Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Použití hlásičů požáru podle nové vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Ve sdělovacích prostředcích několikrát proběhla informace o připravované vyhlášce s názvem O technických podmínkách požární ochrany staveb. Vyhláška byla vydána ve sbírce zákonů 29. ledna 2008 pod číslem 23/2008 Sb. Připravilo ji Ministerstvo vnitra ČR, odbor prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru. Navazuje na nový stavební zákon a má účinnost od 1. července 2008.

Ve vyhlášce je v § 14 s názvem Vybavení stavby požárně bezpečnostním zařízením uvedeno, že se stavba vybaví požárně bezpečnostním zařízením v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 2. V těchto normách je uvedeno, kdy musí být stavba vybavena elektrickou požární signalizací. Pokud vybavení stavby takovým zařízením česká technická norma uvedená v příloze č. 1 část 4 doporučuje a z expertní zprávy nebo posudku vyplyne, že nevybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením bude mít za následek bezprostřední ohrožení života osob, musí být stavba tímto zařízením vybavena.

Důležitý je odstavec 3 tohoto paragrafu, který říká, že stavba uvedená v § 15 až 18 a v § 28 musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace uvedeným v příloze č. 5. Dále v paragrafech 26 a 27 se říká, pokud není použita EPS, musí být použity požární hlásiče v systému v elektrické zabezpečovací signalizace. Výše uvedené paragrafy definují druh staveb a podmínky umístění zařízení autonomní detekce a signalizace takto:

§ 15 Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci

V odstavci 5 je uvedeno, že rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu nebo u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.

§ 16 Bytový dům

V odstavci 2 je uvedeno, že v bytovém domě musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 nebo o mezonetový byt, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.

§ 17 Stavba ubytovacího zařízení

V odstavci 6 je uvedeno, že stavba ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 75 ubytovaných osob musí být vybavena domácím rozhlasem s nuceným poslechem.

V odstavci 7 je uvedeno, že stavba ubytovacího zařízení, u které nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoji pro hosty, v společných prostorech a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.

§ 18 Stavba zdravotnického zařízení a sociální péče

V odstavci 5 je uvedeno, že stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 1 bod 4 na zajištění elektrickou požární signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.

§ 26 Stavba památkově chráněná

V odstavci 1 je uvedeno, že stavba památkově chráněná musí být vybavena elektrickou požární signalizací nebo hlásičem požáru použitém v elektrické zabezpečovací signalizaci.

§ 27 Ochrana movitých kulturních památek

Odstavec 1 uvádí, že část stavby, v níž jsou umístěny movité kulturní památky, musí být vybavena elektrickou požární signalizací nebo hlásičem požáru použitém v elektrické zabezpečovací signalizaci.

§ 28 Stavba zařízení staveniště

V odstavci 5 je uvedeno, že stavba ubytovacího zařízení staveniště musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoji určeném pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení staveniště.

Zařízení autonomní detekce a signalizace definuje příloha 5 vyhlášky jako:

 • autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14 604, nebo
 • hlásič požáru podle české technické normy řady ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace, například část 5, část 7 a část 10; tyto hlásiče jsou použity například v lince elektrických zabezpečovacích systémů v souladu s českými technickými normami řady ČSN EN 50131 Poplachové systémy -- Elektrické zabezpečovací systémy.

Autonomní hlásiče kouře

Autonomní hlásiče kouře podle odstavce a) přílohy jsou hlásiče, které splňují harmonizovanou normu ke směrnici na stavební výrobky (označovanou CPD) ČSN EN 14 604 a od srpna 2008 budou podle ní povinně certifikovány notifikovanou osobou pro certifikaci výrobku.

Podle principu mohou hlásiče kouře pracovat buď na principu ionizačním, nebo na principu rozptylu záření na částicích kouře -- nazývané opticko-kouřové. Hlásiče se nepřipojují na vyhodnocovací nebo ovládací ústřednu.

Autonomní hlásiče podle výše uvedené normy musí splňovat níže uvedené parametry.

Individuální indikace poplachu

 • optická -- je volitelná. Pokud jsou zabudovány indikátory poplachu, musí být červené a musí být odděleny od indikátoru zapnutí sítě. Tento vizuální indikátor může také vykonávat další dodatečné funkce, ale indikace poplachu musí být od těchto funkcí zřetelně odlišena.
 • akustická -- hlavní indikace. Pro autonomní hlásiče kouře napájené z baterií musí být intenzita zvuku ve vzdálenosti 3 m nejméně 85 dB (A) po dobu 1 minuty po vyhlášení poplachu a nejméně 82 dB (A) po dobu 4 minut po vyhlášení poplachu.

Pro autonomní hlásiče kouře napájené ze sítě musí být intenzita zvuku ve vzdálenosti 3 m nejméně 85 dB (A) po dobu 4 minut po vyhlášení poplachu. Pro oba typy autonomních hlásičů kouře musí být ve vzdálenosti 3 m maximum intenzity zvuku 110 dB (A) po dobu 1 minuty po vyhlášení poplachu. Maximální jmenovitá frekvence nesmí přesáhnout 3,5 kHz.

Napájení ze sítě

Autonomní hlásič kouře, který je určen k připojení ke střídavému síťovému napájení, musí být opatřen stálým optickým indikátorem zapnutí sítě, který musí být zelený a musí být oddělen od ostatních indikátorů. Pokud je na autonomním hlásiči kouře více optických indikátorů, musí být indikátor zapnutí sítě zelený, indikátor poplachu červený a indikátor poruchy oranžový nebo žlutý.

Požadavky na elektrickou bezpečnost

Autonomní hlásič kouře musí být navržen a konstruován tak, aby nebyl nebezpečný při základním použití i při poruchách.

Základní napájecí zdroj

Napájecí zdroj autonomního hlásiče kouře může být uvnitř nebo vně krytu autonomního hlásiče kouře.

Interní napájecí zdroj musí udržovat v činnosti autonomní hlásič kouře alespoň jeden rok včetně pravidelného zkoušení. Dříve než kapacita baterie klesne na hodnotu, která neumožňuje náležité vyhlášení poplachu, musí být vydán nezaměnitelný akustický poruchový signál.

Při napětí baterie, při kterém je obvykle vydán poruchový signál, musí být autonomní hlásič kouře schopen vydávat poplachový signál v trvání alespoň 4 minuty nebo být v provozu po dobu 30 dní s indikací poruchy.

Interní napájecí zdroj autonomního hlásiče kouře musí být vyměnitelný uživatelem, ledaže by jeho životnost v autonomním hlásiči kouře byla delší než 10 let.

Náhradní napájecí zdroj

Na autonomní hlásiče kouře, které jsou určeny pro připojení k externímu napájecímu zdroji a jsou vybaveny zabudovaným náhradním napájecím zdrojem, musí platit následující požadavky:

 • musí plnit požadavky kapacity základního zdroje;
 • dobíjecí náhradní napájecí zdroj musí být schopen napájet autonomní hlásič kouře při klidové zátěži minimálně po dobu 72 hodin a poté vydávat v případě požáru poplachový signál alespoň 4 minuty nebo, pokud se žádný požár nevyskytl, hlášení poruchy alespoň 24 hodin.

Připojení externích pomocných zařízení

Autonomní hlásič kouře může umožnit připojení externích pomocných zařízení (např. paralelní signalizace, ovládacího relé, propojovacího zařízení), ale poruchy, např. přerušení nebo zkrat těchto připojení, nesmějí bránit ve správné činnosti autonomního hlásiče kouře.

Výrobní nastavení

Výrobní nastavení provedené výrobcem nesmí být po výrobě v místě nasazení snadno přestavitelné.

Uživatelem vyměnitelné komponenty

Kromě baterií a pojistek nesmí mít autonomní hlásič kouře komponenty, které vyměňuje nebo upotřebuje uživatel.

Zařízení pro pravidelné zkoušky

Každý autonomní hlásič kouře musí být vybaven testovacím zařízením pro pravidelné zkoušky, které simuluje buď mechanicky, nebo elektricky přítomnost kouře v měřicí komoře. Testovací zařízení musí být přístupné z vnější části autonomního hlásiče kouře.

Svorky pro vnější vodiče

Jestliže se předpokládá vnější připojení, musí mít autonomní hlásič kouře nebo jeho zásuvka možnost připojit vnější vodiče pomocí šroubů.

Signály autonomního hlásiče

Autonomní hlásiče kouře, které mají kromě varování před požárem další funkce, musí splňovat následující požadavky:

 1. signál požární poplach autonomního hlásiče kouře musí mít bez ohledu na dobu vzniku přednost před všemi ostatními signály;
 2. signál pro požární poplach se musí zřetelně odlišovat od všech ostatních signálů.

Indikace vyjmutí baterie

Vyjmutí baterií musí vyvolat vizuální, mechanické nebo akustické varování, že byla baterie vyjmuta. Vizuální varování musí být energeticky nezávislé. Tento požadavek může být splněn například:

 1. varovným štítkem, který bude vidět, jestliže je baterie vyjmuta a kryt uzavřen;
 2. použitím krytu nebo držáku baterie, který nelze uzavřít, pokud je baterie vyjmuta;
 3. nemožností umístit autonomní hlásič kouře do montážní plochy, jestliže je baterie vyjmuta.

Připojení baterie

Vodiče nebo připojovací svorky k baterii musí být označeny údajem o polaritě (plus nebo minus).

Kapacita baterie

Baterie v autonomním hlásiči kouře musí být schopny dodávat proud pro klidové zatížení autonomního hlásiče kouře a pro pravidelné týdenní zkoušení v trvání 10 sekund po dobu alespoň jednoho roku, než je vydáno hlášení poruchy baterie. V okamžiku, kdy začne hlášení poruchy baterie, musí mít baterie pro případ požáru dostatečnou kapacitu na vydání poplachového signálu v trvání nejméně 4 minut, nebo, pokud se požár nevyskytl, dostatečnou kapacitu na vydání hlášení poruchy baterie po dobu alespoň 30 dní.

Ochrana proti vniknutí cizích těles

Autonomní hlásič kouře musí být konstruován tak, že kulička o průměru (1,3 ± 0,05) mm nesmí proniknout do měřicí komory.

Dodatečné požadavky na autonomní hlásiče kouře řízené softwarem

Požadavky jsou stejné jako u ostatních hlásičů řízených softwarem.

Označení a technická dokumentace

Každý autonomní hlásič kouře musí být trvanlivě označen následujícími údaji:

 1. číslem a datem normy EN 14604:2005?
 2. jménem nebo ochrannou známkou a adresou výrobce nebo dodavatele?
 3. datem výroby nebo číslem série;
 4. výrobcem doporučeným datem výměny, jestliže se provádí pravidelně běžná údržba?
 5. u hlásiče s vyměnitelnými bateriemi typ a počet výrobcem doporučených baterií a pokyn pro uživatele viditelný při výměně baterie: "Po každé výměně baterie přezkoušet autonomní hlásič kouře použitím testovacího zařízení"; u hlásiče s baterií nevyměnitelnou varování: "POZOR -- Baterie není vyměnitelná -- viz návod k obsluze".

Na prodejním balení autonomních hlásičů kouře, které pracují s radioaktivními materiály, musí být z vnějšku symbol pro radioaktivitu, název izotopu a jeho aktivita.

Při ověřování vlastností autonomních hlásičů kouře se provádějí zkoušky uvedené v tabulce 1.

Zkouška Článek normy Číslo vzorku
Opakovatelnost 5.2 1 libovolně vybraný
Směrová závislost 5.3 1 libovolně vybraný
Počáteční citlivost 5.4 všechny vzorky
Proudění vzduchu 5.5 10
Oslnění 5.6 2
Suché teplo 5.7 3
Chlad (provozní) 5.8 4
Vlhké teplo, konstantní (provozní) 5.9 5
Koroze oxidem siřičitým (SO2) 5.10 6, 7
Úder 5.11 8
Vibrace sinusové (provozní) 5.12 9
Vibrace sinusové (odolnostní) 5.13 9
Poklesy a krátká přerušení síťového napájecího napětí 5.14 2
Elektrostatický výboj 5.14 10
Vysokofrekvenční elektromagnetické pole 5.14 11
Rušení indukované vysokofrekvenčními poli 5.14 2
Rychlé přechodové děje 5.14 12
Rázový impulz 5.14 13
Požární citlivost 5.15 17, 18, 19 a 20
Hlášení poruchy baterie 5.16 1, 15
Zvukový výstup 5.17 1,15
Trvanlivost zdroje zvuku 5.18 15
Propojitelné autonomní hlásiče kouře 5.19 14
Zařízení pro vypnutí poplachu 5.20 16
Kolísání napájecího napětí 5.21 2
Přepólování baterie 5.22 16
Náhradní napájecí zdroj 5.23 Dodatečné vzorky
Elektrická bezpečnost 5.24 Dodatečné vzorky
Autonomní hlásiče kouře pro autokaravany Příloha L 9

Tabulka 1 - Program zkoušek

POZNÁMKA: Zkouška uvedená v 5.6 se používá pouze u hlásičů využívajících rozptýleného nebo vysílaného světla, jelikož ovlivnění hlásičů využívajících ionizaci se nepovažuje za pravděpodobné.

Pro představu o vlastnostech hlásiče, které jsou při zkouškách ověřovány, jsou dále uvedeny některé následující expozice:

Suché teplo 55 ± 2 °C po dobu 2 h, chlad (0 ± 2) °C po dobu 2 h, vlhké teplo (93 ± 3) % po dobu 4 dní, zkoušky odolnosti EMC podle popisu v EN 50130-4:1995, kde je vysokofrekvenční elektromagnetické pole 10 V/m již do 2 GHz.

Hlásiče požáru

Hlásiče požáru podle odstavce b) přílohy jsou běžně používané a certifikované hlásiče kouře, teplot a tlačítkové podle ČSN EN 54-7, ČSN EN 54-5, ČSN EN 54-10, pokud svým napájením vyhovují připojení do linky EZS. Toto omezení připojitelnosti se většinou vztahuje pouze na rozsah napájecího napětí a vybavení hlásiče relé, protože většina systémů EZS pracuje s 12V napájením a vyhodnocuje stav detektorů poplachových zabezpečovacích systémů pomocí stavu kontaktů relé. Uvedené hlásiče musí splňovat požadavky jednotlivých výrobkových norem podobné těm, které jsou v tabulce 1.

Všechny hlásiče podle výše uvedených norem podléhají povinné certifikaci.

Při certifikace se použije systém prokazování shody 1, který znamená:

 1. pro výrobce zavedení systému řízení výroby a zkoušky vzorků prováděné výrobcem podle předepsaného plánu zkoušek. Systém řízení výroby u výrobce může být částí systému managementu jakosti, tj. podle EN ISO 9001:2000.
 2. pro notifikovanou osobu pro certifikaci výrobku provedení typové zkoušky výrobku, počáteční inspekci v místě výroby a řízení výroby u výrobce a průběžný periodický dozor, posuzování a schvalování řízení výroby u výrobce.

Na základě certifikátu musí výrobce vydat a uchovávat CE prohlášení o shodě, které opravňuje připojení označení shody CE. Na výrobek umístit symbol označení shody CE doplněný číslem CE certifikátu shody a číslem notifikované osoby pro certifikaci výrobku:

CE 0123
0123-CPD-12345

Symbol označení CE musí být navíc uveden v průvodní obchodní dokumentaci doplněný o:

 1. identifikační číslo notifikované osoby pro certifikaci výrobku;
 2. název nebo identifikační značku a registrovanou adresu výrobce;
 3. poslední dvojčíslí roku, v němž byl výrobek označením opatřen;
 4. číslo ES certifikátu shody;
 5. odkaz na evropskou normu EN 14604;
 6. popis stavebního výrobku (autonomní hlásič kouře);
 7. označení typu/modelu výrobku;
 8. odkaz na dokument, který musí být jednoznačně identifikovatelný a dostupný u výrobce a který obsahuje údaje, jako například návod na umístění, instalaci a údržbu. U hlásiče kouře obsahujícího vyměnitelné baterie uživatelem ještě návod na výměnu baterií a doporučení na přezkoušení provozu hlásiče testovacím zařízením, jakmile je baterie vyměněna.


Příklad informace o označení CE v průvodní dokumentaci

Označení CE může být doplněno odpovídajícím parametrem a skutečným výsledkem zkoušky, pokud překročí minimální úrovně splnění požadavků této normy.

Příklad označení CE v průvodní dokumentaci je na obrázku.

Závěr

Účelem příspěvku je upozornit na vyhlášku o požární ochraně staveb, která bude platit od 1. července 2008 pro nové stavby a rekonstrukce staveb projektované po termínu nabytí účinnosti vyhlášky. Tato vyhláška reaguje na stoupající úmrtnost lidí v objektech, zejména bytových, ve kterých není předepsána elektrická požární signalizace (až 60 % všech ztrát při požárech), povinným používáním zařízení autonomní detekce a signalizace certifikovaného typu.

Jedním ze zařízení je autonomní hlásič kouře podle ČSN EN 14604. Příspěvek uvádí požadavky na hlásič, které musí hlásič splnit, aby mohl být certifikován. Splněním těchto požadavků bude dosaženo určité kvality autonomního hlásiče kouře, kterou se bude odlišovat od nekvalitních levných necertifikovaných hlásičů, které jsou pro svoji nízkou cenu sice ještě prodávány a používány, ale do nových staveb po 1. červenci 2008 nebudou moci být používány.

Uživatel si však musí uvědomit, že nedodržování návodu výrobce, například nutnost výměny baterie nebo zkoušení hlásiče, způsobí, že ani kvalitní certifikovaný hlásič nebude chránit jeho život.

 
 
Reklama