Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Implementace směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU a novela vyhlášky č. 148/2007 Sb.

V květnu byla schválena směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov – tzv. EPBD II nebo EPBD Recast. Členské země Unie jsou povinny nové požadavky implementovat do svých národních předpisů. Implementací směrnice 2010/31/EU se zabývalo několik konferencí na právě skončeném veletrhu Aqua-therm 2010. V následujícím článku nabízíme nejdůležitější fakta z přednesených prezentací konference EEBW a také odkazy na již publikované informace před a v průběhu Aqua-thermu 2010.

Následující informace byly sestaveny podle podkladů a zápisů z přednášek konference EEBW: Energy Efficiency Business Week 2010 - Jaroslav Maroušek, předseda správní rady SEVEn, o.p.s. - Novela vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu o energetické náročnosti budov 148/2007, Pavel Jirásek, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Implementace novely směrnice EPBD do české legislativy a energetické průkazy.

Organizace pro implementaci směrnice 2010/31/EU

V současné době pracují 2 pracovní skupiny pro implementaci

Pracovní skupina "EPBD" při HK

 • zástupci podnikatelů ve stavebnictví, firem vyrábějících stavební prvky a montážních firem
 • 2010 Ministerstvo průmyslu a obchodu 3
 • zástupci odborníků ve stavebnictví

Pracovní skupina "EPBD" při MPO

 • zástupci resortů MPO, MŽP, MMR, SEI
 • zástupci odborníků ve stavebnictví (VŠ)
 • zástupci energetických auditorů
 • zástupci skupiny EPBD při HK

Skupiny mají pracovat samostatně. Výsledky pracovní skupiny EPBD při Hospodářské komoře budou předávány skupině EPBD při MPO pro posouzení. Výsledkem bude jeden materiál (návrh úpravy legislativy - zákon a vyhláška o ENB), který doporučí skupina EPBD při MPO.

Tento materiál bude předložen v daném čase jako oficiální materiál MPO do meziresortního připomínkového řízení v rámci změny zákona č. 406/2000 Sb. a nové vyhlášky o ENB, která nahradí vyhlášku č. 148/2007 Sb. Nová vyhláška nahrazující vyhlášku 148/2007 Sb. vznikne tedy až na základě implementace nové směrnice EPBD.

Termíny pro implementaci Směrnice 2010/31/EU:

Členské státy Unie mají povinnost přijmout a zveřejnit právní a správní předpisy pro dosažení souladu s články uvedenými ve směrnici do 9. července 2012.

Minimální čas pro legislativní proces:

 1. Vyhláška (ENB, kotle, klimatizace):
  • minimální čas pro legislativní proces: cca 1,5 -2 měsíce (9. května 2012) od předložení návrhu předpisu do MPŘ až po vydání předpisu ve sbírce zákonů
 2. Zákon:
  • minimální čas pro legislativní proces: cca 5 - 6 měsíců (9.leden 2012) od předložení návrhu předpisu do MPŘ, přes schválení vládou (LRV), Poslanecká sněmovna (1 až 3 čtení), senát a prezident

Shrnutí termínů pro bezproblémovou implementaci směrnice:

 1. Vyhláška (ENB, kotle, klimatizace): připravený předpis nejpozději do 9. května 2012, optimální termín alespoň 1 měsíc před min. termínem, tj. 9. dubna 2012
 2. Zákon: připravený předpis nejpozději do 9. ledna 2012, optimální termín alespoň 1 měsíc před min. termínem tj. 9. prosince 2011
 3. Ideální stav: předložení zákonu spolu s prováděcím předpisem (vyhláškou/ami), a to přibližně 1 měsíc před minimálním termínem (9. ledna 2012), tj. do 9. prosince 2011

Účinnost předpisů v národní legislativě podle směrnice:

 1. do 9. ledna 2013
  • definice, metoda výpočtu ENB,
  • požadavky (časové) na budovy s téměř nulovou spotřebou energie,
  • požadavky na certifikáty ENB (obsah, vydávání a vystavení),
  • nezávislí odborníci pro provádění certifikátů ENB
  • nezávislí odborníci pro inspekci otopných soustav a pro inspekci klimatizačních systémů
 2. do 9. ledna 2013 - budovy užívané orgány veřejné moci,
  do 9. července 2013 - ostatní budovy
  • stanovení minimální požadavky na ENB,
  • výpočet nákladově optimálních úrovní min. požadavků na ENB,
  • požadavky na nové a stávající budovy a na technické systémy budovy
  • inspekce otopných soustav a klimatizací, zprávy o inspekcích

Co je budova s téměř nulovou spotřebou energie?

Směrnice neposkytuje přesnější definici budovy s téměř nulovou spotřebou, pouze vyžaduje, aby spotřeba energie byla velice nízká. Zároveň by spotřeba energie takové budovy měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. Konkrétní definici a číselnou úroveň stanoví každý členský stát s přihlédnutím k místním podmínkám.

Při stanovení požadavků na minimální energetickou náročnost se vyžaduje použití nákladového optima pro každý stát. Vyjmutí z povinnosti plnit minimální požadavky na energetickou náročnost bude možné jen pro takovou skupinu budov (typ budov), kde se prokáže, že plnění těchto požadavků není ekonomické (kromě definovaných výjimek, jako památkově chráněné budovy, málo obývané budovy, apod.)

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie mohou být vymezeny takto:

Spotřeba energie nejvýše na úrovni pasivního domu, nebo ještě přísnější. Měrná roční potřeba tepla na vytápění by tedy měla být v rozsahu 0-15(bytový), nebo 0-20(rodinný dům) kWh/m2 podlahové plochy.

Navíc budou muset být splněny další parametry celkové energetické náročnosti budovy, konkrétně směrnice zmiňuje např. spotřebu primárních energetických zdrojů.

Většina spotřeby energie by měla být pokryta z obnovitelných zdrojů, nejlépe přímo integrovaných do budovy.

Je třeba vyřešit tyto otázky:

Co je velmi nízká spotřeba energie? Má jít z dnešního pohledu spíše o pasivní nebo nízkoenergetický dům?

Co je značný rozsah energie z OZE ? (20 %, 30 %?)
(Diferencovat rozsah OZE pro jednotlivé druhy budov?)
Co je okolí budovy? (Je tímto okolím také CZT využívající OZE?)

Jak přistoupit k novým a jak k rekonstrukci u stávajících budov?
Jak technicky definovat budovu s téměř nulovou spotřebou:
- jaké parametry a hodnoty těchto parametrů má mít obálka budovy?
- jaké parametry a hodnoty těchto parametrů má mít vytápění?
- jaké parametry a hodnoty těchto parametrů má mít chlazení?
- jaké parametry a hodnoty těchto parametrů má mít větrání?
- jaké parametry a hodnoty těchto parametrů má mít osvětlení?
- jaké parametry a hodnoty parametrů má mít příprava teplé vody?

Z čeho se může vycházet při tvorbě definice?

 • revize ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (termín dokončení - leden (únor) 2011)
 • TNI (technická normalizační informace) 73 0329 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy
 • TNI (technická normalizační informace) 73 0330 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy

Časové aspekty související s budovou s téměř nulovou spotřebou:

 1. do 31. prosince 2018 zajistí členské státy, aby všechny nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie
 2. do 31. prosince 2020 zajistí členské státy, aby všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou potřebou energie

Důležitá otázka:

 1. Stanovit povinnost výstavby budovu s téměř nulovou spotřebou energie až od termínu po 2018 resp. 2020 (skokový nárůst požadavků - z roku 2011 do roku 2018 nebo 2020)?
 2. Nebo stanovit povinnost výstavby budovy s téměř nulovou spotřebou energie s postupným časovým zpřísňováním požadavků na výstavbu (postupný nárůstpožadavků - např. z roku 2011 - 2014 - 2018 - 2020)?

Nákladově optimální úrovně minimálních požadavků na energetickou náročnost

 • Jakou metodu hodnocení použít pro výpočet nákladově optimální úrovně min. požadavků na EN?
 • Jaký by měl být rozsah výpočtu nákladově optimální úrovně min. požadavků na ENB (jaké všechny min. požadavky EN by měly podléhat tomuto výpočtu)?

Jakou použít možnost výpočtu nákladově optimální úrovně min. požadavků?

a) Stanovené min. požadavky na EN zaručující úsporu energie se "automaticky" berou jako nákladově optimální?
nebo
b) Stanovené min. požadavky na EN mají podléhat standardnímu ekonomickému posouzení (tp, tr, NPV, IRR) jako např. u energetických auditů?
nebo
c) Stanovené min. požadavky na EN mají podléhat hodnocení podle příslušných evropských norem např. ČSN EN 15459 - Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách?
nebo
d) Stanovené min. požadavky na EN mají podléhat standardnímu ekonomickému posouzení + hodnocení podle evropských norem (ČSN EN 15459)?

Shrnutí - výpočtová metoda a rozsah výpočtu:

 1. Stanovit výpočet nákladově optimální úrovně min. požadavků na energetickou náročnost podléhající ekonomickému vyhodnocení podle evropské normy ČSN EN 15459 - odpovídá ve směrnici: čl. 2 - Definice a Příloze III
 2. Stanovit nákladově optimální úroveň pro všechny min. požadavky na EN, ze kterých je stanovena referenční budova (budovy) - odpovídá ve směrnici: čl. 5 odst. 2 a Příloze III

Omezující časové záležitosti plynoucí ze směrnice

V případě, že by členské státy byly "aktivní" a chtěli zapracovávat předpisy a výpočty již nyní, klade k tomuto postupu samotná směrnice patřičné časové překážky:

1) Komise stanoví s časovým odstupem srovnávací metodický rámec pro výpočet nákladově optimální úrovně minimálních požadavků na EN. Členské státy se musejí tomuto režimu přizpůsobit.

Do 30. června 2011 Komise stanoví srovnávací metodický rámec pro výpočet nákladově optimálních úrovní min. požadavků na ENB a prvků budov, který doplní obecný rámec uvedený v Příloze III směrnice.

Členské státy jsou povinny vypočítat nákladově optimální úrovně min. požadavků na energetickou náročnost podle srovnávacího rámce stanoveného Komisí do 30.června 2011. (článek 5 odst. 2 směrnice)

2) Komise přijme společný certifikační režim pro jiné budovy než obytné. Členské státy se musejí tomuto režimu přizpůsobit.

Do roku 2011 (není specifikováno zda do 31.12.2010, nebo do 31.12.2011 ?) Komise přijme dobrovolný (?) společný certifikační režim EU pro energetickou náročnost jiných než obytných budov. (článek 11 odst.9 - první část směrnice)

Členské státy se vyzývají, aby tento režim uznávaly nebo používaly nebo aby jej používaly v částečném rozsahu tím, že jej přizpůsobí svým vnitrostátním okolnostem. (článek 11 odst.9 - druhá část směrnice)

Můžeme si tedy položit další otázky:

 1. Co je společný certifikační režim?
 2. Jak a proč se bude lišit od postupu pro tvorbu certifikátů uvedeného ve směrnici?
 3. Kdy bude společný certifikační režim vydán (do 31.12. 2010 nebo 2011)?

Nutné úpravy legislativy:

Zákon č. 406/2000 Sb.

a) změna § 2 - (úprava, doplnění) pojmy
b) změna § 6a a § 12, 12a a 12b - Energetická náročnost budov
b.1) zavést požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou do § 6a
b.2) zavést požadavky na nákladově optimální úroveň min. požadavků na EN
b.3) vyřešit problematiku povinnosti vypracovat PENB při
- prodeji budov nebo bytu nebo
- pronájmu budovy nebo bytu
b.4) zavést sankce za špatné vypracování PENB do § 12, § 12a a § 12 b

Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov
a) změna - odstranění současných nedostatků vyhlášky
b) implementace směrnice 2010/31/EU o ENB

Úprava vyhlášky o energetické náročnosti budov

Co je již hotovo: (odstranění současných nedostatků vyhlášky)

 1. Upřesnění a doplnění některých pojmů (definice) vztahující se na definice uvedené v zákoně - (např. vnitřní technologický zdroj tepla, nízká roční spotřeba energie na vytápění, primární energie, součinitel emisí CO2,...)
 2. Zpřehledněn postup výpočtu a metoda výpočtu pro energetickou náročnost budov
 3. Zrušení tříd energetické náročnosti budov - uvedené hodnoty tříd v současné vyhlášce jsou neuniverzální těžko splnitelné pro některé druhy budov. Z důvodu neexistence hodnoty Rs pro reprezentativní vzorek všech druhů budov, ze které se dle ČSN EN 15217 stanovují třídy EN bylo navrženo PS zrušení tříd Energetické náročnosti.
 4. Definovány podmínky (parametry) a hodnoty standardizovaného užívání různých typů budov - (např. doba užívání budovy, provozní doba vytápění a chlazení, vnitřní výpočtová teplota, min. tok větracího vzduchu, vlhkost, intenzita osvětlení,...).
 5. Definovány parametry a hodnoty do výpočtu pro energetickou náročnost
  • parametry a hodnoty pro konstrukce budovy (např. prostup tepla,solární zisky...)
  • parametry a hodnoty pro budovu (např. prostup tepla obálkou, přirážka na vliv tepelných vazeb,..)
  • parametry a hodnoty energetických systémů (účinnosti zdrojů, regulace,..) (nutná úprava)
 6. Definovány výpočty pro určení primární energie a emisí CO2
 7. Definovány národní hodnoty primární energie a emisí oxidu uhličitého CO2
 8. Zjednodušen a zpřehledněn vzor Průkazu energetické náročnosti budov
 9. Změněn grafický vzor Průkazu energetické náročnosti budov
 10. Zrušen odkaz Průkazu na Energetický audit

Co je ještě nutno udělat: (implementace směrnice 2010/31/EU o ENB)

 1. Upravit a prověřit parametry a hodnoty do výpočtu pro energetickou náročnost (především energetických systémů)
 2. Dodefinovat referenční budovu a definici (pravděpodobně) rozdělit na jednotlivé typy (druhy) budov
 3. Definovat budovy s téměř nulovou spotřebou energie pro všechny typy budov (včetně hranice pro využívání OZE) a definici rozdělit na jednotlivé typy budov. Zakomponovat do vyhlášky jako referenční budovy, které se budou uplatňovat od příslušného data ?
 4. Definovat nákladově optimální úroveň min. požadavků na energetickou náročnost a toto zakomponovat do vyhlášky

Co je ještě nutno udělat - ostatní (povinnosti směrnice):

a) Vypočítat nákladově optimální úrovně min.požadavků na EN (pro referenční budovu?) včetně stanovení vstupních údajů do tohoto výpočtu
termín: do 30. června 2012 (Možno zahrnout do Akčních plánů energ. účinnosti)
b) Národní plán na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou energie
b.1) podrobné uplatňování budov s téměř nulovou spotřebou energie
b.2) průběžné cíle pro zlepšení energetické náročnosti nových budov do roku 2015 s cílem připravit provádění budov s téměř nulovou spotřebou energie
b.3) informace o politikách a finančních opatřeních na propagaci budov s téměř nulovou spotřebou energie včetně údajů o využívání OZE v nových a stávajících budovách termín: zaslání do Komise: ? (do 30. června 2011)

Kontroly kotlů a klimatizací

Nová směrnice 2010/31/EU na rozdíl od 2002/91/ES nařizuje zprávy o inspekcích.
Po každé inspekci je třeba vypracovat zprávu.
Obsah zprávy: Výsledky inspekce, doporučení týkající se nákladově efektivního zlepšení systému, doporučení založena na srovnání /1/ s nejlepším dostupným systémem /2/ se systémem podobného typu splňujícího všechny požadavky podle předpisů, povinnost předání zprávy vlastníkovi nebo nájemci budovy.

Nutné úpravy legislativy

Zákon č. 406/2000 Sb.

a) změna § 2 - (úprava, doplnění) pojmy (např. klimatizační systém)
b) změna § 6 odst. 2 až 8 - kontroly kotlů a klimatizací
b.1) kotle (§ 6 odst. 2 až 6)
- úprava na již pouze pravidelnou kontrolu
- vyjasnění jednoznačné odpovědnosti vlastníka a provozovatele zařízení
b.2) klimatizace (§ 6 odst. 7 a 8)
- vypuštění četnosti kontrol (stanoví vyhláška)
- měření spotřeby energie u zdroje chladu s příkonem nad 50 kW ?
- vyjasnění jednoznačné odpovědnosti vlastníka a provozovatele zařízení

Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů

a) změna - přechod z jednorázové a pravidelná kontroly kotlů

do budoucna již pouze pravidelná kontrola
b) změna - úprava četnosti (pravidelných) kontrol
c) změna - úprava vzorové zprávy o kontrole
Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů
a) změna - zavedení různé četnost (pravidelných) kontrol
b) změna - úprava vzorové zprávy o kontrole

Přehled termínů plnění požadovaných směrnicí 2010/31/EU 1/2

30. června 2012
Členské státy vypočítají nákladově optimální úrovně minimálních požadavků na energetickou náročnost za použití srovnávacího metodického rámce a oznámí Komisi výsledky těchto výpočtů.

9.července 2012
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 2 až 18 (tj. veškeré technické požadavky, kontrolní orgán), čl.20 (informace) a čl. 27(sankce).

9. ledna 2013
Členské státy budou používat předpisy dle článků 2, 3, 9, 11, 12, 13, (tzn. definice, metodika a průkazy energetické náročnosti budov) 17 (nezávislí odborníci), 18 (kontrolní orgán), 20(informace) a 27 (sankce).

9. července 2013
Členské státy budou používat předpisy dle článků 4, 5, 6, 7, 8 (technická část), 14, 15 a 16 (inspekce). Pro budovy využívané orgány veřejné moci platí dřívější termín - od 9. ledna 2013.

9. července 2015
Členské státy sníží hranici minimální podlahové plochy, kde nastává povinnost zpracování a vystavení průkazů u budov vlastněných orgány veřejné moci, z 500m2 na 250m2.

31. prosince 2015
Členské státy budou používat průkazy energetické náročnosti také na ucelené části budov (pokud nebylo zavedeno dříve)

31. prosince 2018
Členské státy zajistí, aby nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie.

31. prosince 2020
Členské státy zajistí, aby všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie

English Synopsis
Implementations of the directive 2010/31/EU on the Energy Performance of Buildings, and the amendment of the Decree No. 148/2007 Coll.

The directive 2010/31/EU on the Energy Performance of Buildings – called EPB, EPBD II or EPBD Recast – was passed last May. EU member countries are obliged to implement these new requirements into their national legislations. The implementation of 2010/31/EU was addressed by a number of seminars during the recent Aqua-therm 2010 trade fair. The following article presents you with the most important facts from the presentations and with links to information that was published before and during Aqua-Therm 2010.

 
 
Reklama