Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Praxe kontrolní činnosti SEI se s novelou zákona o hospodaření energií úplně nezmění

Ústředního ředitele Státní energetické inspekce (SEI) Ing. Pavla Gebauera jsme se zeptali na důsledky novely zákona o hospodaření energií a také na průkazy energetické náročnosti budov.

Kontrola kvality zpracování PENB

Redakce: SEI má ve své kompetenci kontrolu kvality zpracování PENB, jaký je v současnosti postup při zahájení správních řízení s finančním postihem oprávněných osob PENB?

Ing. Pavel Gebauer, ředitel SEI: "Do současné doby se ze strany Státní energetické inspekce (dále SEI) kontrola zpracovaných průkazů energetické náročnosti budovy (dále PENB) podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále zákon č. 406/2000 Sb.), zahajuje na podnět dotčených osob, které jsou přesvědčeny o nesprávnosti údajů v PENB obsažených.
Na základě takového podnětu je ze strany SEI zahájena kontrola u zpracovatele PENB – tj, u energetického specialisty, a to podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole. Zde jako výchozí podklady jsou vyžadovány například ověřená kopie Osvědčení Ministerstva průmyslu a obchodu vypracovávat PENB, zpracovaný PENB nebo jeho ověřená kopie, stručný popis posuzované budovy s fotodokumentací, skladby obálkových konstrukcí budovy a jejich výpočet podle ČSN 73 0540, data budovy zadávaná do výpočetního programu podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. včetně výstupního protokolu a doklady poskytnuté vlastníkem budovy.
Kontrola SEI v režimu zákona č. 255/2012 Sb. je uzavírána Protokolem o výsledku kontroly, v jehož závěru je konstatováno porušení či neporušení kontrolovaných ustanovení zákona ze strany energetického specialisty.
V případě zjištěného porušení příslušného ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. a po vypořádání případných námitek kontrolovaného energetického specialisty proti protokolu SEI, je zahajováno v režimu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správní řízení ve věci uložení pokuty pro porušení sankcionovaných ustanovení zákona č. 406/2000 Sb. podnikající fyzickou osobou.
V rámci procesního postupu jsou ve správním řízení zohledněny veškeré podklady, námitky či návrhy nyní již účastníka řízení k meritu věci a výstupem vedeného správního řízení je rozhodnutí o uložení pokuty (zohledňující porušení povinností energetického specialisty tím, že např. nerespektoval povinnost zpracovat PENB objektivně, pravdivě a úplně).
Ukládané sankce co do jejich výše, v případě zjištěných porušení zákona č. 406/2000 Sb. ze strany energetických specialistů, samozřejmě zohledňují závažnost zjištěného správního deliktu, všechny vztažné okolnosti, liberační důvody a případnou opakovanost."

Změny v kontrolní praxi SEI v souvislosti s novelou zákona 406/2000 Sb.se neočekávají

Redakce: Dle právě schvalované novely zákona o hospodaření energií bude posílena působnost SEI, očekáváte se svoji kontrolní činností změnu současné praxe ve smyslu navýšení počtu případných finančních postihů?

Ing. Pavel Gebauer, ředitel SEI: "Praxe kontrolní činnosti v souvislosti s novelou zákona o hospodaření energií, jež by měla platit od 1. července tohoto roku, se nezmění. Relevantní jsou všechny definované přestupky. Nicméně na problematiku nekvalitního zpracování PENB se zcela určitě více zaměříme."

Děkuji za Vaše vyjádření.
Ing. Renata Straková, externí spolupracovník a odborný poradce redakce TZB-info

Pozn. redakce: Státní energetická inspekce je dotčeným orgánem státní správy při stavebním řízení a v rámci tohoto řízení vydává závazná stanoviska k projektové dokumentaci. Součástí projektové dokumentace k výstavbě nových budov je i zpracovaný PENB. Kontroly ze strany SEI se týkají nejen existence průkazů, ale i obsahové správnosti. Průkazy mají být vypracovány na základě vyhlášky č.78/2013 Sb., která stanovujeme postupy a metodiku zpracování průkazů.

 
 
Reklama