Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Požární větrání CHÚC a zákon o požární ochraně na konferenci Požární bezpečnost staveb 2020

Pátý ročník konference Požární bezpečnost staveb se za dodržení nařízených opatření uskutečnil opět v rámci stavebního veletrhu For Arch v Praze. Z množství dotazů na přednášející a dlouhých debat vyplývá, že se i letos podařilo připravit zajímavý a aktuální program. Přednášejícím i posluchačům konference patří velký dík.

Konference Požární bezpečnost staveb 2020, foto: Libor Makrlík
Konference Požární bezpečnost staveb 2020, foto: Libor Makrlík

Vedle požárního větrání a zákona o požární ochraně zazněla témata požárněbezpečnostní řešení O2 Universum, požární zkouška velkokapacitního skladu pneumatik, simulace požárního větrání CHÚC a ocelové haly z hlediska požáru. Výběr z některých témat nabízíme v následujícím textu. Všechny přednášky konference jsme zaznamenali a budeme je uveřejňovat na TZB-info.

Požární větrání chráněných únikových cest

Ing. Stanislav Toman hovořil o nových požadavcích na požární větrání chráněných únikových cest, vycházejících ze změn Z3 kmenových norem ČSN 73 0802 a 0804. Klíčovou novinkou je sjednocení různých požadavků pro nevýrobní a výrobní objekty. Nejzásadnější změny jsou podle slov Stanislava Tomana v přetlakovém větrání chráněných únikových cest. To je určeno pro CHÚC typu C. Z hlediska výpočtů a návrhů je komplikované, ale je nejúčinnější a nejbezpečnější. Metodika výpočtu je pouze v ČSN EN 12101-6., čili v evropském standardu: Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla, Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků – Sestavy. Zavedením změn v přetlakovém větrání CHÚC-C je provedena implementace tohoto evropského standardu.

Princip přetlakového větrání CHÚC spočívá v přívodu venkovního vzduchu jedním nebo více ventilátory v takovém množství, které zajistí podmínky pro dva různé požární scénáře. Prvním z nich je situace běžného provozu, kdy jsou všechny dveře do a z CHÚC zavřené. V takovém případě musí být dodržen předepsaný přetlak. Druhý scénář počítá s definovaným počtem otevřených dveří při evakuaci nebo zásahu. V tomto případě musí být dosažena předepsaná rychlost vzduchu v otevřených dveřích, které oddělují chráněný prostor únikové cesty od nechráněného prostoru.

Zařízení pro přetlakové větrání vyžaduje nově instalaci 3 základních komponentů: Zařízení pro přívod vzduchu do CHÚC, zařízení pro uvolnění přetlaku (zpravidla v nejvyšším místě CHÚC) a zařízení pro únik vzduchu a kouře z budovy. Posledně jmenované zařízení doposud v ČSN chybělo. To mělo za následek omezenou funkceschopnost zařízení. Stanislav Toman to označuje za dosavadní systémovou chybu.

V prvním scénáři běžného provozu je při požáru přiváděn do CHÚC vzduch, a to optimálně do každého podlaží u vyšších budov nebo do nejnižšího místa pro nízké budovy. V nejvyšším místě je zařízení pro uvolnění přetlaku. Z CHÚC se dostává čistý vzduch infiltrací do okolních požárních úseků, přičemž v tom úseku, kde hoří, je otevřeno zařízení pro únik kouře z budovy. V CHÚC a požární předsíni je vůči přilehlým požárním úsekům předepsán přetlak 50 Pa, pokud jdou v přilehlých PÚ sprinklery, je předepsán přetlak 25 Pa.

V druhém scénáři otevřených dveří při úniku osob nebo zásahu je při požáru přiváděn do CHÚC vzduch obdobně jako v prvním scénáři, avšak s jinými průtokovými parametry. V nejvyšším místě je zařízení pro uvolnění přetlaku uzavřeno, proud vzduchu směřuje do otevřených dveří, jimiž unikají evakuované osoby, eventuálně zasahují hasiči. Zařízení pro odvod kouře z budovy je aktivováno. Platí požadavek na maximálně 3sekundovou prodlevu při přepínání mezi popsanými režimy. Požadavek na rychlost vzduchu v otevřených dveřích je odstupňován podle dalších kritérií od 0,75 m/s u budov do 30 m požární výšky až do 2 m/s u zásahových cest.

Pokud je zařízení pro odvod kouře z budovy realizováno svislou šachtou nebo potrubím s odvodem v nejvyšším místě, a to buď ventilátorem nebo přirozeně, musí být automaticky otevřena kouřová klapka pouze v podlaží, kde hoří. V ostatních podlažích musí být kouřové klapky uzavřeny.

Přetlakové větrací zařízení musí být navrženo tak, aby síla potřebná k otevření dveří (tzv. síla na kliku dveří) nepřekročila 100 N. Požadavek je převzatý z ČSN EN 12101-6. Všechny tři návrhové parametry (přetlak vzduchu, rychlost vzduchu v otevřených dveřích a síla na kliku dveří) musí být prokázány měřením při funkční zkoušce před předáním do provozu. Pro přetlakové větrání dále platí řada nových požadavků uvedených v ČSN.

Celou přednášku Ing. Stanislava Tomana si můžete poslechnout v článku Větrání chráněných únikových cest, změny pro rok 2020.

Nový zákon o požární ochraně

Pplk. Ing. Tomáš Pavlík představil navrhované změny zákona o požární ochraně. Úplnou novinkou jsou požadavky pro zajištění bezpečnosti staveb, ve kterých se nacházejí zařízení poskytující služby sociální péče. Jedním z impulzů byl požár v domově pro osoby se zdravotním postižením ve Vejprtech v lednu 2020. Tomáš Pavlík popsal podmínky pro zajištění bezpečnosti. Jsou jimi

  • včasné zjištění požáru a jeho hlášení – elektrická požární signalizace, autonomní detekce a signalizace, zařízení dálkového přenosu,
  • rychlá a správná reakce personálu – školení, požární evakuační plán, cvičné požární poplachy a nácvik evakuace,
  • stavebně-technické provedení stavby umožňující postupnou evakuaci klientů – ČSN 73 0835, horizontální evakuace.

Požadavek na zajištění včasné detekce požáru je nově v navrhované změně zákona o požární ochraně: Zařízení sociálních služeb, které poskytuje služby sociální péče formou pobytových služeb podle zákona o sociálních službách, musí být v části stavby, v níž je služba poskytována, vybaveno

  1. elektrickou požární signalizací, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení nad 50 osob,
  2. zařízením autonomní detekce a signalizace, je-li ubytovací kapacita tohoto zařízení 50 osob nebo nižší, pokud není vybaveno podle písmene a.

Na základě žádosti se navíc nevyžaduje jednorázová úhrada za připojení a měsíční cena za připojení EPS na pult centralizované ochrany HZS kraje. Bezplatné připojení EPS na pult centralizované ochrany HZS kraje na základě žádosti je v návrhu zákona umožněno i u nemovitých národních kulturních památek.

Vedle toho Tomáš Pavlík představil novinku kategorizace staveb na základě požárně bezpečnostních kritérií. Kritéria pro začlenění stanoví připravovaný prováděcí právní předpis. Na kategorie staveb a druh dokumentace bude vázán výkon státního požárního dozoru na úseku stavební prevence.

Celou přednášku Pplk. Ing. Tomáše Pavlíka si můžete poslechnout v článku Připravované změny zákona o požární ochraně a kategorizace staveb.

Ocelové haly LLENTAB z hlediska požáru

Hlavní partner konference, společnost LLENTAB, představil pasivní a aktivní řešení požární odolnosti svých hal a zejména pak analýzu několika požárů v průběhu jejich životnosti, včetně příčin a poznatků z nich. Jednou ze zajímavostí je, že v halách (i s konstrukcemi bez deklarované požární odolnosti), které měly otevřené stěny nebo střešní světlíky, došlo díky odvodu tepla, kouře a spalin k výraznému snížení účinků požáru. Mezi hlavní výhody konstrukcí LLENTAB patří skutečnost, že u hal se šroubovanou konstrukcí a se skládaným opláštěním je možné vyměnit pouze požárem poškozené části, a to ve velmi krátkém čase.

Ing. Tomáš Kozák, Ing. Jaroslav Kosinka a Ing. Jan Pechač přednášejí téma Halové stavby a ocelové konstrukce LLENTAB z hlediska požáru

Další přednášky budou postupně uveřejňovány na portálu TZB-info.

Požární zkouška velkokapacitního skladu pneumatik

Ing. Adam Thomitzek hovořil o unikátní požární zkoušce stavby skladu pneumatik. Objekt je specifický tím, že se nejedná o standardní ocelovou halu s nosnou konstrukcí a s regály pro pneumatiky. Regály samy plní funkci nosné konstrukce. Posouzení požární odolnosti a simulace teplotního pole bylo vyhodnoceno jako nedostačující. Ověření konstrukce bylo navrženo velkorozměrovou zkouškou.

Vytvořen byl model výřezu regálového systému v reálném měřítku. Ověřoval se rozvoj požáru, reakce sprinklerového SHZ a systému EPS, teplotní pole v ocelové konstrukci, tepelná radiace v úrovni sousedních regálů přes uličku. Zkoušela se řada scénářů s různými pozicemi zdroje zapálení a výšky sloupce pneumatik.

Na základě zkoušky bylo např. prokázáno, že stabilní hasicí zařízení lokalizuje požár ve většině případů jednou sprinklerovou hlavicí, naměřené teploty na ocelové konstrukci nemohou způsobit ztrátu stability konstrukce atd. Na základě jedné ze zkoušek, kdy při výšce pneumatik na paletě 1,25 m došlo k šíření požáru i po otevření dvou sprinklerových hlavic, bylo navrženo skladovací výšku na jednotlivé paletě omezit na 1,05 m.

Požárněbezpečnostní řešení O2 Universum

I v tomto ročníku byla představena významná realizace z hlediska řešení požární bezpečnosti. O O2 universum hovořil Ing. Martin Pospíšil, Ph.D., který je autorem PBŘ stavby. O2 Universum je multifunkční kongresové centrum v pražské Libni stojící u víceúčelové haly O2 arena podél ulice Českomoravská. Rozkládá se na čtyřech podlažích, disponuje 21 sály s celkovou kapacitou deset tisíc návštěvníků. Celková plocha je přibližně 50 000 m2. Největší sál pro 5 000 lidí slouží pro konání koncertů či sportovních událostí. Martin Pospíšil dokumentoval prvky pasivní i aktivní požární bezpečnosti včetně např. požárního odvětrání průduchy střechou objektu, a to včetně filmu z funkčních zkoušek. Celou přednášku Ing. Martina Pospíšila, Ph.D., si můžete poslechnout v tomto článku.

Simulace požáru a požárního větrání

Doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., se ve své přednášce věnoval simulacím požáru se zaměřením na větrání chráněných únikových cest typu C. Popsal inženýrské metody popisu požáru, deterministické modely požáru, vybrané vstupní parametry pro simulaci požáru, problematiku vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) v programu FDS a uvedl příklad řešení simulace chráněné únikové cesty typu C.

HLAVNÍ PARTNER KONFERENCENA KONFERENCI SE PREZENTOVALY FIRMY

ELEKTRODESIGN         AVAPS s.r.o.         Ing. Josef Hruban – IZOSTAV

 
 
Reklama