Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Záznam konference Energetická náročnost budov

Neměli jste možnost se konference zúčastnit? Výjimečně máte možnost zažít konferenci i v on-line podobě. Tuto variantu nabízíme s ohledem na to, že se jedná o významné změny v hodnocení budov i v reálné koncepci budov.

5. ročník konference TZB-info Energetická náročnost budov proběhl 1. prosince 2021 a byl zaměřen na nové požadavky a podmínky energetického hodnocení od ledna 2022. Hovořilo se o referenčních parametrech, započítání nestandardních zdrojů, chlazení nebo institutu opravných mechanismů ze zákona 406.

Motto 2021: Jak změní legislativa 2022 energetické hodnocení budov? Argumenty pro opatření do zápisníku energetického specialisty. Podklady, koordinace, termíny, opravné mechanismy a kontrolní činnost SEI.

Přihlášení ke sledování záznamu konference Energetická náročnost budov
Vložné: 2.800 Kč bez DPH (záznam přístupný do konce února)

PROGRAM KONFERENCE

"5. ročník konference probíhá v době, kdy došlo k extrémnímu a nebývalému nárůstu cen emisních povolenek, tepla, elektřiny a plynu. Výrazně se tak zvýšila citlivost veřejnosti ke spotřebě energií. Zároveň od ledna 2022 přichází nová legislativa k PENB. A také nové období více dotačních titulů. Energetický specialista, jako konzultant investora, potřebuje mít nabito. Konference nabízí informace a příklady. " přibližuje rámec letošního programu Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info a ESTAV.cz

Zavádění směrnice 2010/31/EC o energetické náročnosti budov v ČR

Od 1. 1. 2013 je účinná změna zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve smyslu změnového znění pod č. 403/2020 Sb., která výrazně změnila a upřesnila stávající pohled na problematiku hospodaření s energií. Zákon řeší vybrané oblasti a stanovuje některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie; požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie, požadavky na informování a vzdělávání v oblasti úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů.
K zákonu se vydává soubor prováděcích vyhlášek, které rozpracovávají jednotlivé oblasti zákona a upřesňují způsob jejich provádění.

Na novou legislativu navazuje hned první přednáška Opravné mechanismy ze zákona 406/2000 Sb. Ing. Miroslava Mareše z Asociace energetických auditorů – energetických specialistů, která se zabývá Vyhláškou 264/2020 Sb. a novými povinnostmi od ledna 2022. Co když nelze splnit požadavky na energetickou náročnost ze zákona? Jak prokázat energetickým auditem, že požadavky nelze splnit?

Velký význam znalosti principů referenčních hodnot ve vazbě na splnění požadavků po roce 2022 ukazuje ve své přednášce Ing. Michal Čejka z Šance pro budovy a příklady odpovídá na otázky jak se změní přístup a práce energetických specialistů? Co a kdy mohou ovlivnit? Výsledky studie splnění nových požadavků v příkladech.

Parametry referenční budovy slouží ke stanovení ukazatelů energetické náročnosti referenční budovy, s nimiž jsou porovnány výsledné ukazatele energetické náročnosti budovy hodnocené. Jsou-li ukazatele energetické náročnosti hodnocené budovy nižší než ukazatele budovy referenční, jsou naplněny legislativní požadavky. Podle parametrů referenční budovy současně probíhá kategorizace dílčích dodaných energií, celkové dodané energie, neobnovitelné primární energie a průměrného součinitele prostupu tepla.

"Cílem úpravy parametrů referenční budovy je narovnat současné nevyvážené nastavení některých hodnot, např. v oblasti vytápění, přípravy teplé vody nebo osvětlení, které deformovalo celkovou energetickou bilanci referenční budovy, a tím i zatřídění budovy hodnocené. Dlouholeté zkušenosti z praxe poukázaly na vhodné doplnění parametrů referenční budovy o další hodnoty rozšiřující využitelnou škálu energeticky úsporných opatření zlepšujících zatřídění budovy," zazní v této části konference.

V kontextu novinek je v programu i přednáška Konkrétní příklady hodnocení bytové a kancelářské budovy a jejich porovnání s hodnocením v režimu 2022 Pavla Šály, SVOBODA SOFTWARE, s otázkou Co můžeme očekávat po zavedení hodinových dat?

Podobně se ptá a na příkladu hodnocení halového objektu s ohledem na nové požadavky od 2022 ukazuje v přednášce Ing. Renata Straková, TZB-info a Entech Group, Energetický specialista, zástupce Správní rady Asociace energetických auditorů a specialistů a redakce TZB-info, odlišnosti, které mají významný vliv na výsledky hodnocení energetické náročnosti budovy, velký objem budovy s vysokým podílem měrných ztrát na větrání, jednoduchý a kompaktní tvar, nízké procento průsvitných konstrukcí, zóny s odlišnou návrhovou vnitřní teplotou. Jak nám budou tyto budovy vycházet po roce 2022?

Protože se jedná o významné změny v hodnocení budov i v reálné koncepci budov, dáváme výjimečně možnost zažít konferenci znovu i v on-line podobě. Budete oproti fyzické účasti ochuzeni pouze o možnost pokládat dotazy v panelové diskusi a navštívit stánky partnerů, kteří byli v sále. Jinak zažijete konferenci jako naživo.
Přihlašte se.
Ostatně, případné dotazy můžete poslat mailem, odpovědi se vám samozřejmě dostane.
Přihlášení ke sledování záznamu konference Energetická náročnost budov
Vložné: 2.800 Kč bez DPH (záznam přístupný do konce února)

PROGRAM KONFERENCE