Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyšetřovatelé požárů na cestách po Spojených státech

Na základě pozvání asociace NFPA (National Fire Protection Association) se uskutečnila zahraniční cesta českých vyšetřovatelů požáru do Spojených států amerických. Obsahovala kromě jiného i praktické výcviky se státními či federálními agenty/vyšetřovateli. Zeptali jsme se na průběh cesty a na možnost využití zahraničních zkušeností v českých podmínkách.

Naše cesta měla několik dílčích cílů. První část se odehrávala v Bostonu (MA) a byla věnována nejrozšířenější příručce pro vyšetřování požárů NFPA 921. V rámci této části jsme měli možnost diskutovat o této příručce s jejím vydavatelem (asociací NFPA) i s konečnými uživateli, tedy státními či federálními vyšetřovateli požáru. V rámci druhé části jsme navštívili výcvikové zařízení pro vyšetřovatele požárů v Emmitsburgu (MD) za účelem získání nových zkušeností, jež by bylo možné použít pro vzdělávání českých vyšetřovatelů požárů. V závěru naší zahraniční cesty jsme měli možnost prohlédnout si laboratoř americké federální agentury ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) a účastnit se testovacího požáru prováděného v rámci výzkumu, který se zabýval souvislostmi mezi dynamikou požáru v budovách a určováním místa vzniku požáru,“ komentuje cestu po Spojených státech amerických kpt. Ing. Stanislav Kopecký.
Prevence a příčiny vzniku požáru

V Quincy nedaleko Bostonu ve státě Massachusetts sídlí ústředí (HQ) NFPA, kde se nachází kromě jiného i obsáhlá vědecká knihovna s možností vyhledávání informací týkajících se požární ochrany v USA i ve světě. V čele této slovutné instituce založené v roce 1896 s cílem eliminace zranění, úrazů, úmrtí a předcházení škodám na majetku, stojí v současné době Jim Pauley (President and CEO – Chief Executive Officer NFPA). NFPA má i detašovaná pracoviště mimo území USA – ve Spojených arabských emirátech, Kanadě, Mexiku, Francii a Číně. Disponuje sofistikovaným NFPA ECO Systémem, což je geniální systém sběru dat (New National Fire Data Systém) s relevantním vyhodnocením rizik, ale třeba i k problematice nastavení optimálních únikových východů. To vše samozřejmě s pravidelnou aktualizací všech norem a standardů. Informace se snaží aplikovat do stavebních norem s provázáním jednotlivých kodexů norem. U standardů týkajících se problematiky požární bezpečnosti staveb zaujme zejména jednoduchost aplikace nových norem i do stávajících objektů (u vybraných skupin, například u nočních klubů, je lze zatížit třeba povinností mít sprinklery apod., přestože při výstavbě klubu tato povinnost nikde v právním předpisu zakotvena nebyla). Na své si v rozsáhlé budově NFPA přijdou ale především zástupci pro zjišťování příčin vzniku požárů, aktuálně se zaměřením na nalezení kriminalistického ohniska, tj. místa vzniku, a dále na důvody rychlého rozšíření požáru do ostatních části budovy či na následnou kontrolní činnost, včetně mnoha videí leteckých záběrů pořízených termokamerou z vrtulníku, videí vyšetřovacího pokusu a dalších vymoženosti moderního digitálního věku při záchraně životů, požární prevenci a bezpečnosti staveb.

Zajímavé byly například informace o systému vyšetřování požárů v USA s propojením na NFPA 921 (Guide for Fire and Explosion Investigations) a NFPA 1033 (Standard for Professional Qualifications for Fire Investigator). Publikace NFPA 1033 obsahuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání vyšetřovatele požáru v soukromém i veřejném sektoru. Tvoří ucelenou a komisí pravidelně aktualizovanou (každé 3 roky) příručku pro vyšetřovatele požárů. Je vytvářena v souladu s požadavky uvedené v publikaci NFPA1033, a ačkoliv je nezávazná, běžnou praxí je to, že závěry vyšetřovatele, který nenásleduje její obsah, mohou být před soudem znevěrohodněny. V USA existují i další využívané příručky pro vyšetřování (např. Kirk's Fire Investigation), ale NFPA 921 se v posední době stala jakýmsi standardem. Jedná se o nejrozšířenější publikaci používanou jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru, a to jak pro výcvik vyšetřovatelů, tak i pro jejich vlastní výkon povolání,“ komentuje publikace NFPA Stanislav Kopecký.
Důležité je vyhodnocení rizik

Pro účely vyhodnocení rizik (Community Risk Reduction) se využívají tzv. Mapy rizik, na kterých jsou sledovány mimo jiné všechny zásahy hasičů, policie a záchranné služby a následně je analyzováno problémové místo na základě počtu událostí. Je mu přidělena „míra rizikovosti“, s níž se dále pracuje, a určitými opatřeními je minimalizováno společenské nebezpečí. Všechny tyto údaje jsou ve Spojených státech amerických veřejné a přístupné i pro širokou veřejnost. Používají se zde i nástroje pro analýzu rizika (Risk Assesment Tools), například program zvaný Vyhodnocovací a porovnávací nástroj/pomůcka (Evaluation and Comparison Tool) připravovaný NFPA, jenž si klade za cíl po zadání vstupních údajů (např. výška podlaží, počet únikových východů, využití PBZ a mnoha dalších faktorů) vyhodnotit nebezpečnost objektu a následně mu přiřadit určité číslo rizika, podle kterého si státní správa tipuje objekty ke kontrole, pojišťovna je schopna nastavit efektní výši pojistného, nebo slouží jako návod pro majitele domů pro zvýšení bezpečnosti jím vlastněného objektu. Pro vyšetřování se používají většinou drony, helikoptéry a sferony. Využívají se i vlastní databáze žhářů, obsahující detailní informace o propuštěných odsouzených osobách. Dalším nástrojem k dopadení žháře je možnost vypisování zajímavých finančních odměn na jejich dopadení ze stran pojišťoven, které si takto hájí své finanční zájmy.

Servis pro vyšetřovatele požárů

Pro vyšetřovatele požárů organizuje Národní požární akademie (NFA) základní čtrnáctidenní kurzy výcvikové kurzy (teorie, praxe), dále pak specializační kurzy, například forenzní vědy, dynamika požáru, vedení výslechů, kurzy elektrotechniky apod. Nejen v oblasti vyšetřování pak úzce spolupracuje s vládní agenturou ATF, kde se jednotliví agenti účastní praktického výcviku. Akademie organizuje také kurzy v zahraničí, je schopná provést realizaci výcviku pro vyšetřovatele tzv. „na klíč“. Pro tyto účely dodají jak lektory, tak i materiál a zařízení pro praktický výcvik. Výcvikový areál sestává většinou z několika buněk využívaných pro účely vytvoření simulovaných požářišť. Hlavní myšlenkou je, aby vyšetřovatelé získali cenné poznatky o vlivu dynamiky požáru na vytváření stop šíření požáru v souvislosti s určováním místa vzniku požáru. Součástí jsou i trenažéry pro výcvik metody ArcMaping, kde dominuje stěna tvořená trámy a zadní strana krytá sádrokartonovými deskami, přičemž v celé ploše stěny jsou vodorovně vedeny jednotlivé elektrické okruhy tak, aby se svislými trámy tvořily matici. V určitém místě spodní části stěny je pak iniciován požár, který svými účinky vytvoří na sádrokartonové stěně ohniskový kužel. V oblasti působení požáru dochází k termické degradaci izolace instalovaných kabelů, na jejichž vodičích je možné pozorovat zkratové projevy. Úkolem frekventantů je tyto zkratové projevy správně identifikovat, označit a na základě jejich polohy lokalizovat místo vzniku požáru. Pro účely simulace požáru jsou připraveny zkušební buňky – zpravidla trámové konstrukce zevnitř pobité sádrokartonem vybavené speciálními měřícími prvky včetně kamer.
Testování výškových budov

Významnou součástí amerických požárních laboratoří (FRL), je test požárů ve vícepodlažních budovách s testy ocelových nosníků. Konstrukce tohoto prostoru a zejména jeho podzemní části včetně hydraulického zařízení umožňuje nasimulovat reálné zatížení ocelových nosníků, které jsou pak vystaveny podmínkám požáru. Hlavní výhodou tohoto systému je možnost sledování výstupních parametrů ocelové konstrukce v celém průběh metalurgických změn, způsobené vlivem působení tepla, a to až do mezních stavů této ocelové konstrukce. Z hlediska výzkumu v oblasti požárního vyšetřování se laboratoř zabývá také matematickým modelováním požáru (FDS), při závažných požárech provádí jejich simulaci a zkoumá vliv požáru na konstrukci zasažených budov (např. Station Nightclub Fire Investigation 2003).

Praktické ukázky a řadu zajímavých informací nám přinesla návštěva Washingtonské hasičské stanice (č. 28 - Connecticut St.), kde se vyjíždí v průměru ke třem požárům denně, z čehož jsou v průměru dva požáry vozidel a jeden požár budov. V této stanici se kromě jiného nacházelo i výjezdové vozidlo, které dokáže suplovat práci zdravotnické záchranné služby, u této jednotky pak slouží hasiči s vyšším zdravotnickým vzděláním, tzv. paramedici. Dále jsme zjistili, že se ve Wasingtonu nachází 31 požárních stanic a speciální HAZMAT (hazardous materiál) jednotka, která je součástí bezpečnostní kolony doprovázející přepravu prezidenta Spojených států amerických. Z hlediska požární vody se hasiči spoléhají zejména na hustou hydrantovou sít v hlavním městě, požární vozidla mají nádrže jen na cca 500 gal. vody (cca 1,9 m3),“ říká Stanislav Kopecký.

Nutno dodat, že město Washington je svojí architekturou odlišné od ostatních amerických velkoměst, protože podle místních předpisů nesmí budovy přesahovat výšku 88 metrů, což je výška Kapitolu (The United States Capitol). Nenajdete zde charakteristické mrakodrapy, ale výškové budovy dosahující maximálně 30 nadzemních podlaží. Oproti tomu pak ale tyto budovy mají i několik podzemních podlaží využívaných jako technické prostory a garáže. Tyto výškové budovy (jako i ostatní budovy v celých Spojených státech) jsou standardně vybaveny sprinklery napojenými na zásobníky pitné vody, které jsou umístěné na střeše. Velmi často jsou výškové budovy vybaveny nezavodněným požárním potrubím (tzv. suchovod), které ústí v dostupném místě na plášti budovy, přes tyto je pak možné provést rozvod požární vody po budově případně napojení sprinklerů na externí zdroj vody (hydrantová síť, požární technika).
Nejdůležitější poznatky a přínosy z cesty

Čeští vyšetřovatelé požárů shodně uváděli kromě možnosti vidět vše v praxi také přínos výše zmíněných publikací. „Uživatel má k dispozici nejnovější trendy, výzkum a poznatky z oblasti vyšetřování požárů, což je dáno pravidelnou aktualizací této knihy technickou komisí,“ uvedl Stanislav Kopecký. Jako negativum zmínili fakt, že ač je tato kniha nezávazná, běžnou praxí je, že doslovné dodržování jejího obsahu je zkoumáno u každého soudního procesu. Pokud vyšetřovatel opomene některé kroky uvedené v této knize, může výsledky jeho šetření soud označit za nevěrohodné.

Představovaný český systém vyšetřování se zde dočkal velmi kladných ohlasů, Američany nejvíce zaujala možnost postihu fyzických osob za nedbalost. Tento nástroj v legislativě Spojených států amerických chybí, kdy dle jejich informací, není možné fyzickou osobu trestat tzv. „za blbost“. V praxi to pak znamená, že nelze pokutovat osoby, které iniciují požár nedbalostně, například nedopalkem cigarety, porušením návodu výrobce, pyrotechnikou apod. Pouze při opakujících se případech může soud nařídit například ochrannou léčbu. V tomto úhlu pohledu se uvedená forma postihu fyzických osob jeví jako účinný a efektivní nástroj systému požární ochrany.

V rámci této cesty jsme ocenili hlavně vysokou úroveň znalostí a zkušeností našich kolegů v oblasti dynamiky požáru v uzavřených prostorách a jejího vlivu na ohniskové příznaky či stopy šíření požáru. Ve Spojených státech amerických v této oblasti probíhá dlouholetý výzkum (např. laboratoře ATF, Eastern Kentucky University), který představuje několik stovek zkušebních požárů. Výstupy z těchto výzkumů jsou pak součástí příručky pro vyšetřovatele NFPA 921 a to již od roku 1992. Postupně jsou tyto informace v knize aktualizovány, kdy v nejnovější verzi (2017) je například nově uvedena již zmíněná Matice určení místa vzniku požáru, která pomáhá vyšetřovateli při lokalizaci místa vzniku požáru uplatňovat vliv ventilace v závislosti na fázi požáru, v níž byl uhašen. My sami jsme měli možnost účinky dynamiky požáru v uzavřeném prostoru sledovat, a to na několika modelových požárech a měli jsme také možnost je přímo uplatnit při určování místa vzniku požáru u modelových požárů,“ uvedl dále Stanislav Kopecký.

Protože literatura v České republice týkající se vyšetřování požáru tuto problematiku zmiňuje pouze okrajově, jsou poznatky a zápisky z cest českých vyšetřovatelů velmi cenné a mohly by být v určité míře uplatněny i v českém systému vyšetřování příčin vzniku požáru i při požární bezpečnosti staveb. Následování hodná bude jistě i oblast vzdělávání, servis pro vyšetřovatele požárů či vybavení testovacích buněk a také důraz na mezinárodní spolupráci se sdílením poznatků a moderních digitálních technologií při záchraně lidských životů.

Literatura:

112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. MV-generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha, 2018, (6).

112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva. MV-generální ředitelství HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha, 2018, (7).

English Synopsis

Our visit had several partial goals. The first part of the business trip took place in Boston (MA), we devoted to the most widespread guide for fire investigator NFPA 921 which became the standard for fire investigation there. We had the opportunity to discuss this guide with its publisher the National Fire Protection Association and with the end-users of this manual who are state or federal fire investigators. In the second part, we visited the training facility for fire investigators in Emmitsburg (MD) to gain new experience that could be used to train Czech fire investigators. At the end of our trip abroad, we were able to visit the ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) laboratory, and participate in a test fire conducted for the research studying the relationship between fire dynamic in a building and the location of the origin fire.

 
 
Reklama