Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Ceny energií a paliv

Jak reklamovat vyúčtování?

Obchodník s elektřinou nebo s plynem provede bezplatně řádné vyúčtování nejméně jednou ročně tak, aby délka zúčtovacího období nepřesáhla 14 kalendářních měsíců po sobě následujících, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Reklamovat je možné výši záloh, nepřesnosti v započtení jejich úhrad vůči konečné platbě, účtovanou cenu (zde například porušení fixace – tj. účtování jiné než garantované ceny), ale třeba i údaje o množství odebrané energie nebo absenci za zákona povinných informací. Je však potřeba v konkrétním případě uvážit, zda je k reklamaci skutečně důvod.

Dodavatel může vystavit konečné vyúčtování až po obdržení údajů o množství odebrané energie od příslušného distributora. Spotřebitelé mohou distributorovi (nebo dodavateli, který má vystavit vyúčtování) zaslat samoodečet elektroměru či plynoměru realizovaný ke dni ukončení dodávky (je nutné samoodečet provést do 5 pracovních dní od nástupu dodavatele poslední instance, popř. nového dodavatele), jinak budou údaje z měření získány fyzickým odečtem z měřícího zařízení přímo distributorem, nebo tzv. odhadem (pro využití odhadů jsou jasně stanovena pravidla). Pokud tedy zákazník obdržel vyúčtování, které obsahuje údaj o konečném stavu elektroměru nebo plynoměru, jenž podle zákazníka neodpovídá stavu na měřicím zařízení k příslušnému dni, nemusí jít o porušení povinností distributora či dodavatele. Za platné mohou být považovány nejen údaje zaznamenané měřicím zařízením, ale i zmíněné údaje předané zákazníkem (tzv. samoodečty) nebo náhradní údaje získané tzv. odhadem. Systém je nastaven tak, že v případě nutnosti stanovení náhradních údajů z měření (kdy oproti skutečnému stavu na měřidle může být spotřeba energií jak nadhodnocena, tak podhodnocena), se hodnoty s reálným stavem srovnají při následném fyzickém odečtu či samoodečtu.

V samotném vyúčtování jsou uvedeny platby záloh provedené zákazníkem a celková cena za poskytnutou dodávku, na základě rozdílu těchto dvou hodnot se provádí vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku. V souladu se smlouvou je na základě vyúčtování případný nedoplatek zákazník povinen uhradit ve stanovené lhůtě, a to i ve chvíli, kdy bude podávat reklamaci vyúčtování.

V případě, že zákazník nesouhlasí s vyúčtováním dodávky elektřiny nebo plynu, má právo reklamovat toto vyúčtování u dodavatele. Nutná je reklamace písemnou formou (z důvodu prokazatelnosti). V reklamaci je třeba uvést své identifikační údaje, informace o smluvním vztahu (např. číslo smlouvy), a poukázat na nesprávné údaje v obdrženém dokladu o vyúčtování (jinými slovy – uvést důvod a předmět reklamace). Písemná reklamace je významná i z toho důvodu, že dodavatel má právními předpisy stanovenou lhůtu pro vyřízení reklamace (zpravidla 15 dní) – za nedodržení lhůty náleží spotřebiteli náhrada.

V případě oprávněnosti reklamace budou reklamované skutečnosti, jakožto právě i případné související nepřesnosti ve výši již zaplaceného přeplatku nebo nedoplatku, vyřešeny prostřednictvím tzv. opravného vyúčtování.

Pokud dodavatel uzná, že reklamace je oprávněná, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 dnů ode dne jejího doručení. Když lhůtu dodavatel nedodrží, vzniká spotřebiteli u elektřiny právo na náhradu 600 korun za každý den, o který se dodavatel s vyřízením reklamace zpozdí, nejvýše však 24 tisíc korun. U plynu náhrada činí 750 korun za každý den zpoždění, maximálně však 7 500 korun. Právo na náhradu však musíte uplatnit do 60 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, jinak vám zanikne.

Jestliže dodavatel elektřiny či plynu nevyřídí reklamaci k vaší spokojenosti nebo tak neučiní ve stanovené lhůtě, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud. Ovšem podání reklamace vás nezbavuje povinnosti zaplatit případné nedoplatky. Pokud se později ukáže, že reklamace je oprávněná, případně dojde k dohodě, bude vám neoprávněně fakturovaná částka vrácena.

 
 
Reklama