Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Ceny energií a paliv

Jaké minimální informace musí můj dodavatel energií uvádět na faktuře?

Náležitosti dokladu o vyúčtování dodávek elektřiny, plynu, tepla jsou uvedeny ve vyhlášce č. 207/2021 Sb. Vyúčtování se skládá ze tří částí, ze základní části označené ČÁST A, z podrobné části ČÁST B a doprovodné části ČÁST C. Zákazník se může s dodavatelem dohodnout, že mu bude posílat pouze základní část vyúčtování, kompletní vyúčtování bude pak k dispozici na webových stránkách dodavatele.

Přečtěte si také Kalkulátor cen energií TZB-info nezávislé porovnání cen elektřiny a plynu

Ve vyúčtování musí být uvedeno, zda se jedná o řádné, opravné nebo mimořádné vyúčtování.

Obchodník s elektřinou nebo s plynem provede bezplatně řádné vyúčtování nejméně jednou ročně tak, aby délka zúčtovacího období nepřesáhla 14 kalendářních měsíců po sobě následujících, a to do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

Základní část – ČÁST A

ČÁST A podle vyhlášky obsahuje výši celkové fakturované částky za dodávku energie a souvisejících služeb včetně daně z přidané hodnoty a bez ní. V této části najdeme rovněž výši přeplatku nebo nedoplatku za toto zúčtovací období včetně dohodnutého data splatnosti a způsobu platby.

V úvodu je identifikován obchodník a zákazník. V přehledu je jasně vymezeno zúčtovací období, to znamená první a poslední den zúčtovacího období a celkové množství dodané elektřiny nebo plynu. Zákazník je naopak seznámen s celkovou výší zaplacených záloh, pokud povinnost platit zálohy je dohodnuta ve smlouvě.

Informace jsou doplněny kontaktními údaji na dodavatele, distributora, případně adresa pro přístup zákazníka ke kompletnímu vyúčtování.

Podrobná část – ČÁST B

ČÁST B obsahuje detailní rozpis dodávek za každé odběrné místo zákazníka. Odběrné místo je identifikováno adresou a EAN kódem (EIC kódem u plynu), dále se zde uvádí produkt dodavatele. Při změně cen dodavatele je ve výpisu uvedeno každé období s konkrétní jednotkovou a celkovou cenou v daném období.

V podrobné části jsou rovněž uveden rozpis nákladů souvisejících s dodávkou elektřiny, či plynu. V případě elektřiny to je cena distribuce podle tarifního časového pásma, cena systémových služeb, platba za činnost operátora trhu, platba na podporu obnovitelných zdrojů.

Následuje přehled zaplacených záloh a termínu jejich úhrady, u více odběrných míst se uvádí standardně přehled záloh jen na jednotlivá konkrétní odběrná místa.

Zákazník má rovněž možnost zjistit spotřebu elektřiny nebo plynu za kalendářní rok, to je za období se stejnýmistátem regulovanými cenami.

Zájemce si z vyúčtování může vyčíst, jaký má způsob měření, jaký má jistič a  jakou třídu typového diagramu dodávek má k odběrnému místu přiřazenou. V případě plynu je uvedena hodnota spotřeby použitá pro zařazení do odběrného pásma.

Posledním údajem v této části je přehled spotřeby na odběrných místech ve dvou posledních, po sobě jdoucích obdobích.

Doplňková část – ČÁST C

Část C poskytuje zákazníkovi informace o původu elektrické energie a o podílu jednotlivých výrobních zdrojů elektřiny. Následují veřejně dostupné informace o dopadech výroby elektřiny na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a o radioaktivním odpadu.

Zákazník je poučen o způsobu jak uplatnit reklamaci, konkrétně kde a v jakých termínech. Čtenář je rovněž informován o tom, jak řešit spory mezi zákazníkem a dodavatelem.

Novinkou (od 1. 1. 2022) je pak informace o datu ukončení závazku nebo o ukončení období, kdy dochází ke změně produktu nebo ceny, pokud je taková změna sjednána. V této části se zákazník dozví také o možnosti změny obchodníka a o odkazu na kalkulátor nabídek dodavatelů, který zajišťuje Energetický regulační úřad. Vyúčtování obsahuje rovněž adresy a kontaktní údaje na Ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad a na nezávislé spotřebitelské organizace.

 
 
Reklama