Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

13 základních témat kompletního plánu měření a verifikace

IPMVP je rámec definicí a metod vytvořený pro řádné posuzování úspor spotřeby nebo odběru energie nebo vody. IPMVP poskytuje uživatelům vodítko při vytváření plánů M&V (měření a verifikace) pro specifické projekty.

Evropský projekt PERMANENT 2011, který je financován z rozpočtu Inteligentní energie pro Evropu a který byl zahájen v září roku 2009 spěje ke svému konci, v prosinci 2011.


V rámci projektu jsou zájmové skupiny školeny v metodologii M&V podle protokolu IPMVP a v možnosti financování energetických úspor a vyhodnocení rizik investic do těchto úspor podle protokolu IEEFP. Oba tyto protokoly byly vytvořeny společností EVO

IPMVP a plán M&V

IPMVP je rámec definicí a metod vytvořený pro řádné posuzování úspor spotřeby nebo odběru energie nebo vody. IPMVP poskytuje uživatelům vodítko při vytváření plánů M&V (měření a verifikace) pro specifické projekty.
IPMVP je sestaven tak, aby umožnil maximální flexibilitu při tvorbě plánů M&V při dodržování zásad přesnosti, úplnosti, konzervatizmu, konzistence, relevantnosti a transparentnosti.


Uživateli plánu M&V mohou být:
 • EPC poskytovatelé a jejich klienti, zabývající se budovami
 • EPC společnosti a jejich klienti v průmyslu
 • Spotřebitelé energie, kteří sami realizují své úsporné projekty a chtějí doložit úspory
 • Správci budov, kteří dokládají odchylky v rozpočtu na spotřebu energie
 • Projektanti nových budov
 • Projektanti nových budov usilující o zařazení svých návrhů do programů udržitelné výstavby
 • Správa stávajících budov, usilující o uznání kvality environmentálního provozu budov
 • Projektanti a manažeři regionálních energeticky efektivních programů
 • Tvůrci projektů pro racionální užití vody
 • Tvůrci programů obchodování s emisními povolenkami
Uživatelé, kteří se hlásí k dodržování zásad IPMVP, musí:
 1. Naplňovat schválený plán M&V, který dodržuje zásady IPMVP.
 2. Identifikovat osobu odpovědnou za schválení plánu M&V specifického pro dané místo, a za dodržování plánu M&V v průběhu vykazovaného období
 3. Vypracovat úplný plán M&V, který:
 • zřetelně uvádí datum vydání nebo číslo verze vydání IPMVP a svazku, podle kterého se postupuje,
 • používá terminologii konzistentní s definicemi v uvedené verzi IPMVP,
 • obsahuje všechny informace zmíněné v kapitole Plán M&V,
 • je schválen všemi stranami zainteresovanými na dodržování zásad IPMVP,
 • je konzistentní se zásadami M&V, uvedenými v IPMVP.
 • Připravit zprávy o M&V obsahující informace uvedené v IPMVP13 ZÁKLADNÍCH TÉMAT KOMPLETNÍHO PLÁNU M&V

1. Záměr energeticky úsporného projektu
Na počátku je třeba popsat zamýšlený energeticky úsporný projekt a jeho opatření, jeho zamýšlený účinek a postupy zprovoznění, které budou použity k ověření úspěšné realizace každého opatření. Jsou identifikovány všechny plánované změny oproti výchozímu stavu, jako např. nastavení teploty v nevyužívané budově, apod.

2. Vybraná varianta IPMVP a hranice systému
Je nezbytné specifikovat, která z variant IPMVP (A -D) bude použita ke stanovení úspor. Je identifikována hranice systému stanovení úspor. Hranice může být “úzká”, jako tok energie potrubím nebo drátem, nebo “široká”, jako celková spotřeba energie jedné nebo více budov. Musí se popsat charakter všech interaktivních vlivů mimo hranici systému společně s jejich případnými účinky.

3. Výchozí stav: období, spotřeba energie a podmínky
Dokumentují se výchozí podmínky a data o spotřebě energie objektu v rámci hranice systému. (Ve smlouvách se zaručeným výsledkem /EPC/ mohou být výchozí spotřeba energie a výchozí podmínky definovány buď majitelem nebo společností ESCO za předpokladu, že druhá strana bude mít odpovídající příležitost je ověřit).
Dokumentace výchozího stavu typicky zahrnuje např. správně provedené energetické audity, odborné posudky, inspekce a/nebo jednorázová měření. Rozsah těchto informací je určen zvolenou hranicí systému nebo oblastí stanovených úspor.
Energetický audit použitý pro stanovení cílů úsporného programu nebo podmínek EPC obvykle poskytuje pokud ne veškerou, tak podstatnou část dokumentace potřebné v plánu M&V.

Dokumentace výchozího stavu by měla obsahovat:

 1. identifikaci výchozího období,
 2. data týkající se spotřeby a odběru energie ve výchozím období,
 3. údaje o nezávislých proměnných shodující se s energetickými daty (např. produkce, teplota prostředí),
 4. statické faktory shodující se s energetickými daty:
  • Režim provozu, obsazenost a příslušnéčasové období
  • Provozní podmínky pro každé výchozí provozní období a roční dobu s výjimkou nezávislých proměnných
  • Popis všech výchozích podmínek, které nesplňují požadované podmínky.
  • Velikost, typ a tepelná izolace všech příslušných prvků obálky budovy, jako jsou neprůsvitný obvodový plášť, střecha, podlaha a výplně otvorů.
  • Soupis zařízení: údaje ze štítku, umístění a stav. Efektivním způsobem, jak zaznamenat stav zařízení, jsou fotografie nebo videozáznamy.
  • Nároky k provozu zařízení (harmonogramy a zadané hodnoty, skutečná teplota a tlak).
  • Závažné problémy a výpadky zařízení během výchozího období.

4. Vykazované období
Identifikovat vykazované období - toto období může představovat dobu okamžitého měření během zprovoznění energeticky úsporného opatření, nebo dobu potřebnou k navrácení investičních nákladů na energeticky úsporný projekt.

5. Základy pro úpravu
Musí být sjednán a stanoven soubor podmínek, podle kterých budou všechna energetická měření upravena.
Může jít o podmínky vykazovaného období nebo o nějaký další soubor stanovených podmínek - vlivů. Tento výběr stanovuje, zda jsou úspory vykazovány jako nerealizovaná spotřeba energie nebo jako normalizované úspory.


6. Provádění analýzy Je stanoven způsob provádění analýzy dat, algoritmy a předpoklady, které budou použity při každém vykazování úspor.

7. Rozpočet
Je definován rozpočet a zdroje potřebné pro stanovení úspor, a to jak počáteční náklady na přípravu, tak náklady spojené s průběhem celého vykazovaného období.

8. Forma vykazování výsledků
Plán specifikuje, jakým způsobem budou výsledky vykazovány a dokumentovány. Součástí by měl být ukázkový výtisk zprávy. Zprávy M&V by měly být napsány tak, aby byly pro ty, kteří je budou číst, srozumitelné. Energetičtí manažeři by společně s provozním personálem objektu měli zprávy M&V vyhodnotit. Tato hodnocení mohou odhalit užitečné informace o tom, jak objekt spotřebovává energii nebo kde může provozní personál využít větší informovanosti o charakteristické spotřebě energie objektu. Kompletní vykazování M&V by mělo zahrnovat alespoň:

 • Sledovaná data z vykazovaného období, časové údaje o začátku a konci období, kdy se provádělo měření, energetická data a hodnoty nezávislých proměnných.
 • Popis a odůvodnění všech oprav, které byly provedeny u sledovaných dat.
 • U varianty A odsouhlasené odhadnuté hodnoty.
 • Soupis použitých cenových tarifů a cen energie.
 • Všechny podrobnosti provedených nestandardních úprav výchozího stavu.
 • Podrobnosti by měly zahrnovat vysvětlení změny podmínek od výchozího období, všechny sledované skutečnosti a předpoklady a technické výpočty vedoucí k úpravě.
 • Vypočtené úspory v energetických a peněžních jednotkách.

9. Zajištění kvality
Plán MV stanovuje postupy zajišťování kvality, které budou použity při vykazování úspor a všechny předběžné kroky při přípravě předkládaných zpráv.

10.Ceny energie Nutně jsou stanoveny ceny energie, které budou použity k ohodnocení úspor, a také to zda a jak budou úspory upraveny, pokud se ceny energie v budoucnu změní.

11.Specifikace měření a měřidel
V případě, že se spotřeba neměří kontinuálně, je potřeba specifikovat místa a dobu měření. U měřidel, která nepatří dodavateli energie, také specifikovat parametry měřidla, odečty s osvědčujícím protokolem, postup zprovoznění měřidla, standardní kalibrační postup a způsob řešení ztráty dat.

12.Odpovědnost za monitorování
V plánu M&V je stanovena odpovědnost za vykazování a zaznamenávání energetických dat, nezávislých proměnných a statických faktorů v rámci hranice systému během vykazovaného období.

13.Očekávaná přesnost
Je zhodnocena očekávaná přesnost měření, sběru dat, vzorkování a analýzy dat. Hodnocení zahrnuje kvalitativní a všechna proveditelná kvantitativní měřítka úrovně nejistoty při měření a úpravách, která budou použita v plánovaném vykázání úspor. Může jít o podmínky vykazovaného období nebo o nějaký další soubor stanovených podmínek - vlivů. Tento výběr stanovuje, zda jsou úspory vykazovány jako nerealizovaná spotřeba energie nebo jako normalizované úspory.Plán M&V a postoje odborné veřejnosti v energetice

S postupem jak vytvořit plán M&V bylo v rámci ½ workshopů seznámeno dosud 60 odborníků zaměřených na energetiku. Účastníci z řad odborné veřejnosti ocenili zejména komplexnost, flexibilitu, přehlednost a přesnost plánu M&V, často vyjadřovali názor, že srovnatelná komplexní metodika týkající se měření a ověřování úspor energie v ČR neexistuje. Někteří vyjadřovali obavu, že se investoři zaleknou podrobnosti zpracování plánu M&V a případných nákladů na jeho pořízení.

Zatímco odborníci jsou přesvědčeni o tom, že podrobné, i když nákladnější zpracování plánu M&V přinese následně větší „jistotu“ energetických úspor a tím bezpečnější investici, investory spíše zajímají počáteční náklady na projekt a nejsou nuceni legislativou ani jiným způsobem k podrobnému zpracování / výpočtu energetických úspor.

Výjimkou jsou služby EPC. Společnosti ESCO, které zajišťují svým klientům komplexní energeticky úsporné projekty a nesou finanční riziko investic do těchto projektů, již dnes ve smlouvách mají uvedeny způsoby jak budou ověřovat dosažené úspory. I ony však souhlasí se zpracováním tohoto postupu ve formě M&V plánu.
Po vyškolení v IPMVP v rámci projektu PERMANENT se v rámci Asociace poskytovatelů energetických služeb se zaručeným výsledkem (APES) dohodli, že M&V plán se bude zpracovávat jako součást standardních smluv EPC.

Plán M&V a postoje finančních institucí – bank

Doposud většina finančních institucí (v důsledku malé informovanosti) neuznává a zřejmě ani nedůvěřuje faktu, že realizací energeticky úsporných projektů může vzniknout významný tok peněz (cash flow), který může být spolehlivým zdrojem splácení úvěrů poskytnutých na tyto projekty.
V ČR je stále problematika financování projektů energetických úspor opomíjená, úspory energie stále nejsou prioritou. Situace se ale pomalu zlepšuje, některé finanční domy formují týmy zaměřené na energetiku, které vidí potenciál v energetických úsporách a jejichž cílem je vytvořit standardní produkt pro oblast energetických úspor.

Vysvětlením metodiky IPMVP – zejména plánu M&V a seznámením s riziky souvisejícími s investicemi do energetických projektů na workshopech zaměřených právě na potřeby finančních institucí a bank, se snažili odborníci na energetiku v rámci projektu PERMANENT přesvědčit, že investice do energeticky úsporných projektů mohou být výhodné a bezpečné. Bylo názorně ukázáno, že některá rizika (např.nedodržení trvalého dosahování úspor) lze integrováním M&V plánu do smluv prakticky úplně vyloučit .

Důležitým příkladem pro banky a finanční instituce by mohl být už výše zmíněný postoj společností ESCO, které nesou obdobné finanční riziko v projektech energetických úspor jako banky.

Další informace o projektu PERMANENT a organizaci posledních školení (1/2denní v IPMVP a 2 v IEEFP) jsou k dispozici na jeho internetové stránce: www.permanent-project.eu

Čtěte také:
EPC na TZB-info
Filmy a přednášky o EPC na TZB-info

English Synopsis
13 basic themes of the complete measurement and verification plan

IPMVP is a framework of definitions and methods established for the proper assessment of energy consumption or consumption or water. IPMVP provides guidance for users in developing plans for M & V (measurement and verification) for specific projects.

 
 
Reklama