Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Ceny energií a paliv

Jaké jsou složky celkové ceny za dodávku elektřiny?

Cena elektřiny se v současnosti skládá z části regulované a z části neregulované. K výsledné ceně je nutno přičíst daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty.

Přečtěte si také Kalkulátor cen energií TZB-info nezávislé porovnání cen elektřiny a plynu

Neregulované složky:

 • Cena za dodávku elektřiny (cena za vysoký a za nízký tarif v Kč/MWh)
 • Stálá platba (Kč/odběrné místo/měsíc)

Regulované složky:

1. Distribuce elektřiny:

 • Cena za distribuované množství elektřiny (cena ve vysokém a  cena v nízkém tarifu v Kč/MWh)
 • Stálá platba za rezervovaný příkon podle jističe (Kč/odběrné místo/měsíc)

2. Související služby:

 • Systémové služby (Kč/MWh)
 • Činnost OTE (Kč/odběrné místo/měsíc)
 • Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (POZE) (Kč/MWh)

Daně

 • Daň z elektřiny (Kč/MWh)
 • Daň z přidané hodnoty (% ze základu)
Přečtěte si také Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info Přejít na online výpočet

Cena za distribuované množství elektřiny slouží ke krytí nákladů na ztráty v distribuci elektřiny, náklady spojené s měřením spotřeby a na udržování a rozvoj distribuční soustavy. Obě položky určuje Energetický regulační úřad na základě povolených nákladů, odpisů a přiměřeného zisku. Tyto položky se u jednotlivých distribučních společností liší a díky odlišným investičním strategiím se liší i časové trendy vývoje.

Stálá platba za rezervovaný příkon se rozumí složka ceny, která je úměrná jmenovité proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem. Je nezávislá na množství odebrané elektrické energie. U jističů se jmenovitou hodnotou proudu nad 3×63 A (ampér) a nad 1×25 A se měsíční platba za příkon stanovuje jako součin jednotkové ceny za 1 A a jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem zaokrouhlené na celé A nahoru. Každá změna jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem se považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a smlouvy o připojení po projednání distributorem.

Cena za systémové služby (Kč/MWh) pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od výrobců elektřiny tyto služby poskytujících. Tyto služby si můžeme zjednodušeně představit jako nutnou pohotovost elektráren, které pracují jako záložní zdroje pro případ výpadku ve výrobě, nebo náhlého zvýšení či snížení spotřeb elektřiny.

Cena za činnosti Operátora trhu pokrývá náklady na činnosti Operátora trhu a Energetického regulačního úřadu, je vícesložková a tvoří ji:

 • Cena za činnosti související se zúčtováním odchylek (Kč/odběrné místo/měsíc) mezi plánovaným a skutečně dodaným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s  elektřinou.
 • Cena za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů energie (Kč/odběrné místo/měsíc) sloužící k úhradě nákladů Operátora trhu v souvislosti se zajištěním administrace výplaty podpory podporovaným zdrojům.
 • Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu (Kč/odběrné místo/měsíc), který je příjmem státního rozpočtu, z kterého je činnost tohoto úřadu hrazena.

Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie. V souvislosti se vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala tento typ výroby podporovat s ohledem na jeho ekologický přínos. Výrobní náklady elektřiny u těchto zdrojů jsou ale vyšší než u klasických zdrojů na fosilní paliva a proto jsou pokrývány z tohoto poplatku.

 
 
Reklama