Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hodnocení a certifikace budov

Stejně jako u spotřebního zboží mají na rozhodování potenciálního kupce různá ověření kvality a testy, tak i v oblasti stavebnictví začínají být různé certifikáty kvality faktorem ovlivňujícím atraktivitu budov na trhu. Zejména v posledních dvou letech ve světě velkou rychlostí roste poptávka po energetické a environmentální certifikaci budov.

Původní kořeny této problematiky se dají vystopovat v období první ropné krize, kdy se najednou začaly řešit do té doby poměrně zanedbávané otázky energetické náročnosti budov. Téma se postupně rozšiřovalo, od energie se přešlo k tzv. zelené architektuře a zeleným budovám (green building), kde hlavní snahou bylo zvýšit efektivitu budov z hlediska spotřeby materiálů, energie, vody a půdy při současném snížení dopadů provozu budov na životní prostředí a lidské zdraví.

Ačkoliv myšlenky zelené architektury doráží do Česka v plné síle teprve v posledních pár letech, již zhruba od začátku tisíciletí je znatelný trend rozšiřování problematiky od zelené výstavby (green building) k udržitelné výstavbě budov (sustainable building).

Udržitelná výstavba se odkazuje na principy trvale udržitelného rozvoje a problematiku zelené architektury rozšiřuje rovněž o sociální a ekonomické aspekty.

Další vývoj směřuje k pohledu na budovu jako jeden funkční celek, jehož smyslem je poskytovat určité služby (zdravé, kvalitní a dlouhodobě funkční vnitřní prostředí). Zároveň jako každý jiný "produkt" mají i budovy jasný dopad na životní prostředí a své blízké i vzdálenější okolí. Tento celkový pohled na jednotlivé funkce a dopady budov se skrývá pod pojmem komplexní kvalita budov.

Současně s vývojem a rozšiřováním pozornosti na stále větší počet sledovaných kritérií byla snaha nějakým způsobem jednotlivé budovy mezi sebou porovnávat. To vedlo ke vzniku celé řady systémů hodnocení budov. Zpočátku tyto systémy - hodnoticí nástroje (assessment tools) - byly určeny architektům a projekčním týmům jako pomůcka pro srovnávání různých variant návrhu a jako podpora pro rozhodovací proces. Později se některé hodnoticí metodiky začaly využívat i pro komerční certifikaci budov, ve které hraje roli certifikační orgán (zpravidla univerzita, odborná organizace nebo akreditovaný hodnotitel), který uděluje certifikát vyjadřující míru dosažené kvality budovy.

Důvodem pro rychlý rozvoj hodnoticích metodik v posledních letech je stále se zvyšující poptávka po hodnocení a certifikacích. Motivace jednotlivých účastníků procesu hodnocení přitom mohou být různé. Motivací korporátních uživatelů budov ve světě je usilování o zachování a zlepšení dobrého jména společnosti. Současným trendem je "zelenání byznysu". To se často projevuje nejen různými "zelenými" deklaracemi firem, ale je často spojeno i s reálnými opatřeními. Jedním z nich je třeba právě přesun sídla společnosti do šetrné budovy (viz příklad nové budovy ČSOB v Radlicích). A výhodným prostředkem pro sdělení této skutečnosti potenciálním zákazníkům je pak certifikace budovy, jejíž výsledek je pak snadno mediálně sdělitelný veřejnosti.

Motivací pro investory je vzrůstající poptávka trhu po kvalitních budovách, kde je tato vyšší kvalita chápána jako další přidaná hodnota a dá se tedy očekávat dlouhodobě stabilnější cena nemovitosti na trhu. Vzhledem ke své úspornosti mají udržitelné budovy menší provozní náklady, představují tedy menší riziko z hlediska budoucího cash-flow investora. Další výhodou je větší důvěryhodnost kladně hodnocených projektů, což je klíčové při pořizování úvěru na provedení stavby.

Motivací pro projekční týmy stavební firmy je především vzrůstající poptávka po kvalitní výstavbě. Zkušenosti a reference spojené s veřejně známými certifikovanými budovami budou jasnou výhodou oproti konkurenci.

Za rozvojem hodnoticích metodik stály především neziskové organizace, univerzity a výzkumné ústavy. Významnými světovými hráči jsou v tento moment World Green Building Council, který zastřešuje řadu lokálních organizací v mnoha zemích (například US Green Building Council v USA, Deustche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen v Německu, UK Green Building Council ve Velké Británii, Green Building Council Australia a řadu dalších; nyní nově vzniká české zastoupení Czech Green Building Council - Česká rada pro šetrné budovy), celosvětově působící organizace International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE Italia, iiSBE Spain, iiSBE Portugal a další; českou pobočkou organizace je Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov), British Research Establishment, UNEP Sustainable Building & Climate Initiative či International Council for Research and Innovation in Building and Construciton.

V současné době existuje ve světě celá řada certifikačních nástrojů a téměř v každém státě se používá odlišná hodnoticí metodika, v některých státech se používá dokonce více metodik certifikace, které si vzájemně konkurují nebo se doplňují (každá metodika se soustředí na jinou typologii budov). Situace je tedy poměrně nepřehledná a zatím nic příliš nenasvědčuje vůli ke sjednocení hodnoticích nástrojů.

Obecně lze říci, že v řadě států se používají lokální hodnoticí metodiky a v některých státech navíc metodiky nadnárodních organizací buď jednotně, nebo s lokalizacemi pro dané specifické podmínky té které země.

Příkladem používaných hodnoticích metodik v Evropě by mohl být BREEAM ve Velké Británii (British Research Establismnet), Deutsches Gütesiegel Nachhaltiges Bauen v Německu (Deustche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), PromisE ve Finsku (konsorcium Motiva, VTT, Pöyry, Indoor Climate Association), GPR Gebouw v Nizozemí (municipalita Tilburg a W/E consultants), Protocollo ITACA v Itálii (iiSBE Italia), SBTool Verde ve Španělsku (iiSBE ESPA?A), NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). V USA vznikla metodika Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), která díky dobře zvládnuté propagační kampani získala většinu trhu ve Spojených státech a vedle toho se používá jako hlavní či alternativní systém hodnocení v dalších zemích po celém světě. V řadě států Evropy (včetně Česka) jsou budovy certifikované metodikou LEED (metodika se aplikuje v nelokalizované podobě, certifikace probíhá podle amerických norem).

Pro Českou republiku byla ve spolupráci Fakulty stavební ČVUT a České společnost pro udržitelnou výstavbu budov - iiSBE Czech vyvinuta metodika SBToolCZ. Vychází z mezinárodní metodiky SBTool, která byla plně lokalizována pro české podmínky a je připravena k použití.

 
 
Reklama