Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Oprávnění k činnostem v oblasti energetické účinnosti

Článek přináší souhrnné informace pro žadatele o provádění činností v oblasti energetické účinnosti ze zákona 406/2000 Sb. Kde je možné získat žádost, jaké jsou nutné přílohy, kam a jakým způsobem je možné žádosti posílat?

V návaznosti na změny zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií vyvolané zapracováním požadavků směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov došlo také k úpravě postupu při udělování oprávnění k provádění energetického auditu, nově k vypracování průkazu energetické náročnosti budov, provádění kontrol kotlů a klimatizačních systémů.

Jednotný postup je uveden ve Zkušebním řádu MPO, který byl 1.11.2007 zveřejněn na webu ministerstva. K dosažení příslušného textu je třeba po otevření www.mpo.cz kliknout na Energetika a suroviny, dále na heslo Energetická účinnost, a pod označením Odborné činnosti najdete potřebné informace vč. vzoru žádosti o přezkoušení.

Zkušební řád obsahuje organizační podrobnosti pro zkoušení osob oprávněných podle zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") provádět a zpracovávat

  1. energetický audit podle § 10 zákona,
  2. průkazy energetické náročnosti budov podle § 6a odst. 7 zákona,
  3. kontroly kotlů podle § 6 odst. 5 zákona,
  4. kontroly klimatizačních systémů podle § 6 odst. 8 zákona.

Za přezkušování osob pracovně nazývaných energetičtí experti je zodpovědný odbor elektroenergetiky MPO. To znamená, že je nejen zodpovědný za realizaci potřebného přezkušování, ale také za vedení Seznamu osob oprávněných provádět vyjmenované činnosti. Zatím jsou v Seznamu uvedeni pouze energetičtí auditoři, ale v nebližší době spolu s prvními vydanými osvědčeními oprávněným osobám bude tento Seznam rozšířen i o zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov a dále ke kontrolám kotlů a klimatizací.

Uchazeči o zkoušení nebo přezkoušení podávají žádost písemně na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
odbor elektroenergetiky
Na Františku 32
110 15 Praha 1,
a elektronicky na adresu: enex@mpo.cz.

Žádost je nutné stáhnout a pak teprve vyplnit a odeslat na uvedenou e-mailovou adresu. Formulář podle přílohy č.1 Zkušebního řádu je upraven tak, že eliminuje případné chybné vyplnění. Není-li uchazeč energetickým auditorem nebo autorizovanou osobou, pak nemůže vyznačit požadavek na přezkoušení, je tomu automaticky zabráněno. Uchazeč o zkoušku pro zápis do seznamu energetických auditorů přiloží doklady podle § 10 odst. 3 a 5 zákona, který podrobně specifikuje požadavky na vzdělání a praxi uchazeče.

Uchazeči o oprávnění podle § 1 b), c) a d), tedy o přezkoušení k rozšíření svých odborných činností, předloží notářsky ověřené kopie dokladů o odborné způsobilosti stanovené zákonem a přehled činností uchazeče souvisejících s předmětem oprávnění za poslední tři roky. To znamená notářsky ověřenou kopii osvědčení o zapsání do Seznamu energetických auditorů, nebo osvědčení autorizované osoby v oborech pozemní stavby, technologická zařízení staveb nebo technika prostředí staveb.

K žádosti uchazeč přiloží kolkovou známku v hodnotě 200,- Kč na úhradu nákladů každého správního řízení, tedy za každé přezkoušení a osvědčení. Kolková známka se v případě negativního výsledku zkoušky nevrací. Známku je třeba přikládat samostatně, např. v obálce. Zásadně nepřilepovat na žádost ani jiný list.

Uchazeči o oprávnění k provádění průkazů energetické náročnosti budov nebo kontrol kotlů či klimatizací (bod b, c a d § 1), kteří jsou energetickými auditory přiloží k žádosti přehled energetických auditů s uvedením názvu a kontaktu na zadavatele, předmětu energetického auditu v členění na energetické hospodářství nebo budovy, roční spotřeby energie v GJ, výší navržených úspor a datem provedení zpracovaných za poslední tři roky před podáním žádosti o přezkoušení; dále přiloží dva kompletní zpracované audity na jejichž zpracování se během uplynulých tří let podílel. Je vhodné předložit takové audity, které mají návaznost na oblast přezkušování. Jsou takto lépe charakterizovány odborné schopnosti uchazeče.

Autorizované osoby podle § 5 zák. č. 360/1992 Sb., přiloží k žádosti přehled projektové dokumentace s uvedením zadavatele, předmětu projektu a datem zpracování, kterou zpracoval samostatně nebo se podílel na zpracování částí souvisejících s předmětem přezkoušení a případně seznam dalších činností, které mají věcnou souvislost, za poslední tři roky před podáním žádosti o přezkoušení; dále přiloží dvě kompletní projektové dokumentace nebo jejich relevantní části, na jejichž zpracování se během uplynulých tří let podílel. Je praktické, když energetickými audity uchazeč prokazuje svoje působení a znalosti v oblasti, pro kterou přezkoušení požaduje. Umožní tím snadnější orientaci ve svých referencích a poskytne podklad pro následné rozhodování o rozsahu potřebné zkoušky.

Administrátor agendy zkoušení a přezkušování provádí formální kontrolu žádosti a požadovaných příloh a projednává s uchazečem jejich případné doplnění nebo úpravu. Pokud uchazeč ve stanovené lhůtě neodstraní nedostatky, bude žádost odložena. Rozhodnutí oznámí ministerstvo uchazeči písemně. V celé agendě "Enex" je dávána přednost e-mailovému kontaktu, je to pro obě strany více operativní.

Při rozhodování o formě udělení oprávnění k odborným činnostem je dávána přednost prokazatelné úspěšné profesní působnosti před prokazováním teoretických znalostí. Nicméně u uchazečů s velmi krátkou praxí bude zřejmě žádoucí, aby prokázali svou připravenost absolvováním zkoušky. Zejména proces vypracování hodnocení energetické náročnosti budovy včetně optimálního návrhu opatření pro její snížení je velmi citlivý na aplikaci návrhů vycházejících z praktických zkušeností.

V každém případě však budou uchazeči písemně vyrozuměni o konkrétním postupu při vyřizování jejich žádosti. Veškeré dotazy je z praktických důvodů třeba směrovat písemně na e-mailovou adresu enex@mpo.cz, aby mohly být administrátorem této agendy co nejdříve vyřízeny.