Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Ceny energií a paliv

Jaké jsou složky celkové ceny za dodávku zemního plynu?

Zásadní dělení celkové ceny dodávky plynu je členění na část regulovanou ERÚ a část neregulovanou, kterou stanovuje obchodník s plynem, dodávající plyn do konkrétního odběrného místa.

Regulovanými složkami ceny, které stanovuje Energetický regulační úřad vždy ke konci kalendářního roku na období jednoho roku, jsou:

  • cena za přepravu plynu
  • cena za distribuci plynu
  • cena za služby operátora trhu.

Přeprava plynu je první fází dopravy plynu k zákazníkovi. Ceny za přepravu plynu zahrnují náklady na dovoz plynu do České republiky a náklady na jeho uskladnění.

Distribucí plynu se rozumí doprava plynu do odběrných míst zákazníků systémem místně příslušných plynovodů různých tlakových úrovní. Prostřednictvím regulovaných cen za přepravu a distribuci platí zákazník pouze za poskytnutou službu - transport plynu potrubním systémem plynovodů, nikoliv za samotný plyn. Zákazník si nemůže zvolit ke které distribuční soustavě bude připojen, tato skutečnost vyplývá z polohy jeho odběrného místa ve vztahu k distribuční síti. Jedná se tedy o odvětví, které neumožňuje konkurenci, proto jsou ceny za přepravu a distribuci regulovány.

Operátor trhu je akciová společnost založená a vlastněná minimálně ze 67 % státem. Společnost OTE, a.s. se zabývá organizováním obchodování se zemním plynem mezi obchodníky s plynem, zpracováním dat potřebných pro fungování přepravní soustavy a prováděním dalších činností spojených s fungováním trhu s plynem. Společnost sleduje a publikuje na svých webových stránkách (www.ote-cr.cz) údaje o denních výsledcích trhu s plynem, oprávněných účastnících trhu a celou řadu dalších zajímavých údajů.
Všichni zákazníci, kteří spotřebovávají plyn, hradí tzv. pevnou cenu za zúčtování operátorem trhu. Tato cena za zúčtování obsahuje navíc od roku 2012 poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu v souladu s § 17d odst. (7) zákona č. 458/2000 Sb., (energetického zákona) ve znění pozdějších předpisů.

Neregulovanými složkami ceny, které určuje dodavatel plynu, jsou:

  • cena za odebraný plyn (komoditu)
  • cena za obchod, za strukturování (flexibilitu dodávky) a další poplatky stanovené dodavatelem plynu

Tyto ceny určuje dodavatel plynu a může je kdykoliv v průběhu roku měnit. Výše neregulovaných složek ceny je určována tržním mechanismem a ceny jednotlivých dodavatelů plynu se liší podle jimi uplatňované obchodní politiky. Volba vhodného dodavatele plynu je závislá pouze na vůli zákazníka.

Přečtěte si také Kalkulátor cen energií TZB-info nezávislé porovnání cen elektřiny a plynu

Kvantitativně vyjádřená struktura ceny plynu (zdroj ERÚ)

Na faktuře pak jsou jednotlivé složky ceny vyčíslovány různě u jednotlivých dodavatelů. Většinou jsou ale regulované složky ceny shrnuty pod položku "platby za distribuci" a neregulované složky ceny pod položky "platby za odebraný plyn". Obě položky ceny pak mají většinou dvě složky.

  • Pevnou platbu za rezervovanou kapacitu pro dané odběrné místo (tzv. kapacitní složku ceny). Tato složka je vyjadřována u domácností a odběratelů s odběrem do 63 MWh/rok (cca 6000 m³/rok) pevnou platbou tzn. stálým měsíčním platem v Kč/měsíc. U odběratelů s odběrem nad 63 MWh/rok je pak tato složka vypočítávána vzorcem v závislosti na maximální denní rezervované distribuční kapacitě příslušného odběrného místa.
  • Variabilní platbu za odebraný plyn (tzv. komoditní složka ceny) závislou na výši ročního odběru plynu a udávanou v Kč/MWh popř. v Kč/kWh.
Přečtěte si také Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info Přejít na online výpočet
 
 
Reklama