Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Směrnice 2010/31/EU
Archiv článků

zadejte vlastní článek

zpět na aktuální články

26.8.2012
Vlastimil Růžička, redakce

ČVUT Praha vydalo oficiální zprávu o prvním obytném souboru certifikovaném metodikou SBToolCZ. „Byla zahájena výstavba první etapy nové čtvrti Úval Hostín, ve které je certifikováno ve fázi návrhu 12 rodinných domů a 22 bytů ve třech bytových domech,“ uvedl v tiskovém prohlášení Ing. Martin Vonka, Ph.D.

11.6.2012
prof. Dr. Wolfgang Feist / Koncept: Günter Lang, Faculty for Civil Engineering / University of Innsbruck and Passive House Institute Darmstadt, překlad: Ing. Petra Šrubařová

V Hannoveru se sešlo při celosvětově nejdůležitějším kongresu o energeticky úsporném stavění a rekonstrukcích od 4. do 5. května 2012 přes 1000 odborníků ze 45 zemí, aby na základě rozsáhlých zkušeností s pasivními domy vypracovali konkrétní návrh řešení pro globální energetický převrat prostřednictvím energetické efektivity.

arch. smola
30.4.2012
Ing. arch. Josef Smola, Ing. Martin Růžička, Penatus s.r.o.

Jaká je dnešní situace v normotvorbě v České republice, která klíčovým způsobem limituje navrhování, provádění a provoz staveb, v obecné rovině a potom specificky zejména v oblasti požárních předpisů, které regulují možnosti realizace dřevostaveb?

14.11.2011
prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze

V souvislosti s novým zněním Evropské směrnice o energetické náročnosti budov EPBD (přepracování), 2010 [1]) je jistě potřebné diskutovat o další generaci budov s minimalizovanou potřebou energie. Je namístě připomenout vazbu mezi jasně popsanými kategoriemi nízkoenergetických a pasivních budov na straně jedné a budovami energeticky nulovými na straně druhé. Zmíněná směrnice ovšem obsahuje řadu dalších významných bodů, kterými je potřebné se bezodkladně zabývat.

12.9.2011
Prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný

Přepracované znění směrnice o energetické náročnosti budov č. 2010/31/EU požaduje další snižování spotřeby energie v budovách. Znamená to, že je třeba přesněji určit vymezení požadavků energetické třídy A, čemu se musí podřídit i požadavky na tepelnou ochranu budovy, včetně požadavků na jednotlivé stavební konstrukce. Požadavky na energetickou náročnost budovy se liší pro jednotlivé kategorie budov vzhledem k jejich účelu, ale i jemu se podřizující geometrické a konstrukční parametry budov.

15.4.2011
Ing. Petr Bohuslávek, redakce

V rámci veletrhu IBF v Brně proběhl kulatý stůl Transformace českého stavebnictví k energeticky úsporným budovám. Špičky v oboru energetické náročnosti budov společně formulovaly memorandum, jehož cílem je podpořit transpozici směrnice 2010/31/EU (EPBD II) do českých předpisů. Zazněly i nejaktuálnější informace o termínech novelizace vyhlášky 148/2007 Sb. a výsledcích posledního projednávání revize požadavkové normy ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.

15.4.2011
Dr. Michael Schley, ing. Lucie Rytířová, redakce, Marccus Partners, Düsseldorf, Mazars Praha

Otevřením německého pracovního trhu pro pracovníky a firmy osmi nových členských států EU, kteří přistoupili 1. května 2004, neodpadají dne 1. května 2011 veškeré překážky zahájení činnosti v Německu. Přestože již nebudou povinná pracovní povolení ani roční kontingenty pro vyslání pracovníků, musejí pracovníci a firmy dodržovat nadále mnoho pravidel.

11.4.2011
Ing. Iva Broukalová, Ph.D., Ing. Pavel Košatka, CSc., odborní asistenti katedry betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Text je příspěvkem k tématu rekonstrukcí a revitalizací panelových objektů. Ve dvou příkladech ukazuje možné řešení, jak nahradit ocelové zábradlí lodžií panelových domů soustavy T08B lodžií zděnou.

13.2.2011
Vlastimil Růžička

V budově pražské Technické knihovny se uskutečnil začátkem února seminář s názvem Metody komplexního hodnocení budov – energetická náročnost budov. Pořadatelé akce společnosti Envi A a Česká rada pro šetrné budovy otevřeli společně s přednášejícími a s účastníky semináře některé zajímavé otázky v oblasti české a mezinárodní metodiky hodnocení budov.

29.11.2010
Ing. Petr Bohuslávek

V květnu byla schválena směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov – tzv. EPBD II nebo EPBD Recast. Členské země Unie jsou povinny nové požadavky implementovat do svých národních předpisů. Implementací směrnice 2010/31/EU se zabývalo několik konferencí na právě skončeném veletrhu Aqua-therm 2010. V následujícím článku nabízíme nejdůležitější fakta z přednesených prezentací konference EEBW a také odkazy na již publikované informace před a v průběhu Aqua-thermu 2010.

30.8.2010
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

V roce 2010 bylo vydáno přepracované znění směrnice pod označením 2010/31/EU, ve kterém jsou jednak úpravy původní směrnice, jednak jsou definovány nové administrativní nástroje ke snížení energetické náročnosti budov - mimo jiné se zavádí pojem "budova s téměř nulovou spotřebou energie".

23.6.2010
Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)

Základní principy z normy pro kontrolu kotlů a tepelných soustav, co je to účinnost kotle a absolutní tepelná účinnost? Norma je pomůckou pro rámcové zjištění stavu otopné soustavy a zdroje tepla a uvádí výčet požadavků na kontrolu všech částí systému, postupy však nesuplují energetický audit!

24.3.2008
Ing. Miroslav Urban, prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB

Poslední ze série článků týkající se problematiky nového způsobu hodnocení energetické náročnosti budov (dále "ENB") bude zaměřen na zástupce panelové výstavby. Pro tento typ objektu bude vzhledem k plánované rekonstrukci od 1. ledna 2009 vyžadován průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Panelový dům disponuje energetickým auditem, na jehož základě (doporučení) městská část provede jeho rekonstrukci. Článek věcně přibližuje nový způsob hodnocení energetické náročnosti budov jak z pohledu filosofie výpočtu, tak z pohledu jeho praktického provádění vzhledem k rozsahu prací a jejich náročnosti.

3.12.2007
Ing. Miroslav Urban, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB, Thákurova 7, Praha 6

Pro většinu budov bude od 1. ledna 2009 platit nový způsob výpočtu a hodnocení energetické náročnosti budov (dále jen "ENB") a budou podléhat povinnosti vystavení průkazu energetické náročnosti budovy. Tento článek představí zástupce novostavby rodinného domu, na který je třeba vystavit průkaz ENB. Článek upřesňuje původní příklad uveřejněný v dubnu letošního roku.

20.8.2007
Ing. Miroslav Urban, prof.Ing.Karel Kabele, CSc., Ing.Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB

První díl článku se zaměřuje na popis prostředku - výpočetního nástroje, který slouží pro hodnocení energetické náročnosti budovy podle nových legislativních požadavků. V závěru je uvedena historie vývoje výpočtové pomůcky a termín uveřejnění finální verze pro odbornou veřejnost.

4.6.2007
Ing. Miroslav Urban, Prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB

Další článek týkající se problematiky nového způsobu hodnocení energetické náročnosti budov (dále "ENB") bude zaměřen na stávající budovu veřejného sektoru - budovu školy o podlahové ploše větší než 1000m2. Škola disponuje energetickým auditem, na jehož základě Obecní úřad uvažuje o její částečné rekonstrukci. Z tohoto důvodu je k projektové dokumentaci stavby nutné provést výpočet energetické náročnosti budovy a vystavit průkaz ENB. Průkaz ENB bude poté umístěn na veřejně přístupném místě v budově.

28.5.2007
Ing. Libor Novák, Ing. Renata Straková

Plnění požadavků EU ve vztahu k prosazování politiky úspor energie a implementace směrnice o energetické náročnost budov (ENB) do naší legislativy padá u nás především na hlavu ředitele odboru ekologické energetiky MPO, pana Ing. Ladislava Pazdery. Tohoto tématu se týká i první část našeho rozhovoru.

12.3.2007
Ing. Miroslav Urban, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Stavební fakulta, katedra TZB

Pro většinu budov bude od 1. ledna 2009 platit nový způsob výpočtu energetické náročnosti budov (dále jen "ENB") a budou podléhat povinnosti na vystavení průkazu energetické náročnosti budovy. Jaké jsou vstupy a co bude obnášet vystavení průkazu ENB, jak se bude postupovat při výpočtu. Seriál článků představí zástupce budov, na které bude potřeba vystavit průkaz ENB.


zpět na aktuální články
 
 
Reklama