Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stav elektrických rozvodů v panelových bytových domech a jeho hodnocení v revizních zprávách (I)

Často diskutovanou a sledovanou problematikou v oblasti bydlení je stav bytových domů vybudovaných panelovou technologií a jejich technického vybavení, mezi které samozřejmě patří i elektroinstalace.

Práce, které byly v této oblasti od roku 1995 provedeny v rámci úkolů zadávaných Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky směřovaly především k obecnému vyhodnocení používaných stavebních soustav včetně elektroinstalace. Poukázaly na místa těchto staveb vyžadující zvýšenou pozornost z hlediska bezpečnosti a zvyšujících se nároků, avšak nebyly schopny podrobněji postihnout celkový stav bytové panelové výstavby v podrobnostech.

Určitá možnost shrnutí skutečného stavu elektroinstalace se naskytla autorovi tohoto článku při spolupráci při vypracovávání energetických auditů pro objekty podle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. Při vypracovávání auditů je třeba vycházet z podkladů předložených povinnou osobou a z prohlídky objektu na místě. Součástí předkládané dokumentace, která poskytuje některé údaje pro řádné vypracování části elektro energetického auditu je platná revizní zpráva. S ohledem na rozsah provedených energetických auditů bytových domů vybudovaných panelovou technologií (asi 500) v různých regionech České republiky lze učinit určité vypovídající zhodnocení.

Samozřejmě jsou uvedeny poznatky pouze v rámci dosahu prováděných revizí, tedy ve společných prostorách domů. Hodnoceny byly pouze bytové domy s více než třemi byty.

Zjištěný stav z revizní zprávy, potvrzený prohlídkou a správcem objektu

Údaje čerpané z revizních zpráv [%]
A Revizní zpráva vychází z platných pokladů (protokolu o určení vnějších vlivů, výkresové dokumentace) 42
B Provedený zásah revizním technikem -- odpojení nevyhovující části elektrického zařízení 16
C Provedený zásah revizním technikem -- oprava nevyhovující části elektrického zařízení 15

Tabulka 1 - Obecně

Závěr

Z prohlídek na místě a z jednání se správci objektů bylo patrno, že k nutným zásahům pro zajištění bezpečnosti elektroinstalace docházelo ze strany revizních techniků častěji, pouze tato činnost nebyla k případné škodě revizního technika vykázána v revizní zprávě. Z prohlídek a údajů správců objektu dochází k zásahu revizního technika asi v 30 % nutných případů.

Připojení objektu k distribuční síti (přípojková skříň)

Údaje čerpané z revizních zpráv [%]
A Revizní zpráva nehodnotí stav připojení hlavního domovního vedení (HDV) v přípojkové skříni 59
B Pojistky v přípojkové skříni nevyhovují (různé typy, vyšší jmenovitá hodnota, než je určeno, atd.) 17
C Přípojková skříň je neuzavřená (neuzavíratelná) 6

Tabulka 2 - Přípojková skříň

Závěr

Ad A) Z výsledků vyplývajících z revizních zpráv je patrno, že je velmi často opomíjena kontrola počátku HDV, kde velmi často dochází vzhledem k užitým vodičům s jádrem z Al k přerušení vedení (nejobvykleji nulového vodiče) s velmi nebezpečnými následky. Připravovaná revize ČSN 33 2130 se bude touto problematikou zabývat podrobněji.

Ad B) Zde se ojediněle projevuje nebezpečný trend posilovat možný příkon bytového objektu, jehož původně provedené elektrické rozvody byly poddimenzovány a nebyly na možnost přitíženy zkontrolovány. Jedná se především o bytové objekty stupně elektrizace B, kde bylo užito jednofázového připojení elektrických sporáků (s původním příkonem do 4,5 kW).

Stav elektroměrových a dalších rozvodnic (elektroměrových jader, vkládacích konstrukcí atd.)

Údaje čerpané z revizních zpráv [%]
A Elektroměrové rozvodnice a rozvodnice neuzavřené 33
B Elektroměrové rozvodnice a rozvodnice neuzavíratelné 23
C Nečistota, hořlavé odpadky v elektroměrových rozvodnicích a rozvodnicích 23
D Chybí výstražné označení, popisy, poškozené skleněné průzory 42

Tabulka 3 - Elektroměrová jádra, rozvodnice (ve společných prostorách)

Závěr

Zde se projevuje nebezpečí vandalismu, do budoucna je nutno preferovat uložení rozvodnic do samostatných, dveřmi oddělených prostorů. Zvláště v objektech s obyvateli bez základních sociálních návyků nebo snadno dostupných takovým osobám z ulice je toto zařízení napadáno a ničeno.

Stav HDV, jeho hodnocení

Údaje čerpané z revizních zpráv [%]
A HDV poškozené (utržené svorkovnice a podobně, není počítáno uvolnění spojů) 27
B Uvolněné, nedotažené spoje na vodičích HDV 41
C Chybí označení, popisy 41
D Dotahování spojů revizním technikem 15

Tabulka 4 - Stav HDV, zásahy revizních techniků

Závěr

Elektroměrové rozvodnice, jádra v původním provedení a v kombinaci s vodiči s izolací z PVC umístěné na únikové komunikaci nevyhovují současným požadavkům na provedení elektroinstalace na komunikacích se snadným únikem, avšak s vyšším počtem osob (viz ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51, vnější vliv BD3). Pokud jsou tato elektrická zařízení ještě poškozena, jedná se o velmi závažné nebezpečí pro uživatele bytů. Z revizních zpráv je ve většině patrno, že mnoho revizních techniků toto riziko chápe, a proto nejčastějšími zásahy při prováděných revizích je dotahování spojů na HDV a odbočkách od něj.

Odbočky od elektroměrů do bytu, popis, hodnocení

Údaje čerpané z revizních zpráv [%]
A Popis jisticích přístrojů před elektroměrem včetně jmenovité hodnoty jištění 13
B Popis elektroměru 11
C Popis přívodního vedení do bytu 3
D Nález neoprávněných zásahů 0 (jednotlivé)

Tabulka 5 - Jisticí přístroje před elektroměrem, popis elektroměrů, vedení

Závěr

Z uvedeného je patrno, že revizní technici, bohužel, nevěnují takovou pozornost odbočkám do bytu, přestože tato část rozvodu patří do společných prostor. Zvláště změna typu a jmenovité hodnoty jističů před elektroměrem může zásadně změnit poměry v HDV se všemi dopady a rovněž pouhé posílení přívodu do bytu, bez rekonstrukce bytových rozvodů, znamená jisté nebezpečí. Rovněž revizní technik je osoba oprávněná (v souladu s vyhláškou č. 50/1978 Sb.) posoudit pro majitele (správce) objektu, zda provedená případná změna hodnoty jističe je bez případného rizika a jak se mění poměry (například rezerva) na HDV.

Neoprávněné (neodborné) zásahy byly ve sledovaných objektech nalezeny pouze ojediněle a jednalo se především o neodborné opravy.

Ostatní elektrická vedení

Údaje čerpané z revizních zpráv [%]
A Podrobnější popis ostatních elektrických obvodů ve společných prostorách 39
B Závady na ostatních elektrických obvodech ve společných prostorách 18
C Neodborné, laické zásahy do ostatních elektrických obvodů ve společných prostorách (například použití vodiče YH přibitého na dřevěných prvcích) 9

Tabulka 6 - Ostatní elektrické obvody ve společných prostorách

Závěr

U ostatních elektrických obvodů ve společných prostorách se projevuje častá snaha uživatelů domů "přizpůsobit" tyto elektrické obvody vlastním potřebám - viz C. Tím je například doplnění stávajícího světelného obvodu u sklípku dalším svítidlem, připojeným neodborně a nebezpečně (například pomocí YH vodiče a svítidla přibitého na dřevěné konstrukce kóje). Dalším problémem je rovněž zabírání jednotlivých sklepních prostor a jejich znepřístupnění pro provedení periodických revizí.

Elektrické přístroje ve společných prostorách domu

Údaje čerpané z revizních zpráv [%]
A Poškozené a chybějící elektrické přístroje ve společných prostorách domu 30
B Užití nevhodných elektrických přístrojů ve společných prostorách domu 5

Tabulka 7 - Popis a stav elektrických přístrojů ve společných prostorách domu

Závěr

U poškozených přístrojů se jedná často o spínače osvětlení na komunikacích utržené od pokladu, o poškození nebo absenci krycích víček. Občas jsou poškozené přístroje nahrazovány nevhodnými. Často je zvláště u objektu s dvorem, garážemi či jiným zázemím laicky namontována ve venkovním prostředí zásuvka s ochranou krytem IP 20 a bez dalších ochranných opatření.

Osvětlení na komunikacích a v zázemí

Údaje čerpané z revizních zpráv [%]
A Celkově nepopsané umělé osvětlení ve společných prostorách domu 1
B Podrobný popis typů svítidel, počet a jejich osazení světelnými zdroji ve společných prostorách domu 41
C Popis zapojení a ovládání umělého osvětlení 42
D Poškozená svítidla, světelné obvody 33

Tabulka 8 - Popis a stav elektrického osvětlení ve společných prostorách domu

Závěr

Je velmi přínosné pro vypracování energetického auditu, jsou-li v revizní zprávě uvedeny podrobnější údaje ad B a C. Jinak jsou světelné obvody velmi často poškozeny v různém rozsahu -- od poškození závažných (přístupné živé části svítidel) až po poškození neohrožující osoby úrazem elektrickým proudem, avšak omezující vlastní funkci (například poškozené světelně činné části).

Velmi často je u objektů původně vybavených nouzovým osvětlením toto nefunkční a není k dispozici osvědčení, které by jeho likvidaci podpořilo.

Strojní zařízení bytového domu

Údaje čerpané z revizních zpráv [%]
A Podrobný popis strojního zařízení bytového domu 42
B Vyhovující strojní vybavení 2
C Nevyhovující strojní vybavení 31

Tabulka 9 - Popis a stav strojního zařízení bytového domu

Závěr

Strojní vybavení (pračky, ždímačky a elektrické mandly) jsou ve většině případů již za hranicí životnosti. Z těchto strojů jsou udržovány pouze elektrické mandly. Pračky a odstředivky jsou většinou již nefunkční a zlikvidovány, pokud nikoliv, jsou při revizi odpojovány. U elektrických mandlů jsou velmi často nefunkční bezpečnostní vypínače, což je důvodem k jejich odpojení.

Velmi často též revizní technik odpojuje přívodní vedení zrušených a odstraněných strojů, které bylo pod napětím a pouze laicky na volných koncích ošetřeno.

Vzduchotechnické zařízení

Údaje čerpané z revizních zpráv [%]
A Podrobný popis vzduchotechnického zařízení bytového domu 41
B Odpojené, nefunkční vzduchotechnické zařízení 70

Tabulka 10 - Popis a stav vzduchotechnického zařízení domu

Závěr

Vzduchotechnické zařízení je velmi často nefunkční, aniž by bylo nějak nahrazeno. V některých revizních zprávách je toto zařízení naprosto opomíjeno.