Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

O co by se měl každý zajímat při změně dodavatele

Článek poskytuje informace o nejdůležitějších vlastnostech, které se skrývají v obchodních podmínkách, v cenících a jiných dokumentech, jejichž význam zákazník často přehlédne nebo jim nevěnuje tolik pozornosti, jež by si zasloužily.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Cena

Cena je nejdůležitější vlastnost a také hlavní důvod, proč zákazníci mění dodavatele. I když často slyšíme z řad dodavatelů, že cena není všechno, že by se také měly srovnávat jiné vlastnosti, jako jsou výhody stabilního a silného dodavatele, excelentního zákaznického servisu, asistenčních služeb či věrnostních bonusů, přeci jenom cena má zatím v našem rozhodování zásadní převahu.

Podíl ceny dodavatele na celkové částce za energie

Je třeba si uvědomit, že zákazníci neplatí jenom cenu silové elektřiny nebo zemního plynu jako komodity, ale i poplatky za distribuci, za kapacitu, daně a také poplatky na podporu obnovitelných zdrojů. Když se to sečte, vyjde, že u elektřiny tvoří cena ovlivnitelná dodavatelem pouhých 30 % u běžné tarifní sazby D02d. U zemního plynu se ovlivnitelný podíl pohybuje kolem 80% celkové ceny. Z toho vyplývá, že když dodavatel slibuje zákazníkům fixní ceny na určité období s tím, že zákazník má jistotu nezvýšení ceny, tak to není docela přesné. Není tedy jisté, že se zákazníkovi celkové platby nezmění. Na rozdíl od jiných zemí (Německo, Rakousko), u nás se dodavatelé vůbec nenamáhají na tuto zcela zásadní skutečnost upozornit. Pozorný čtenář webových stránek dodavatelů najde nanejvýš upozornění, že na základě zvýšení státem regulovaných plateb nelze odstoupit od smlouvy, a jinak nic.

Pozor na odsouhlasenou změnu ceny v době trvání smlouvy

U některých produktových řad dodavatelé nenabízí stejnou cenu po celou dobu trvání smlouvy, ale cena se mění po vypršení určité části smlouvy. Příslušné ustanovení se obvykle nachází v textu u ceníku nebo v podmínkách dané produktové řady. Nejběžnější způsob je vydání akčního ceníku pro nové zákazníky s platností buď do konce roku nebo na určité období, většinou na 12 měsíců. Po uplynutí první části smlouvy zákazník začíná odebírat energii za standardní ceny, které se mohou od původních cen značně lišit.

Další možností je sjednání vývoje ceny podle dvou ceníků, tzv. ceníku A a ceníku B. Dodavatel většinou upozorňuje na cenovou úroveň ceníku A, která se udává v procentech vůči standardnímu ceníku dominantního dodavatele a pro druhé období (ceník B) prohlašuje, že bude levnější než dominantní dodavatel. V tomto případě zákazník má možnost se seznámit s předpokládanou úrovní ceníku B, a to nahlédnutím do aktuálního ceníku B a jeho porovnání s ceníkem A. V tomto směru může zákazníkovi pomoci kalkulátor cen energií TZB-info, kde jsou všechny na internetu dostupné ceníky a srovnat si již nyní cenovou úroveň ceníku A a ceníku B. Sice se ceny v cenících A a B mohou po dobu trvání smlouvy měnit, ale vždy si zachovávají určitý odstup v porovnání s ceníky dominantních dodavatelů.

V letošním roce se dokonce objevil zcela opačný trend vývoje cen. Společnost RWE ve své produktové řadě Optimal nabízí jistotu dvojího, v případě elektřiny trojího zlevnění proti standardní produktové řadě respektive proti nabídce místně dominantnímu obchodníkovi. Je pak na zákazníkovi, aby si srovnal výchozí cenovou úroveň a úroveň po zlevnění a porovnal ji s nabídkami jiných dodavatelů.

Sjednaná cena podle aktuální situace na trhu

Někteří obchodníci předkládají novým zákazníkům nové cenové nabídky každý měsíc, to pro zákazníka znamená, že zákazník má cenu aktuální podle měsíce, ve kterém smlouvu uzavřel. Dodavatel tak reaguje na situaci na trhu vždy s měsíčním intervalem. Takže se může stát, že soused, který si sjednal stejnou produktovou řadu, ale o měsíc později, bude mít jinou cenu. Pro posouzení aktuální nebo minulých nabídek je zde opět kalkulátor cen energií TZB-info. Nabídky jsou v něm označeny podle měsíce, ve kterém byla cena nabízena, například produktová řada RWE Plyn Plus (březen 2013).

Další možností je mít cenu v průběhu smlouvy závislou na cenách na trzích, z příkladů mohu uvést produktové řady pro elektřinu od ČEZ Měsíc nebo Kvartál. Zákazník tak může na uzavření smlouvy s těmito produktovými řadami na energii vydělat, protože v době snižování cen klesají ceny obchodníků pozvolněji, než jsou ceny na burzách.

Vztah ceny a její fixace

V nejistých dobách, kdy dodavatelé a obchodníci na burzách očekávají spíše nárůst cen, pohybují se ceny produktů s fixní cenou ve vyšší hladině proti standardním produktovým řadám, v kalkulátoru cen energií TZB-info tyto produktové řady zaujímají poslední místa jako nejdražší nabídky. Naopak optimismus ohledně střednědobého vývoje cen se i projevuje na cenách fixních produktový řad a zákazník si pak může vybrat nabídku obchodníka, která jej cenově zaujme. Právě trend nižších cen produktových řad se objevuje nyní.

Slevy s ceny a bonusy

V poslední době se u řady dodavatelů můžeme setkat s nabídkou bonusů za věrnost dodavateli, s prémií za podpis smlouvy, či za řádné placení záloh. Účelem je odradit zákazníka od změny dodavatele, protože dodavatel samozřejmě ví, že získat nového zákazníka je často obtížnější, než si jej udržet.

Odstoupení v souvislosti s cenou

Zákazník by měl vědět, že když dodavatel zvýší cenu komodity nebo měsíčního platu, může odstoupit od smlouvy. Chtěl bych ale upozornit, že zvýšení státem regulovaných plateb jako jsou daně, podpora obnovitelných zdrojů, platby distributorovi atd., se v tomto případě nepovažují za důvod k odstoupení. Odstoupit zákazník může v případě adresného informování do 10 dnů před datem účinnosti nových cen. V případě, že zákazník nebyl adresně informován a ani nebyl upozorněn na možnost odstoupení od smlouvy, má možnost odstoupit od smlouvy do 3 měsíců po datu účinnosti nových cen. Způsob adresného informování je vysvětlen ve výkladovém stanovisku ERU. Nejběžnější formou oznámení je forma oznámení e-mailem, který by ale měl být s potvrzeným příjmem. Většina dodavatelů neinformuje zákazníka adresně, tak zákazník má delší lhůtu na odstoupení. Otázkou je ale to, zda se to zákazník i přes relativně dlouhou lhůtu pro odstoupení vůbec dozví, když se o účty za energie právě nezajímá.

Závazek zákazníka

U většiny dodavatelů si zákazník může vybrat, zda chce uzavřít smlouvu na dobu určitou či na dobu neurčitou. Někteří dodavatelé ale ke smlouvám na dobu neurčitou nabízejí méně cenově výhodné produktové řady. Naopak u jiných dodavatelů, kteří mají jednu standardní produktovou řadu na dobu neurčitou a jako alternativu k ní produktovou řadu s fixní cenou a se závazkem na dobu určitou, vychází standardní produktová řada na dobu neurčitou většinou levněji.

Výhody závazku na dobu neurčitou

Zákazník může odejít od dodavatele kdykoliv, ale musí počítat s tím, že výpovědní lhůta trvá tři měsíce a začíná běžet následující měsíc po jejím doručení. Mimo to může odstoupit od smlouvy s výrazně kratší dobou změny dodavatele v těchto nejčastějších případech, jako jsou např. zvýšení ceny komodity, změna podmínek, dluh dodavatele i po zaslání upomínky a podobně. Formalitami spojenými s výpovědí smlouvy se zákazník nemusí trápit, stačí sepsat smlouvu s jiným dodavatelem a nový dodavatel vše za zákazníka vyřídí. Mnohdy tato forma smlouvy není dodavateli preferovaná, zejména těmi, kteří získávají zákazníky podomním prodejem nebo prodejem po telefonu, tak smlouvu na dobu neurčitou spíše uzavírají dobře informovaní zákazníci.

Ukončení smlouvy na dobu určitou

Zde dochází k největším problémům a ke kritikám ze strany zákazníka. V obchodních podmínkách bývá uvedeno, jak dlouho před koncem smlouvy musí zákazník napsat a zaslat nesouhlas s automatickým prodloužením. Tato lhůta je od 20 dnů do 3 měsíců před koncem smlouvy. Problémem bývá datum, kdy smlouva končí, někteří dodavatelé uvádí datum začátku dodávek, jiní počítají konec smlouvy jako výročí podpisu smlouvy. Zákazník ale může poslat nesouhlas kdykoliv v době trvání smlouvy a pak tento termín nemusí řešit, protože dodavatel obvykle zákazníkovi odpoví a uvede datum ukončení smlouvy. Když tak zákazník neučiní, může počítat s automatickým prodloužením smlouvy buď o stejnou dobu, na jakou smlouva byla sjednána, nebo v lepším případě o 12 měsíců. Při závazku s fixovanou cenou většinou zákazník dostává novou cenu, která je aktuální v době ukončení smlouvy.

Tedy když to shrnu, tak stačí se zajímat o:

  • cenu komodity a měsíčního platu dodavatele, porovnání je k dispozici v kalkulátoru cen energií TZB-info
  • druh závazku, na dobu určitou či neurčitou. V případě smlouvy na dobu určitou by byl akceptovatelný závazek do 2 let.
  • V případě závazku na dobu určitou by mělo zákazníky zajímat, jak dlouho před koncem bude muset poslat nesouhlas s prodloužením smlouvy, aby smlouva nebyla automaticky prodloužena.

Myslím si, že uvedené vlastnosti jsou zcela dostačující, další nabídky jako jsou věrnostní bonusy, asistenční služby či slevy na zboží bych doporučil zvážit při rovnocenných nabídkách.

 
 
Reklama