Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Firmy se rozhodují, jak budou hlídat energetické výdaje

Společnost TÜV SÜD Czech na svém semináři „Nástroje k hospodaření energií: Systém managementu podle normy ČSN EN ISO 50001 a Energetický audit podle vyhlášky č. 480/2012 Sb.“ varovala, že české firmy, které spadají pod novelu Zákona č. 406/2000 o energetické účinnosti, mají čas pouze pár měsíců, do 5. prosince letošního roku, aby se rozhodly, jakým způsobem budou hlídat své energetické výdaje. Pokud tak neučiní, mohou očekávat návštěvu Státní energetické inspekce (SEI), která ale bude dle dosavadních prohlášení v první části roku 2016 a případech, kdy podnik požadavky zákona již nějak řeší, v kontrolách „benevolentnější“.


Společnost TÜV SÜD Czech na svém semináři „Nástroje k hospodaření energií: Systém managementu podle normy ČSN EN ISO 50001 a Energetický audit podle vyhlášky č. 480/2012 Sb.“ varovala, že české firmy, které spadají pod novelu Zákona č. 406/2000 o energetické účinnosti, mají čas pouze pár měsíců, do 5. prosince letošního roku, aby se rozhodly, jakým způsobem budou hlídat své energetické výdaje. Pokud tak neučiní, mohou očekávat návštěvu Státní energetické inspekce (SEI), která ale bude dle dosavadních prohlášení v první části roku 2016 a případech, kdy podnik požadavky zákona již nějak řeší, v kontrolách „benevolentnější“.

Zároveň však oznámila i dobré zprávy a řadu motivačních prostředků k energetickým úsporám – například možnost požádat o peníze z evropských fondů na implementaci systémů energetických úspor. Na semináři byly představeny nové povinnosti pro velké podniky vyplývající z novelizovaného zákona 406/2000 Sb. v oblasti energetických auditů a systém managementu podle normy ČSN EN ISO 50001.

Energetický audit nebo ISO 50 001?

Evropská směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti je v České republice primárně implementována pomocí Zákona č. 406/2000 Sb., respektive jeho poslední novelizací z 1. července 2015. Nejvýznamnější změnou v kontextu průmyslové energetiky je rozšíření povinnosti provádění energetických auditů, nebo implementace a certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2012 nebo dle ČSN EN ISO 14001, zahrnuje-li systém provádění energetických auditů.

Problém, který je spojen s tímto rozšířením povinností, spočívá podle diskutujících na konferenci hlavně v čase. „Novela zákona začala platit od 1. července letošního roku. Přesto všechny podniky, kterých se týkají požadavky na provedení energetického auditu, nebo zavedení a certifikaci systému energetického managementu, musejí své zákonné povinnosti splnit již do 5. prosince 2015,“ podotýkají zástupci českých firem.

Tomáš Chadim, Business Unit Manager oddělení Industrial energy efficieny společnosti TÜV SÜD Czech v tom nevidí zásadní problém: „Důležité je již od počátku zvolit správný postup a uvědomit si skutečný cíl, kterého chceme dosáhnout,“ říká. „Jednou z cest může být prosté splnění požadavků zákona za co nejnižší cenu a s co nejnižší pracností či zatížením. Tento postup obvykle vede k naplnění požadavků zákona, nicméně pro konkrétní podnik nemívá žádný pozitivní přínos. Pokud bude ovšem k dané problematice podnik přistupovat tak, že má skutečně zájem snížit spotřebu energie, nebudou prostředky vložené do energetického auditu, či implementace a certifikace systému ISO 50 001, považovány za zbytečně vynaložené, jelikož se určitě dříve nebo později vrátí v podobě realizovaných úspor,“ dodává.

Z hlediska postupu splnění nových zákonných povinností ve světle daného časového doporučuje za optimální následující postup:

Podpora úspor z evropských fondů

Navzdory časovému tlaku na implementaci nových požadavků novely zákona č. 406/2000 Sb. málo firem ví, že operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, vedený pod Ministerstvem průmyslu a obchodu, zahrnuje Prioritní osu 3 – Efektivnější nakládání energií. V rámci této priority běží v současné době dotační program Úspory energie, který umožňuje podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější. Program je určen pro malé a střední podniky, ale i velké firmy z oblasti těžby a dobývání, zpracovatelského průmyslu, technologie, stavebnictví, energetiky, IT a telekomunikace, obchodu a dalších služeb. Celkově program Úspory energie do roku 2020 rozdělí téměř 20,5 mld. Kč.

V současné době je dotační program otevřen projektům zaměřeným na snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity. Termín pro předběžné žádosti byl od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015; termín pro plné žádosti od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016. Výše dotace se může pohybovat mezi 0,5 a 250 mil. Kč. Maximální absolutní výše podpory na studie (včetně energetických auditů) dle čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014 činí 350 000,– Kč. Podpora se nesmí poskytnout velkým podnikům na energetické audity prováděné podle čl. 8 odst. 4 směrnice 2012/27/EU s výjimkou případů, kdy se audit provádí vedle povinného energetického auditu podle uvedené směrnice. Projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti však může být v Praze.

Na co se vztahují možné dotace z programu Úspory energie?

Dotace z programu Úspory energie směřují obecně na snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity, například formou:

  • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
  • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
  • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
  • zateplení, výměna a renovace oken, další stavební opatření umožňující snížit energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
  • využití odpadní energie ve výrobních procesech
  • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
  • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku.

Pokud se firmy stihnou rozhodnout pro formu splnění svých povinností podle novely zákona – ať už formou energetického auditu či implementace a certifikace systému managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2012, mohli do konce srpna 2015 žádat v první výzvě o finanční podporu. Pokud to nestihli, mohou počkat na další výzvu.

Přestože na první pohled může motivační kontext vedoucí k energetickým úsporám vypadat jako náročný a časově stresující, dlouhodobě lze očekávat pozitivní výsledky. V současné době se na českém trhu nachází v oblasti úspor energie dostatečné množství nástrojů a motivačních impulsů, které, byť jsou prezentovány samostatně, dohromady povedou ke snížení energetické náročnosti. Je jen na podnicích, aby optimálně využily příležitosti jim nabízené a požadavky na ně kladené. „Zejména z hlediska příležitostí v podobě možnosti získání finančních prostředků lze předpokládat, že příznivější období, než je to aktuální do roku 2020, se již velmi pravděpodobně opakovat nebude,“ shrnuje na závěr Tomáš Chadim.

 
 
Reklama