Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Test nového produktu s burzovními cenami Kamarád

Centropol zcela změnil nabídku produktů. Zákazník si může nyní vybrat smlouvu s pevnou cenou, smlouvu na dobu neurčitou nebo s cenou závislou na cenách na burze. Produktová řada Kamarád představuje novou revoluční nabídku, která je zajímavá způsobem tvorby ceny. Je tato nabídka výhodná pro zákazníky? Na co je třeba si dát pozor a jak by dopadlo srovnání s konkurenční Energií A++.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Již několik let uplynulo od prvních aukcí pro domácnosti, které byly pořádány zároveň s aukcemi pro města. Tyto akce byly velmi kladně přijímány spotřebiteli, protože přinesly podstatné snížení cen, které až doposud navzdory poklesu cen na burzách se nesnižovaly nebo se snižovaly jen málo. Postupem času se objevily na trhu tzv. aukční nabídky, které na rozdíl od aukcí nabízely již známou cenu po určitou smluvní dobu. Celonárodní význam měla aukce pořádaná pod záštitou DTestu, která znamenala alespoň v prvním roce významné úspory pro její účastníky.

Tyto nové formy obchodování bohužel nepřinesly podstatné snížení cen pro všechny spotřebitele, nepředstavují konkurenci pro hlavní proud obchodníků a domácnosti. Pokles cen na burzách ale přinesl v řadách obchodníků a spotřebitelů povědomí, že obchodování na burzách je spojeno s poklesem cen a je výhodné. A to i přes to, že od poloviny minulého roku ceny elektřiny a plynu na velkoobchodním trhu rostly a nynější jejich opětovné snižování zatím nedosahuje předcházejících hodnot.

Na cenové trendy na burze reagovalo v minulosti již několik obchodníků, kteří svoje nabídky většinou měsíčně upravovali podle aktuálního vývoje nákupních cen. Mimo nabídkové ceny se ale nejednalo o ceny pro spotřebitele, které byly závislé na vývoji cen na burze po celou dobu trvání smlouvy. Zákazník měl stálou nabídkovou cenu po celou dobu závazku. Někteří dodavatelé pak přišli s cenami postupně se snižujícími měnícími se zpravidla po každých dvanácti měsících smlouvy. První produktem skutečně závislým na vývoji cen byla nabídka elektřiny od ČEZ Měsíc a Kvartál, u kterých jednou za měsíc se měnila cena v závislosti na vývoji cen na burze. Začátkem nového roku se vždy ceny srovnaly na úroveň standardního produktu. Tento produkt se bohužel již nenabízí. Revoluční nabídkou je produkt Energie A++, který umožňuje dosáhnou spotové ceny s určitou přirážkou i v domácnostech s nízkou spotřebou, které by jinak na tyto ceny nedosáhly.

Začátkem tohoto roku představila společnost Centropol zcela novou nabídkovou řadu, která má zřejmě za cíl oslovit široké spektrum spotřebitelů. Nově v nabídce je produkt závislý na aktuálních cenách na burze, jiný nabízí zase stabilní cenu po určitou dobu a jsou nově k dispozici dodávky elektřiny a plynu bez závazku s tříměsíční výpovědní lhůtou. V tomto článku se chci věnovat produktové řadě Kamarád, u které je cena závislá na cenách na burze.

Jedná se - dá se říct - o revoluční nabídku, dosud nikdo nepředstavil takto koncipovanou produktovou řadu. Zajímavý na ní je způsob tvorby cen. Pro rok 2017 je již cena daná, protože ta se utvářela v roce 2016 tím, jak se obchodovaly kontrakty futures (nakoupím nyní, spotřebuji v budoucnu) na rok 2017. Tedy obdobně ceny pro příští rok jsou tvořeny letos ze zavírkových cen ročních kontraktů obchodovaných u produktu CAL-18. Výsledná cena je dána aritmetickým průměrem zavírkové ceny na pražské energetické burze PXE násobené aktuálním kurzem koruny vůči euru. Stejný způsob výpočtu bude i v příštím roce, jen se změní kontrakt na rok 2019.

Obchodník si pak k této ceně účtuje několik poplatků. Nejvyšší platbou po komoditě je cena za nákup, která je vždy vztažena na odebranou megawatthodinu a je nabízena v různých hodnotách podle ceníku, který spotřebitel získá. Jsou tři druhy ceníků, které se liší délkou závazku. Zlatý ceník získá zákazník, který uzavře smlouvu na dobu určitou na 109 měsíců. Stříbrný na 59 měsíců a Bronz na 39 měsíců.

Dalším poplatkem je částka za obsluhu odběrného místa, která je rovněž vztažena na množství odebrané energie (na jednu megawatthodinu) a je závislá na distribuční sazbě u elektřiny nebo na odebraném množství plynu.

Dodavatel si rovněž účtuje stálý měsíční plat, který je jednotný a je ve výši 60 Kč. V informacích dodavatel uvádí tabulku s vývojem ceny stálého platu, který by se měl v budoucnu zvyšovat a za více než třináct let by měl být téměř dvojnásobný.

Posledním údajem ovlivňujícím konečnou cenu je koeficient, kterým je u elektřiny násobena cena podle distribuční sazby a zohledňuje podíl vysokého a nízkého tarifu. U plynu je brána v úvahu zase roční spotřeba plynu, čím vyšší spotřeba, tím nižší koeficient.

Tab 1: cenové podmínky produktu (Zdroj: www.centropol.cz)
Tab 1: cenové podmínky produktu (Zdroj: www.centropol.cz)

Výsledná cena neregulované složky za spotřebovanou megawatthodinu u plynu a elektřiny jednotarifu je:

((průměrná cena komodity v euro * průměrný kurz koruny) +(cena obsluhy OPM * průměrný kurz koruny)+ cena nákupu) * sazba typu OPM

Úvaha o možném vývoji ceny

Člověk, který uvažuje o podpisu smlouvy by měl zvážit k argumenty, které mluví pro i proti. V první řadě by měl přemýšlet o možném směřování vývoje cen elektřiny i plynu v budoucnu. Je to o to těžší, že výhodnost lze obtížně v budoucnu porovnávat s ostatními produkty, protože při zvýšení ceny nad určitou hranici by museli zdražit všichni obchodníci a cenová srovnání by dopadlo pro tento produkt pravděpodobně hůře. Konkurence má ještě možnost při zvýšení cen stlačit cenu snížením své marže. To tento produkt nemá, protože dodavatel si stanovil pevnou marži.

Při snižování velkoobchodních cen naopak bude výhodou pro zákazníky, že neexistuje žádný limit a cena může dosáhnout pro nás nyní nepředstavitelně nízkých hodnot (elektřina).

Jako časovaná bomba působí informace o postupně zvyšujícím se platu za odběrné místo, který se postupně zvýší až téměř na dvojnásobek původní hodnoty. Při pravděpodobně zhruba stejné ceně za komoditu bude zákazník platit stále více.

V následujících tabulkách uvádím příklady nákladů na energie při ceně elektřiny 30 EUR/MWh a při 26 EUR/MWh a uvažuji s dnešním kurzem 26,80 Kč/EUR a kurzem 25 Kč/EUR. V posledním sloupci je pořadí v konkurenci dle Kalkulátoru cen energií TZB – info. Upozorňuji, že tato úvaha se týká pouze současných cen a úvaha o cenách a o konkurenci v budoucnu nemá žádný smysluplný význam.


Následuje podobné srovnání, tentokrát pro distribuční sazbu D57d


Srovnání nákladů na plyn


Porovnání s Energií A++

Závazek:

Kamarád
Zákazník se musí zavázat nejméně na 39 a nejvíce na 109 měsíců. Dodavatel uplatňuje automatické prodloužení o stejnou dobu původního závazku. Chytákem je termín pro vyslovení nesouhlasu minimálně šest měsíců a maximálně pět měsíců před koncem závazku, kterým je výročí začátku dodávek. Slabou útěchou je podmínka, že závazek končí s desátým výročím závazku. Tyto podmínky navíc zvyšují riziko sankcí a poplatků za chybu zákazníka při ukončení smlouvy. Důvodem k odstoupení je pouze změna smluvních poplatků a nikoliv zvýšení ceny komodity.

Energie A++
Je zcela bez závazku. Zákazník sjednává smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.

Zdroj cen:

Kamarád
Zdrojem ceny je energetická burza PXE, roční kontrakt na příští rok Base Load. Ceny kontraktů méně reagují na události ovlivňující ceny. Na druhou stranu jsou zde finanční kontrakty, které jsou obchodovány za spekulativních důvodů. Obchodování je velmi finančně nákladné.

Energie A++
Ceny tohoto produktu vycházejí ze spotového trhu, nákup na určitou hodinu následujícího dne u elektřiny a u plynu na následující den. Na spotovém trhu sice nejsou spekulace, ale tento trh je velmi volativní, ceny více reagují na zprávy z trhu. Zdrojem cen je u elektřiny spotový trh OTE a.s. a u plynu spotový trhu na PXE.

Výpočet cen

Kamarád
Ceny jsou počítány aritmetickým průměrem za jednotlivé dny obchodování. Není žádná vazba mezi cenou a skutečnou spotřebou, což může být pro zákazníka výhodnější.

Energie A++
Cena je vázána na spotřebované množství, tedy ceny v zimě mají na celkovou platbu větší vliv než ceny v létě s nízkou spotřebou.

Cenová představa zákazníka

Produkt nabízí zájemcům skutečné ceny maximálně na rok, ceny v dalších letech se nebudou moc od původní cenové úrovně lišit.

Energie A++
Zákazník pouze zná ceny za minulé období, úroveň cen pro zákazníka se může od aktuální úrovně velmi lišit.

Co za to všechno obchodník chce

Kamarád
Platby za nákup se pohybují od 200 do 300 Kč za megawatthodinu, za obsluhu odběrného místa 1,45 až 2,10 EUR/MWh (56,28 Kč/MWh) a stálý plat 60 Kč/měsíc. Tedy maximálně 356,28 Kč/MWh plus 60 Kč/měsíc stálý plat.

Energie A++
Platba za nákup energie je maximálně 125 Kč/MWh a zhruba 60 Kč/měsíc (2 Kč na den) stálý plat.

Informace

Kamarád
Nabízí detailní informace v Předsmluvních informacích pro zákazníky – spotřebitele o nejdůležitějších vlastnostech závazku. Nechybí informace o vývoji cen komodity za posledních pět let. Graf ale není příliš aktualizován. Chybí odkaz na stránky burzy s cenami nebo nejsou k dispozici aktuální burzovní ceny.

Energie A++
Nabízí detailní informace o produktu, o cenách za minulá období a přehledné grafy vývoje cen komodity v posledních letech. Stránky jsou pravidelně aktualizovány a nechybí odkazy na zdroje cen. Tomuto produktu jsou věnovány samostatné stránky a obchodník zdarma nabízí poradenství.

Kdy je Kamarád výhodný
Produktová řada je výhodná tehdy, když ceny komodity klesají tak, jako v minulých letech. Vzhledem k vysokým cenám, které si k obchodník za službu účtuje, není příliš pravděpodobné, že by zákazník měl nejlevnější elektřinu nebo plyn na trhu. Bohužel postupem času se bude zvyšovat stálý plat, takže i přes případný drobný pokles cen budou zákazníci platit stále více. V případě zvýšení ceny, to zákazník odnese naplno a je pravděpodobné, že bude mít nejvyšší ceny na trhu.

Doplnění původně publikovaného článku
Pro zájemce o produkt Kamarád jsem se rozhodl dodatečně upřesnit informace o pravděpododbném cenovém vývoji v následujích letech. To, co je na produktu Kamarád pro spotřebitele nebezpečné je výše poplatků za služby, které se díky aktuální situaci na trhu jeví jako atraktivní. Ve spojení s růstem ceny na velkoobchodním trhu a vázaností na 3 až téměř 10 let má produkt velký potenciál stá se pro zákazníka „Trojským koněm“.V čem riziko spočívá? Prodejní argumentace (cenová výhodnost) je postavena na prodejních cenách pro rok 2017. Ty jsou s ohledem na tržní situaci minulého roku 2016, kdy ceny elektřiny na velkoobchodním trhu dosáhly historického minima i přes vysokou cenu za služby (cenový vzorec: „cena = koeficient sazby x (vstupní cena + cena obsluhy OPM + cena nákupu)“) atraktivní. Nikdo ze zákazníků však tuto skutečnost nemůže znát a proto se oprávněně domnívá, že cenová výhodnost bude zachována i v následujících letech. .

Vývoj cen elektřiny pro rok 2017-18 (Zdroj:PXE)
Vývoj cen elektřiny pro rok 2017-18 (Zdroj:PXE)

.

Pokud by měli spotřebitelé úplnou informaci, např. v podobě porovnání, kdyby CENTROPOL prokazoval na historických cenách výhodnost vzorce i v minulosti a přesto se rozhodli smlouvu uzavřít, je vše v pořádku. Tomu však tak není. Běžného spotřebitele taková otázka ani nemůže napadnout. Pohled do historie vypadá, jak ukazuje graf níže. Pravděpodobnost, že se ceny v horizontu 10-ti let zvýší je téměř jistotou. Zákazníci produktu KAMARÁD se však nebudou moci z nevýhodné situace nijak vyvázat.


.

Zákazník se tedy po té, co uplynou lhůty pro odstoupení dle zákona (14 dnů po podpisu nebo do 15 dnů od započetí dodávky) po dobu 39, 59 nebo 109 měsíců ze smlouvy žádným způsobem nevyváže.

 
 
Reklama