miroslav Kotrbatý: Hodnocení otopných soustav vzhledem k vytápění velkoprostorových objektů
 • doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.: Vyhodnotenie hospodárnosti prevádzky plynovej kotolne s kondenzačnými kotlami pre bytový okrsok
 • Ing. Michal Průdek, doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.: Použití regulovatelných ejektorů
 • prof. Ing. František Hrdlička, CSc.: Perspektivní zdroje tepla na tuhá paliva do 200 kW
 • doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.: Spalování paliv a ochrana ovzduší
 • Ing. Vladimír Jirout: Stupeň využití kondenzačních kotlů v praxi

Řízení a regulace (Zejda)

 • doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.: Řízení tepelného výkonu podlahové otopné plochy
 • Ing. Jan Vidim: IRC nebo jiná regulace
 • Václav Landsinger: Řízení otopných soustav netradičních zdrojů energie
 • Ing. Luboš Hrdlička: Čerpadla s FM, teorie řízení dif. tlaku, instalace, úspory
 • Ing. Jiří Doubrava: Regulační armatury a pohony
 • Ing. Miroslav Kotrbatý: Řízení soustav se sálavými panely, návrh, zkušenosti z provozu
 • Ing. Petr Brůha: Inteligentní rodinný dům
 • Ing. Vladimír Kastner: Regulace ve velkých objektech

Obnovitelné zdroje energie (Šerks)

 • doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.: Termovizní snímání solárních kolektorů
 • Ing. Bořivoj Šourek, Ing. Vladimír Jirka, CSc.: Lineární Fresnelovy čočky - konkrétní aplikace
 • Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.: Hydraulika a tepelné charakteristiky solárních kolektorů
 • doc. Ing. Karel Brož, CSc.: Realizace využití obnovitelných zdrojů v Antarktidě
 • Ing. Robert Krainer, Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Lucie Pechová: Sezónní akumulace solární energie pro rodinné domy
 • doc. Ing. Karel Trnobranský, CSc.: Spalování vlhké biomasy
 • Ing. Petr Šerks, Ing. Zdeněk Lyčka: Využití odpadních kalů při spalování dřevních pelet - praktické využití a pohled legislativy
 • RNDr. Ing. Ivan Landa: Ekologická znečištění a problematika odstranění
 • Jiří Erben: Využitelnost větrné energie v podmínkách ČR
 • Ing. Evžen Přibyl: Akumulace solární energie pomocí vratných termochemických reakcí
 • Jiří Hlávka, dipl. tech.: Spalování obilí - zkušenosti z provozu
 • Petr Kramoliš: Bioplyn jako zdroj elektřiny a tepla
 • doc. Ing. Martin Libra, CSc., Ing. Vladislav Poulek, CSc., Zdeněk Lovicar ml.: Vysoce účinné fotovoltaické systémy na sledovačích Slunce s koncentrátory záření

Ekonomie, ekologie a provoz (Kabrhel)

 • Ing. Luděk Klazar: Tepelná čerpadla v systémech regenerace tepla
 • Ing. Daniel Adamovský: Ekonomická náročnost provozu teplovzdušného vytápění
 • Ing. Petr Vávra: Zkušenosti s provozem velkoplošných sálavých systémů
 • Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. : Hodnocení malých zdrojů tepla
 • František Altman: Spotřeba tepla v bytovém objektu
 • Ing. Jiří Tichý: Technicko-ekonomické posouzení volby řešení obnovy zdroje CZT
 • Ing. Mária Jiroutová: Provoz centrální kotelny na biomasu
 • Ing. Vladimír Jirout: Specifika spalinových cest pro spalování tuhých paliv z hlediska jejich navrhování a vznikajících škodlivin
 • Ing. Libor Seidel: Spalinové cesty pro individuální vytápění
 • Ing. Jaroslav Hodina: Stavební zákon

Hluk zdrojů tepla a tepelných soustav (Vavřička)

 • doc. Ing. Richard Nový, CSc.: Šíření hluku kotelen
 • Ing. Olga Mikulová: Legislativa v praxi
 • Ing. Miroslav Kučera, doc. Ing. Richard Nový, CSc.: Hluk termostatických ventilů
 • Ing. Miroslav Machalec: Hluk bytových předávacích stanic
 • Ing. Ivan Horák: Praktické zkušenosti s hlukem otopných soustav

Informace pro účastníky:

1. Datum a místo konání konference

15. - 17. 5. 2007 - Kongresové a kulturní centrum Roháč, Na Sadech 349/II, Třeboň (najdi na www.mapy.cz)

2. Účastnický poplatek

Pro členy STP 1.600 Kč
Pro ostatní 2.600 Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Účastnický poplatek je stanoven dohodou mezi pořadatelem a účastníkem konference. Součástí poplatku jsou náklady spojené s uspořádáním konerence, cena sborníku a občerstvení v průběhu konference, jakož i společenského a kulturního programu.

3. Závazná přihláška

Pro přihlášení můžete využít on-line formulář na www.stpcr.cz. Můžete také využít níže uvedené on-line přihlášky.

4. Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí u Komerční banky v Praze - Spálená, č. účtu 43837011/0100, variabilní symbol = číslo faktury, IČO: 00499978, DIČ: CZ00499978.

5. Ubytování

Je zajištěno pro účastníky konference (není součástí účastnického poplatku, uhradíte ho v recepci hotelu/ penzionu). Svůj zájem o ubytování vyznačte v přihlášce na konferenci.

6. Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, obdržíte materiály poštou, účastnický poplatek nevracíme. Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména. Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze v případě, že nebudeme moci Vašemu požadavku vyhovět. Případná změna programu vyhrazena.

Informace pro firmy - vystavovatele:

Součástí konference je výstavka výrobců a dodavatelů topenářské techniky.

Své výrobky a služby můžete prezentovat na ploše 2 x 2 m (k dispozici stůl, 2 židle) za úhradu 14.000 Kč bez DPH (součástí poplatku je účast 2 zástupců firmy na jednání konference včetně materiálů, občerstvení a doprovodných společenských akcí).

Generální sponzor konference:

Hlavní sponzoři konference:


Sponzoři:


Mediální partneři konference:


 
 
Reklama