Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Funkčnost kabelů a kabelových nosných konstrukcí v případě požáru z hlediska technických a právních předpisů

Zajištění spolehlivé dodávky elektrické energie v případě požáru od zdroje až k vlastnímu požárně bezpečnostnímu zařízení (viz vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru /vyhláška o požární prevenci/; dále jen PBZ) se někdy nevěnuje taková pozornost, jako vlastnímu PBZ. Z pohledu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, je PBZ stanoveným výrobkem. Ve většině případů se na něj vztahují požadavky harmonizovaných evropských norem (např. ČSN EN 12101-3 - Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 3: Technické podmínky pro ventilátory pro nucený odvod kouře a tepla). Těmto druhům výrobků je proto většinou věnována ze strany výrobců příslušná péče. Počáteční zkouška typu je nezbytná stejně jako posouzení systému řízení výroby nezávislou notifikovanou osobou. Může však dojít k situaci, při které kvalitní, náročně odzkoušený a certifikovaný výrobek selže v případě požáru, i když se od něj očekává požadovaná funkce a na jeho správné funkci závisí životy osob a ochrana majetku. Tímto důvodem může být porušení funkce kabelu nebo kabelů, které napájejí uvedený výrobek nebo přenášejí informace k aktivaci PBZ prostřednictvím sdělovacích kabelů. K této situaci může dojít, pokud jsou kabely a kabelové nosné konstrukce nechráněné proti požáru nebo pokud nevyhovují požadavku funkčnosti v případě požáru.

Přestože Interpretační dokument číslo 2 k směrnici Rady č. 89/106/EEC pojednává o požadavcích na funkčnost kabelů a kabelových nosných konstrukcí v případě požáru včetně jejich klasifikace P, nebyla dosud v CEN, CENELEC ani IEC vypracována metodika zkoušení a klasifikace formou technické normy. Z tohoto důvodu byla v roce 2003 zpracována PAVUS, a.s., metodika zkoušení (zkušební předpis ZP-27/2006). Řešení úkolu vycházelo z prakticky v Evropě technicky nejdokonalejší normy DIN 4102-12 při respektování režimu zkoušení požární odolnosti podle evropské normy EN 1363-1.

Vydání vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany, která požaduje ověřování požární odolnosti a funkční integrity volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů podle přílohy č. 2 vyhlášky, vyvolalo nutnost novelizovat původní zkušební předpis ZP-27/2006. Účinnost vyhlášky je od 1. července 2008.

Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů Druh vodiče nebo kabelu
I II III
A. Zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb
a) domácí rozhlas podle ČSN 73 0802, evakuační rozhlas podle ČSN 73 0831, zařízení pro akustický signál vyhlášení poplachu podle ČSN 73 0833, nouzový zvukový systém podle ČSN EN 60849 x x*) x
b) nouzové a protipanické osvětlení x x*) x
c) osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest x x x
d) evakuační a požární výtahy x x*) x
e) větrání únikových cest   x x
f) stabilní hasicí zařízení x x*) x
g) elektrická požární signalizace x x*) x
h) zařízení pro odvod kouře a tepla x x*) x
i) posilovací čerpadla požárního vodovodu x x*) x
B. Pro elektrické rozvody v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb
a) zdravotnická zařízení
  1. jesle   X  
2. lůžková oddělení nemocnic   X X
3. JIP, ARO, operační sály   X X
4. lůžkové části zařízení sociální péče   X X
b) stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory)
  1. shromažďovací prostor   X  
2. prostory, ve kterých se pohybují návštěvníci   X  
c) stavby pro bydlení (mimo rodinné domy)
  1. únikové cesty   X  
d) stavby pro ubytování více než 20 osob (například hotely, internáty, lázně, koleje, ubytovny)
  1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace)   X  

Tabulka 1 Příloha č. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb. - Druhy volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvodů

Vysvětlivky: I - kabel B2ca
II - kabel B2ca, s1, d0
III - kabel funkční při požáru (se stanovenou požární odolností)
*) - v případech umístění v chráněných únikových cestách
Pokud se v požárním úseku nachází více prostorů, je nutno pro požární úsek splnit veškeré požadavky pr jednotlivé prostory.
Kabely a vodiče funkční při požáru a se stanovenou požární odolností P nebo PH se ukládají na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkčnosti požární odolnosti R, která zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich požární odolnosti (R > P nebo R > PH). Požární odolnost P a PH a třída funkčnosti požární odolnosti R se prokazují zkouškou.

Vyhláška stanoví technické podmínky požární ochrany a požární bezpečnosti staveb, které byly dosud stanoveny pouze částečně, a to v několika právních předpisech, zejména z oblasti stavebního práva. Technické podmínky požární ochrany staveb musejí být v souladu s právem EU/ES dodrženy po celou dobu stanovené nebo předpokládané životnosti stavby. V této souvislosti jsou v návrhu řešeny také technické podmínky požární ochrany při stavebních úpravách, udržovacích pracích, změnách dokončených staveb a zařízení staveniště. Vyhláška obsahuje jak technické podmínky požární ochrany staveb mající obecný charakter, tak i specifické technické podmínky požární ochrany pro vybrané druhy staveb.

Vyhláška je notifikovaným předpisem v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES.

Hlavním předmětem a výsledkem aktualizace zkušebního předpisu PAVUS, a.s., ZP-27/2008 je možná volba teplotního režimu zkoušky a délky zkoušky, a tím i rozdílná klasifikace kabelů a kabelových systémů. Z toho vyplývá, že ZP-27/2008 je oproti DIN 4102-12 v podstatě flexibilnější, zahrnuje i DIN 4102-12, ale dává možnost výrobci zvolit si požadovaný režim zkoušek. Výrobce jistě sleduje stav poptávky na trhu a zde vchází do hry důležitost, znalost, odborná způsobilost a nezávislost projektanta požárně bezpečnostního řešení daného objektu, jaký požární scénář navrhne. Samo zřejmě platí pravidlo - co bylo odzkoušeno za horších (náročnějších) podmínek požáru (např. normová křivka), platí pro podmínky příznivější (např. pro konstantní teplotu 750 °C).

Zkoušky funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí v případě požáru podle ZP-27/2008 se provádějí za podmínek požáru, tzn. že kabely a nosné systémy kabelů jsou vystaveny reálným podmínkám (teplotám) požáru a po celou dobu zkoušky protéká jednotlivými žilami elektrický proud. Každý případ zkratu, ať je způsobený poruchou nosné konstrukce nebo vlivem samotného kabelu, je identifikován v čase a při dané teplotě. Z tohoto výsledku se stanovuje klasifikace daného systému ve spojení s příslušnými kabely.

PAVUS, a.s., provádí uvedené zkoušky ve své Požární zkušebně ve Veselí nad Lužnicí. Nepovinná certifikace uvedených systémů je prováděna na pobočce PAVUS, a.s., v Praze.


Obr. 1 Zkušební zařízení pro ZP-27/2008
 
Obr. 2 Zkouška podle ZP-27/2008

Vyhláška MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb soustředila zájem na kabely z hlediska dvou základních vlastností, a to z hlediska prokázání třídy funkčnosti a požární odolnosti celého kabelového systému a třídy reakce na oheň kabelů.

Rozsah použití ZP-27/2008

Tento předpis platí pro stanovení a ověření konstrukčních opatření k zajištění funkčnosti elektrických kabelových zařízení v případě požáru. Oblast použití je omezena na kabely s jmenovitým napětím do 1 kV. Funkčnost kabelových zařízení posuzovaná podle tohoto zkušebního předpisu nepokrývá pokles napětí teplotně podmíněné zvýšením odporu vodičů.

Požární scénáře

1. Normová křivka teplota/čas podle ČSN EN 1363-1

Teploty v závislosti na čase musejí být dodržovány po celou dobu trvání zkoušky. Funkčnost kabelového systému při tomto scénáři je klasifikována třídou funkčnosti P.

2. Působení konstantní teplotou

Navazuje na namáhání podle normové teplotní křivky teplota/čas v okamžiku dosažení konstantní teploty 842 °C. Funkčnost kabelového systému je při tomto scénáři klasifikována třídou funkčnosti PH.

3. Působení podle jiného požárního scénáře na základě požadavku zadavatele zkoušky

Funkčnost kabelového systému je při tomto scénáři klasifikována popisem požárního scénáře a dobou funkčnosti.

U vzorků se při zkoušce hodnotí, zda nedošlo během doby funkčnosti ke zkratu nebo k přerušení vodiče či k přerušení optického vlákna. Směrodatný pro zatřídění elektrických kabelových zařízení do třídy funkčnosti je nejhorší výsledek získaný zkoušením na nejméně dvou stejných vzorcích kabelů uložených na daném typu nosné konstrukce.

Vyjádření doby v minutách je s použitím jedné z těchto hodnot: 15, 30, 60, 90, 120. Uvádí se hodnota nejblíže nižší doby, po kterou byly dodrženy funkční požadavky. Z požadavku vyhlášky č. 23/2008 Sb. vyplývá, že nosná či úložná konstrukce kabelového systému musí zajišťovat stabilitu kabelu nebo kabelů na ní uložených alespoň po dobu zachování jejich funkce při požáru vyjádřenou třídou odolnosti P či PH v minutách. Jedná se o ověření požadavku R > P nebo R > PH.

Klasifikace se uvádí v tomto tvaru:

Normová křivka Konstantní teplota 842 °C
P 15-R PH 15-R
P 30-R PH 30-R
P 60-R PH 60-R
P 90-R PH 90-R
P 120-R PH 120-R

Ve zkušebním předpisu jsou stanoveny zásady pro přímou aplikaci výsledků zkoušky. Obecně platí toto pravidlo:

 • zkouška platí pro odzkoušený vzorek,
 • byla-li provedena zkouška pro náročnější podmínky, platí i pro příznivější podmínky (např. zkouška podle normové křivky platí i pro křivku působení konstantní teploty 842 °C), zkouška při vyšším zatížení platí i pro nižší zatížení apod.

Na základě výsledků zkoušek lze zpracovat rozšířenou aplikaci výsledků zkoušek. Výstupním dokumentem ze zkoušení a posuzování je:

 • protokol o zkoušce,
 • požárně klasifikační osvědčení (PKO).

Třída reakce na oheň

Druhou vlastností, která se z hlediska vyhlášky č. 23/2008 Sb. posuzuje, je třída reakce na oheň. Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2006, jímž se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň, doplňuje pro elektrické kabely tabulku 4 - třída reakce elektrických kabelů na oheň: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca.

Třída reakce elektrických kabelů na oheň

třída zkušební metody
Aca EN ISO 1716
B1ca FIPEC20 Scen 2, EN 60332-1-2
B2ca FIPEC20 Scen 1, EN 60332-1-2
Cca FIPEC20 Scen 1, EN 60332-1-2
Dca FIPEC20 Scen 1, EN 60332-1-2
Eca EN 60332-1-2
Fca žádný ukazatel vlastnosti není stanoven

EN ISO 1716 - Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla

EN 60332-1-2 - Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1kW směsný plamen

FIPEC20 Scen 1, FIPEC20 Scen 2 - zkušební metody uvedené v prEN 50399 Commontest methods for cables under fire conditions - Heat release and smoke production measurement on cables during flame spread test - Test apparatus, procedures, results (Zku šební metody pro kabely v podmínkách požáru - Měření množství uvolňovaného tepla a kouře na kabelech při zkoušce působení plamenem - Zkušební zařízení, postupy, výsledky)

Kritéria klasifikace a doplňkovou klasifikaci stanoví výše uvedené rozhodnutí Komise.

Požadavky na kabely z hlediska nařízení vlády

Elektrické kabely jsou stanoveným stavebním výrobkem ve smyslu přílohy číslo 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., skupina výrobků 10 Technická zařízení staveb, pořadové číslo 13 - Elektrické kabely, domovní zásuvky a vidlice, a je u nich předepsán postup posouzení shody podle § 7 tohoto nařízení, tj. ověření shody.


Obr. 3 Zkouška podle ZP-27/2008
 
Obr. 4 Zkouška podle ČSN EN 60332-1-2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1kW směsný plamen

Autorizovaná osoba provede počáteční zkoušky typu výrobku na vzorku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením doby platnosti.

Tento protokol o výsledcích zkoušek a jejich posouzení, případně certifikát, pokud výrobce zvolil náročnější systém posouzení shody, je podkladem pro zpracování prohlášení o shodě ve smyslu § 13 nařízení vlády.

Na www je uveden technický návod pro činnost autorizovaných osob č. 10.13.02, kde jsou uvedeny následující požadavky pro kabely.

Vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě

Jsou součástí elektrických rozvodů nízkého napětí s určením pro zabudování do staveb. Dále uvedené tabulky vymezují sledované vlastnosti kabelů a způsob jejich posouzení.

Přehled technických předpisů, které se vztahují na výrobek (souběh, doplňkové požadavky):

Technický předpis:

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

Vymezení sledovaných vlastností kabelů

Základní požadavek nařízení vlády Určené normy Vymezení sledovaných vlastností
1 ČSN EN 50363-0, ČSN EN 50363-1, ČSN EN 50363-2-1, ČSN EN 50363-2-2, ČSN EN 50363-3, ČSN EN 50363-4-1, ČSN EN 50363-4-2, ČSN EN 50363-5, ČSN EN 50363-6, ČSN EN 50363-7, ČSN EN 50363-8, ČSN EN 50363-9-1, ČSN EN 50363-10-1, ČSN EN 50363-10-2 Elektrické a mechanické vlastnosti izolačních a plášťových směsí
2 ČSN IEC 60332-1-1, ČSN IEC 60332-1-2, ČSN IEC 60332-2-1, ČSN IEC 60332-2-2, ČSN IEC 60331-11, ČSN IEC 60331-21, ČSN IEC 60331-23, ČSN IEC 60331-25, ČSN EN 50200, ČSN EN 50266-1, ČSN EN 50266-2-1, ČSN EN 50266-2-2, ČSN EN 50266-2-3, ČSN EN 50266-2-4, ČSN EN 50266-2-5, ČSN EN 50267-1, ČSN EN 50267-2-1, ČSN EN 50267-2-2, ČSN EN 50267-2-3, ČSN EN 61034-1, ČSN EN 61034-2 Odolnost proti teplu a hoření, nezápalnost
2 ČSN 73 0810 Reakce na oheň

Technické pravidlo 001/2008

Součástí výše uvedeného technického návodu je i technické pravidlo Asociace výrobců kabelů a vodičů ČR a SR č. 001/2008 - Stanovení počtu vzorků pro zkoušku podle prEN 50399 a ČSN EN 60332-1 a návod na aplikaci výsledků těchto zkoušek pro účely klasifikace kabelů z hlediska reakce na oheň. Pravidlo bylo vydáno ve spolupráci s Elektrotechnickým zkušebním ústavem, s.p., Praha a PAVUS, a.s.

Počty vzorků pro klasifikaci celé průřezové řady

Pravidlo 1: Silové kabely - zkouší se následující průřezy a počty žil: 3 × 1,5 mm2, 4 × 10 mm2, 4 × 95 mm2.

Pravidlo 2: Ovládací kabely a sdělovací kabely

 • požadované zkušební dimenze:
 • nejmenší průměr (průřez) vodiče s nejmenším počtem žil
 • nejmenší průměr (průřez) vodiče s počtem žil uprostřed řady dimenzí
 • nejmenší průměr (průřez) vodiče s největším počtem žil

Pravidlo 3: Optické kabely

 • nejmenší počet vláken v rozsahu
 • největší počet vláken v rozsahu

Kabelové nosné konstrukce funkční při požáru jsou stavebním výrobkem, nejsou však stanoveným stavebním výrobkem ve smyslu NV č. 312/2002 Sb.

Certifikace systému může být provedena jako nepovinná certifikace certifikačním orgánem pro certifikaci výrobků. Na kabelové nosné konstrukce jako systém pro zachování funkčnosti se tedy nevztahuje požadavek zákona č. 22/1997 Sb. vydat prohlášení o shodě (na rozdíl od kabelů).

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

Účinnost od 1. května 2009; definuje požadavky pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musejí zůstat v provozu v případě požáru.

Vymezení sledovaných vlastností a způsobu jejich posouzení

Č. Název sledované vlastnosti Zkušební postup Předmět zkoušky Počet vzorků Poznámka
C/T D
1 Odolnost proti teplu a hoření, nezápalnost ČSN IEC 60332-1-1, ČSN IEC 60332-1-2, ČSN IEC 60332-2-1, ČSN IEC 60332-2-2, ČSN EN 50266-1, ČSN EN 50266-2-1, ČSN EN 50266-2-2, ČSN EN 50266-2-3, ČSN EN 50266-2-4, ČSN EN 50266-2-5, ČSN EN 50267-1, ČSN EN 50267-2-1, ČSN EN 50267-2-2, ČSN EN 50267-2-3, ČSN IEC 61034-1, ČSN IEC 61034-2, ČSN IEC 60331-11, ČSN IEC 60331-21, ČSN IEC 60331-23, ČSN IEC 60331-25 vždy celá norma vnější části z izolantu a nosiče živých částí 1 x  
2 Elektrické a mechanické vlastnosti izolačních a plášťových směsí ČSN EN 50363-0 Tab.2, ČSN EN 50363-1 Tab. 2, ČSN EN 50363-2-1 Tab. 2, ČSN EN 50363-2-2 Tab. 2, ČSN EN 50363-3 Tab. 2, ČSN EN 50363-4-1 Tab. 2, ČSN EN 50363-4-2 Tab. 2, ČSN EN 50363-5 Tab. 2, ČSN EN 50363-6 Tab. 2, ČSN EN 50363-7 Tab. 2, ČSN EN 50363-8 Tab.2, ČSN EN 50363-9-1 Tab. 2, ČSN EN 50363-10-1 Tab. 2, ČSN EN 50363-10-2 Tab. 2 kompletní vzorek 1    
3 Reakce na oheň:
 • spalné teplo
 • svislé šíření plamene
 • uvolňování tepla a vývin kouře
ČSN EN ISO 1716 ČSN EN 60332-1-2 prEN 50399 řada kabelů 1)      

1) Technické pravidlo 001/2008 je součástí tohoto technického návodu

Z hlediska časového intervalu, po který má být zajištěna funkce kabelové trasy s funkční integritou, se rozdělují kabelové trasy do skupin s minimálními požadavky na zachování třídy funkčnosti, a to zejména na:

 • krátkodobá funkce kabelové trasy - P15-R, PH15-R (asi do 15 minut)
  • musí být zajištěno provedení činností bezprostředně po vzniku požáru v objektu; které není nutné v průběhu požáru opakovat nebo kontrolovat; jedná se zejména o zjištění a ohlášení místa požáru, uzavření a otevření požárně bezpečnostního zařízení (např. uzavření požárních klapek na vzduchotechnickém potrubí; uzavření, případně otevření dveří; otevření klapek pro větrání chráněných únikových cest);
 • střednědobá funkce kabelové trasy - P30-R, PH30-R (asi do 30 minut)
  • souvisí především s činnostmi, které musejí být provedeny v první fázi požáru a souvisejí s bezpečnou evakuací osob z požárního úseku, ve kterém vznikl požár, a končí v době, kdy osoby opustily požární úsek, případně kdy se již nepožaduje činnost spuštěného zařízení (např. samočinného odvětracího zařízení);
 • dlouhodobá funkce kabelové trasy - P60 (90,120)-R, PH60 (90,120)-R
  • souvisí zpravidla s činnostmi, které musejí být zajištěny pro provedení účinného protipožárního zásahu, jako jsou např. zajištění chodu čerpadel požární vody, činnost přetlakového větrání chráněných (respektive zásahových cest), předávání informací o provozu záložního elektrického napájení, chodu požárních čerpadel, požárních výtahů, případně též evakuačních výtahů; časový interval funkčnosti je 60 (120) minut, který může být projektovým řešením stanoven i odchylně.

Pozice jednotlivých dokumentů, které se na kabely vztahují

 • Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanoví mj.:
  • způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek či životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem,
  • práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem; tímto nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků.
 • Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. stanoví mj.:
  • výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u stanovených výrobků posuzování shody jejich vlastností se základními požadavky (dále jen posuzování shody) z hlediska jejich vhodnosti k určenému použití, a to postupem posuzování shody stanoveným u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Na základě posuzování shody vydává výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle § 13.
 • Technický návod pro činnost autorizovaných osob č. 10.13.02
  • uvádí požadavky pro kabely ve vazbě na vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě.
 • Rozhodnutí Komise ze dne 27. října 2006, kterým se mění rozhodnutí 2000/147/ES, kterým se provádí směrnice Rady 89/106/EHS, pokud jde o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň
  • stanovuje pro elektrické kabely třídy reakce na oheň.
 • Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany
  • stanovuje požadavek na kabely a vodiče funkční při požáru zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb a na kabelové rozvody v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb z hlediska třídy reakce na oheň a z hlediska funkčnosti při požáru.
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
  • v § 34 Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací požaduje mj. v písm. e) dodávku elektrické energie pro zařízení, která musejí zůstat funkční při požáru.
 • ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb
  • definuje požadavky pro projektování prostorů kabelových tras z hlediska požární bezpečnosti a stanovení cílových požadavků na funkčnost kabelových tras napájejících požárně bezpečnostní zařízení a elektrická zařízení, která musejí zůstat v provozu v případě požáru.
 • Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, vydal dne 2. listopadu 2009 Protokol č. 12/2009 - TŘ o schválení podmínek pro provádění zkoušky požární odolnosti kabelových nosných konstrukcí s uloženými ohni odolnými kabely (kabelové trasy) podle zkušebního předpisu č. 27/2008 Pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí - kabelových tras v případě požáru a podle Zadávacích podmínek pro zkoušky funkčnosti kabelových tras v případě požáru pro pražské metro. Tento dokument ukládá provádět zkoušky požární odolnosti kabelových tras pro dodávky na nově projektované trasy počínaje 2. listopadem 2009 a při úpravách na provozovaných trasách metra podle ZP-27/2008 a podle scénáře DP Praha - teplota 750 C po dobu 90 minut. Součástí tohoto dokumentu jsou Zadávací podmínky pro zkoušky funkčnosti kabelových tras v případě požáru pro pražské metro - tzn. konkrétní požadavky pro aplikace v pražském metru.

 • Zkušební předpis PAVUS, a.s., ZP-27/2008 pro stanovení třídy funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí - kabelových tras v případě požáru
  • umožňuje zkoušení kabelových systémů (kabelů včetně nosných konstrukcí) podle požadavků zadavatele zkoušky a klasifikaci odzkoušených kabelových systémů jako průkaz deklarované vlastnosti.
 
 
Reklama