Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výzkum postojů občanů k prevenci kriminality 2017

Ministerstvo vnitra představilo výstupy z výzkumu veřejného mínění zaměřeného na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky.


© Fotolia.com

Reprezentativní výzkum veřejného mínění k prevenci kriminality a bezpečnosti

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra nechal zpracovat reprezentativní výzkum veřejného mínění zaměřený na postoje občanů k prevenci kriminality a k bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky.

Výzkum s názvem „Názory a postoje obyvatel na otázky spojené s problematikou kriminality a její prevencí“ provedla na základě výběrového řízení firma ppm factum research s.r.o., se sídlem v Praze. V listopadu 2017 proběhl sběr dat a v prosinci 2017 byla vytvořena zpráva, která má dvě části. Dotazováno bylo 3 019 obyvatel ČR, dotazování probíhalo v každém ze 14 krajů včetně hlavního města Prahy. Odpovědi byly dále tříděny také dle pohlaví, věku či vzdělání.

Dotazník připravilo Ministerstvo vnitra (odbor prevence kriminality) ve spolupráci se členy Republikového výboru pro prevenci kriminality. Partnerem realizovaného výzkumu je Institut pro kriminologii a sociální prevenci (výzkumné pracoviště Ministerstva spravedlnosti), který také provede podrobnou interpretaci získaných dat a výsledek předá k využití Ministerstvu vnitra a vrcholnému meziresortnímu poradnímu orgánu Republikovému výboru pro prevenci kriminality.

Za důležité aktivity v oblasti prevence považují lidé především:

 • zvýšení počtu hlídek v ulicích (souhlas vyjadřuje 92 %),
 • monitoring veřejného prostranství,
 • zlepšení veřejného osvětlení (shodně 87 % občanů)
 • práci s rizikovou mládeží (86 %).
Naopak jako nejméně důležité vnímají Češi:
 • rozšíření množství a kapacity věznic (65 %)
 • vytváření občanských hlídek tzv. domobran (63 %).

Podle 62 % lidí se na kriminalitě podílejí určité skupiny obyvatel více. Ti, kteří si toto myslí, nejčastěji jmenují Romy (69 %), drogově závislé (23 %) a cizince (22 %). Ve srovnání s předchozím šetřením z roku 2012 došlo k nárůstu počtu lidí, kteří tvrdí, že podíl na kriminalitě nesou některé skupiny více než jiné, a to o 12 procentních bodů.


Více než polovina lidí považuje situaci stejnou jako před 3 lety

V případě hodnocení úrovně kriminality vyjadřuje více než polovina (57 %) občanů názor, že situace je stále stejná jako cca před 3 lety. Přibližně pětina (18 %) hodnotí situaci jako lepší a stejný podíl (19 %) se domnívá, že došlo ke zhoršení situace, nejčastěji mají tento dojem lidé z Libereckého a Moravskoslezského kraje. Lidé se cítí být ohroženi nejčastěji:
 • kapesní krádeží (50 % uvedlo stupeň ohrožení 4-6 ze stupnice 1-necítím se ohrožen až 6-cítím se velmi ohrožen)
 • vloupáním do bytu (43 %)
 • vandalismem (39 %).

Výstupy z výzkumu budou sloužit mj. pro:

 • formulování preventivní politiky státu - ústředních správních orgánů a sdružení samospráv sdružených v Republikovém výboru pro prevenci kriminality,
 • tvorbu Strategie prevence kriminality v ČR na období po roce 2020,
 • tvorbu nebo případnou aktualizaci koncepcí prevence kriminality krajských úřadů,
 • vytváření preventivních koncepcí, plánů, opatření a priorit měst a obcí,

Nejlepší hodnocení pro Policii ČR, nejhorší pro Městskou policii a soudy

Nejlepší hodnocení z hlediska zajišťování bezpečnosti a pořádku si od občanů ČR vysloužila Policie ČR a to všechny její hodnocené složky (vyšetřování trestné činnosti – 2,5; dopravní policie – 2,6 a pořádková policie – 2,7). Naopak nejhůře hodnotí lidé Městskou policii a soudy (shodně průměrná známka 3,1 při hodnocení na škále 1-nejlepší až 5-nejhorší).

Průzkum byl realizován v rámci plnění úkolů Akčního plánu prevence kriminality na léta 2016 až 2020

Zjištění průzkumu byla rozdělena do 5 kapitol: 1. Prevence kriminality, 2. Vlivy na kriminalitu, 3. Vnímání a hodnocení Policie ČR, 4. Občané a kriminalita, 5. Postoje k vybraným tématům.

Průzkum je v letech 2017-2020 naplánován celkem 4 krát.
V letech 2017 a 2020 proběhne velké dotazníkové šetření, v letech 2018 a 2019 pak budou realizována menší omnibusová šetření. Závěry v roce 2020 pak zpracují rovněž srovnání a ukázky trendů za celé 4leté období.

Podrobnější informace naleznete v Hlavních zjištěních a ve Zprávě z průzkumu .

 
 
Reklama