Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ocenění pomocí RTS BIM modelu nákladovým způsobem

Tento článek se zabývá popisem BIM problematiky, dále zaváděním a potřebou BIM ve stavebnictví. Obsahuje popis metod ocenění včetně ocenění vybrané konstrukce jednotlivými metodami. Jednotlivé metody jsou poté porovnány s nákladovým způsobem ocenění pomocí RTS BIM.

Juniorstav logo

Článek byl vydán v rámci odborné konference doktorského studia Juniorstav 2022. Byl oceněn a recenzován odbornou porotou a okomentován spolupracovníky redakce TZB Info.

1. Úvod

Cílem tohoto článku je obsažení základních faktů a poznatků o BIM. Článek popisuje základní metodiku nákladového ocenění. Nosnou částí článku je postup ocenění pomocí RTS BIM, kde jsou detailně popsány jednotlivé kroky vedoucí k úplnému ocenění vybrané konstrukce. Ve výsledkové části jsou vloženy jednotlivé výsledky získané pomocí tvorby položkového rozpočtu a RTS BIM. V závěru jsou tyto dvě metody porovnány a dále metoda srovnána v kontextu ostatních řešení.

2. Implementace BIM v České republice

V České republice se o problematiku BIM začala zajímat vláda až v roce 2016, kdy vydala rozhodnutí vlády o významu metod BIM a pověřila Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby vypracovalo plán pro implementaci ve stavebnictví. V návaznosti na vypracovaný plán byl přijat nový zákon, který pojednává o zadávání veřejných zakázek a možnosti vyžadování BIM [1].

V roce 2017 byla schválena koncepce zavádění BIM v České republice, kde je obsažen návrh na postupnou implementaci BIM, kdy zlomovým okamžikem měl být rok 2022, který je spojen se zavedením povinnosti použití BIM u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce od 1. 1. 2022, avšak vláda tento termín posunula na 7/2023 s postupnou účinností [1].

3. Nákladové ocenění pomocí RTS BIM

Ocenění pomocí BIM má velký potenciál v praktickém využití u nákladového způsobu ocenění. V praxi to znamená vytvoření editovatelného položkového rozpočtu s výkazem výměr na základě vstupů dodávaných přímo z modelu v podobě výkazu výměr. Každý prvek či konstrukce 3D modelu může mít libovolný počet rozměrových vlastností (výška, šířka, plocha, délka, objem) a další technické specifikace, které jsou již do modelu na základě zatřídění.

Samotná práce rozpočtáře na ocenění probíhá přímo v nativním prostředí aplikace REVIT pomocí pluginu a je tedy zajištěna kontinuita všech částí projekce.

Obr. 1 Postup dat v BIM modelu [2]
Obr. 1 Postup dat v BIM modelu [2]
Obr. 2 Klasifikační systém RTS BIM [4]
Obr. 2 Klasifikační systém RTS BIM [4]

Klasifikační systém RTS BIM

Pro použití ocenění BIM společnost vyvinula vlastní klasifikační systém, který byl vytvořen právě pro BIM modelování. Klasifikačním systémem je Jednotná klasifikace stavebních objektů. Základní členění je dále rozšířeno o konstrukční prvky a jejich technické specifikace.

Na základní obor objektu je tedy dále navázána čtyřstupňová struktura – Funkční díl → Podfunkční díl → konstrukční prvek → technická specifikace [3].

 

Datový standard RTS

Datový standard se skládá ze čtyř skupin parametrů. Jednotlivé parametry jsou seřazeny do 4 skupin. První skupinou jsou geometrické informace, které získáváme přímo z BIM modelu – jedná se o délku, šířku, výšku, objem, atd. Druhou skupinou jsou informační parametry jako jsou označení místnosti či podlaží. Třetí skupinou jsou technické parametry, které si uživatel zadává dle požadavků na konstrukce jako je stupeň vyztužení či specifikace betonu. Poslední čtvrtým parametrem je parametr procesní, který by měl eliminovat nepřesnosti ve výpočtu způsobené absencí některých konstrukcích v modelu například vlivem nižšího stupně tzv. Level of Detail tedy úrovně detailu daného modelu [3].

4. Postup ocenění

Vytvoření zakázky v RTS CLOUD BIM MANAGERU

Pro oceňování je vytvořeno webové rozhraní Cloud BIM Manager, kde je nutné vytvořit zakázku. Zde následně probíhá samotný výpočet ceny za stavbu [5].

Zatřídění konstrukce a přiřazení parametrů

Pro ocenění pracujete hlavně v pluginu, který je nainstalován přímo do aplikace REVIT a tudíž se všechny změny okamžitě propisují přímo do modelu i rozpočtu.

Prvním krokem ocenění je zatřídění konstrukce v klasifikačním systému RTS BIM. Pro tento článek byla zvolena konstrukce základové desky monolitické železobetonové [5].

Zatřídění monolitické železobetonové základové desky:
02 – Základové konstrukceFunkční díl
0201 – Základové konstrukce plošnéPodfunkční díl
020102 – Základové deskyKonstrukční prvek
020102–12 – Základové desky monolitickéTechnická specifikace
020102–1251 – Základové desky monolitické železobetonovéTechnická specifikace

Následujícím krokem je přesun do pluginu RTS Manager, kde se nastavují 4 skupiny parametrů. U technických parametrů se nastavuje například třída pevnosti betonu nebo stupeň vyztužení. Dále můžeme nastavit hydroizolační vrstvy nebo bednění konstrukce. U geometrických informací přebíráme informace přímo z aplikace REVIT, které aplikace sama vypočte. Informační parametr je možné nastavit z důvodu případných soupisů jednotlivých prvků dle určeného klíče. Procesní parametr je v případě základové desky využit k přidání podsypu pod základovou deskou [5].

Ocenění pomocí aplikace BIM na RTS CLOUD

Po nastavení a odeslání informací z aplikace REVIT dochází k vlastnímu ocenění v prostředí webového rozhraní, kde je možné dále rozpočet upravovat podle požadavků rozpočtáře, popřípadě přidat konstrukce, které v modelu nebyly obsaženy. Poté je možno načíst rozpočet zpět do aplikace.

Výstupem z BIM CLOUDU je soupis technických specifikací včetně ceny [5].

5. Výsledky

Obr. 3 Rozpad ceny železobetonové základové desky [5]
Obr. 3 Rozpad ceny železobetonové základové desky [5]
Obr. 4 Položkový rozpočet BuildPower S
Obr. 4 Položkový rozpočet BuildPower S
Tab. 1 Porovnání cen použitých metod ocenění
Použitá metodaCena bez DPH% rozdílCenový rozdíl
Položkový rozpočet436 852,93 Kč0,00 %0,00 Kč
BIM RTS372 148,78 Kč−17,39 %−64 704,15 Kč

6. Diskuse

Ze získaných výsledků je patrné, že cena získaná pomocí metody BIM je velice přesná a rozdíl činí oproti položkovému rozpočtu −17,39 %. Musíme však vzít v úvahu, že RTS BIM byl v době zpracování článku ve vývojářské verzi a proto neobsahoval přesuny hmot, které by již v ostré public verzi měly být. V položkovém rozpočtu přesuny hmot tvořili cenu 59 646,70 Kč. Po odečtení této hodnoty již dostáváme na rozdíl 1,16 % a výsledek tedy můžeme považovat za velice přesný.

7. Závěr

Rozpočtování pomocí BIM je v České republice stále v začátcích a každá společnost přistupuje k řešení této problematiky jiným způsobem. Měl jsem možnost vyzkoušet několik řešení od různých společností, avšak platforma RTS BIM je koncepčně pojata z mého pohledu nejlépe. Na rozdíl od ostatních řešení totiž RTS BIM pracuje přímo v aplikaci REVIT, a proto je schopna reagovat na veškeré změny, které v projektu nastávají okamžitě, což ostatní řešení neumožňují, protože fungují na principu exportu dat mimo aplikace na tvorbu modelů.

Poděkování

Článek vznikl v rámci řešení juniorského specifického výzkumu č. FAST-J-21-7378 „Analýza stavebně-technologických procesů při realizaci, provozování a údržbě environmentálně šetrného zastřešení budov“.

Použité zdroje

  1. Koncepce BIM. Česká agentura pro standardizaci [online]. [cit. 2021-11-28]. Dostupné z:
    https://www.agentura-cas.cz/odbor-koncepce-bim/bim-koncepce/
  2. BIM Rozpočtování. Callida.cz [online]. [cit. 2021-11-15]. Dostupné z: https://callida.cz/cs/bim
  3. VARMUS, Tomáš. Jak ocenit stavby projektované pomocí BIM. Zprávy a informace ČKAIT [online]. Brno, 2020, 2020 [cit. 2021-11-20]. Dostupné z: http://zpravy.ckait.cz/vydani/2020-02/jak-ocenit-stavby-projektovane-pomoci-bim/
  4. Cenové ukazatele. Cenová soustava [online]. RTS, 2021 [cit. 2021-10-8]. Dostupné z:
    https://www.cenovasoustava.cz/default.asp?Typ=1&ID=3&BId=3&Pop=1&IDmH=3344891&Menu=Cenov%E9%20ukazatele
  5. Ing. Aleš Průcha Ocenění s využitím informačního modelu budovy. Brno, 2021. 100 s. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Ing. et. Ing. Daniel Kliment.
 
Komentář recenzenta komentář k již recenzovanému článku: Jaroslav Nechyba, Česká agentura pro standardizaci (ČAS), ředitel odboru Koncepce BIM

Oceňujeme snahu studentů přinášet nové informace na základě konkrétních příkladů. K danému tématu lze doplnit i takzvaný Otevřený rozpočtový formát (ORF), který umožní sdílet stavební rozpočty bez ohledu na digitální nástroj, kterým jsou vytvořeny. To zbavuje jak zadavatele, tak dodavatele závislosti na jednom dodavateli programu. Na jeho vytvoření ORF spolupracuje s odborem Koncepce BIM ČAS pět ze sedmi dodavatelů softwarových nástrojů pro tvorbu stavebních rozpočtů. Blíže zde

English Synopsis
Valuation Using RTS BIM

This article deals with valuation using BIM. The aim of this article is to appraise the construction using the BIM model in cost approach. The article deals with the description of BIM implementation and the need for BIM in construction. It contains a description of valuation methods, including the valuation of selected structures by individual methods. The individual methods are compared with the cost approach using RTS BIM.

 
 
Reklama