Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Časový a věcný plán Workshopů Stavebnictví 4.0

4. workshop na téma Stavebnictví 4.0, Stavební výzkum, požadavky na vzdělání, sociální dopady se koná již v pondělí 15.5. od 14 h. v Nadaci ABF v Praze.

4. Téma: Stavebnictví 4.0, Stavební výzkum, požadavky na vzdělání, sociální dopady

Místo: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství; Praha 1, Václavské nám č. 833/31
Termín: 15.5.2017 od 14.00 hod.
Diskutované otázky:
Úvod: Stavebnictví 4.0, vzdělávání, sociální otázky, výzkum
 • Základní a odborné vzdělávání, důraz vedle specializace na multidisciplinární univerzálnost a týmový přístup. Definice nových či novelizovaných profesí.
 • Celoživotního vzdělávání 2018-2024. Očekává se, že každé cca 4-5 let dojde k významné novelizaci digitálních systémů, které si vyžádají nové znalosti od téměř všech účastníků procesu výstavby. Profesionalizace celoživotního vzdělávání (rozvoj České Stavební Akademie).
 • Sociální programy na podporu pro malé a střední podnikatele při přechodu na nové komunikační technologie, a to jak materiálně, tak státní podporou při rekvalifikacích.
 • Zapojení vědeckovýzkumných kapacit, vytvoření centra excelence Stavebnictví 4.0 a definic výzkumných úkolů v různých oblastech .
 • Požadavky na výzkum:
  • Územní identifikace jevů jejich třídění, archivace a ochrany.
  • Procesy v osídlení a jejich příčiny a očekávané následky s ohledem na stavební rozvoj a vybavení území, nástroje státní (veřejné) regulace a řízení. Prvky a systémy Smart City a Smart House.
  • Normativní vymezování kategorií informací pro jednotlivé systémy e-managementu stavby (GIS, BIM, IFC, databáze BIM apod.).
  • Výzkum stavebních prvků a konstrukcí a jejich vhodnosti do digitální robotizované stavby. Uplatnění poznatků Průmysl 4.0 ve stavebnictví.
  • Bezpečnost a ochrana veřejného i soukromého zájmu, rozvoj datových uložišť, systémy ochrany E-společnosti.

5. Téma: Stavebnictví 4.0, Dodavatelé staveb a výroba pro stavbu

Místo: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství; Praha 1, Václavské nám č. 833/31
Termín: 18.5.2017 od 14.00 hod.
Diskutované otázky:
Úvod: Stavebnictví 4.0, postavení malého specializovaného dodavatele, velké firmy, postavení výrobce.
 • Výroba stavebních hmot, výrobků a konstrukcí a jejich automatizace, kontra individuální výroba pro konkrétní stavbu.
 • Zásobování Stavby na základě celostátně rozvíjené sítě digitálního trhu a automatizovaného systému dopravy.
 • Digitální nástroje dodavatele v přípravě stavby, v řízení stavby, v koordinaci subdodavatelů, v kontrole plnění, v zásobování stavby, v účetnictví a BIM pro „skutečné provedení stavby“.
 • Stavební technologie, robotizace a standardizace výroby (zvyšování podílu individualizovaných a továrně vyráběných prvků staveb), robotizace na staveništi: 3d tiskárny, drony, samořídící zemní stroje apod.
 • Požadavky na výzkum, na odbornou přípravu a přeškolování pracovníků.

STAVEBNÍ LEGISLATIVA A STAVEBNICTVÍ 4.0

"Stavebnictví-výstavba není v ČR centrálně cílevědomě řízena, což je důsledkem rozptýlených pravomocí mezi několik ústředních orgánů, a praktickou situací, že se oborem jako celkem nikdo necítí být odpovědný zabývat. Proto založení celého systému na programu Stavebnictví 4.0 je úkol, který před námi stojí v mnohém téměř nezapočat. Doufejme, že připravovaná koncepce BIM prorazí tuto situaci a otevře nové možnosti e-govermentu i do oblasti stavebního povolování a kontroly staveb, které se stane obsahem další samostatné úvahy", říká Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA Rada výstavby a uvádí příklad využívání BIM v soutěži Stavba roku:
"Ještě v roce 2014, při hodnocení nejlepších českých staveb v přehlídce Stavba roku, nebylo o BIM (Building Information Modelling) slyšet. V roce 2015 již osm staveb deklarovalo použití BIM v přípravě staveb, to představovalo 11 % z přihlášených. V roce 2016 to však již bylo 14 staveb, což bylo téměř 22 procent z přihlášených a 100 % meziročního nárůstu. Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství s Radou BIM udělila v rámci soutěže Stavba roku 2016 stavbě Corso Court v Praze Karlíně první cenu za rozsah užití technologie BIM v přípravě i realizaci stavby."

Použití BIM v soutěži Stavba roku prezentovali většinou jen velcí soukromí investoři.

"Zdá se, že bariérou se může stát absence jednotného standardu, ve kterém by mohli všichni účastníci výstavby komunikovat, absence společné databáze knihovny výrobků a podobně. Kompetence odpovědnosti za proces výstavby a veřejné stavební investice, která je v České republice rozptýlena do pěti, v některých ohledech dokonce do osmi resortů, způsobuje jak významnou neekonomičnost vynakládání veřejných prostředků na novou výstavbu, tak nastolený resortismus podmínkami prosazování různých dílčích zájmů do pozadí odsunul komplexní pohled na hodnotu a oprávněnost staveb," uvádí Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. a pokračuje:
"Proces schvalování staveb je nejen velmi složitý a dokladově náročný, ale svoji délkou je až trojnásobně delší než v jiných zemích, a staví tak ČR na nelichotivé 130. místo na světě. Existující resortismus potom brání účinnému zavádění e-Govermentu a elektronizaci procesu schvalování staveb, ale stal se limitem při snaze o prosazení systémových změn v projednávané novele stavebního zákona."
SIA formulovala v říjnu 2016 „Výzvu k zahájení systémových změn vyvolaných průmyslovou revolucí 4.0 ve stavebnictví“, která obsahuje požadavky:
 1. Koncentrovat roztroušenou pravomoc v oblasti řízení investic a výstavby na jeden ústřední orgán – ministerstvo pověřené územním rozvojem, stavebnictvím a nejlépe i veřejnou výstavbou včetně výstavby dopravních a inženýrských tras, v jehož čele bude stát místopředseda vlády.
 2. Provést kompletní rekodifikaci stavební legislativy, včetně změny kompetenčního zákona a kompetencí na úrovni krajů a obcí, při zajišťování veřejných stavebních investic i pro uplatňování území regulace, povolování staveb a dohled nad výstavbou, včetně standardizace nových postupů.
 3. Prosadit úplnou elektronizaci procesu výstavby od projektové přípravy, rozpočtování, schvalování staveb, řízení výstavby a následnou správu budov a uplatnění těchto principů, zejména u veřejných stavebních zakázek zákonem. Zajistit potřebné rekvalifikace pro tento proces.

BYTOVÁ VÝSTAVBA

"Ve vyspělých zemích se bytová výstavba (nová výstavba, rekonstrukce, modernizace) podílí na celkové výkonnosti stavebnictví více než 25 %. V ČR je tento podíl poloviční", podotýká Ing. Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a pokračuje čísly:
"Počet zahájených a dokončených bytů každoročně klesá, v současnosti je téměř 50 % vzhledem k potřebám uvedených v analýzách ÚRS a ČSRB (45 tis. bytů) a nepokrývá ani prostou reprodukci domovního fondu. Vlivem zanedbané údržby dochází k rostoucí zanedbanosti bytového fondu. Prostřednictvím programů MMR a SFRB je v minimálním rozsahu realizována výstavba podporovaných bytů. V posledních letech klesl objem podpor o cca 80 %. Formy podpory jsou nastaveny pro investory nezajímavě a nejsou motivující. Ani po třech letech nebyl Parlamentu ČR předložen zákon o sociálním bydlení." Navrhovaná opatření:
 • V souladu se schválenou Koncepcí bydlení ČR do roku 2020 zahrnout podpory bydlení mezi intervence v rámci rozvojových priorit v programovém období 2014–2020.
 • Zvýšit objem finančních prostředků SFRB a MMR na podporu bydlení. Podporu realizovat formou přímé nevratné investiční dotace, dotace na snížení úrokové sazby a záruky za úvěry pro individuální bytovou výstavbu. • V oblasti cílových skupin se zaměřit na seniory a mladé rodiny.
 • Problematiku bydlení v plném rozsahu opět kompetenčně přiřadit pod MMR.

TÉMATA, KTERÁ JIŽ PROBĚHLA:

1. Téma: Stavebnictví 4.0 jako cesta k zjednodušení legislativy

Stavebnictví 4.0, řízení procesu výstavby, legislativní podmínky, e-gouvernement.
 • Integrace rozptýlených pravomocí dnes dotčených orgánů na jeden nebo omezený počet nezbytných a efektivních míst, změna kompetenčního zákona a státní i regionální struktury řízení oboru.
 • Hlavní překážky a nedostatky a zbytečnosti současné legislativní praxe a rekodifikace stavebního práva
 • Legislativní pravidla pro strategické, územní, a investiční plánování a pro financování veřejných investic (technické a občanské infrastruktury, veřejných prostranství krajiny a koncepcí Smart Cities). Ekonomie výstavby a správy území, digitální model území.
 • Potřebné legislativní podmínky pro digitalizaci schvalování a povolování staveb, digitalizaci územního plánování i stavebního řízení.
 • Požadavky na souběžný výzkum účinnost zvolených nástrojů a na přípravu a vzdělávání úředníků.

2. Téma: Stavebnictví 4.0, BIM, jako nový „nástroj“ stavebníka

Stavebnictví 4.0, BIM jako pracovní platforma, veřejná zakázka, facility management.
 • Odlišná úroveň BIM v jednotlivých fázích investičního procesu a jejich kodifikace: rozhodnutí o investici, její umístění v území, projektová příprava, povolení stavby, výběr dodavatele (dodavatelského systému), dozor stavby, facility management.
 • Management užívání domu, chytrý dům. Využití BIM a IFC modelu domu pro nasazení prvků Smart House a k celoživotnímu sledování nákladů a životnosti stavby.
 • Veřejný zadavatel – veřejná zakázka, projekty PPP.
 • Požadavky na výzkum a vývoj nových nástrojů a jejich efektivnosti, požadavky na přípravu veřejných i soukromých stavebníků.

3. Téma: Stavebnictví 4.0, plánování a regulace území, veřejné investice:

Stavebnictví 4.0, integrace plánování, model území, Smart Cities
 • ÚAP, GIS a další zdroje pro Identifikaci jevů a vznik jednotného digitálního modelu území.
 • Digitalizace jako nástroj integrace strategického a územního plánování a oborových politik.
 • Digitální územní plán, finanční plánovaní veřejných investic, územní daňové systémy jako otevřená hladina informací územního modelu k regulačním podmínkám pro soukromé i veřejné stavebníky. Jeho průběžná aktualizace.
 • Od digitálního modelu a virtuální reality pro schvalování koncepcí až k Smart Cities s digitálním řízením jednotlivých funkcí sídla a služeb pro jeho obyvatele.
 • Požadavky na výzkum a vzdělávání
 • Vznik celostátního orgánu územního plánování.
 
 
Reklama