Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systém euroCALC pomáhá ve společnosti E.ON

Společnost Callida dodává na český stavební trh systémy, které výrazně zjednodušují a urychlují pracovní procesy v jednotlivých fázích stavební zakázky. Jednou z mnoha společností, která využívá ucelené řešení ušité přímo na míru jejich požadavkům a potřebám, je E.ON. O jaký projekt se jedná a jak probíhal, se dočtete v následujícím článku.

Výchozí situace a cíle projektu

Společnost E.ON využívala různé způsoby rozpočtování staveb distribuční soustavy: elektřina pro nízké napětí (NN), vysoké napětí (VN), velmi vysoké napětí (VVN) a distribuční soustavy plyn, ať už v rámci investiční výstavby nebo údržby distribuční sítě. Úkolem společnosti Callida bylo vytvořit nové řešení a implementovat jednotný systém rozpočtování staveb (euroCALC 4), díky kterému dojde ke sjednocení pracovního prostředí a veškerých postupů. Cílem implementace bylo zefektivnit přípravu staveb (zejména tvorbu a snadné předávání rozpočtů mezi pracovními skupinami), zautomatizovat všechny pracovní procesy a posílit možnosti kontroly činnosti dodavatelů ze strany E.ON. Na rozpočtování a činnostech s ním spojenými pracují jak interní, tak i externí uživatelé (cca 300) a ročně se v rámci nové výstavby nebo údržby stávajících objektů podílejí na téměř 10 000 projektech. Důležitou podmínkou byla také integrace systému euroCALC 4 do stávajících systémů fungujících ve společnosti E.ON.

Společnost E.ON je jednou z předních světových energetických společností se silným postavením na trhu jak v České republice, tak i v Evropě. Je významným dodavatelem elektřiny a řadí se mezi největší dodavatele plynu v ČR. Co do počtu zákazníků je E.ON třetím největším dodavatelem energií v ČR.

Po vstupní analýze dodala společnost Callida komplexní řešení jednotného rozpočtování staveb, které následně v období 2018–2020 bylo implementováno a nasazeno do ostrého provozu. Při nastavování systému euroCALC proběhlo několik úprav menšího i většího rozsahu nad rámec zadání.

Přínosy projektu:

  • Sjednocení pracovního prostředí a postupů pro rozpočtování staveb VN/NN, VVN a Plynu.
  • Zlepšení komunikace mezi zadavatelem, projektantem a zhotovitelem.
  • Používání pouze jedné aktivní verze datové základny (pro rozpočtování VN/NN vlastní datová základna, pro rozpočtování VVN a Plyn datová základna ÚRS).
  • Zefektivnění kontroly rozpočtů. Zefektivnění řešení více/méně prací.

A co míní o projektu a spolupráci s firmou Callida Ladislav Mikuláš, vedoucí investic, E.ON Distribuce, a.s.?

Jsou už dnes vidět hmatatelné výsledky zavedení nového způsobu rozpočtování?

S ohledem na množství staveb a časovou náročnost jejich přípravy je plné zavedení nového systému rozpočtování během na dlouhou trať. Již nyní ale začínáme profitovat z unifikace rozpočtů zejména u staveb rozvoden a vedení velmi vysokého napětí.

Jaký je výhled do budoucna?

Z pohledu rozpočtování staveb se chceme v dalším období zaměřit zejména na rozvoj datové základny pro stavby zařízení nízkého a vysokého napětí. V širší perspektivě je pro nás prioritou mimo jiné i digitalizace podpory, kontroly a dokumentace průběhu realizace staveb. Po zkušenostech s nasazením systému euroCALC je pro nás společnost Callida jedním z potenciálních partnerů pro tato témata.

Jakým způsobem využívá E.ON systém dnes a jak jej bude využívat do budoucna? Počítá se s jejím rozšířením?

Přechod na nový rozpočtovací software jsme pojali jako pozvolný proces, který je navázaný na stávající uzavřené smlouvy se zhotoviteli staveb i projektových dokumentací. Předpokládáme, že postupně budou využívané i další funkcionality systému, například se jedná o provádění poloautomatických kontrol a analýz, díky kterým získáme data a zpětnou vazbu, kterou použijeme pro zpřesnění procesu plánování investičních nákladů.

Kolik odborníků na straně E.ON se projektem zabývalo?

Velikost týmu se v průběhu projektu měnila, jádro tvořila skupina cca 10 spolupracovníků jak z oblasti přípravy a realizace staveb, tak samozřejmě z oblasti IT.

Jak byl E.ON spokojen s řízením projektu ze strany společnosti Callida?

Spolupráci s Callida hodnotíme velice pozitivně a byla pro nás podnětná a inspirující. Zvláště oceňujeme odbornost a znalost problematiky a hledání cesty pro naplnění cílů projektu a dílčích požadavků.

Jak hodnotíte celkově spolupráci s firmou Callida?

Konstruktivní pohled na řešení problémů s cílem najít nejvhodnější řešení. Profesionální přístup a v neposlední řadě je třeba zmínit ochotu členů tymu Callida.

Vznikly v průběhu projektu nějaké potíže?

Pro všechny bylo náročným úkolem zajistit integraci s dalšími systémy, které využíváme ve skupině E.ON, včetně např. systému pro autentizaci interních i externích uživatelů.

Byly splněny všechny cíle projektu?

Ano, všechny cíle projektu byly splněny. V průběhu projektu jsme navíc původní scope rozšířili o nasazení poptávkového modulu pro podporu procesu výběru zhotovitele vybraných staveb.

 
 
Reklama