Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Elektroinstalatér
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

30.7.2010
Ing. Jan Tůma

Menší podnikatelské objekty, hotely, rekreační a zdravotnická zařízení (zejména s bazény vyžadujícími celoroční ohřev vody) uspokojují většinou minikogenerační jednotky s výkony pod hranicí 150 kW.

23.7.2010
Jiří Rejmon

Práce dnešního revizního technika není příliš jednoduchá. Pracovník, který se rozhodne dělat revizního technika, se musí začít hodně vzdělávat, a přitom po složení zkoušek nemá téměř žádné pravomoci, pouze velkou odpovědnost.

18.7.2010

V elektrotechnice existují pojmy, které jsou brány odbornou veřejností jako termíny a jejich vlastnosti jako neměnný fakt. Mezi tyto pojmy platí i výraz elektrické sítě. Z tohoto důvodu je vhodné si připomenout alespoň nejzákladnější formy jejich provedení.

4.3.2010
Ing. Jana Buchtová

Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie v případě požáru od zdroje až k vlastnímu požárně bezpečnostnímu zařízení se někdy nevěnuje taková pozornost, jako vlastnímu PBZ. Může však dojít k situaci, při které kvalitní, náročně odzkoušený a certifikovaný výrobek selže. Důvodem může být porušení funkce kabelu nebo kabelů, které napájejí uvedený výrobek nebo přenášejí informace k aktivaci PBZ.

30.11.2009
Ing. Antonín Vojáček

Výrobce solárních panelů, kterých je dnes již opravdu mnoho, lze rozdělit do několika skupin podle oblasti původu/výroby, použitého materiálu/konstrukce, velikosti či výkonu. S ohledem na fakt, že rozměry, výkony či další vlastnosti solárních panelů nejsou nijak standardizované a každý výrobce je může mít jiné, rozdělil jsem je zde podle konstrukce na monokrystalické, polykrystalické a ostatní.

23.11.2009
Ing. Antonín Vojáček

Alternativní zdroje elektrické energie postupně celosvětově zaujímají stále větší podíl na výrobě dnes nepostradatelné elektrické energie. Asi nejsnadnější a na realizaci nejméně nákladným druhem je solární energie, jejíž použití není příliš složité a lze s ní snadno experimentovat i v malém.

3.11.2009
Ing. Michal Kříž

Aby vybavení rozváděčů bylo chráněno před nepříznivými vnějšími vlivy a aby obsluha a osoby nezúčastněné byly chráněny před nebezpečným dotykem živých částí v rozváděči, umísťují se obvykle přístroje a celkové vybavení rozváděče do krytu. To má však nevýhodu: Čím je kryt uzavřenější, tím obtížnější je odvod tepla z rozváděče.

3.5.2009
Michaela Valentová, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

V EU představuje spotřeba el. energie v pohotovostním režimu asi 8 – 15% celkové spotřeby domácností. Připravuje se rozsáhlé měření o konkrétní spotřebě ve „standby“ u konkrétních výrobků a zároveň nařízení Evropské komise ke snížení spotřeby el. energie v pohotovostním režimu do roku 2020 o 75 %.

6.2.2009
plk. Ing. Zdeněk Hošek

Na zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie v případě požáru závisí správná a spolehlivá funkce nejen požárně bezpečnostních zařízení, ale i dalších technických zařízení staveb a technologií. Cílem článku je podat ucelený přehled o této problematice, a to i z hlediska celoevropského.

28.1.2009
Ing. František Štěpán

Požáry způsobené závadou na elektrických instalacích zaujímají ve statistikách vzniku požárů přední místo a to se odráží i do nových, stále se zpřísňujících předpisů. Vzhledem k tomu, že se elektrické spotřebiče používají i v místech se zvýšeným rizikem požárů, musí tomu odpovídat způsob a kvalita provedení elektrické instalace. Jedním z ochranných opatření, které je schopné účinně redukovat požáry od elektrické instalace, je použití proudových chráničů s citlivostí do 300 mA.

4.12.2008
Ing. Miloslav Valena

Článek hodnotí z pohledu revizního technika elektrických zařízení protipožární opatření v kabelových kanálech. Jeho závěr je jednoznačný, v žádném případě sami neposuzujte vlastnosti požárních přepážek či ucpávek, jejich požární odolnost, provedení nebo umístění, pokud nejste přímo specialista na protipožární opatření!

14.11.2008
JUDr. Zbyněk Urban

Vztah mezi elektrickým zařízením a požárem má dvě podoby. Nejčastější je vznik požáru od elektrického zařízení, kde elektrická energie působí ve funkci iniciátoru. Druhou podobu představují účinky požáru na elektrická zařízení, a to bez ohledu na to, čím byl požár iniciován.

22.8.2008

Do redakce časopisu Elektroinstalatér došel dotaz k problematice určení vnějšího vlivu BA2 - děti. Protože se tato záležitost dotýká širšího okruhu odborné veřejnosti, zveřejňujeme dotaz i následnou odpověď zpracovatele ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 a kapitoly 32 ČSN 33 2000-3 Ing. Karla Dvořáčka.

13.8.2008
plk. Ing. Zdeněk Hošek

Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Obdobné zákonné povinnosti vznikají též fyzickým osobám, a to podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. d), e) a i) téhož zákona.

22.4.2008
Ing. Marek Pokorný

Následující článek především zdůvodňuje, proč je nutné věnovat kabelovým elektroinstalacím v objektu zvýšenou pozornost z požárního hlediska.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama