Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zajímavosti ze semináře Novinky v ZTI 2009 - I.

Revize ČSN 73 6660 bude připravena až po vydání celé ČSN 806. Revidovaná ČSN 73 6660 bude tvořit zbytkovou normu. Článek dále přináší zajímavosti ze sortimentu Kemper, Glynwed, Grundfos a HL, tj. novinky ve vodovodních armaturách, hospodaření s dešťovou vodou, desinfekci vody a kanalizačních armatur.

11. a 12. 3.2009 se konal v Praze a v Brně tradiční odborný seminář sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Článek přináší zajímavé postřehy z prezentací a výběr ze zvukového záznamu přednášek a diskuse.

Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, FAST VUT V BRNĚ: Novinky v legislativě, pokračování zpracování ČSN EN 806 a důsledky pro současnou normu ČSN 73 6660

Vybrané zajímavosti z přednášky (ze zvukového záznamu):

prEN 806-4 je čtvrtou částí základní evropské normy pro vnitřní vodovody EN 806 a bude platit pro montáž vnitřních vodovodů.

EN 806 se bude skládat z pěti částí:

 • Část 1: Všeobecně (zavedena v roce 2002)
 • Část 2: Navrhování (zavedena v roce 2005)
 • Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda (zavedena v roce 2006)
 • Část 4: Montáž (konečný návrh, dosud nezavedena)
 • Část 5: Provoz a údržba (návrh, dosud nezavedena)

Normu doplní Technická zpráva TC 164 WI 164353 "Doporučení pro prevenci před nárůstem Legionelly ve vnitřních vodovodech"

Konečný návrh prEN 806-4 je nyní ve stádiu formálního hlasování a jeho zavedení do soustavy českých technických norem lze očekávat přibližně za rok.

U ČSN 806-4 dojde k rozporu s ČSN 73 6660. Tento rozpor bude muset být odstraněn. Revize se chystá až vyjde celá norma ČSN 806 a revidovaná ČSN 73 6660 bude tvořit zbytkovou normu k normě evropské (obdobně u vnitřní kanalizace kdy ČSN 75 6760 tvoří zbytkovou normu k ČSN EN 12056), tj. rozpor bude odstraněn změnou 3 normy 73 6660.

Navrhovaná část 4 je obsáhlá a je rozdělena do tří částí (Část 1: práce na staveništi - připojování zařízení, vedení potrubí pod omítkou, prostupy potrubí, označování armatur potrubí, dokumentace skutečného provedení, možné kombinace kovů, vhodnost volby materiálů...) a tři přílohy (technické pož. na montáž, výpočet kompenzace potrubí, doporučené min. vzdálenosti potrubí)

Kapitola o pracích na staveništi obsahuje požadavky na:

 • manipulaci s materiálem;
 • ohýbání trubek;
 • spojování kovových, plastových a vícevrstvých potrubí doplněné přehlednými tabulkami uvádějícími metody spojování;
 • připojování ohřívačů vody;
 • připojování potrubí k nádržím na vodu;
 • kladení potrubí do země s odkazem na ČSN EN 805;
 • kompenzace délkových změn a prevence šíření hluku;
 • upevnění potrubí;
 • vedení potrubí pod omítkou nebo v podlaze;
 • plastová potrubí vedená v ochranných trubkách;
 • prostupy potrubí otvory ve stavebních konstrukcích a přes požárně dělicí konstrukce;
 • vypouštění a odvzdušnění potrubí;
 • umístění armatur;
 • označování potrubí a armatur;
 • dokumentaci skutečného provedení.

Kapitola o kombinaci různých kovů ve vnitřních vodovodech řeší:

 1. Požadavky na kombinaci trubek a tvarovek z různých kovů, viz následující tabulka

 2. Pravidlo směru průtoku, které stanoví nutnost průtoku z ocelového pozinkovaného potrubí do potrubí měděného.

Největší problém bude v obl. zkoušení rozvodu, které je výrazně složitější a v tomto směru bude největší změna 73 6660. Tlaková zkouška je možná vodou i vzduchem.

Podrobně je řešen proplach s rychl. 2m/s, směs vody a vzduchu stačí 0,5 m/s a je dán počet otevřený počet odběrných míst, aby bylo dosaženo rychlosti. Po proplachu má následovat desinfekce, pokud ji předepíše vodárna nebo oprávněná osoba.

Normativní příloha A se zabývá zejména spojováním potrubí z různých materiálů, Informativní příloha B se zabývá výpočtem změny délky a kompenzace tepelné roztažnosti potrubí a upevněním plastového potrubí. Informativní příloha C obsahuje tabulku doporučených maximálních vzdáleností podpor kovového potrubí

Pozn.: Ing. Jakub Vrána, Ph.D. je předsedou technické normalizační komise Vodárenství a samozřejmě členem kolektivu přípravy všech částí normy ČSN 806. Další postup prací budeme sledovat.

Zajímavosti z přednášek partnerů semináře:

Generální partner semináře:

Partneři semináře:

I. Jiří Hýsek - společnost Kemper

1. Prezentace Kemper Dendrit CAD 5.4

 • Školicí centrum Kemper s multimediálním vybavením vzniklo pro řadu modelů firemních školení . Nabídka možnosti absolvovat vybrané školení platí i pro české projektanty.
 • SW od XI/2008 - nyní aktuálně k dispozici volné 60 denní verze (NJ) - instalace do PC je jednoduchá a běží v plnohodnotném provozu 60 dní. Další provoz je třeba konzultovat ve firmě.
 • SW slučuje pravidla z jednotlivých částí EN 806 včetně dílu 4 a 5, které jsou ještě nezavedeny. Předpokladem správné funkčnosti rozvodu navrženého SW Dendrit je správná montáž. Součástí CD je simulační část. Po zadávání dat objektu a systému SW systém spočítá, navrhne a rozkreslí montážní schema, dále se pracuje na dalších částech, např. čerpadlo. Posledním krokem je právě simulace, která se opakuje až do vyhovujícího stavu.
 • Kemper na ISH ve Frankfurtu v těchto dnech představuje verzi v AJ. Předpoklad je, že by se měla objevit do měsíce v ČR. V ČR se připravuje i školení.
 • Program umí počítat i odpady a další systémy, na CD viz výše je zprovozněna část vodovod.

2. Prezentace sortimentu

 • výhodou bronzu je výjimečná životnost a odolnost korozi odzinkováním a pnutím .
 • od 1.7.2008 je v Německu zakázáno provádět rozvody TV z pozinkované oceli.
 • V sortimentu:
  • uzavírací ventily (10 let garance) samostatně i v sestavách, systémové ventily pro potravinářský průmysl
  • ochranné armatury - zpětná klapka s kontolovatenou zónou, zařízení pro napouštění otopných soustav pro systémy s inhibitory i bez. Důležitá poznámka: pro ochrannou armaturu typ BA je třeba připravit napojení na odpad
  • redukční armatury (poplachové filtry, vyvažovací ventily Multi-Therm umožňující termodesinfekci jako podporu ochrany proti legionele. ...)
  • připravujeme překlad německých odborníků, který uvádí, že voda stagnující 4 hod. by již neměla být určena pro lidskou spotřebu. Řešením je Kemper Hygienický systém ve 3 variantách (speciální armatury, automatický proplach s kontrolou spotřeby a časový systém pro objekty bez trvalého používání)
  • odběrové ventily nejen pro mikrobiologické odběry DN 15-150. Celonerezové provedení umožňuje jednoduchou sanaci odběrové trubičky tak aby nedošlo ke kontaminaci odebíraného vzorku.
  • Podmítkové armatury
  • Kombinované uzávěry s vodoměrem
  • Kompletní montážní bloky
  • Nezámrzné armatury a trezory (voda a elektřina pod vaší kontrolou)
  • Izolace pro armatury

II. Ing. David Šídlo, společnost Grundfos - Představení zařízení GRUNDFOS/ALLDOS OXIPERM PRO určené pro eliminaci bakterií typu Legionella

 • Eliminuje i bakterie odolné volnému chlóru, ničí i biofilm včetně améb, nevytváří druhotné organické látky.
 • Dávkování pomocí integrovaného čerpadla, injekční ventil se vkládá běžně do cirkulace za výměník nebo na SV před výměník
 • Zařízení barevným provedením zabezpečuje ochranu proti záměně chemikálií, záchytné vany.
 • Řídicí jednotka zobrazuje pracovní stavy.
 • Možno použít Bypass směšovací modul pro potrubí z kovů.
 • Čelní instalace umožňuje snadnou obsluhu a kontrolu

Podrobněji formou samostatného článku.

III. Jiřího Smolík - společnost Glynwed

Koncern Aliaxis dnes zahrnuje velmi široký sortiment výrobků (inženýrské sítě, vnitřní instalace, dům a zahrada, průmyslové instalace)

S nárůstem množství zpevněných ploch dochází k výrazné změně v situaci okolo dešťových vod, z toho vychází požadavek na pozemcích zajistit plochy pro vsak.

Legislativní: Zákon 254/2001 Sb. O vodách a Vyhláška 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území

§ 20 odst. (5): Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno
c) vsakování dešťových vod (§ 21 odst. 3) nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek před jejich svedením do vodního toku či do kanalizace pro veřejnou potřebu jednotné či oddílné pro samostatný odvod dešťové vody veřejné dešťové nebo jednotné kanalizace.

Spotřeba vody v ČR:

 • vodárensky v ČR upravováno cca 800 mil. m3 vody za rok
 • ztráty ve vodovodní síti - cca 30%
 • spotřeba domácností - cca 40%
 • průmysl 11%, zemědělství 1% upravené vody
 • průměrná denní spotřeba domácnosti - 110 l/osobu, z toho pití, vaření a mytí nádobí < 10 l/os.

Omezující podmínky vsakování - před návrhem je nutné uvědomit si následující:

 • propustnost půd - jílovité půdy s koeficientem infiltrace kf < 10-7 m/s jsou pro vsak nevhodné
 • odstup od budov - min. vzdálenost 1,5násobku hloubky základů
 • odstup od HPV - min. 1 m od spodní hrany vsakovací nádrže
 • odstup od stromů - v min. vzdálenosti poloměru koruny dospělého stromu (předpokládaného), lépe poloměr koruny + 1m

!! Důležité - řešit bezpečnostní přepad z akumulační i vsakovací nádrže !! Tento bezpečnostní přepad slouží zároveň jako odvzdušnění.

Filtrace je několikastupňová:

 • lapač listí v okapovém žlabu nebo košík nad kotlíkem
 • odlučovač nečistot v okapovém svodu
 • lapač střešních splavenin (geiger) nebo nátokový filtr
 • podzemní šachtový filtr
 • filtr v nádrži
 • plovoucí sání

Nezapomínat na podzemní šachtové filtry!

Výpočet vsakovací nádrže se provádí dle německé normy ATV-DVWK-A 138 na základě zadaných parametrů:

 • odvodňovaná plocha (m2)
 • odtokový součinitel (dle odvodňované plochy)
 • lokalita stavby (intenzita srážky, četnost)
 • druhy půdy - koeficient rychlosti infiltrace
 • omezení (viz dále)
 • Výpočtový formulář na www.destova-voda.cz

U ekonomické úvahy při volbě způsobů je třeba počítat rovněž cenu zemních prací, dopravu a nejčastěji je volba řízena možnostmi konkrétní lokality a potřeby.

K sortimentu:

 • Akumulační nádrže Cristall a Columbus jsou masivní nádrže, které není třeba obetonovat, materiál nádrže Cristall umožňuje použítí i na pitnou vodu
 • Nádrže Rondus jsou speciálně konstruované do lokalit s vysokou hladinou spodní vody nebo skalnatých lokalit
 • Nádrže Herkules jsou ekonomicky příznivé a lze je použít i jako vsakovací nádrže (mohou mít děrované dno) nebo jako nadzemní nádrž.
 • Vsakovací tunel lze vytvářet spojováním jednotlivých částí, od 4 ks je tunel levnější než vsakovací blok
 • Vsakovací tunel Garantia - pojízdné osobními automobily, min. zásyp 250 mm bez zatížení
 • Novinka - vsakovací tunel Twin -
 • Vsakovací blok Garantia - min. zásyp 250 mm, max. hloubka bloků (ke spodní hraně): 5 m / 10 vrstev, třísměrné proudění !!!,
 • Řešení Garantia pro velké objekty - velké akumulační a vsakovací nádrže, retenční a kombinované nádrže

IV. Tom Zelený - HL - Ucelený systém od střechy po sklep

 • Produkty pro odvod vody kanalizační i dešťové, velký sortiment vtoků včetně setů pro napojení na hydroizolaci
 • Ze statistik EU o defektech na stavbách vyplynulo, že 50% defektů na stavbách vzniká připojením hydroizolací, (z toho 50% v unitřních instalací a 50% ploché střechy a prostupy spodní stavby.
 • Důležité pro navrhování a instalaci výrobků - zohlednit materiálové řešení výrobků a možnosti jejich kombinaci
 • Vtoky jsou ve 4 zatěžovacích třídách.
 • Nutné respektovat rozdíl mezi vtokem pro vnitřní a vnější instalaci. Pro vnější plochy jsou určeny vtoky s mechanickým uzávěrem, pro vnitřní instalace ZU s vodním sloupcem 50 mm.
 • Vpust PRIMUS - vodní ZU s plovákem, který v případě vyschnutí ZU zajistí mechanické uzavření potrubí
 • Novinka 2008 - Primus nízký - pro minimalizaci výšky.
 • Novinka 2008 - vpusti pro přívalové sprchy s jednonásobnou kapacitou 1-1,4 l/s. Použití pro veřejné prostory i pro soukromé účely v případě používání hydromasáží
 • Připojovací sestavy pro hydroizolace. Stavební chemie není schopna zajistit propojení tvarovky a hydroizolace, z toho důvodu je použití speciálních dílů a sestav nutností pro zabezpečení bezporuchového detailu.
 • Nově v HL - speciální nástavec se svěrnou přírubou nebo s rámečkem pro napojení povlakových kritin
 • Systémová deska s 3% spádem a potažením hydroizolací. Pro dřevostavby, půdní vestavby apod., kde je třeba lehká konstrukce.
 • NOV2 HL 530 - novinka pro Stavební veletrhy v Brně - podlahový žlab s odtokovou vpustí (integrována a kryta)
 • Napojení průchodů ve spodních stavbách manžetami HL 800/110,125,800 pro dlouhodobě bezpečný průchod, používaný asfalt nemá soudržnost s plasty a dochází dodatečně k utržení od stavby, mapy v suterénech budov. Dosud manžety pouze pro kanalizační potrubí, nyní od IV/2009 nově i pro vodovodní potrubí a kabely. Jedním prostupem až 4 hladké hadice, potrubí, kabeláž.
 • www.hl.blucina.net - detaily plášťů ploch (nyní přes 400 detailů plochých střech
 
 
Reklama