Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Smlouva na dodávku elektřiny nebo plynu po telefonu – výhody a úskalí

Uzavírání smlouvy na dodávku elektřiny nebo plynu po telefonu je novou hybnou silou na našem energetickém trhu pro domácnosti a pro malé firmy. Jaké postavení má obchodník a jaké zákazník? V čem spočívá záludnost takových smluv a jak se může zákazník bránit?


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Po novele občanského zákoníku, která umožnila uzavřít smlouvu ústně, bez toho, aniž by byl nutný podpis spotřebitele na papírové smlouvě, se s uzavíráním těchto smluv roztrhl pytel. Takto uzavřené smlouvy jsou velmi časté v souvislosti s dodávkou elektřiny nebo plynu.

Nevýhodou pro spotřebitele, tedy zákazníka z řad domácností i z řad malých firem, je skutečnost, že obchodník se na nabídku pečlivě připraví, pro daný účel vhodně volí téma a pořadí otázek s cílem uzavřít smlouvu. Zatímco spotřebitel je osloven nečekaně, nemá možnost se na hovor připravit. V rozhovoru jsou mu kladeny různé otázky, na které odpovídá bez toho, aniž by tušil, že vlastně vyplňuje formulář smlouvy. Jednou z otázek může být následující dotaz: „Uzavřeli byste smlouvu na dodávku ….“. Souhlasnou odpovědí spotřebitel uzavřel smlouvu aniž by si to uvědomil.

Solidnější dodavatelé pošlou dokumentaci zákazníkovi, ten má pak možnost si vše rozmyslet a údaje prověřit. Dodavatelé však mohou také kontaktovat zákazníka až po dlouhé době tím, že mu zašlou rozpis záloh na dodávky energií. Délka začátku běžné komunikace s novým dodavatelem je závislá na předcházejícím závazku zákazníka. U původních smluv zákazníka na dobu neurčitou, kde výpovědní doba je obvykle tři měsíce, lze očekávat gratulaci ke změně dodavatele a rozpis záloh do čtyřech měsíců. U smluv na dobu určitou někteří dodavatelé čekají na vypršení původní smlouvy zákazníka, jiní dodavatelé uplatňující smlouvu po telefonu garantují zaplacení pokuty v případě předčasného ukončení smlouvy. Jsou i případy, kdy nový dodavatel ukončí předcházející smluvní vztah a zákazník je vystaven sankcím od svého původního dodavatele, které musí uhradit.

Smlouva uzavřená po telefonu může může způsobit velkou nepříjemnost zákazníkům, kteří nedávno uzavřeli novou smlouvu na dodávku energií, která ještě nebyla realizována. Téměř každá smlouva obsahuje závazek nečinit kroky znemožňující realizaci dodávek podle podepsané smlouvy. Nedodržení závazku může být pak penalizováno velmi tučnými pokutami, které téměř nikdo z nových dodavatelů za zákazníka nezaplatí. I ti, kteří se zavazují zaplatit pokutu za předčasné ukončení závazku by asi váhali zaplatit zákazníkovi dvě pokuty, jednak jeho původnímu dodavateli a pak dodavateli, se kterým zákazník uzavřel smlouvu třeba po telefonu před nedávnem.

Zákazník u některých dodavatelů není v rovnocenném postavení ve srovnání s obchodníkem. Obchodník přesně ví, jak smlouva zní, zákazník má o znění smlouvy jen mlhavé představy. Sice všichni dodavatelé nabízejí možnost zaslání opisu smlouvy (možná i nahrávky telefonního hovoru), ale tato možnost je zpoplatněna. U některých nesolidních dodavatelů se v ceníku doplňkových služeb uvádí částka za zaslání opisu smlouvy kolem tisíce korun. Zákazník sice může nahlédnout do všeobecných obchodních podmínek, ale ty neobsahují konkrétně dohodnuté podmínky. Problém může být v tom, že neseriozní obchodníci mají několik ceníků, zpravidla jeden velmi výhodný a několik již ne tolik výhodných. Smlouva může být formulována tak, že po určitou dobu má zákazník výhodný ceník a poté přechází na výrazně dražší ceníky. V ústní smlouvě je dohodnuta i délka závazku. Kdo by v rozhovoru neuznal, že je dobré mít výhodné podmínky třeba na devět let. Když dodavatel se zákazníkem nesjednává délku závazku, pak délka závazku je většinou na dobu určitou, na zpravidla dlouhou dobu, což zákazník nalezne v obchodních podmínkách.

Ověření dodavatelé nabízí solidní produkty a smlouvy jsou solidními dodavateli zasílány bez toho, že to vyžaduje zákon. Ono to je z hlediska možnosti případného odstoupení ale jedno. Když se zákazník po prověření podmínek rozhodne ukončit smlouvu, určitě zmešká možnost odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy po telefonu. Spotřebitel má pak možnost vypovědět smlouvu podle energetického zákona do patnácti dnů od začátku dodávky. Zaslat výpověď může zákazník až poslední den lhůty. Odstoupení nebo výpověď je třeba zasílat doporučeně poštou. Zákazník nemusí čekat na reakci obchodníka, odstoupení či výpověď je platná i v případě, že zákazník nedostane žádnou akceptaci. Výpovědní lhůta trvá patnáct dnů a začíná běžet od začátku následujícího měsíce po doručení. Mnohem pohodlnější cestou pro zákazníka je to, když si sám vybere nového dodavatele a osloví jej. Nově oslovený obchodník pak za zákazníka na základě plné moci vyřídí ukončení smlouvy po telefonu. Důležité pro zákazníka je nezmeškání lhůty pro odstoupení do patnácti dnů od začátku dodávek. Jiné možnosti (mimo nepoučení o možnosti ukončit smlouvu) pro ukončení smlouvy, když se nejedná o smlouvu na dobu neurčitou prakticky nejsou, protože dodavatelé si pečlivě hlídají, aby možnost ukončit smlouvu spotřebiteli nedali. Zákazník musí ale zvážit, zda osloví pro odstoupení od smlouvy po telefonu nového nebo svého původního dodavatele zvláště, když mu hrozí od původního dodavatele pokuta za předčasně ukončenou smlouvu.

Smlouva po telefonu nemusí být vždy pro zákazníka nevýhodná. Jsou produkty, které jsou nabízeny po telefonu a poskytují velmi výhodné podmínky i ceny. Je ale vždy potřeba nabídku pečlivě zvážit.

Tato nová zkušenost zákazníka může být vnímána jako jakýsi spouštěč, iniciátor snahy zákazníka se začít starat o dodávku elektřiny a plynu. Začátek nového chování zákazníka může spočívat v tom, že si na Kalkulátoru cen energií TZB-info zákazník sám vybere dodavatele a uzavře s ním smlouvu nebo si alespoň začne hlídat účty za energie a bude si v budoucnu pečlivě vybírat z nabídek na dodávky energií.

 
 
Reklama