Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komentář redakce k uveřejněným příspěvkům na téma "Měření malých zdrojů dle zákona č. 86/2002 Sb."

Stručné shrnutí získaných informací k dané problematice s doporučeným postupem, cenou a kontaktními adresami.

Vysvětlení pojmů
  • nominální výkon
    - jmenovitý tepelný výkon je hodnota stanovená výrobcem Pn (kW), je vždy uvedena na výrobním štítku spotřebiče a v Návodu pro uživatele
  • funkce kominíček
    - automatické přepnutí kotle do nominálního výkonu bez servisního zásahu (tato funkce není ze zákona povinná)
  • Typ "C"
    - uzavřený spotřebič, který odebírá spalovací vzduch z venkovního prostoru nebo ze společné šachty a od kterého se spaliny odvádí do venkovního prostoru nebo do společné šachty
Typ C je blíže specifikován dvoumístným číslem, které se uvádí za písmenným označením dané kategorie.

C 1 2
označení kategorie číslo mezi 1 - 8 číslo mezi 1 - 3

Poznámka:
První číslo specifikuje, jakým způsobem se přivádí spalovací vzduch ke spotřebiči a jakým způsobem se odvádí spaliny.
Druhé číslo specifikuje, jedná-li se o spotřebič s přirozeným tahem, se spalinovým ventilátorem (za hořákem), nebo vzduchovým ventilátorem (před hořákem).

Kategorie Způsob instalace spotřebiče a zdvojeného potrubí
C 1 Spotřebič typu C, který je svým potrubím připojen k vodorovnému vyústění instalovanému buď na vnější obvodové stěně, nebo na střeše budovy. Vyústění těchto potrubí jsou buď soustředěná, nebo jsou navzájem tak blízko umístěna (uvnitř čtverce o straně 0,5 metru), že podléhají stejným povětrnostním podmínkám.
C 2 Spotřebič typu C, který je svým potrubím, popřípadě s použitím mezikusu, připojen ke společné šachtě pro více než jeden spotřebič, jak pro přívod spalovacího vzduchu, tak pro odvod spalin. Šachta je společná pro odvod spalin i přívod spalovacího vzduchu!
C 3 Spotřebič typu C, který je svým potrubím připojen ke svisle instalovanému vyústění na střeše. Vyústění těchto potrubí jsou buď soustředěná, nebo jsou navzájem tak blízko umístěna (uvnitř čtverce o straně 0,5 metru), že podléhají stejným povětrnostním podmínkám.
C 4 Spotřebič typu C, který je svým potrubím, popřípadě s použitím mezikusu, připojen ke společné šachtě. Šachta pro odvod spalin a šachta pro přívod spalovacího vzduchu jsou navzájem odděleny! Vyústění této šachty na střeše jsou buď soustředěná, nebo jsou navzájem tak blízko umístěna, že podléhají stejným povětrnostním podmínkám.
C 5 Spotřebič typu C, který je svými navzájem od sebe oddělenými potrubími pro přívod spalovacího vzduchu a pro odvod spalin připojen ke dvěma vyústěním, která mohou být na různých stěnách, ale nikoli na vzájemně protilehlých stranách budovy.
C 6 Spotřebič typu C, který je určen pro připojení k samostatně schválenému a prodávanému systému potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a pro odvod spalin, který nedodal výrobce spotřebiče.
C 7 Spotřebič typu C, který je svými svislými potrubími a usměrňovačem spalin umístěným v půdním (podstřešním) prostoru připojen k přídavnému potrubí pro odvod spalin. Spalovací vzduch je přiváděn z půdního prostoru a spaliny jsou odváděny nad střechu. Takovýto půdní prostor nesmí být využíván jako obytný!!!
C 8 Spotřebič typu C, který je svým potrubím, případně s použitím mezikusu, připojen k zaústění vzduchu a na straně odvodu spalin k samostatné nebo společné šachtě.

Způsob odvádění spalin a přivádění spalovacího vzduchu u každého spotřebiče, tj. uspořádání potrubních tras a způsoby vyústění, musí být realizovány vždy tak, aby odpovídaly kategorii, která je uvedena na výrobním štítku spotřebiče.

Příklad:
V kategorii C32 se jedná o kotel
podle prvního čísla "3" - se svislým vyústěním, při použití jak souosé, tak oddělených tras potrubí
podle druhého čísla "2" - se spalinovým ventilátorem za hořákem.


Důležité shrnutí

Turbo kotel, který podléhá povinnosti autorizovaného měření emisí, musí být osazen v kouřovodu dílem s odběrnými - měřicími otvory. Jestliže tomu tak není, je nutné kontaktovat servisního partnera a ten výměnu zajistí.

Upozornění:
Pouze u spotřebiče schváleného v kategorii C 6x lze použít systém potrubí pro přívod a odvod spalin samostatně schválený a prodávaný. Jestliže spotřebič není schválen na tuto kategorii, musí servisní technik dodat originální systém odkouření dodávaný výrobcem.

Ceny těchto dílů se pohybují cca 500 - 800 Kč + cena za práci. Upozorňuji, že celkovou cenu provedené práce poměrně významně ovlivňují náklady na cestu.

Jsou provozovatelé, kteří své zdroje pravidelně neservisují, a proto žádný kontakt na servisního partnera nemají. Autorizovaný servis je možné dohledat v záručním listu (potvrzení o uvedení do provozu autorizovaným servisem) nebo si najít kontakt na výrobce (internet, telefon) a zjistit v místě bydliště nejbližšího servisního partnera.

Pak může již bez problémů nastoupit "kominík" a změřit emise zdroje.

Pro všechny typy spotřebičů v kategorii "malé zdroje" se ceny se pohybují (dle pana Schőna - viceprezident Společenstva kominíků ČR) 20 - 30 Kč za měsíc, přepočítáním na povinnou periodu 24 měsíců (2 roky) danou zákonem činí cena měření 480 - 720 Kč + cestovné.

Pro případné dotazy, kde je možné sehnat autorizovanou osobu "kominík" a konkrétní ceny za nabízené služby, uvádíme kontaktní osoby Společenstva kominíků ČR, kteří tazatelům sdělí, kdo v daném místě měření provádí a má požadovanou akreditaci od MŽP.


Regionální zástupci

Jméno Adresa Kraj Kontakt
Jaroslav Fiala Fibichova 15
772 00 Olomouc
Olomoucký kraj 777 123 557, 585 413 566
fikomin@volny.cz
Ing. František Jaroš Větrná 85
550 01 Broumov
Královéhradecký kraj 491 522 329
Ing. Jiří Janoušek Staré Vráto 26
370 01 České Budějovice
Jihočeský kraj 602 875 574, 387 427 389
javos.vrato@quick.cz
Roman Kabele Bláto 75
33 33 Pardubice
Pardubický kraj 606 606 504, 466 304 623
roman.kabele@quick.cz
Jaromír Kubát Opálkova 7
635 00 Brno
Jihomoravský kraj 603 383 283, 543 242 344
Jan Leksa Poděbradova 185
592 02 Svratka
Vysočina 602 773 065
leksa@kominicek.cz
Josef Palkanin Schnierchova 28
170 00 Praha 7
hl. město Praha 602 357 949, 220 801 773
palkanin@razdva.cz
Jaromír Olič B. Němcové 1297
269 01 Rakovník
Středočeský kraj 602 316 981, 313 512 705
rol.olic@quick.cz
Zdeněk Ráha Strážnická 5
323 00 Plzeň
Plzeňský kraj 602 481 316, 377 702 108
z.raha@quick.cz
Antonín Papík Na Burní 137
710 00 Ostrava
Severní Morava a Slezsko 602 781 316, 596 621 172
apapik@volny.cz
Miloň Podobský Dobrovského 12
460 01 Liberec
Liberecký kraj 603 776 150, 486 131 092
flores@volny.cz
František Pokorný Havířská 1000
415 02 Teplice
Ústecký kraj 728 227 200
poko@email.cz

Názory na "bezproblémové" uvedení zdroje - kotle do nominálního výkonu jsou odlišné.

Názor kominíků - případů, kdy kotel nelze uvést bez servisního zásahu do nominálního výkonu, je ze strany kominíků s ohledem na množství instalovaných typů minimální. Vnímat proto tento problém jako plošný odmítají.

Výrobci i servisní pracovníci zastávají názor, že je nutná znalost provozu a ovládání kontrolovaného zařízení a bez této znalosti si měření emisí nedovedou představit. Upozorňují, že v záruční době musí provádět veškeré zásahy autorizovaný servis výrobce, jinak zákazník (provozovatel) ztrácí nárok na záruku.

Z uvedených skutečností vyplývá nutnost úzké spolupráce kominíků a servisních pracovníků. Provozovatelům a uživatelům nezbývá nic jiného než si přát co nejlepší vztahy, co nejužší spolupráci a co největší konkurenci (ceny za provedené práce s ohledem na malé množství oprávněných osob vždy zákonitě rostou). Tlak na měření všech malých zdrojů i pro bydlení zde bezesporu je, zda se naplní, nebo nikoli, je otázkou budoucnosti. Co by mělo být zajištěno, je stanovení jednoznačné metodiky a vytvoření podmínek, za kterých bude technicky provedeno měření ve všech případech, se kterými se v praxi setkáme. Řešit tyto problémy v měřítku všech malých zdrojů si nedovedu představit. Na druhou stranu kontrolovat jen menší část zdrojů a tu větší ponechat bez dozoru postrádá logiku. Motivace pro provozovatele měnit stávající zdroje za např. ekologicky šetrné, nové (s vyšší účinností), pravidelně zdroj servisovat a kontrolovat, je jistě přáním všech zúčastněných (výrobce, servis, kominík). Snažíme se Vás průběžně informovat jak o společných jednáních kominík - servis - výrobce, tak o jednáních na nejvyšších úrovních.

Pozor!!! Z Odboru Ochrany životního prostředí budou chodit kontroly provozovatelům malých zdrojů k podnikatelské činnosti a sankcionovat ty, kteří tuto povinnost nemají splněnou!

Související:
Technické normy - ČSN EN 483, ČSN EN 297, ČSN EN 625

 
 
Reklama