Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

EPC - Výběr vhodného poskytovatele energetických služeb

Autorka se ve svém příspěvku detailně zabývá jednotlivými kroky, ze kterých se skládá průběh výběrového řízení na poskytovatele energetických služeb. Zvláštní pozornost věnuje zejména oblasti hodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení.

Seminář: Přínosy z úspor energie zaplatí
rekonstrukci energetického systému
Praha 7. června 2011

Zadávací dokumentace

 • Podrobné údaje o objektech:
  • spotřeba paliv a energie, technický stav, náklady na paliva, energie, vodu, další provozní náklady
  • provedená, chystaná či schválená opatření
  • provozní režimy, památková ochrana, atd.
  • způsob vytápění a přípravy TV, stav regulace
 • Podrobný způsob hodnocení nabídek a popis jednotlivých hodnotících kritérií
 • Popis obsahu a řazení nabídek
 • Termíny prohlídek - harmonogram
 • Termíny předložení nabídek……
 • Vzorová smlouva

Hodnocení nabídek

 • Způsob hodnocení nabídek – podle ekonomické výhodnosti = vícekriteriální hodnocení
 • Hodnotící kritéria, jejich váha a způsob hodnocení nabídek – uveden v zadávací dokumentaci
 • Počet kritérií není předepsán
 • Cena není kritériem s nejvyšší vahou
 • Úprava nabídek (smlouvy) po jednacích řízeních
 • Vše stanoveno zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.
Dílčí kritérium Váha kritéria
Výše zaručených úspor všech forem energie v technických jednotkách po dobu smluvního vztahu Hodnocení ve prospěch nejvyšších úspor (v GJ, kWh, m3) xx%
Nabídková cena tj. celková cena, kterou zadavatel uhradí vybranému uchazeči po dobu smluvního vztahu Hodnocení ve prospěch nejnižší nabídkové ceny (v Kč vč. DPH) xx %
Kvalita technického návrhu a smlouvy
 • vhodnost a kombinace jednotlivých opatření
 • splnění požadavků zadavatele na neopominutelná opatření, na harmonogram plnění
 • výše ceny v % výše zaručené ceny úvěru z %, úspory ostatních provozních nákladů, výše úrokové sazby, podíl zadavatele na nadúspoře, apod.
xx%

Nabídková cena

 • Celková cena cena cena, kterou zaplatí zadavatel vybranému uchazeči po dobu smluvního vztahu, zahrnuje:
  • Splátku jistiny (investice)
  • Energetický management (souhrn činností uchazeče prováděných v objektech zadavatele s cílem minimalizace provozních nákladů)
  • Splátka úroků po dobu smluvního vztahu

Obecné vzorce pro výpočet výsledku hodnocení

a) kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka maximální hodnotu kritéria:

b) kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria (např. výše ceny)

c) celkové hodnocení = počet bodů získaných v rámci kritéria x váha kritéria v %.

Expertní posouzení nabídek uchazečů obsahuje také:

 • Rozsah navrhovaných opatření uchazeči
 • Proveditelnost a úplnost navrhovaných opatření ve vztahu k charakteru a stavu objektu a podrobnostech jeho využití
 • Výpočet technických úspor, stanovení referenční spotřeby, přepočet referenční spotřeby na podmínky skutečných spotřeb
 • Přiměřenost investičních nákladů ve vztahu k očekávaným dosaženým úsporám po jednotlivých objektech
 • Dosažitelnost úspor (i přesto, že uchazeč úsporu garantuje – minimalizace rizik
 • Úspory ostatních provozních nákladů

Předběžné hodnocení nabídek

 • Výsledek 1. hodnocení nabídek je tzv. předběžným výsledkem hodnocení, platformou zadavatele pro další jednání s uchazeči o podaných nabídkách
 • Předběžný výsledek hodnocení (bodové vyhodnocení) sděluje zadavatel všem uchazečům, kteří nebyli vyloučeni z jednacího řízení s uveřejněním a jejichž nabídky byly předběžně hodnoceny.
 • Současně s tímto sdělením (oznámením) pozve zadavatel písemně uchazeče k účasti na první jednání. (Zadavatel jedná o podaných nabídkách za účelem dosažení co možná nejvýhodnějších podmínek plnění.) viz § 30.

Jednací řízení

 • S uchazeči jedná zadavatel, může jednáním o nabídkách pověřit i hodnotící komisi, některé její členy či jakoukoliv jinou osobu.
 • Pro osoby jednající za zadavatele platí pravidla o nepodjatosti vůči uchazečům a veřejné zakázce a povinnost zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, z průběhu jednání o nabídkách.
 • Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách sdělovat uchazečům údaje týkající se nabídky jiného uchazeče bez předchozího souhlasu takového uchazeče. Tento zákaz se nevztahuje na sdělování údajů o aktuální výši nabídkové ceny.

Předmět jednacího řízení

 • Rozsah a kvalita navržených opatření, počet objektů, zachování požadovaných parametrů vnitřního prostředí, dodržení stávajících norem a předpisů, kompatibilita se stávajícím zařízením
 • Harmonogram provádění prací
 • Výpočet garantované úspory v referenčních a skutečných cenách
 • Stanovení odměny uchazeče, podíl zadavatele na nadúspoře
 • Požadavky zadavatele, výzva k úpravě nabídky.
 • Protokol z jednání - všechna ujednání, která mohou mít za následek změnu nabídky či návrhu smlouvy, a ujednání mající dopad na hodnotící kritéria

Smlouva jednání o smlouvě

 • Smlouva ( SES) – vzorová smlouva může být součástí ZD
 • Smlouva s vyznačenými změnami je součástí nabídky uchazeče
 • Vybraný uchazeč předkládá upravený návrh smlouvy, kde jsou zahrnuty všechny změny, ke kterým došlo v průběhu jednání o nabídce uchazeče. Upravený návrh smlouvy nahrazuje původní návrh smlouvy obsažený v nabídce.

Obsah smlouvy

Části smlouvy:

 • Obecná ustanovení účel smlouvy, definice, předmět)
 • Předběžné činnosti (ověření stavu využití energie v objektech, zpráva o ověření pro klienta)
 • Období výstavby – realizace opatření (práva a povinnosti smluvních stran v době výstavby, komplexní zkoušky, předání, záruky)
 • Doba poskytování garance (en.management, záruka za dosažení úspory, roční zprávy, závěrečná zpráva)
 • Společná ustanovení (cena a platební podmínky - úroky, cena managementu, sankce, prémie, závěrečné vypořádání, fakturace, splatnost a ostatní ujednání)

Jak měřit úspory energie

Přílohy ke smlouvě

1.Předmět – specifikace objektů, rozsah opatření
2.Garantovaná úspora v jednotlivých letech, stanovení sankce a prémie
3.Technický popis opatření
4.Specifikace provozních nákladů, interval hodnocení úspor
5.Stanovení referenčních hodnot, výpočet úspory energie, způsob měření, referenční ceny – výpočet úspory nákladů
6.Standardní provozní podmínky (teploty)
7.Harmonogram poskytovaných služeb (projektové práce, dodávka a montáž, zkušební provoz, zahájení vyhodnocování úspor, předání a   převzetí díla, zahájení garancí ESCO a splátek díla, ukončení smlouvy)
8.Energetický management – povinnosti klienta - předávání faktur, údajů měření
9.Energetický management – činnosti ESCO
10.Cena za provedení opatření
11.Splátkový kalendář (jistina, úrok, management)
12.Oprávněné osoby

Přednášku si můžete poslechnout také v MP3 audio příloze.

English Synopsis
EPC - Selecting a suitable provider of energy services

The author in his paper examines in detail the individual steps that make up the course selection process for energy services provider. Special focus is on the evaluation of the bids submitted in the tender.

 
 
Reklama