Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Ceny energií a paliv

Jaké jsou povinnosti držitelů licence na obchod s elektřinou, obchod s plynem, výrobu elektřiny nebo výrobu plynu

při oznámení zvýšení ceny nebo změny smluvních podmínek?

Zákazník musí být prostřednictvím oznámení o zvýšení ceny dodávky elektřiny nebo plynu nebo změny jiných smluvních podmínek elektřiny nebo plynu informován o konkrétním navýšení konkrétní složky celkové ceny za dodávku elektřiny nebo plynu, resp. o konkrétní změně jiných smluvních podmínek, a to natolik jednoznačně a srozumitelně, aby byl schopen na základě těchto informací posoudit dopad navýšení ceny či změny jiných smluvních podmínek na existující smluvní vztah a učinit kvalifikované a svobodné rozhodnutí o tom, zda setrvá ve stávajícím smluvním vztahu s dodavatelem.

Energetický zákon v ustanovení § 11a odst. 3 upravuje právo zákazníka na odstoupení od smlouvy uzavřené s dodavatelem elektřiny nebo plynu v případě, že dodavatel zvýší cenu dodávky elektřiny nebo plynu nebo změní jiné smluvní podmínky dodávky elektřiny nebo plynu. Ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona v této souvislosti dále stanoví, že pokud dodavatel zákazníkovi zvýšení ceny dodávky elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných smluvních podmínek dodávky elektřiny nebo plynu oznámí, má toto oznámení držitele licence význam pro délku lhůty, ve které je zákazník bez uvedení důvodu oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy, to však pouze v případě, že dodavatel elektřiny nebo plynu v souladu s ustanovením § 11a odst. 3 energetického zákona oznámil zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek dodávky elektřiny nebo plynu nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně poučil zákazníka o jeho právu na odstoupení od uzavřené smlouvy.

Přečtěte si také Kalkulátor cen energií TZB-info nezávislé porovnání cen elektřiny a plynu

Energetický zákon tedy stanoví lhůtu pro oznámení zvýšení ceny dodávky elektřiny nebo plynu nebo změny jiných smluvních podmínek, zatímco obsah tohoto oznámení a způsob, resp. forma oznámení zákonem výslovně stanovena není. Ustanovení § 11a odst. 3 a 4 energetického zákona je národní transpozicí ustanovení přílohy I odst. 1 písm. b) směrnice 2009/72/ES, podle kterého jsou poskytovatelé služeb povinni svým zákazníkům přímo, včas, transparentně a srozumitelně oznamovat každé zvýšení poplatků ve vhodnou dobu, nejpozději jedno běžné zúčtovací období poté, co zvýšení nabude účinku.

Podle ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona platí, že zvýší-li dodavatel elektřiny či plynu cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To však neplatí v případě, kdy dodavatel elektřiny či plynu oznámí zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději 30 dnů přede dnem jejich účinnosti a současně zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy2).

Ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona tedy nestanoví explicitně obsah oznámení dodavatele elektřiny nebo plynu o zvýšení ceny dodávky elektřiny nebo plynu nebo změně jiných smluvních podmínek dodávky elektřiny nebo plynu. Podle Energetického regulačního úřadu je zřejmé, že jedná-li se o zvýšení ceny či změnu jiných smluvních podmínek, jedná se tak o změnu obsahu smlouvy uzavřenou mezi dodavatelem a zákazníkem (byť v některých případech na základě jednostranného úkonu dodavatele). Proto tedy i informace poskytovaná dodavatelem zákazníkovi podle ustanovení § 11a odst. 3 energetického zákona musí z hlediska obsahového zahrnovat konkrétní identifikaci změny smluvně ujednané ceny dodávky elektřiny či plynu nebo změny jiných smluvních ujednání a rovněž vymezení účinnosti zvýšení ceny elektřiny nebo plynu nebo změny jiných smluvních podmínek. Zákazník tedy musí být prostřednictvím oznámení o zvýšení ceny dodávky elektřiny nebo plynu nebo změny jiných smluvních podmínek elektřiny nebo plynu informován o konkrétním navýšení konkrétní složky celkové ceny za dodávku elektřiny nebo plynu, resp. o konkrétní změně jiných smluvních podmínek, a to natolik jednoznačně a srozumitelně, aby byl schopen na základě těchto informací posoudit dopad navýšení ceny či změny jiných smluvních podmínek na existující smluvní vztah a učinit kvalifikované a svobodné rozhodnutí o tom, zda setrvá ve stávajícím smluvním vztahu s dodavatelem.

 
 
Reklama