Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektroinstalatér
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

31.8.2006
Schrack Seconet, org. sl.

Optimální požární prevence je otázkou techniky. Schrack Seconet přispívá již řadu let k minimalizaci rizik škod způsobených ohněm, optimalizací citlivosti hlásičů kouře a vylepšeným sledováním rizikových prostorů díky individuálním řešením.

3.3.2006
Ing. Pavel Vaculík

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je v očích netechnické, ale i technické veřejnosti záhadný pojem. Málokdo si totiž dokáže představit, co to vlastně je. Někoho překvapí, že se nejedná o "výmysl Bruselu", ale o nepříjemnou realitu.

1.3.2006
Ing. Marek Jaroš

Každý, kdo se zabývá montáží a projekcí systémů EPS, občas narazí na problém, jak skloubit na jedné straně požadavky architektů a památkářů, na druhé straně požadavky na rychlou a včasnou detekci požáru. V podstatě jde o to najít řešení, které viditelně nenarušuje interiér, ale přitom zajistí včasnou detekci požáru.

28.2.2006
Doc. Ing. Jiří Plch, CSc., Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D.

Tubusové světlovody umožňují osvětlení prostorů bez přímého denního světla.

20.12.2005
Ing. Richard Jelínek, CSc.

Frekvenční měniče znají dnes mnozí projektanti a uživatelé, kteří se zabývají projekty, použitím, opravou nebo údržbou zařízení, kde se používá asynchronní motor a je zapotřebí regulovat jeho otáčky, nebo ho plynule rozběhnout, plynule brzdit, zálohovat po jistou dobu jeho chod i při výpadku napájení.

14.12.2005

Předchozí dva články byly věnovány měřením na zařízeních, která ještě nebyla uvedena do provozu. Jejich zapnutí je totiž možné až po provedení vizuální prohlídky, zkoušky izolace, přezkoušení spojitosti pospojování a kvality uzemňovacího systému. Teprve poté mohou následovat zkoušky jednotlivých zásuvek a dalších přípojných míst v provedených obvodech.

7.12.2005
Doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.

Elektrická zařízení, provozovaná v podmínkách zvýšené vlhkosti nebo dokonce zatopení, přinášejí řadu rizik. Prvotní rizika jsou bezpečnostní a souvisejí zejména s možností úrazu elektrickým proudem a selháváním správné funkce elektrického zařízení. Článek podrobně rozebírá celou problematiku provozu zařízení v extrémních podmínkách.

30.11.2005
ILLKO, s.r.o.

O nutnosti provádět pravidelné revize ručního nářadí a elektrických spotřebičů a o metodách jejich měření není asi nutné se rozepisovat. Na stránkách časopisu Elektroinstalatér byla na uvedené téma zveřejněna řada článků. Společnost ILLKO, s.r.o. má s vývojem a výrobou měřičů ručního nářadí a elektrických spotřebičů již desetiletou zkušenost. Není zřejmě mnoho techniků z oboru, kteří by nikdy neslyšeli slovo REVEX. Pro řadu z nich se REVEX stal dokonce synonymem pro měřič ručního nářadí a elektrických spotřebičů.

10.10.2005
RNDr. Svatopluk Šeda, OHGS, s. r. o.

Vrty pro tepelná čerpadla systém země-voda jsou vodními díly a vyžadují tedy povolení ve smyslu § 15 vodního zákona. Nutnou součástí stavebního povolení vrtů systému země-voda je i povolení k nakládání s vodami. K vydání povolení k nakládání s vodami jsou nezbytné ještě dva podklady, a to vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologa) a dále stanovisko místně příslušného správce povodí.

2.8.2005
PhDr. Pavel Kaděra, product manager, ABB, s. r. o., Elektro-Praga Jablonec n. N.

V ČR neexistuje jednotný předpis, jak mají být zabezpečeny nouzovým přivoláním pomoci prostory sociálních zařízení pro handicapované osoby. Pokud právě v těchto místnostech dojde k náhlé příhodě handicapované osoby nebo zhoršení jejího zdravotního stavu, je pro ni důležitá možnost přivolání pomoci kýmkoliv, kdo je momentálně vně těchto uzavřených prostor.

7.7.2005
Ing. Jaroslav Novák

Článek volně navazuje na dva předcházející díly publikované před více než rokem. Problematika působení elektromagnetického pole na lidské zdraví tehdy vyvolala mnoho reakcí a rozsáhlou diskuzi. Z osobních dotazů a z diskuze na Internetu bylo zjištěno, že předchozí článek byl napsán příliš odborně a nebyl v některých otázkách pochopen.

8.6.2005
Ing. Michal Kříž

Komentář se vztahuje k článku pana Jana Vyčítala "Nutné podklady pro výchozí revize" a zabývá se především projektovou přípravou elektroinstalací a legislativou, která tuto problematiku řeší. Převážná část textu je platná nejen pro elektroinstalace, ale také pro ostatní profese - vytápění, vzduchotechnika, plyn, voda.

7.6.2005
Jan Vyčítal

Článek převzatý z časopisu Elektroinstalatér se zabývá podklady, které by měly být předloženy reviznímu technikovi, aby mohl udělat výchozí revizi elektroinstalace. Podklady vychází z normy ČSN 33 2000-6-61:2003.

26.5.2005
Ing. Jiří Burant

Při uvádění nových instalací do provozu, jejich opravách a úpravách, stejně jako při změnách na připojených zařízeních, je třeba provést měření k zajištění bezpečnosti života, zdraví a majetku. Revize elektrických zařízení přitom zahrnuje podle ČSN 33 2000-6-61 prohlídku a zkoušení.

18.5.2005
Dalibor Šalanský, člen ILPC

Článek se věnuje novým poznatkům a postupům uvedeným v připravované normě IEC 62305, která začne platit v ČR pravděpodobně koncem roku 2005. Oproti naší ČSN 34 1390 předepisuje v některých případech zcela odlišné postupy ochrany objektů před bleskem.

20.4.2005
Václav Macháček

Mnohá nedorozumění mezi odběrateli elektřiny a jejími dodavateli vyplývají z toho, že nejsou plně vymezeny a vysvětleny pojmy používané ve vzájemných vztazích mezi těmito dvěma subjekty.

14.4.2005
Jiří Hemerka, dipl. tech.

Pokračování vysoce užitečného přehledu, kde ovšem autor již v úvodu prvního dílu předeslal, že se jedná o téma velice ožehavé, při jehož výkladu se názory uznávaných odborníků často liší.

7.4.2005
Jiří Hemerka, dipl. tech.

Důvodem k napsání článku je poměrně obtížné zjištění požadavků dříve platných norem, jejichž obsah je nutno znát pro vyhodnocení elektroinstalace v době jejího vzniku.

14.3.2005
Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E, a. s.

Na ovládání technických zařízení budov (dále jen TZB) byl v posledních třiceti letech kladen stále větší důraz. Dále, souběžně s tímto, byly zvyšovány požadavky na sledování některých rizik v objektech. Tyto funkce byly zpočátku zajišťovány stálým dozorem pověřených pracovníků či jednoduchým systémem hlásičů, ovšem opět s manuální obsluhou. Postupně, především s pokrokem v rozvoji logických obvodů a čidel, docházelo u jednotlivých zařízení k automatizaci a snižování požadavků na obsluhu.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama