Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Elektroinstalatér
Archiv článků

Archiv recenzovaných článků

zpět na aktuální články

14.9.2010
Jiří Hemerka, dipl. tech.

Na první pohled nepodstatné pochybení ve zpracování revizní zprávy může mít nepříjemné následky při soudním řešení mimořádné události, která s revidovaným elektrickým zařízením souvisí. To byl také jeden z důvodů pro zpracování tohoto příspěvku.

30.7.2010
Ing. Jan Tůma

Menší podnikatelské objekty, hotely, rekreační a zdravotnická zařízení (zejména s bazény vyžadujícími celoroční ohřev vody) uspokojují většinou minikogenerační jednotky s výkony pod hranicí 150 kW.

23.7.2010
Jiří Rejmon

Práce dnešního revizního technika není příliš jednoduchá. Pracovník, který se rozhodne dělat revizního technika, se musí začít hodně vzdělávat, a přitom po složení zkoušek nemá téměř žádné pravomoci, pouze velkou odpovědnost.

18.7.2010

V elektrotechnice existují pojmy, které jsou brány odbornou veřejností jako termíny a jejich vlastnosti jako neměnný fakt. Mezi tyto pojmy platí i výraz elektrické sítě. Z tohoto důvodu je vhodné si připomenout alespoň nejzákladnější formy jejich provedení.

4.3.2010
Ing. Jana Buchtová, PAVUS a.s.

Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie v případě požáru od zdroje až k vlastnímu požárně bezpečnostnímu zařízení se někdy nevěnuje taková pozornost, jako vlastnímu PBZ. Může však dojít k situaci, při které kvalitní, náročně odzkoušený a certifikovaný výrobek selže. Důvodem může být porušení funkce kabelu nebo kabelů, které napájejí uvedený výrobek nebo přenášejí informace k aktivaci PBZ.

30.11.2009
Ing. Antonín Vojáček

Výrobce solárních panelů, kterých je dnes již opravdu mnoho, lze rozdělit do několika skupin podle oblasti původu/výroby, použitého materiálu/konstrukce, velikosti či výkonu. S ohledem na fakt, že rozměry, výkony či další vlastnosti solárních panelů nejsou nijak standardizované a každý výrobce je může mít jiné, rozdělil jsem je zde podle konstrukce na monokrystalické, polykrystalické a ostatní.

3.11.2009
Ing. Michal Kříž

Aby vybavení rozváděčů bylo chráněno před nepříznivými vnějšími vlivy a aby obsluha a osoby nezúčastněné byly chráněny před nebezpečným dotykem živých částí v rozváděči, umísťují se obvykle přístroje a celkové vybavení rozváděče do krytu. To má však nevýhodu: Čím je kryt uzavřenější, tím obtížnější je odvod tepla z rozváděče.

3.5.2009
Michaela Valentová, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

V EU představuje spotřeba el. energie v pohotovostním režimu asi 8 – 15% celkové spotřeby domácností. Připravuje se rozsáhlé měření o konkrétní spotřebě ve „standby“ u konkrétních výrobků a zároveň nařízení Evropské komise ke snížení spotřeby el. energie v pohotovostním režimu do roku 2020 o 75 %.

6.2.2009
plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Na zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie v případě požáru závisí správná a spolehlivá funkce nejen požárně bezpečnostních zařízení, ale i dalších technických zařízení staveb a technologií. Cílem článku je podat ucelený přehled o této problematice, a to i z hlediska celoevropského.

28.1.2009
Ing. František Štěpán

Požáry způsobené závadou na elektrických instalacích zaujímají ve statistikách vzniku požárů přední místo a to se odráží i do nových, stále se zpřísňujících předpisů. Vzhledem k tomu, že se elektrické spotřebiče používají i v místech se zvýšeným rizikem požárů, musí tomu odpovídat způsob a kvalita provedení elektrické instalace. Jedním z ochranných opatření, které je schopné účinně redukovat požáry od elektrické instalace, je použití proudových chráničů s citlivostí do 300 mA.

4.12.2008
Ing. Miloslav Valena

Článek hodnotí z pohledu revizního technika elektrických zařízení protipožární opatření v kabelových kanálech. Jeho závěr je jednoznačný, v žádném případě sami neposuzujte vlastnosti požárních přepážek či ucpávek, jejich požární odolnost, provedení nebo umístění, pokud nejste přímo specialista na protipožární opatření!

14.11.2008
JUDr. Zbyněk Urban

Vztah mezi elektrickým zařízením a požárem má dvě podoby. Nejčastější je vznik požáru od elektrického zařízení, kde elektrická energie působí ve funkci iniciátoru. Druhou podobu představují účinky požáru na elektrická zařízení, a to bez ohledu na to, čím byl požár iniciován.

22.8.2008

Do redakce časopisu Elektroinstalatér došel dotaz k problematice určení vnějšího vlivu BA2 - děti. Protože se tato záležitost dotýká širšího okruhu odborné veřejnosti, zveřejňujeme dotaz i následnou odpověď zpracovatele ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 a kapitoly 32 ČSN 33 2000-3 Ing. Karla Dvořáčka.

13.8.2008
plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Obdobné zákonné povinnosti vznikají též fyzickým osobám, a to podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. d), e) a i) téhož zákona.

22.4.2008
Ing. Marek Pokorný, Fakulta stavební ČVUT v Praze, pracoviště UCEEB

Následující článek především zdůvodňuje, proč je nutné věnovat kabelovým elektroinstalacím v objektu zvýšenou pozornost z požárního hlediska.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama