Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Elektroinstalatér
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

31.1.2005
Ing. Karel Mrázek, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení a energetické auditorství

Tento článek evokuje nový přístup k zavádění inteligence v bytových domech a vybraných občanských budovách, který vychází ze stavu roku 2004 a vytváří podmínky pro hospodárné vynaložení investice. Účelem úvahy není řešit vlastní provedení a zapojení systému umožňujícího inteligenci budovy. Cílem je evokovat obecné požadavky na vytvoření podmínek při realizaci stavební konstrukce a technického zabezpečení budov s ohledem na životnost budovy a její funkčnost při rozvoji elektroniky a jí vybavených spotřebičů, optimálně vysoké spotřebě energie na provoz budovy a zabezpečení dalších potřebných funkcí budovy.

14.12.2004
Ing. David Beneš, Dewarec, s. r. o.

Nová směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ohledně odpadů z elektrických zařízení se týká zejména výrobců/dovozců elektrických a elektronických zařízení. Směrnice doporučuje mimo jiné snížení nadměrné spotřeby přírodních zdrojů a prevenci znečištění.

22.10.2004
Ing. Karel Dvořáček

Základním kritériem pro hodnocení vhodnosti zvoleného otopného systému v bytě je dosažení tepelné pohody. V poslední době se využívá podlahového elektrického přímotopného systému především v bytových prostorách, kde potřebuji topení nezávislé na otopném systému v bytovém domě či v rodinném domku.

5.10.2004
Václav Macháček

Řada nedorozumění mezi elektrotechnickou veřejností plyne často z toho, že nejsou plně objasněny a vysvětleny pojmy používané ve vzájemných vztazích. Proto se redakce časopisu Elektroinstalatér rozhodla postupně uveřejňovat slovníček vybraných pojmů zaměřených zejména k tematickému obsahu čísel časopisu. Ten bude vždy rozšířen o pojmy vyžádané průběžnými dotazy.

9.9.2004
Ing. Jaromír Hrubý, pracovník Fyzikálně technického zkušebního ústavu v Ostravě-Radvanicích

Ochrana elektrických zařízení krytem je způsob ochrany, kterým se elektrické zařízení chrání před vnějšími vlivy a před vniknutím cizích předmětů a zároveň slouží jako ochrana před nebezpečným dotykem živých částí. Ochrana krytem je definována v normě ČSN EN 60529. Úrovně ochrany se definují kódem IP, za kterým následuje číslice, případně i doplňující písmena.

11.8.2004
doc. Ing. Pavel Mindl, CSc.

Volba chladicích systémů je ovlivněna požadovaným chladicím výkonem, rozdílem mezi požadovanou vnitřní teplotou rozváděče a teplotou okolního prostředí a jejím kolísáním. V případě extrémních rozdílů vnějších teplot je v některých případech nutné použití přídavného topení.

29.6.2004
Ing. František Štěpán

Požáry způsobené závadou na elektrických instalacích zaujímají ve statistikách vzniku požárů přední místo a to s sebou přináší zvyšující se nároky na kvalitu elektrické instalace. Riziko vzniku požáru není možné nikdy úplně vyloučit, ale musíme hledat dostatečně spolehlivá a současně ekonomicky přijatelná řešení, jak toto riziko snížit na nejnižší možnou míru.

7.4.2004
Dr. Jaromír Horký, JHM s.r.o.

Problematice požární bezpečnosti osob a majetku je v poslední době věnována zvýšená pozornost. V oblastech, které přímo souvisejí se zvýšením této bezpečnosti, vzniká a je trvale přijímána celá řada nových předpisů, norem a vyhlášek tempem, které nemělo ještě před několika lety obdoby.

12.3.2004
Ing. Lubomír Širek, ABB s.r.o. Elektro-Praga

Především v domácnostech a na zahradách stále dochází ke smrtelným úrazům elektrickým proudem, kterým je možno snadno předejít. Nebezpečí číhá ve vadném prodlužovacím přívodu, v roztavené izolaci na přívodech kuchyňských přístrojů a žehliček, v poruše izolace na přívodech vysoušečů vlasů, zkrátka v každodenním zacházení s elektrickými spotřebiči.

9.3.2004
Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E, a. s.

Při používání původní normy ČSN 33 20007-702 elektrická zařízení - část zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech jako jsou plavecké bazény a fontány - vznikly v členských zemích CENELEX potřeby revize této normy vesměs ve smyslu změkčení. V roce 2002 byl proto zpracován nový dokument.

27.2.2004
Ing. Michal Kříž

Kabelové kanály, kabelové šachty a mosty slouží v průmyslových provozech pro souběžné vedení většího množství kabelů ale i např. potrubí souvisejících s provozem elektrických zařízení. Pro jejich projektování platí pravidla shrnutá v článku.

4.2.2004
Ing. Jaroslav Novák

Z rozboru uvedeného v minulém čísle je zřejmé, že je zde zásadní rozpor mezi telekomunikačním zákonem a elektrotechnickými normami ČSN EN na jedné straně proti vládnímu nařízení o ochraně zdraví před neionizujícím zářením č. 480/2000 na straně druhé. Jak se tato nekompatibilita promítá do legislativy a jak se můžeme bránit před nevhodným umísťováním antén vysílačů v husté městské zástavbě?

28.1.2004
Ing. Jaroslav Novák

Na začátku 21. století jsme svědky nevídaného nárůstu umělých zdrojů elektromagnetického pole (EMP) v souvislosti s bouřlivým rozvojem informačních bezdrátových technologií. Dnes se dokonce hovoří o "bezdrátové revoluci", která činí náš život bohatší a pohodlnější, ale má i svá negativa, která si zatím nepřipouštíme.

21.1.2004
Ing. arch. Jiří Matoušek

Při návrhu všech druhů osvětlení (umělého, denního i sdruženého) se zpravidla za jediný bod zadání považuje vytvoření příznivých světelných podmínek pro uživatele prostor. Zapomíná se ale, že všechny druhy světla a osvětlení působí na člověka a na živé organismy vůbec i jinými vlivy. Ty jsou velmi důležité pro tělesnou i psychickou pohodu člověka a mohou velmi významně ovlivňovat jeho zdravotní stav.

7.1.2004
RNDr. Jozef Dudáš, CSc., SALTEK, s. r. o.

Řešení technických zadání je vždy kompromisem technických a ekonomických možností. Dobrý projektant se nedrží žádných dogmat, ale řeší každý případ podle požadavků investora s uplatněním požadavků a doporučení norem. Proto společnost SALTEK rozšířila svůj sortiment, aby umožnila řešení ochrany proti přepětí šité na míru. Ukážeme několik příkladů, s kterými se v poslední době setkáváme stále častěji.

31.10.2003
Ing. Karel Dvořáček, STÚ-E, a. s.

Při rekonstrukcích elektrických rozvodů v bytech panelových domů je třeba věnovat zvláštní pozornost výběru nové bytové rozvodnice. Její volbu a tím i její vybavení ovlivní výsledné rozhodnutí o rozsahu nutné rekonstrukce a případné možnosti využití stávajících, v podlahách zabudovaných světelných obvodů.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama