Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Co dělat, když...

Je spousta lidí, kteří nechtějí měnit dodavatele elektřiny nebo plynu, jsou spokojeni s tím, jak to mají nastaveno. I oni ale mohou narazit na problém, který se týká tohoto oboru. V úvahu přichází stěhování se, koupě bytu, domu, připojení nové přípojky, úmrtí a celá řada jiných událostí.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Na stránkách dodavatelů nejsou vždy úplné informace, informace jsou podávány tak, že zákazník může získat dojem, že jediným možným řešením je původní dodavatel a že žádný jiný dodavatel nebo postup neexistuje. V případě nevyužití nabídky – podle jejich dokumentů – následuje už jen demontáž elektroměru nebo plynoměru.

Koupě bytu, domu, stěhování se

Domluvte se s původním vlastníkem (bytu, domu) na společném vyřízení přepisu odběrného místa, tím si zajistíte navazující dodávku. Pokud podá žádost o ukončení smlouvy původní vlastník samostatně a neuvede v ní jméno nového zákazníka a zároveň si nový vlastník včas nesjedná uzavření smlouvy na dodávku, bude na tomto odběrném místě demontováno měřicí zařízení.

Doporučuji proto podat všechny dokumenty najednou – jak žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka, tak potřebné doklady k uzavření smluvního vztahu k zajištění dodávky elektřiny nebo plynu.

V případě, že nový vlastník nechce současného dodavatele, musí si nového dodavatele vybrat a uzavřít s ním na příslušné odběrné místo smlouvu. Datum počátku dodávky je třeba volit tak, aby jak původní, tak nový dodavatel stihl vyřídit všechny formality, doporučil bych více než 15 dnů, nejlépe poslední den dodávek původního dodavatele bude poslední den měsíce a začátek dodávek nového dodavatele zase první den následujícího měsíce. Zákazník v žádosti nevyplňuje údaje o novém zákazníkovi, do poznámky se může napsat, že nový zákazník uzavřel smlouvu s jiným dodavatelem.

Pokud se jedná o odběrné místo, kde je požadován přepis odběrného místa po původním vlastníkovi odběrného místa, se kterým nebyla řádně ukončena smlouva – vlastník se již odstěhoval neznámo kam nebo zemřel. V takovém případě je nutné zaslat čestné prohlášení, které najdete na stránkách dodavatelů.

V případě, že z různých důvodů je nový vlastník dotlačen k uzavření smlouvy s dodavatelem, kterého nechce, je lépe uzavřít s takovým dodavatelem smlouvu na dobu neurčitou a ihned si vybrat nového dodavatele, který další formality následujícího převodu již sám vyřídí. V současné době mohou ceny za energie v případě smluv na dobu neurčitou být výrazně vyšší, než u smluv na dobu určitou, proto by se nemělo s následující změnou dodavatele otálet.

Žádost o ukončení smlouvy neznamená odstoupení od smlouvy a ani její výpověď. Dodavatel nemusí souhlasit s ukončením smlouvy, může požadovat, aby původní zákazník si splnil závazek v novém bydlišti. K žádosti je třeba přiložit dodavatelem požadované dokumenty (výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouva, úmrtní list, předávací protokol i s údaji na měřících zařízeních atd.). Novému zákazníku ale nikdo nemůže zabránit vybrat si dodavatele.

Nové odběrné místo (elektroměr není připojen)

Pokud se jedná o zřízení nového odběru a v místě spotřeby dosud není elektroměr, je potřeba si zajistit nejprve revizní zprávu od revizního technika, a to na své náklady od elektroinstalační firmy. Poté uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě podle lokality (ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. nebo PREdistribuce, a.s.), který zajišťuje i osazení elektroměru technikem na odběrném místě. Distributora zjistíte i v kalkulátoru cen energií TZB-info zadáním PSČ.

Po uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě s Distributorem následuje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Spolu s vyplněnou a podepsanou smlouvou zašlete dodavateli kopii revizní zprávy a kopii Smlouvy o připojení. Dodavatel požadavek předá distributorovi. Distributor následně stanoví termín montáže elektroměru. O termínu připojení elektroměru Vás bude distributor včas informovat.

K podepsané smlouvě, plné moci na Vás dále vybraný dodavatel bude vyžadovat doklad o vlastnictví k odběrnému místu (kopie nájemní smlouvy, kupní smlouvy, výpis z katastru nemovitostí), pro některé distribuční sazby mohou být požadovány protokoly MTP.

Nové odběrné místo (plynoměr není připojen)

Pokud se jedná o zřízení nového odběru a v místě spotřeby dosud není plynoměr, je potřeba si zajistit nejprve revizní zprávu od revizního technika, a to na své náklady. Poté uzavřete Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (dále jen „DS“) s provozovatelem distribuční soustavy, tzn. s distributorem v dané lokalitě (RWE GasNet, s.r.o., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s.), který zajišťuje i osazení plynoměru technikem na odběrném místě.

Po uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě s distributorem následuje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu. Vyberte si dodavatele a spolu s vyplněnou a podepsanou smlouvou mu zašlete kopii revizní zprávy, tlakové zkoušky a kopii smlouvy o připojení k DS. Dodavatel předá požadavek distributorovi. Ten následně stanoví termín montáže plynoměru. O tomto termínu budete včas vyrozuměni.

Souvislosti – výběr dodavatele

Jedním z nejdůležitějších rozhodnutí je najít si dodavatele, který zákazníkům bude vyhovovat. Někdo sází na jistotu tradičních dodavatelů, kteří jsou všeobecně známí. Motivací jiných je dosažení co největší úspory, vždyť energie je všude stejná. Ať už je důvod jakýkoliv, zákazník by měl věnovat rozhodnutí dostatek času, protože platba za energie není malou položkou v rodinném rozpočtu.

Vhodným nástrojem sloužícím k získání poctivých informací je kalkulátor cen energií TZB-info. Získané informace je možné podpořit srovnáním na jiných portálech, v každém případě by se zákazník měl vyhnout srovnávačům, které vyžadují vyplnění kontaktních údajů. V tomto případě se jedná o obdobu podomního prodeje, při kterém má ale zákazník možnost od smlouvy odstoupit pouze do 14 dnů po uzavření smlouvy, když by si rozhodnutí rozmyslel. Doporučil bych výběr dodavatele podpořit informacemi z diskusního fóra, případně se zeptat. Na našem portále je k dispozici i poradna.

V souvislosti s výběrem dodavatele je dobré si zodpovědět několik otázek:

  • Vyhovuje mi cena energie dodavatele, se kterým chci uzavřít smlouvu?
  • Jaký druh smlouvy uzavírám, smlouvu na dobu neurčitou nebo na určitou, co to pro mne znamená?
  • Je cena silové elektřiny nebo plynu fixovaná?
  • Jak se bude vyvíjet cena v průběhu smlouvy a je případná sleva výhodná?
  • Znám podmínky pro vyslovení nesouhlasu s automatickým prodloužením závazku u smluv na dobu určitou?
  • Jakým způsobem mi dodavatel bude hlásit změny v cenících nebo podmínkách, adresně nebo změny zveřejní pouze na svých webových stránkách?
  • Kdo inicioval uzavření smlouvy, zákazník nebo jsem byl osloven dodavatelem, například podomním prodejcem?
  • Co Etický kodex dodavatele v energetických odvětvích a co o dodavateli říkají jeho zákazníci?

Souvislosti – uzavření smlouvy

Většina dodavatelů zajistí veškerou agendu spojenou s převodem na základě podepsané plné moci.

Zákazník může z kalkulátoru cen energií TZB-info přímo oslovit vybraného dodavatele nebo vyplnit online smlouvu na webových stránkách vybraného dodavatele. Uvádím hlavně tyto dva způsoby, protože si myslím, že odběratel, který chce ušetřit, by si měl především vybírat sám, neměl by naslouchat informacím, zprostředkovaným reklamou, podomním prodejcem nebo oslovením zákazníků prostřednictvím telefonu. Odběratelé, jejichž stávající smlouva nevyprší během jednoho roku, by však měli raději ještě počkat.

Když už zákazník sám vyplňuje formulář smlouvy s dodavatelem, měl by si vzít k ruce fakturu a ještě lépe i smlouvu s dosavadním dodavatelem. Tam najde důležité údaje, které potřebuje a které se hlavně týkají identifikace odběrného místa.

Souvislosti – změna dodavatele není zpoplatněna

Změna dodavatele u zákazníků, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, trvá tři až čtyři měsíce, protože tříměsíční výpovědní lhůta začínat běžet až následující měsíc po doručení výpovědi. Pokud zákazník chce zahájit topnou sezonu s novým dodavatelem, měl by vypovědět smlouvu včas.

Dodavatelé si u smluv na dobu určitou dávají pozor, aby zákazníkům neposkytli příležitost k předčasnému ukončení smlouvy a také aby zákazníkům zabránili neprodloužit smlouvu po jejím vypršení. Zákazník nemá moc příležitostí jak ukončit smlouvu předčasně bez sankcí. Většina ukončení smluv se děje po vypršení původní smlouvy zákazníka. V této souvislosti je třeba věnovat pozornost lhůtám pro vyslovení nesouhlasu s prodloužením, a to nejen maximálním lhůtám, např.„tři měsíce před koncem smlouvy“, ale i minimálním, například „nejdříve čtyři měsíce před koncem smlouvy“. Dodavatelé si někdy stanovují interval, kdy zákazník může vyjádřit nesouhlas s prodloužením smlouvy.

Smluvní vztah je popsán až ve čtyřech dokumentech: ve smlouvě, ve všeobecných obchodních podmínkách, v ceníku a v ceníku speciálních služeb (sazebník pokut). Smlouva je nadřízená všem ostatním dokumentům. V ní se upravují údaje o zákazníkovi, druh závazku, předpokládaná spotřeba, zálohy a jiné. Teoreticky se zákazník může dohodnout na jiných podmínkách, než které jsou ve všeobecných obchodních podmínkách. Ustanovení smlouvy má vždy přednost před ujednáním v ostatních dokumentech.

 
 
Reklama