Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Poskytování informací o normách a předpisech pro stavební výrobky

Informace a dostupnost technických norem hraje velmi důležitou roli při uvádění stavebních výrobků na trh EU. Za tím účelem může být velmi efektivní používat internetové stránky Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Podklady pro tyto stránky se připravují v Institutu pro testování a certifikaci. Odkazy na normy ČSN na tomto webu jsou propojeny s internetovou službou ÚNMZ „ČSN on-line“ a umožňují přímo uživateli této služby přístup k jejich plným zněním.

1. Nové trendy v poskytování informací o normách a předpisech

Technické normy hrají velmi důležitou roli při fungování trhu. Jsou výsledkem konsenzu mezi výrobními podniky, orgány veřejné správy a dalšími zúčastněnými stranami. Normy se mohou týkat nejen výrobků, ale i služeb. Stále důležitější roli zde nabývají evropské a mezinárodní normy, které mohou pomoci evropské politice vytvořit konkurenční výhodu pro své podniky a usnadnit jim umístění jejich výrobků na trh. V rámci průzkumu však bylo zjištěno, že pouze 5 % malých a středních podniků má dostatečné povědomí o normách.

Proto v současné době probíhají v rámci Evropské unie rozsáhlé aktivity týkající se revize evropského normalizačního systému. Byla zpracována tzv. „Strategie evropské normalizace do r. 2020“ a připravuje se nové nařízení Evropského parlamentu a Rady, které by mělo nabýt účinnosti k 1. lednu 2013. V rámci tohoto nařízení, které má být přímo implementováno do právního systému České republiky, budou muset národní normalizační organizace (v ČR je to Úřad pro technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví – dále ÚNMZ) ve spolupráci s ostatními subjekty plnit řadu opatření. Jedním z nich je potřeba zlepšit povědomí o technické normalizaci, což lze dosáhnout např. pořádáním odborných seminářů pro malé a střední podniky, ale také výukou technické normalizace ve školách. Dalším opatřením je aktivizovat a zapojit malé a střední podniky do technických normalizačních komisí a připomínkování návrhů norem. Za tím účelem ÚNMZ připravuje veřejně dostupnou databázi rozpracovaných evropských norem, kde bude moci po zaregistrování zasílat své připomínky jakýkoliv subjekt.

Od r. 2010 se velmi zlepšila dostupnost norem tím, že ÚNMZ zavedlo službu „ČSN on-line“, kde lze za velmi příznivé poplatky (1 000 Kč až 3 500 Kč za rok) prohlížet popřípadě i tisknout po celý rok plná znění všech ČSN. Do činnosti technické normalizace je v širokém rozsahu zapojen i Institut pro testování a certifikaci, a.s. (ITC), který má od ÚNMZ pověření vykonávat činnost Centra technické normalizace (CTN), a to pro oblast plastů, pryží, výrobků pro děti, stavebních výrobků, materiálů pro styk s potravinami, výrobků pro sport a zábavu, obuvi a usní. Povinností CTN je zajišťování normalizačních činností v celém procesu tvorby technické normy od etapy schváleného projektu v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací až po zpracování textu normy při jejím přejímání do soustavy českých technických norem. CTN v ITC se aktivně účastní činnosti a zajišťuje předsednictví u těchto čtyř technických normalizačních komisí (TNK):

 • TNK 52 Plasty
 • TNK 23 Pryž
 • TNK 131 Plastové porubní systémy
 • TNK 137 Hračky a výrobky pro děti

Kromě toho je ITC také správcem Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu (SGP-STANDARD), viz www.sgpstandard.cz, které zde působí již 20 let. Pro členské organizace je v rámci tohoto sdružení zajišťován balíček služeb, ať už jde o přístup na Informační portál SGP-STANDARD nebo provádění konzultací, zpracovávání rešerší a ověřování norem nebo legislativních předpisů.

Kromě toho jsou pro nečleny SGP-STANDARD nabízeny k prodeji následující on-line publikace (cena za roční on-line přístup do těchto publikací se pohybuje od 1 200 Kč do 3 500 Kč). Tyto publikace obsahují měsíčně aktualizované informace o platných a zpracovávaných normách ČSN, EN a ISO a o nově vydaných a platných evropských, českých a slovenských právních předpisech:

 • Novinky v českých technických normách
 • Technické normy a plasty
 • Gumárenské suroviny a výrobky z pryže
 • Plastové potrubní systémy
 • Obecná bezpečnost a nový legislativní rámec
 • Obaly a odpady
 • Chemické látky a chemické přípravky
 • Materiály a předměty ve styku s potravinami a pitnou vodou
 • Ovzduší, voda, vodovody a kanalizace, radiace
 • Integrovaná prevence, prevence závažných havárií, posuzování vlivů na životní prostředí a dobrovolné nástroje
 • Analýza legislativy REACH

2. Informační portál ÚNMZ pro uvádění stavebních výrobků na trh EU

Na internetových stránkách Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (www.unmz.cz) v sekci Státní zkušebnictví je umístěn „Informační portál - předpisy a normy“, jehož poslední částí je „Informační portál ÚNMZ specializovaný na právní a technické dokumenty v oblasti uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh“. Podklady pro tyto stránky se připravují v Institutu pro testování a certifikaci. Tento informační portál má za úkol usnadnit orientaci v předpisech týkajících právních a technických dokumentů v oblasti uvádění stavebních výrobků na jednotný evropský trh a je určen především výrobcům, zplnomocněným zástupcům, distributorům, dovozcům, ale i např. expertům z tzv. „třetích stran“ zapojených do procesu posuzování shody (tj. autorizovaným a notifikovaným osobám) nebo kontrolním orgánům působícím v sektoru stavebnictví.

V současné době se výrobci připravují na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Construction Product Regulation, dále jen CPR) ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, které nabude plné účinnosti až k 1. červenci 2013. Do té doby je stále základním předpisem pro oblast stavebních výrobků v rámci EU směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků ve znění směrnice Rady 93/68/EHS (Construction Product Directive, dále jen CPD).

Vzhledem k tomu, že CPR vyžaduje přímou implementaci do právního řádu ČR, bude nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým byla CPD transponována do českého právního prostředí k 30. červnu 2013 zrušeno, zatímco nařízení vlády č. 163/2002 Sb. týkající se vybraných stavebních výrobků (neharmonizovaná oblast) zůstane v platnosti. V současné době se v souvislosti s CPR připravuje novela zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, která by měla nabýt účinnosti od začátku příštího roku.

Informační portál pro uvádění stavebních výrobků na trh EU je rozdělen do tří přehledných částí. Vzhledem k tomu, že do 30. června 2013 jsou základními předpisy nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (stavební výrobky označované CE) a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (vybrané stavební výrobky), jsou první dvě části portálu věnovány podrobnostem k těmto dvěma předpisům. Třetí část portálu je velmi podrobná a týká se všech doplňujících informací k CPD a k těmto oběma předpisům včetně jejich srovnání s CPR a upozorněním na ty skutečnosti, které budou od 1. července 2013 pro výrobce zásadní.

I. část – stavební výrobky označované CE

První část portálu zahrnuje výrobky, které jsou upraveny nařízením vlády č. 190/2002 Sb. Pro zařazení výrobků do tohoto nařízení vlády je třeba znát aktuální přehled harmonizovaných technických specifikací (harmonizované normy a Evropské technické schválení), včetně počátku a konce přechodného období (období souběžné platnosti). Pokud přechodné období neskončilo, pak lze postupovat buď podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., nebo může již být využit postup podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. Pokud přechodné období skončilo, pak musí výrobce postupovat pouze podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb. a výrobek musí opatřit označením CE (na základě posouzení shody výrobku s příslušnými technickými specifikacemi a splnění stanoveného postupu posuzování shody 1+, 1, 2+, 2, 3 nebo 4). Proto byla za tímto účelem jako první zpracována rozsáhlá a přehledná tabulka harmonizovaných norem umožňující snadné vyhledávání a orientaci. Tato tabulka u každé z harmonizovaných norem uvádí, jakým způsobem je zavedena do ČSN, který mandát a které rozhodnutí Komise jí odpovídá, jaký je třeba použít postup posuzování shody, dále uvádí působnost notifikované osoby a její rozsah. Pro lepší orientaci byly dále harmonizované normy a jim odpovídající informace přiřazeny k jednotlivým skupinám výrobků podle přílohy VI nového nařízení CPR. Pro přehlednost byl v této kapitole ještě zpracován seznam českých notifikovaných osob (včetně odkazu na jejich rozsah činnosti) schválených k činnostem při procesu posuzování shody výrobků stanovených podle nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

II. část – vybrané stavební výrobky (bez označení CE)

Druhá část portálu je věnována výrobkům z tzv. neharmonizované oblasti, pro něž dosud technické specifikace zpracovány nebyly, a které spadají do působnosti nařízení vlády č. 163/2002 Sb. pro vybrané stavební výrobky, bez označení CE. V případě, že platí pro výrobek určené normy a tyto určené normy konkretizují z hlediska použití základní požadavky, provede se posouzení shody na základě nich. Proto je v této kapitole jako první zařazen aktuální přehled určených norem. Pokud určené normy neexistují, popřípadě nepokrývají všechny užitné charakteristiky ve vztahu k základním požadavkům, vydává se stavební technické osvědčení, na jehož základě bude provedeno posouzení hody (k tomuto účelu slouží tzv. technické návody zveřejněné na www.tazus.cz). V tabulce, která uvádí přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody, je u každé autorizované osoby možno otevřít i rozsah její působnosti. V příloze č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. jsou tyto vybrané výroby spadající do působnosti tohoto nařízení rozděleny do 12 výrobkových skupin, zpravidla v závislosti na určeném použití výrobků ve stavbě. Proto byly v další části této části zpracovány jednotlivé skupiny (1 až 12) formou přehledných tabulek tak, že ke každé položce uvedené v tabulce jsou přiřazeny příslušné otevíratelné postupy posuzování shody podle § 5, § 5a, § 6, § 7 a § 8 tohoto nařízení vlády, dále je zde uvedena působnost jednotlivých autorizovaných osob včetně otevíratelného rozsahu jejich činnosti, dále odkaz na odpovídající technický návod otevíratelný přímo z www.tazus.cz a nakonec přiřazení odpovídajících harmonizovaných norem, aby bylo zřejmé, které výrobky přešly do působnosti nařízení vlády č. 190/2002 Sb.

III. část – Technické požadavky na stavební výrobky podle dokumentů ES a ČR

Třetí část portálu svým obsahem vhodným způsobem doplňuje a upřesňuje předchozí dvě části. Členění této části na jednotlivé kapitoly vychází ze struktury evropských předpisů, přičemž jsou v každé kapitole rozebrány současné požadavky na stavební výrobky podle CPD a je provedeno srovnání s CPR. U každé kapitoly jsou pak doplněny relevantní předpisy, dokumenty ČR a normy. Pro lepší přehlednost je zde umístěn terminologický slovník, kde jsou jednotlivé termíny vztahující se k postupům podle CPD i CPR abecedně seřazeny, přičemž obsahují vysvětlivky a odkazy na další podrobnosti uvedené na tomto portálu. Další usnadnění orientace umožňuje kapitola, kde je uveden stručný postup uvádění stavebních výrobků na trh EU před 1. červencem 2013 podle stávajících předpisů a po tomto datu podle nového nařízení CPR.

3. Závěr

Informační portál ÚNMZ pro stavební výrobky poskytuje velké množství užitečných informací a usnadňuje výrobcům stavebních výrobků orientaci v současných povinnostech i přípravu na novou situaci, kdy od 1. července 2013, nabude celkové účinnosti nařízení EP a Rady 305/2011 (CPR). Předpokládáme, že od 1. července 2013 bude také portál v souvislosti s novými skutečnostmi přepracován tak, že budou vypuštěny všechny texty vztahující se ke směrnici Rady 89/106/EHS.

Kromě sledování informací o předpisech a normách je však také užitečné, aby se výrobní podniky účastnily připomínkování návrhů technických norem pro stavební výrobky, které mají ve své působnosti. V rámci připomínkování lze ovlivnit, aby se do norem nedostaly překážky technického charakteru, které pak mohou výrobu zbytečně komplikovat. Při sledování norem a předpisů mají podniky informace včas a v předstihu tak, že se mohou rychle orientovat a dobře připravit na novou situaci. Je třeba si uvědomit, že normy nejsou pro podniky regulatorní nutností, ale komerční výhodou.

Internetové odkazy

English Synopsis
Provision of information about standards and regulations for construction products

Information and access to technical standards plays very important role, when construction products are placed on the EU market. For the purpose of it can be very effective to use web of Czech office for standards, metrology and testing. Basic data for web are prepared by Institute for testing and certification. ČSN standard references placed in this web are connected with ÚNMZ web service „CSN on-line” and makes possible users of this service directly access to full texts.

 
 
Reklama