Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Využití vnějšího vlivu BA2 - děti

Do redakce časopisu Elektroinstalatér došel dotaz k problematice určení vnějšího vlivu BA2 - děti. Protože se tato záležitost dotýká širšího okruhu odborné veřejnosti, zveřejňujeme dotaz i následnou odpověď zpracovatele ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 a kapitoly 32 ČSN 33 2000-3 Ing. Karla Dvořáčka.

Dotaz:

Můžete prosím zajistit vyjádření k provoznímu vlivu BA2 - děti a k provedení elektroinstalace v místnostech, kde se uplatní uvedený provozní vliv? Co je vlastně provozní vliv BA2 - děti?

Předpokládám, že se uplatní v mateřských školách, v nemocnicích v lůžkových pokojích na dětských odděleních, možná v hernách pro děti nebo ve školách. Nemusel by se uplatňovat ve středních školách, pokud je někde napsáno, že skupina dětí je omezena nějakým věkem.

Proč mne vlastně provozní vliv dětí tolik zajímá? ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 na str. 44 u vlivu BA2 požaduje pro elektrická zařízení vyšší krytí než IP 2x. Spadá pod pojem zařízení také elektroinstalace (vypínače, zásuvky, rozváděče)? Pak by nastal problém. Běžné vypínače a zásuvky jsou v krytí IP 20. V nemocnicích se používá speciální zásuvkový systém rovněž v IP 20.

Z požadavku na krytí vyšší než IP 2x bych vyloučil svítidla umístěná mimo dosah dětí. Vliv BA2 spíše prosazuji v místnostech, kde se děti zdržují trvale. V mateřských školách to budou např. herny, jídelny, lehárny, šatny, umývárny. Vliv BA2 osobně neuplatňuji na společných komunikacích ve školkách, kde projde dítě v doprovodu rodiče nebo učitelky.

V opačném případě bychom museli počítat s tím, že vliv BA2 se objeví také v kulturních zařízeních, úřadech, obchodních prostorách, tj. všude tam, kam mají děti přístup.

Odpověď zpracovatele:

Požadavky na zajištění bezpečnosti a požadavky na provedení elektroinstalace v případě vnějšího vlivu BA2 z tabulky ZA 1 ČSN 33 2000-5-51 ed. 2.

  1. Požadavky na zajištění bezpečnosti dětí - Zajištění elektrického zařízení proti nebezpečnému dotyku
    Zde se předpokládá zvýšené nebezpečí z hlediska "schopnosti osob", vyplývající z dětské zvídavosti a dosud ztížené možnosti předat dítěti informaci o možném úrazu oproti ostatním osobám při nevhodném přístupu k elektrickému zařízení. V tomto případě je nejběžnější nebezpečnou činností "šťourání" drátem ve zdířce zásuvky.

  2. Požadavky na provedení elektroinstalace
    Zařízení vyššího stupně ochrany krytem než IP 2x. Nepřístupnost zařízení, jehož teplota na vnějším povrchu přesahuje 80°C (60°C pro jesle apod.).

Omezení povrchové teploty na přístupných částech elektrického zařízení.

Podíváme-li se na tento požadavek podrobně, je evidentní, že prvním kritériem, které musíme vzít v potaz, je, do kolika let uživatelů prostor musíme tento prostor definovat s vlivem BA2. IEC 60364-5-51:2001 (ani předchozí) a HD 60364-5-51:2006 tuto hranici přesně nestanoví. Rovněž neexistuje žádná jiná elektrotechnická norma, ke které by bylo možné přihlédnout a z ní údaj použít.

Z tohoto důvodu je nutno vycházet ze základní filozofie uplatňované jak při tvorbě IEC, tak HD (ale i EN, ČSN atd.), a to z předpokladu, že jakmile je osobě dovoleno používat určité zařízení, musí být seznámena i s případnými riziky, zvláště s riziky plynoucími z "nenormálního" užívání. Pokud toto převedeme na tuzemské podmínky, způsob a formy vzdělávání, pak jsou děti s možnými riziky využití elektrických zařízení seznamovány po vstupu do školy, to znamená asi v 6 až 7 letech. Tomuto odpovídá i příklad odvolávající se na jesle.

Kde je nutno vnější vliv BA2 uplatnit?

Vnější vliv BA2 je nutno uplatnit v prostorech s permanentním výskytem dětí, zvláště dětí bez individuálního dozoru. To se především vztahuje na herny, jídelny, lehárny, šatny a jako zpřísňující požadavek pro umývárny v jeslích, mikrojeslích, mateřských školkách, ať již klasických či zřizovaných jako mikroškolky v soukromých prostorách, a v podobných zařízeních. V nemocnicích by byl tento předpis zvláště použitelný v hernách dětských oddělení či v obdobných prostorách. Na komunikacích v objektech, kde se děti pohybují v doprovodu osoby, která je oprávněna vykonávat dohled (sama splňuje podmínky pro vnější vliv BA1), není nutno vnější vliv BA2 uplatňovat; viz dále.

V léčebných prostorách je nutno vycházet především z požadavků ČSN 33 2140 (TNI 33 2140) a spíše organizačně (prostorově, dohledem) omezovat vnější vliv BA2.

Ve školách se již vnější vliv BA2 do běžných učeben plně neuplatňuje, pouze existuje požadavek v případě umístění zásuvky u umývadla běžné učebny (tento požadavek je dosud v platné ČSN 33 2000-7-701:1997 a bude přenesen do revidované ČSN 33 2130).

Jak uplatňovat požadavky na elektrická zařízení?

Podívejme se nejprve na ustanovení ČSN 33 2000-5-51 ed. 2.

ZA.1.1 (512.2.1) Elektrická zařízení musí být vybrána a instalována v souladu s požadavky tabulky 51 A, která udává nutné charakteristiky zařízení, požadované pro jeho výběr a instalaci, s ohledem na vnější vlivy, jimž zařízení může být vystaveno.

Charakteristiky zařízení musí být dány buď stupněm ochrany, nebo odkazem na soulad se zkouškami.

ZA.1.2 (512.2.2) I když vlastnosti zařízení dané jeho konstrukcí neodpovídají vnějším vlivům v daném místě, může být toto zařízení použito pod podmínkou, že se během montáže provede přiměřená doplňující ochrana1). Tato ochrana nesmí nepříznivě ovlivňovat provoz takto chráněného zařízení.

ZA.1.3 (512.2.3) Ochrana před vnějšími vlivy musí být zajištěna podle toho, zda různé vnější vlivy působí současně a jeden účinek může záviset na druhém (může se zvyšovat nebo i ovlivňovat), nebo mohou být účinky těchto vlivů vzájemně nezávislé. Podle toho musí být také před těmito vlivy zajištěna příslušná ochrana.

ZA.1.4 (512.2.4) Zařízení je nutno podle vnějších vlivů volit nejen s ohledem na řádnou funkci, ale také s ohledem na zajištění spolehlivosti v souladu s ochrannými opatřeními pro zajištění bezpečnosti obsaženými v obecných pravidlech uvedených v HD 384/60364. Ochranná opatření zajištěná konstrukcí zařízení platí pouze pro ty podmínky působení vnějších vlivů, pro které byly na příslušném zařízení provedeny stanovené zkoušky.

Z výše uvedeného je patrno, že nemohu-li splnit požadavek z tabulky ZA 1 například proto, že nemohu použít zásuvky přístupné dětem s vyšším stupněm krytu než IP 20, mohu provést jiná opatření pro ochranu. To znamená, že tyto zásuvky budou chráněny před dětmi dodatečnými dvířky, polohou mimo jejich dosah a podobně.

Zvláště u exponovaných prostor, kde by dopad vnějšího vlivu BA2 měl nepřijatelné dopady, například ve zdravotnictví, se doporučuje tento prostor rozdělit z hlediska možnosti omezení vzniku prostoru vnějšího vlivu BA2 výškově a prostorově, například s přesným vymezením prostoru nepřístupného dětem (vymezení prostoru pro aretaci pohybu lůžka dětského pacienta a podobně).


1) Tato ochrana může být použita až v provozu zařízení. V tomto případě musí být zohledněna i v Místních provozních předpisech - viz NV č. 378/2001 Sb.

 
 
Reklama