Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zajímavosti ze semináře Novinky v ZTI 2009 - II.

Zpracovatel hodnocení ENB potřebuje znát množství teplé vody na základě referenční potřeby (zpravidla během roku), dále účinnost distribuce a účinnost zdroje a teplotu vody. Nejvíce problematický je volný údaj množství teplé vody.

11. a 12. 3.2009 se konal v Praze a v Brně tradiční odborný seminář sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Následující článek přináší zajímavé postřehy z úvodní přednášky, kterou připravil Ing. Miroslav Urban na téma Energetické hodnocení budov - dopady pro vnitřní vodovod, aktuální stav využívání vyhlášky č. 148/2007 Sb. (Pozn.: Text z prezentace je doplněn o výběr ze zvukového záznamu (kurzívou))

Vybrané zajímavosti z přednášky:

 • Optimalizovaným návrhem budovy na úrovni architektonické studie úspora 30% provozních nákladů budovy
 • Výpočet energetické náročnosti budovy:

Bilanční hodnocení je založeno na výpočtu potřeb energií po jednotlivých časových úsecích ročního provozu (měsíc) podle jednotných okrajových podmínek (zatížení budovy z hlediska provozu)

Operativní hodnocení stávajících budov je založeno na využití stávajících potřeb energií - využití stávajících energetických auditů

 • Je zcela jisté, že projektanti vody budou s problematikou energetického hodnocení zcela jistě konfrontováni, ačkoliv se může na první pohled zdát, že ENB patří do jiného oboru. I proto byla tato tematika zařazena na tento seminář.
 • Výsledným dokumentem energetického hodnocení budovy je Průkaz energetické náročnosti budovy. Tento termín je třeba v této podobě používat. Termín energetický průkaz je třeba zapomenout, tento dokument již neexistuje. Další termín, se kterým je průkaz ENB zaměňován, je Energetický štítek obálky budovy. Ten ovšem nehovoří o tom, kolik budova spotřebuje energie. Neoddělitelnou částí hodnocení je vedle známého průkazu v grafické podobě i protokol energetické náročnosti budov.
 • Při hodnocení ENB se jedná o bilanční výpočet při standardizovaném využívání budovy. Výpočtovým krokem je max. 1 den, příp. hodina. Pro výpočet je možné využívat NKN (FSv ČVUT Praha), PENB (Protech Nový Bor), Energie 2008 (Svoboda software).
 • Předpokladem pro správný výpočet a zpracování průkazu ENB jsou znalosti z oblasti stavebního řešení, energetických systémů a provozu budov.
 • Porovnatelnost budov je zajištěna SPOLEČNÝM ZÁKLADEM SE STEJNÝMI OKRAJOVÝMI PODMÍNKAMI - PROFIL STANDARDIZOVANÉHO UŽÍVÁNÍ:

Stanovuje pro každou zónu standardizovaný způsob využití, který je popsán jednotlivými parametry,
Profil definuje "správný provoz" zóny pomocí pevně stanovených hodnot.
"Správný provoz" - soubor hodnot, které u reálného objektu zajistí požadované vnitřní prostředí (nedochází k přetápění, nedostatečné výměně vzduchu, podsvětlení apod.)

 • Pro energetické hodnocení budovy je nutný SW:
  1. Národní kalkulační nástroj - aktuální verze NKN 2.06 - 02/2009
  2. Komerční software Protech s.r.o. - SW pracuje s hodinovým krokem výpočtu - předloha pro SW PENB je výpočetní nástroj NKN. Spolupráce s firmou Protech na aktualizaci programu ENB a PENB stále probíhá na základě změn v NKN.
  3. Komerční software fy. Svoboda software - hodnocení komplexní energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb. a podle SN EN ISO 13790, Energie 2008 pracuje s měsíčním krokem výpočtu - nezbytnost průměrování některých zadávaných údajů vzhledem k časovému rozložení parametru. Spolupráce s firmou Svoboda software na aktualizaci programu Energie 2008 stále probíhá na základě změn v NKN.
 • Směr výpočtu jde proti směru dodávky. Energonositel - elektřina, plyn, primární energie je přeměňována s nějakou účinností. Do výpočtu vstupuje účinnost zdroje a dále účinnost rozvodu (distribuce). Na konci pokrývám stanovenou potřebu teplé vody.
 • V novele vyhlášky 148 se uvažuje s přesnějším vyjádřením okrajových podmínek pro definování profilu standardizovaného užívání budovy. Bude nově zavedeno referenční množství teplé vody v rámci daného objektu, tj. porovnání potřeby vody daného objektu s referenčním. Základním rozdílem mezi energetickým auditem a hodnocením ENB je v tom, že u hodnocení ENB uvažujeme u objektů "správný provoz", zatímco audit pracuje se skutečnými fakturačními údaji.

Spotřeba energie na přípravu TV:

ZÁKLADNÍ POPIS SYSTÉMU - Definovat zdroj tepla, systémové řešení, přiřazení zdroje tepla pro přípravu TV
PŘÍPRAVA TV - PŘÍMÉ ČÍSELNÉ VSTUPY: Účinnost distribučního systému přípravy TV (%) , Účinnost systému přípravy TV (%) , Množství TV na základě referenční potřeby (m3/rok), Teplota teplé vody (ve zdroji přípravy) (°C) + POMOCNÁ ENERGIE + PŘÍMÝ ČÍSELNÝ VSTUP příkonu a typ OBĚHOVÝCH ČERPADEL

 • Potřebujeme stanovit množství teplé vody v daném časovém úseku (za měsíc nebo jemnější krok) a rozdíl teplot SV-TV (na výtoku příp. na zdroji). Na začátku teoretická potřeba tepla přenásobeno účinností zdroje a rozvodu.
 • Zpracovatel hodnocení ENB potřebuje znát: množství teplé vody na základě referenční potřeby (zpravidla během roku), dále účinnost distribuce a účinnost zdroje a teplotu vody. Nejvíce problematický je volný údaj množství teplé vody.
 • Klíčovým údajem je stanovená potřeba teplé vody/rok nebo jiný daný klíčový úsek.
 • Podle jakých předpisů potřebu stanovit?
 • ČSN 06 0320 - nevhodná, určena pro návrh zdroje, jedná se o návrhové, špičkové hodnoty, při výpočtu energetické náročnosti budovy je nelze využít pro průměrný roční provoz budovy. Nemůžeme pracovat s faktem, že např. u bytového domu bude potřeba tepla 80 l/os.den po celý rok. V dosud zpracovaných průkazech se objevuje často, ale jedná se o hrubou chybu. Provoz objektu je absolutně nereálný vůči výpočtu podle ČSN 060320.

Podklady pro ROČNÍ POTŘEBU TV [m3/rok]:

 1. ČSN EN 15316: Tepelné soustavy v budovách
 2. DIN V 18599 - 7: Energetická náročnost přípravy TV
 3. Směrná čísla roční potřeby studené vody - Vyhláška 428/2001 Sb. - Příloha 12
 4. Optimalizační studie (Měřené odběry, Výpočet spotřeby - analýza provozu)
 • V loňském roce začal vycházet soubor norem ČSN EN 15316 Tepelné soustavy v budovách (od II/2008, poslední zatím XII/2008 a stále není kompletní, zatím v AJ). Obsahuje výrobu, distribuci i sdílení tepla. Obsahuje komplexně tepelné soustavy v budovách, tj. i teplé vody.
 • Precizní německé prameny DIN V 18599 - část 3 - energetická náročnost přípravy teplé vody, zpracováno velmi podrobně.
 • Směrná čísla roční potřeby studené vody z vyhlášky č.428/2001 Sb. MZE, příloha 12 a odborným odhadem odvodit množství teplé vody.
 • Optimalizační studie apod.

V každém případě musí jít o podložený a obhajitelný, technicky správný údaj.

 • Důležitým novým dokumentem je ČSN EN 15316: Tepelné soustavy v budovách (část 3) (2008), který může být výborným vodítkem pro stanovení hodnot.
 • Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody) (roční potřeba TV)
 • Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody (účinnost distribuce, vodítko pro stanovení účinností rozvodů TV včetně cirkulace)
 • Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava (účinnost přípravy, pro stanovení účinnosti zdroje)

Norma je v AJ, ale výpočetní postupy obsažené v ČSN EN 15316 a v dalších dostupných pramenech, především výpočty a tabulky v saturované podobě budou obsaženy v SW (NKN, Protech, Energie 2008).

 • Stavby pro bydlení podle ČSN EN 15 316-3

Stavby pro bydlení podle ČSN EN 15316 - norma uvádí zjednodušený algoritmus a dělí byty na dvě skupiny podle podlahové plochy (nad 27 m2 a byty v rozmezí podl.plochy 14-27 m2. Pro příklad: u bytu 75 m2: 28m3, na celý byt 80l/byt.den, u bytu 150m2: vychází 53 m3, tj. o něco méně než dvojnásobek bytu 75 m2

 • Byt A>27 m2 - denní spotřeba TV
 • Byt A<27m2 - A>14 m2

Kde x je konstanta, uvažuje se 39,5 l/den, y je konstanta, uvažuje se 90,2 l/den, z je konstanta, uvažuje se 1,49 l/(m2.den).

 • Tabulka pro nebytové domy - k použití jsou v normě referenční potřeby • Kolegové v Německu - stanovení přímé potřeby energie, která má být dodána do místa spotřeby, vztažené na měrnou jednotku (osoba, lůžko, zaměstnanec, ekvivalent k podlahové ploše). Standardizované profily užívání jsou v Německu zezávazněny právním předpisem. Z toho lze stanovit kolik teplé vody v objektu potřebujeme. • Reálný příklad - aktuálně realizovaný projekt na Jižním městě V Praze - nabízeno k prodeji v nízkoenergetickém standardu.
  Ze zpracovaného hodnocení vyplynulo: obálka budovy velmi dobrá (třída B). Technologie: Vytápění centrální předávací stanice, každý byt má vlastní nucené větrání s rekuperací tepla, TV - kombinace průtok v předávací stanici s malým zásobníkem, roční potřeba 665 m3/rok, tj. na 45-50l/os.den. Tento údaj byl konzultován s projektantem a schválen developerem. Celková spotřeba energie: 36 %VYT, prakticky polovina, 49% spotřebovává příprava TV(+ osvětlení 8%, pomocné energie 7%). Z toho plyne: potenciál úspor v NED je v přípravě, distribuci a spotřebě TV. TV má obrovský vliv na hodnocení objektů.
Doplnění ze zvukového záznamu - z diskuse: "Pokud zpracovatel průkazu ENB bude požadovat hodnoty účinnosti rozvodů a zdroje, kde je vzít?" Ing.Urban: "Podle ČSN EN 15316. Výp. účinností distribuce: podíl energie, kterou teoreticky potřebujeme dodat ku energii, kterou potřebujeme dodat + množství energie, kterou ztratíme v rozvodech (v rozvodech ztratíme: lineární součinitel prostupu tepla daného rozvodu x délka rozvodů (způsob stanovení je v normě) x rozdíl teplot TV v rozvodu a teploty okolí. Zjednodušeně řečeno: U nových budov, pokud jsou rozvody zaizolovány podle platných předpisů, pak se předpokládá účinnost distribuce cca 85% (považujeme za strop), u stávajících rozvodů 50-70% v závislosti na kvalitě izolace rozvodů. Připravujeme pro projektanty jednoduchou tabulku s doporučenými účinnostmi - je to nová věc ve vývoji."

Za podporu tohoto semináře děkuje organizátor společnostem:

Generální partner semináře:

Partneři semináře:

 
 
Reklama