Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Uvádění stavebních výrobků na trh EU a ČR podle nového evropského nařízení

Základním předpisem pro oblast stavebních výrobků byla do dubna 2011 Směrnice Rady 89/106/EHS (dále jen CPD). Dne 4. 4. 2011 bylo v OJ EU zveřejněno NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS.

1. CPR – nová koncepce uvádění SV na trh EU

 • Do dubna 2011 byl základním předpisem pro oblast stavebních výrobků Směrnice Rady 89/106/EHS (CPD – Construction Products Directive).
 • Od dubna byl CPD nahrazen NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS.
 • Nařízení má, na rozdíl od směrnice, přímou účinnost a vyžaduje adaptaci národního práva členských států EU na jeho obsah. Nově vydaný předpis má zkratku CPR (Construction Products Regulation).
 • Příslušné orgány členských států musí odstranit ze stávajících právní předpisů v dané oblasti vše, co by bylo s tímto nařízením v rozporu.
 • Princip harmonizovaných technických specifikací (HTS), zavedený směrnicí 89/106/EHS, o stavebních výrobcích, zůstal zachován.
 • Byla opuštěna koncepce prokazování shody s harmonizovanou technickou specifikací.
 • Nová koncepce je založena na prohlašování vlastností výrobku.
 • Uživatel stavebního výrobku (zde návrhář stavby) tak může na základě informace o vlastnostech výrobku kvalifikovaně rozhodnout, zda je daný výrobek svými vlastnostmi vhodný do konkrétní, jím navrhované stavby.
 • Místo prohlášení o shodě bude vydáváno prohlášení o vlastnostech, které bude stavební výrobek povinně provázet.

2. CPR – zásadní změny

2.1. Nové definice (účinnost 24. 4. 2011)

V článku 2 jsou uvedeny nově definice vztahující se ke stavebním výrobkům, jejich charakteristikám a vlastnostem, k technickým specifikacím, k uvádění výrobků na trh atd. Např. nová definice stavebního výrobku zavádí pojem „sestavy“ a omezuje vymezení stavebních výrobků na ty, které ovlivňují vlastnosti stavby vztahující se k základním požadavkům.

2.2. Prohlášení o vlastnostech (účinnost 1. 7. 2013)

Nezbytnou podmínkou pro označení CE je „prohlášení o vlastnostech“ (declaration of performance), které se má vydávat místo „ES prohlášení o shodě“ (EC declaration of conformity) a mělo by být připojeno při uvádění na trh těch stavebních výrobků, na které se vztahuje harmonizovaná norma (hEN) nebo pro které bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA). Toto prohlášení o vlastnostech vystaví výrobce a nese také odpovědnost za údaje v něm obsažené. Kopii prohlášení o vlastnostech lze poskytovat v tištěné podobě nebo elektronickými prostředky.

2.3. Označení CE (účinnost 1. 7. 2013)

V CPR jsou podrobnosti týkající se obecných zásad a podmínek připojování označení CE uvedeny v článcích 8 a 9. Podle CPR podléhá označení CE zásadám uvedeným v nařízení 765/2008/ES a připojí se k těm výrobkům, pro které výrobce vypracoval prohlášení o vlastnostech. Pokud nebylo vystaveno, nesmí se označení CE k výrobku připojit. K označení CE může být připojen piktogram nebo jakákoliv jiná značka, zejména označující zvláštní riziko nebo použití. V ČR je příkladem nepovinného označení stavebních výrobků značka Osvědčeno pro stavbu, která může být umístěna i na výrobek již označený CE.

2.4. Kontaktní místa pro stavební výrobky (účinnost 1. 7. 2013)

Kontaktní místa pro výrobky zřízená v souladu s články 10 a 11 nařízení EP a Rady 764/2008 by měla poskytovat informace o ustanoveních majících za cíl splnění základních požadavků na stavby ve vztahu k zamýšlenému použití každého stavebního výrobku. Kontaktní místa sdělují bezplatně do 15 dnů informace o příslušných technických pravidlech na svém území, zda pro uvedení výrobku jsou stanovena speciální pravidla a jaká, informace o orgánech dohlížejících na dodržování těchto pravidel, informace o kontaktních místech jiných států aj.

2.5. Povinnosti výrobců, dovozců a distributorů (účinnost 1. 7. 2013)

V kapitole III (článek 11 až 16) v CPR jsou specifikovány nově povinnosti výrobců, zplnomocněných zástupců, dovozců a distributorů:

 • Výrobci na základě prohlášení o vlastnostech vypracují technickou dokumentaci, kterou uchovávají po dobu 10 let, provádějí zkoušky vzorků výrobků uváděných na trh a zaručují identifikaci svých výrobků na trhu.
 • Zplnomocnění zástupci nevypracovávají technickou dokumentaci, ale jsou zmocněni výrobcem pro určité úkoly, jako je uchovávání prohlášení o vlastnostech a technické dokumentace pro účely kontroly vnitrostátními orgány a spolupráce s těmito orgány.
 • Dovozci mohou uvést na trh Unie jen takové stavební výrobky, které jsou v souladu s požadavky tohoto nařízení a musí zajistit, aby výrobce provedl posouzení a ověření stálosti vlastností uvedených v prohlášení a vypracoval technickou dokumentaci a připojil označení CE. Pokud mají podezření, že výrobek není v souladu s prohlášením, informuje výrobce i orgány dozoru a přijmou nápravná opatření, případně výrobek stáhnou z trhu. Dovozci musí uvést na výrobku své identifikační údaje pro zajištění sledovatelnosti. Dovozci připojují k výrobku informace o bezpečném používání, srozumitelné pro uživatele. V případě potřeby provádějí zkoušky vzorků výrobků, evidují stížnosti a informují distributory. Uchovávají prohlášení o vlastnostech a technickou dokumentaci pro účely kontroly vnitrostátními orgány a spolupracují s těmito orgány.
 • Distributoři zajistí, aby výrobek nesl označení CE a byly k němu připojeny požadované pokyny a informace v jazyce srozumitelném pro uživatele.

2.6. Subjekty pro technické posuzování (TABs – Technical Assessment Bodies) (účinnost 24. 4. 2011)

Subjekty pro technické posuzování (TABs) budou provádět posuzování a vydávat evropské technické posouzení pro skupiny výrobků, pro které byly určeny. TABs jsou subjekty oprávněné provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností. TABs se po oznámení do NANDO stanou oznámenými subjekty. Pojem „notifikace“ je nahrazen „oznámením“. Subjekty pro technické posuzování založí podle CPR „Organizaci subjektů pro technické posuzování“ (Organization of Technical Assessment Bodies – OTABs) – obdoba EOTA v rámci CPD, která bude organizovat spolupráci TABs, koordinovat používání procesních pravidel a vypracovávat a přijímat evropské dokumenty pro posuzování (EADs).

2.7. Oznamující orgány a oznámené subjekty (účinnost 24. 4. 2011)

V CPR i v dokumentech NLF se nyní používají výrazy „oznamující orgány“ a „oznámené subjekty“ místo dřívějších výrazů „notifikující orgány“ a „notifikované osoby“. CPR sjednocuje a harmonizuje proces notifikace s využitím NLF. Podle funkce při zapojení do posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku z hlediska jeho základních charakteristik by se podle přílohy V CPR oznámené subjekty měly rozlišovat:

 • subjekty pro osvědčení výrobku
 • subjekty pro osvědčení řízení výroby
 • zkušební laboratoř

2.8. Základní požadavky na stavby (účinnost 1. 7. 2013)

Základní požadavky na stavby (viz podrobně příloha I CPR) jako celek i na jejich jednotlivé části musejí vyhovovat zamýšlenému použití, zejména s přihlédnutím k bezpečnosti a ochraně zdraví osob v průběhu celého životního cyklu staveb. Po dobu ekonomicky přiměřené životnosti musí stavby při běžné údržbě plnit tyto základní požadavky na stavby definované v příloze I:

 • mechanická odolnost a stabilita;
 • požární odolnost;
 • hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí;
 • bezpečnost a přístupnost při užívání (Pozn.: v CPR navíc oproti CPD: „a přístupnost“);
 • ochrana proti hluku;
 • úspora energie a ochrana tepla;
 • udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Šest základních požadavků uvedených v CPD se tedy v CPR rozšiřuje o nový základní požadavek č. 7: Udržitelné využívání přírodních zdrojů (Sustainable use of natural resources), podle něhož je třeba zaručit opětovné využití nebo recyklovatelnost stavebních objektů, jejich materiálů a částí po demolici, přiměřenou trvanlivost použitých výrobků a použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí (viz přílohu I k CPR). V návaznosti na tento 7. základní požadavek bude třeba tam, kde je to potřebné, upravit ustanovení mandátů a harmonizovaných technických specifikací.

2.9. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (účinnost 1. 7. 2013)

Termín „systém prokazování shody“ uvedený v CPD je v CPR v příloze V nahrazen termínem „systém posuzování a ověřování stálosti vlastností“. V příloze V k CPR je uvedeno pět systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností 1+, 1, 2+, 3 a 4 místo původních šesti uvedených v CPD (systém 2 je vypuštěn). Tyto systémy jsou prakticky identické se systémy známými ze současné CPD a jsou i takto označovány. Komise stanoví vhodný systém (systémy) v mandátech pro harmonizované normy. Výrobce má mít možnost sám vybrat přísnější systém a použít jej pro marketingové účely.

2.10. Zjednodušené postupy – použití příslušné technické dokumentace (účinnost 1. 7. 2013)

Ke zjednodušení postupů posuzování a snížení nákladů pro malé a střední podniky a především pro mikropodniky (do 10 zaměstnanců) je v CPR v kapitole VI nově definována možnost použití příslušné technické dokumentace, kterou výrobce bude uchovávat ve výrobním závodě pro potřeby orgánů dozoru nad trhem. Používá-li výrobce tyto zjednodušené postupy, prokáže prostřednictvím specifické technické dokumentace, že stavební výrobky splňují příslušné požadavky a že použité metody odpovídají metodám uvedeným v harmonizovaných normách.

2.11. Dozor nad trhem a ochranné postupy (účinnost 1. 7. 2013)

Pro dozor nad trhem a ochranné postupy se vychází také z nové horizontální legislativy. CPR se zaměřuje na stavební výrobky, které představují riziko na národní úrovni, na oznamovací postupy, ochranné postupy Společenství, na výrobky, které jsou ve shodě, nicméně představují riziko pro zdraví a bezpečnost a na formální neshody.

2.12. Stálý výbor pro stavebnictví (účinnost 24. 4. 2011)

Komisi je nápomocen Stálý výbor pro stavebnictví (viz článek 64 CPR). Členské státy zajistí, aby členové Stálého výboru pro stavebnictví byli s to vykonávat své úkoly tak, aby nedocházelo ke střetu zájmů, zejména pokud jde o postupy získávání označení CE.

3. Uvádění stavebních výrobků na trh EU a ČR – po 1. červenci 2013

4. Závěr

Stavební výrobky uvedené na trh v souladu s CPD před 1. 7. 2013 budou považovány za vyhovující novému nařízení CPR. Výrobci mohou na základě průkazů shody, které byly vydány před 1. 7. 2013 podle CPD, učinit prohlášení o vlastnostech (PoV) podle CPR. Pokyny pro evropské technické schválení (ETAGs), které byly zveřejněny před 1. 7. 2013, mohou být použity jako evropské dokumenty pro posuzování (EAD). Výrobci a dovozci mohou Evropská technická schválení ETA vydaná před 1. 7. 2013 podle CPD použít jako Evropská technická posouzení podle CPR, a to po dobu jejich platnosti.

Byly spuštěny nové webové stránky k CPR, zaměřené na obecnou informovanost v oblasti CPR. Komise ve spolupráci s Členskými státy řeší možnost překladů určitých dokumentů do oficiálních jazyků:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_en.htm

English Synopsis
Placing of construction products to EU market pursuant to new European regulation

The basic document for the area of construction products was until the April 2011 Council Directive 89/106/EEC (CPD). On 4st. April 2011 was published in the OJ EU REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL No 305/2011 which defines harmonized conditions for the placing of construction products to EU market and cancels Council Directive 89/106/EEC.

 
 
Reklama