Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Příprava věcného návrhu novely zák. č. 86/2002 Sb., v platném znění (zákona o ochraně ovzduší)

Jedním z podnětů pro svolání jednání z iniciativy GAS s.r.o. ohledně navrhované novely zákona č. 86/2002 Sb. byl i článek publikovaný na TZB-info. Konkrétně se jedná o § 12 písmeno f) ukládající podnikatelským subjektům zajišťovat u provozovaných kotlů měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest.

Dne 25. května 2004 se z iniciativy GAS s.r.o. a podle Programu SREP bod 8 a) uskutečnilo pracovní jednání k předmětné záležitosti a to v zasedací místnosti v sídle GAS s.r.o. v Říčanech. Předmětné jednání si kladlo za cíl využít platnost Směrnice EÚ 2002/91/EC a praktických zkušeností s uplatňováním předmětného zákona dotčenými subjekty v praxi a po dosažení konsensu všech dotčených zájmových sfér předložit ministerstvu životního prostředí návrh na úpravu zákona.

Jednání se zúčastnili zástupci kominíků, výrobců spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva, zkušebnictví, plynárenství, měření emisí, ČSTZ a HK ČR. Po obsáhlé diskusi k předloženému pracovnímu návrhu došlo jednání k závěru, že je vhodné sestavit odbornou pracovní skupinu, která by připravila návrh věcného záměru novely předmětného zákona s využitím odborných názorů zainteresovaných sfér. Pracovní skupina by rovněž posoudila možnost ověřování účinnosti spotřebičů plynných paliv a kontroly spalinových cest ve vazbě na podmínky pojištění a dále pak hodnocení stavu spotřebičů před nasazením do provozu s vazbou na ochranu ovzduší. Za cíl si pracovní skupina klade stanovit zásady odborného profilu osob, které budou provádět úkony předepsané § 12 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění a to s využitím nařízení vlády k předmětnému zákonu.

Do pracovní skupiny byli navrženi:

 1. kominíci - pan Jaroslav Schön, SK ČR (Zbigniew Adamus SK ČR)
 2. spotřebiče na pevná a kapalná paliva - Ing. Leon Ligotski, ŽDB a.s.
 3. spotřebiče na plynná paliva - Ing. Zdeněk Zachariáš, Thermona Praha (za SREP)
 4. zkušebnictví - pan Viktor Paulas, SZÚ s.p.
 5. servisní pracovníci - pan Milan Hrdlička, Vaillant
 6. ČSTZ - Ing. Miroslav Burišin
 7. plynárenství - Ing. Jiří Buchta, CSc.
 8. měření emisí - pan Karel Folprecht, APK

Úkolem GASu s.r.o. je zajistit svolání odborné pracovní skupiny a to nejpozději ve druhé polovině června 2004 k zahájení činnosti k dosažení stanoveného cíle.

V závěru uvádíme znění základního pracovního materiálu, který účastníci jednání obdrželi předem.

Návrh věcného záměru novely zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění zák. č. 521/2002 Sb. § 12 odst. 1 písm. f

1. Stav v ČR:

V současné době platí v ČR zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění zák. č. 521/2002 Sb., který v § 12 stanoví povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování a v odst. 1 písm. f) jim ukládá povinnost provádět kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele.

Stávající text:

§ 12 odst. 1 písm. f)

"zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 10)"

10) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Stav v EU:

V EU platí Směrnice 2002/91/EC. Předmětnou problematiku upravuje čl. 8. Ten s odvoláním na snižování spotřeby energií a emisí CO2 požaduje po členských státech, aby:

 • prováděly pravidelné kontroly (v jimi stanovených termínech) kotlů na pevná a kapalná paliva s jmenovitým tepelným výkonem od 20 do 100 kW;
 • prováděly kontroly kotlů s jmenovitým tepelným výkonem nad 100 kW nejméně 1x za 2 roky, s výjimkou kotlů na plynná paliva, u nichž může být tato lhůta prodloužena až na 4 roky.

3. Návrh úprav:

§ 12 odst. 1 písm. f

"f) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, u spalovacích zdrojů na plynná paliva nejméně jedenkrát za 4 roky, a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 20 kW, u zdrojů spalujících kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 20 kW a u zdrojů spalujících plynná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 100 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.10)"

10) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zdůvodnění:

S přihlédnutím ke skutečnosti, že Směrnice SAVE (93/76/EEC), která je implementována do právního řádu ČR předmětným zákonem, nenaplnila očekávání a že byla vydána Směrnice 2002/91/EC, která v čl. 8 s odvoláním na snižování spotřeby energií a emisí CO2 požaduje po členských státech, aby:

 • prováděly pravidelné kontroly (v jimi stanovených termínech) kotlů na pevná a kapalná paliva s jmenovitým tepelným výkonem od 20 do 100 kW;
 • prováděly kontroly kotlů s jmenovitým tepelným výkonem nad 100 kW nejméně 1x za 2 roky, s výjimkou kotlů na plynná paliva, u nichž může být tato lhůta prodloužena až na 4 roky.

 
 
Reklama