Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Archiv článků
Elektroinstalatér

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články       1  2  3  4   

Virtuální elektrárny s kogenerací

30.7.2010 | Ing. Jan Tůma
Menší podnikatelské objekty, hotely, rekreační a zdravotnická zařízení (zejména s bazény vyžadujícími celoroční ohřev vody) uspokojují většinou minikogenerační jednotky s výkony pod hranicí 150 kW.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 20.04.2014 16:51

Práce revizního technika

23.7.2010 | Jiří Rejmon
Práce dnešního revizního technika není příliš jednoduchá. Pracovník, který se rozhodne dělat revizního technika, se musí začít hodně vzdělávat, a přitom po složení zkoušek nemá téměř žádné pravomoci, pouze velkou odpovědnost.

Elektrické sítě pro přenos energie

18.7.2010
V elektrotechnice existují pojmy, které jsou brány odbornou veřejností jako termíny a jejich vlastnosti jako neměnný fakt. Mezi tyto pojmy platí i výraz elektrické sítě. Z tohoto důvodu je vhodné si připomenout alespoň nejzákladnější formy jejich provedení.

Funkčnost kabelů a kabelových nosných konstrukcí v případě požáru z hlediska technických a právních předpisů

4.3.2010 | Ing. Jana Buchtová
Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie v případě požáru od zdroje až k vlastnímu požárně bezpečnostnímu zařízení se někdy nevěnuje taková pozornost, jako vlastnímu PBZ. Může však dojít k situaci, při které kvalitní, náročně odzkoušený a certifikovaný výrobek selže. Důvodem může být porušení funkce kabelu nebo kabelů, které napájejí uvedený výrobek nebo přenášejí informace k aktivaci PBZ.

Začínáme s fotovoltaickými panely, 2. část - stručný přehled trhu v ČR

30.11.2009 | Ing. Antonín Vojáček
Výrobce solárních panelů, kterých je dnes již opravdu mnoho, lze rozdělit do několika skupin podle oblasti původu/výroby, použitého materiálu/konstrukce, velikosti či výkonu. S ohledem na fakt, že rozměry, výkony či další vlastnosti solárních panelů nejsou nijak standardizované a každý výrobce je může mít jiné, rozdělil jsem je zde podle konstrukce na monokrystalické, polykrystalické a ostatní.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39

Začínáme s fotovoltaickými panely

23.11.2009 | Ing. Antonín Vojáček
Alternativní zdroje elektrické energie postupně celosvětově zaujímají stále větší podíl na výrobě dnes nepostradatelné elektrické energie. Asi nejsnadnější a na realizaci nejméně nákladným druhem je solární energie, jejíž použití není příliš složité a lze s ní snadno experimentovat i v malém.

Nově připravovaná ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí

17.11.2009 | Ing. Karel Dvořáček
Vývoj v souboru norem IEC 60364, který je základem i pro evropský soubor HD 60364, v současnosti dospěl k základní restrukturalizaci. Jedním z kritérií byl i požadavek na stálou jednoznačnost těchto dokumentů.

Oteplení rozváděčů v důsledku tepelných ztrát

3.11.2009 | Ing. Michal Kříž
Aby vybavení rozváděčů bylo chráněno před nepříznivými vnějšími vlivy a aby obsluha a osoby nezúčastněné byly chráněny před nebezpečným dotykem živých částí v rozváděči, umísťují se obvykle přístroje a celkové vybavení rozváděče do krytu. To má však nevýhodu: Čím je kryt uzavřenější, tím obtížnější je odvod tepla z rozváděče.

Kabelové rozvody pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční

1.10.2009 | Ing. Petr Bebčák, PhD.
Zásobování požárně bezpečnostních zařízení elektrickou energií musí zajistit bezporuchový a bezpečný provoz těchto zařízení po požadovanou dobu, stanovenou normativními požadavky a požárně bezpečnostním řešení stavby.

Evropská komise omezí spotřebu v pohotovostním režimu

3.5.2009 | Michaela Valentová, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
V EU představuje spotřeba el. energie v pohotovostním režimu asi 8 – 15% celkové spotřeby domácností. Připravuje se rozsáhlé měření o konkrétní spotřebě ve „standby“ u konkrétních výrobků a zároveň nařízení Evropské komise ke snížení spotřeby el. energie v pohotovostním režimu do roku 2020 o 75 %.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Technické podmínky elektrických rozvodů

6.2.2009 | plk. Ing. Zdeněk Hošek
Na zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie v případě požáru závisí správná a spolehlivá funkce nejen požárně bezpečnostních zařízení, ale i dalších technických zařízení staveb a technologií. Cílem článku je podat ucelený přehled o této problematice, a to i z hlediska celoevropského.

Použití proudových chráničů v prostředí se zvýšeným nebezpečím požáru

28.1.2009 | Ing. František Štěpán
Požáry způsobené závadou na elektrických instalacích zaujímají ve statistikách vzniku požárů přední místo a to se odráží i do nových, stále se zpřísňujících předpisů. Vzhledem k tomu, že se elektrické spotřebiče používají i v místech se zvýšeným rizikem požárů, musí tomu odpovídat způsob a kvalita provedení elektrické instalace. Jedním z ochranných opatření, které je schopné účinně redukovat požáry od elektrické instalace, je použití proudových chráničů s citlivostí do 300 mA.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Protipožární opatření v kabelových kanálech a prostorách

4.12.2008 | Ing. Miloslav Valena
Článek hodnotí z pohledu revizního technika elektrických zařízení protipožární opatření v kabelových kanálech. Jeho závěr je jednoznačný, v žádném případě sami neposuzujte vlastnosti požárních přepážek či ucpávek, jejich požární odolnost, provedení nebo umístění, pokud nejste přímo specialista na protipožární opatření!

Revizní technik a opatření k omezení požáru

14.11.2008 | JUDr. Zbyněk Urban
Vztah mezi elektrickým zařízením a požárem má dvě podoby. Nejčastější je vznik požáru od elektrického zařízení, kde elektrická energie působí ve funkci iniciátoru. Druhou podobu představují účinky požáru na elektrická zařízení, a to bez ohledu na to, čím byl požár iniciován.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39

Využití vnějšího vlivu BA2 - děti

22.8.2008
Do redakce časopisu Elektroinstalatér došel dotaz k problematice určení vnějšího vlivu BA2 - děti. Protože se tato záležitost dotýká širšího okruhu odborné veřejnosti, zveřejňujeme dotaz i následnou odpověď zpracovatele ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 a kapitoly 32 ČSN 33 2000-3 Ing. Karla Dvořáčka.

Autonomní hlásiče kouře

13.8.2008 | plk. Ing. Zdeněk Hošek
Povinnost obstarat, instalovat a udržovat v provozuschopném stavu požárně bezpečnostní zařízení vyplývá právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zejména z ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Obdobné zákonné povinnosti vznikají též fyzickým osobám, a to podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. d), e) a i) téhož zákona.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Použití hlásičů požáru podle nové vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

6.5.2008 | Ing. Jiří Laifr, Ing. Milan Holas
Vyhláška O technických podmínkách požární ochrany staveb navazuje na nový stavební zákon a má účinnost od 1. července 2008.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38

Stav elektrických rozvodů v panelových bytových domech a jeho hodnocení v revizních zprávách (I)

24.4.2008 | Ing. Karel Dvořáček
Často diskutovanou a sledovanou problematikou v oblasti bydlení je stav bytových domů vybudovaných panelovou technologií a jejich technického vybavení, mezi které samozřejmě patří i elektroinstalace.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38

Protipožární ochrana kabelových instalací

22.4.2008 | Ing. Marek Pokorný
Následující článek především zdůvodňuje, proč je nutné věnovat kabelovým elektroinstalacím v objektu zvýšenou pozornost z požárního hlediska.

Projektová dokumentace pro elektroinstalaci podle nového stavebního zákona (I)

17.4.2008 | Ing. Karel Dvořáček
V loňském roce byl vydán nový zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento zákon byl doplněn vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Článek uvádí dopady na elektroinstalaci.
zpět na aktuální články       1  2  3  4   

Témata 2019

Oborové časopisy

Hledání:


technická podpora výrobců technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny