Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Milníky Koncepce zavádění BIM v České republice

Ředitel odboru Koncepce BIM Jaroslav Nechyba se zamýšlí nad jednotlivými milníky Koncepce zavádění BIM v České republice pro Magazín ČAS, čtvrtletník České agentury pro standardizaci.


© Fotolia.com

Prvním krokem v každém správně řízeném dlouhodobém projektu je určení vize a z ní vyplývající mise. Jinými slovy: co je cílem a jak se k němu dostanu? Častým důvodem selhání projektů bývá právě podcenění vize a mise a jejich nedostatečná komunikace. A to nejen vůči cílové skupině projektu (zde celá odborná stavební veřejnost), ale především dovnitř týmu. Velmi často jsem se během své dlouholeté praxe na vlastní kůži přesvědčil, jak je snadné sejít z původní cesty rozmělňováním aktivit, špatně stanovenými prioritami, nedůsledností a nekonečnými debatami nad relativně snadnými rozhodnutími. A právě jasně definovaná vize a mise jsou tím majákem, který by měl tým navést bezpečně k cíli. Proč o tom zde tak dalekosáhle píšu? Protože stejná pravidla jako pro Koncepci platí i pro jakoukoliv implementaci metody BIM do kterékoli organizace. BIM je o změně – procesů, myšlení, pracovních návyků. A každá změna musí mít důvod proč a určeno jak.

logo

Po celkem krátké diskusi jsme se shodli na naší vizi, která zní:

„Standardizací a metodickou podporou v oblasti digitalizace dosáhnout efektivnějšího stavebnictví.“

A mise se nám z toho celkem snadno odvodila takto:

„Pomocí standardizace, vzdělávání a vzájemné komunikace akcelerovat inovativní rozvoj metody BIM, a tím významným způsobem přispět k vyšší efektivitě realizace stavebních projektů pomocí zlepšení spolupráce, sdílení informací a kultivace vztahů.“

Jsem přesvědčen, že pokud výše uvedeného nebude dosaženo, na očekávané přínosy metody BIM můžeme zapomenout.

Video: Digitalizace ve stavebnictví a Koncepce BIM 2022

Základem je transparentnost a komunikace

Podle nás lze dosáhnout reálného posunu v oblasti digitalizace transparentní spoluprací mezi klíčovými partnery ve stavebním procesu. Každá změna musí být široce komunikována a vysvětlována. Je nutné najít široký konsenzus, nikoli prosazovat úzké zájmy a pohledy. Pro spolupráci jsme pragmaticky, vzhledem k vytíženosti všech, zvolili primárně on-line formu prostřednictvím portálu www.koncepceBIM.cz. Zaregistrovaní uživatelé mají možnost nám psát k jednotlivým agendám, pracovním skupinám či článkům svoje názory, na které budeme postupně reagovat. V blogu dáváme příležitost odborníkům nekomerčně publikovat svoje názory a zkušenosti. Za klíčový aspekt hledání rozumných řešení považujeme osobní komunikaci. A proto pořádáme celou řadu specificky odborně zaměřených workshopů pro různé cílové skupiny.

Organizace činností – vznik, recenze, publikace výstupů

Aby bylo možné Koncepci BIM v České republice postupně realizovat, bylo potřeba její velmi široký záběr rozdělit do menších celků, které je nutné společně koordinovat a provázat. To je úkol odboru Koncepce BIM. Moje zkušenost z třicetileté praxe je, že zajímavé věci vzniknou vždy v úzkém kreativním akčním týmu. Proto jsme činnost rozdělili do pracovních skupin, na pozici jejich vedoucích jsem našel renomované odborníky, kteří deklarovali zájem, motivaci a časovou kapacitu pomoci implementaci metody BIM ve stavebním sektoru. Na jejich zodpovědnosti pak bylo sestavit funkční týmy, které pokryjí odbornosti z jejich oblasti. Aby byly naše výstupy maximálně kvalitní, připravili jsme pro odbornou veřejnost možnost plně se zapojit do recenzního procesu k pracovním verzím připravovaných výstupů z jednotlivých pracovních skupin. Úzký pracovní tým pro vytváření základu a široký okruh kvalifikovaných, erudovaných, aktivních, pozitivně motivovaných recenzentů – to je naše strategie, jak vytvořit reálně použitelné výstupy. Poté, co vypořádáme připomínky recenzentů, předáme výstupy Ministerstvu průmyslu a obchodu k dalším krokům implementace do reálného života (novely vyhlášek, metodické pokyny, doporučení nebo změny v legislativě apod.).

Smluvní standard = důvěra a základ všeho, tedy i BIM


Oblast práva a smluv, a především současná zaostalá praxe v této oblasti je pro implementaci BIM zásadní a závažnou překážkou: špatná spolupráce, absence projektového řízení a způsob komunikace partnerů projektu, smluvní dokumenty a procesy, které jsou neprůhledné a vnáší do projektů nevraživost a negativní pohledy. Jsme jedna z mála vyspělých zemí, která nemá uznávaný smluvní standard pro stavební projekty a chybí jí pravidla projektového řízení veřejných zakázek. Je před námi velká výzva – spojit zavedení standardů smluv a projektového řízení rovnou s implementací digitalizace do procesů a komunikace. Co se na první pohled zdá jako nevýhoda, se může změnit ve výhodu. V pracovní skupině PS02, která se touto oblastí zabývá pod vedením JUDr. Kleea, jsou významní odborníci na procesní, smluvní i autorské právo, a – doplněni o odborníky na veřejné zakázky – tvoří základ této pracovní skupiny. Výstupy PS02 budou postupně směřovat k vytvoření smluvního standardu. Bez vyřešení této oblasti BIM nemůže správně fungovat a přinést očekávaný bonus.

Pilotní projekty Koncepce – kdy je spustit?

Pilotní projekty mají pro nás plnit dva významné úkoly – ověřit v praxi připravované výstupy a přinést konkrétní zpětnou vazbu o tom, co funguje dobře, co méně a co vůbec, případně informaci o tom, na co jsme nepřišli. Jen takto se lze dopracovat ke kvalitnímu výstupu. Dokument nebo prezentace snese všechno (stejně jako výkres), ale jen prověření reálným životem dodá výstupu punc kvality a respektu při aplikaci. Aktivní veřejní zadavatelé jsou velmi vítáni, jen musí nyní pracovat v režimu průzkumníka. Je nutné, aby se postupně vzdělávali, připravovali změny vnitřních procesů a postupně dílčí části metody BIM zkoušeli a ověřovali. Na trhu vznikají zajímavé subjekty, které jsou již schopné zadavatelům odborně poradit a vést je rozumně kupředu. To není úkolem odboru Koncepce BIM – nejsme konzultační nebo poradenská firma. Během jednoho roku monitorujeme masivnější zájem ze strany veřejných zadavatelů, a vnímáme i jejich větší kvalifikovanost oproti předcházejícím letům, což je skvělé a velmi motivující pro naši další práci!

Datový standard – bez něj nedosáhneme efektivity sdílení dat

Datový standard (viz také článek Co je Datový standard stavebnictví DSS) spolu se standardem smluvním jsou hlavními pilíři reálné implementace metody BIM do běžné praxe stavebních projektů. V této oblasti se nám podařilo zformovat pod vedením Ing. Žáka velmi tvořivý tým, který připravuje architekturu datového standardu společného jak pro pozemní, tak – v koordinaci se Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI) – pro dopravní stavitelství. Chci vyzdvihnout výbornou spolupráci ze strany SFDI, který řídí implementaci BIM pro dopravní stavitelství. Důležitou součástí je i aktivní spolupráce s mezinárodními organizacemi – CEN/TC 442 (kde máme aktivní zástupce) nebo monitorování aktivit buildingSmart.

Jsme rádi, že trh jasně akceptuje potřebu začít pořizovat do informačního modelu BIM data standardizovaným způsobem a že už jsou k dispozici dílčí fragmenty možností, které lze v této fázi pro projekty prakticky využít. A je skvělé, že je začínají inovativní zadavatelé pro svoje projekty využívat. Schopnost naučit se pracovat se standardem je nová dovednost, kterou si musí všichni účastníci stavebního projektu zažít. Pracujeme a spolupracujeme na vytvoření robustního datového standardu, který bude v budoucnu pevným základem datové digitální komunikace. Informace v něm obsažené budou variabilně nabízet zdroj pro jejich další užití různými partnery stavebního projektu a jejich budoucími expertními aplikacemi.

Jsme stavbaři, takže víme, že základy musí být pevné a stabilní – a to v tomto případě nějakou dobu trvá. Dokončili jsme metodiku specifikující architekturu českého národního datového standardu, která plně respektuje všechny aktuální mezinárodní trendy (především v ISO a CEN). Následně bude možné zahájit plošné plnění a diskusi nad jednotlivým obsahem datového standardu pro prioritní užití BIM (podle vydaného výstupu). Ještě před masivním započetím této činnosti a zapojením širší odborné veřejnosti do ní je nutné datový standard vybavit dohodnutým klasifikačním systémem a naplnit obsahem norem, a to harmonizovaných (CPR) i určených českých ČSN. Z výše uvedeného vyplývá, že plán a postup je jasný. Jen to postupně rychle, a především kvalitně realizovat.


Oceňování – tři oříšky pro Popelku?

Oceňování v Čechách a jeho budoucí změna bude opravdu tvrdý oříšek, což bylo od počátku jasné. Agentura v této oblasti zvolila strategii pozvat do pracovní skupiny PS04 všechny aktuální tvůrce cenových soustav a další odborníky ve snaze najít společná témata pro rozvoj a změnu v této oblasti. Bohužel se tento koncept zkraje letošního roku dostal do slepé uličky, a museli jsme přistoupit ke změnám. Pracovní skupina PS04 je nadále složena pouze z vybraných odborníků z pozemního, silničního a železničního stavitelství.

Předpokládáme, že nás čeká dlouhá a trnitá cesta, je ale nutné na ní vytrvat a nabídnout v novém digitálním věku inovativnější, a především efektivnější přístup k oceňování staveb. Jsem optimista a věřím, že brzy budou k dispozici první výstupy, které vydají jasný signál o pozitivním pohybu v této oblasti.

Vzdělávání – klíč k úspěchu

V samotné Koncepci BIM se tématu vzdělávání věnuje celá rozsáhlá kapitola, a to se promítlo i do naší činnosti. BIM je o lidech, ne o softwaru. A lidé se musí vzdělávat, jinak to nejde.

Ohlédněme se, co potřebovala řada profesí za znalosti a dovednosti před deseti až patnácti lety a co dnes. A jak je to ve stavebnictví? Není už kam ustupovat, sektor prostě musí respektovat obecné trendy a možnosti rozvoje a využít je co nejlépe pro svůj růst a zvýšení atraktivity pro mladé lidi. Pracujeme velmi aktivně s Národním ústavem pro vzdělávání na adaptaci metody BIM do rámcových vzdělávacích programů, které jsou pro SPŠ stavební povinné od školního roku 2019. Pořádáme řadu workshopů pro pedagogy středních škol, aby získali co největší přehled a znalosti, které budou moci dále individuálně rozvíjet tak, aby studentům poskytli atraktivní a zajímavé informace, které je k oboru ještě více přitáhnou. Je skvělé, že letos máme první maturanty v oblasti BIM, a to v Hradci Králové. Z toho je zřejmé, že když se chce, daří se úžasné věci!

Spolupráce s vysokými školami také běží výborně. Školy jsou aktivní, jsou v nich zapálení odborníci, kteří mají o metodu BIM zájem. V současné době pod naším vedením připravují zprávu o stavu výuky metody BIM na českých vysokých školách. Dále jsme byli jako Agentura přizváni k samostatné aktivitě děkanů ČVUT, VUT a VŠB, kteří se dohodli, že dají dohromady společný kurz o metodě BIM pro odbornou veřejnost v rámci celoživotního vzdělávání. Kurz začal v březnu 2019.

Agentura začne pořádat vzdělávací kurzy od druhé poloviny roku 2019, kdy už bude mít vlastní výstupy a bude pořádat detailnější vzdělávací kurzy pro různé cílové skupiny. Jejich základem budou nově získané znalosti osob z praxe, protože právě ty rozhodnou o kvalitní implementaci metody BIM do každodenního režimu. Zatím se zabýváme obecným vzděláváním veřejných zadavatelů, a to především na akcích pořádaných námi nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Normy a terminologie – nudné, ale absolutní základ

Jak často říká sama vedoucí této pracovní skupiny Ing. Tomanová – oni jsou ti nudní vzadu. Nikoliv! Naopak – jejich práce a vnímání světa je velmi důležité pro to, aby si všichni rozuměli. Vznik technických norem je dlouhodobý proces. Konečný text je výsledkem mnoha diskusí a hledání kompromisů. Aplikace norem do běžné praxe opravdu není pro každého. Vyžaduje hluboké znalosti a celou řadu praktických zkušeností.

Jaroslav Nechyba
Jaroslav Nechyba

V budoucnu se budeme snažit spolu s odborníky z pracovní skupiny PS06 připravovat k novým normám spojeným s BIM vysvětlující komentáře, které by měly pomoci stavební praxi využít potenciál norem a standardů a nevytvářet si z nich jen další předpisy, které nikomu prakticky nepomůžou. Klíčové pro nás bylo najít, angažovat a aktivně zapojit kvalitní odborníky do práce v CEN, a to především v technické komisi CEN/TC 442 a jejích pracovních skupinách. To je komise, která na evropské úrovni připravuje v oblasti BIM nové standardy. Je velmi důležité, že jsme se jako Česká republika účastnili práce této komise od jejího založení v roce 2015. Naposledy se ze zasedání v září 2018 v Paříži vrátil zástupce Agentury s pozitivní odezvou na naše aktivity a pohledy na řešená témata. Zároveň si začal budovat aktivní pozici pro další ovlivňování a směřování výstupů komise. Prvním viditelným počinem pracovní skupiny PS06 je on-line česko-anglický výkladový terminologický slovník. Obsahuje již více než 700 základních hesel, a jeho rozsah se bude dále intenzivně rozrůstat. Slovník je přístupný zdarma na portálu www.koncepceBIM.cz, a doporučujeme ho používat zejména při tvorbě smluvních nebo metodických dokumentů.

Jen když se ustálí terminologie, tak si všichni budeme lépe rozumět. Abychom mohli slovník zlepšovat, má každé heslo u sebe odkaz s možností poslat nám případně návrh na jiný překlad nebo úpravu popisu hesla. Opravdu nám totiž záleží na tom, abychom vytvářeli srozumitelné, a především použitelné výstupy.

Ke konci roku 2018 byly v ISO schváleny první části klíčové normy pro BIM – ISO 19650-1 a 19650-2 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM)- Information management using building information modelling –Part 1: Concepts and principles, Part 2: Delivery phase of the assets. Už nyní začínáme rámcově pracovat na jejich překladu tak, abychom po oficiálním schválení CEN českou verzi normy vydali s co nejmenší prodlevou.

Rok 2022 – vzdálený či blízký milník v koncepci?

Do 1. ledna 2022, což je milník definovaný v Koncepci, nám zbývá relativně dost času. Pro nás je to absolutně nejdůležitější termín, ke kterému směrujeme všechny naše plány a aktivity. Vypadá to, že je času dost, ale všichni z praxe víme, jak všechno rychle letí, a proto není čas nějak významně otálet. Výše jsem popsal naši činnost prakticky za tři čtvrtletí (během prvního jsme se zabývali naprosto základními organizačními záležitostmi a naplno začali pracovat na výstupech až na přelomu března a dubna 2018). Jsem přesvědčen, že se věci daly dobře do pohybu, a v dalším kroku je nyní potřeba získat na portálu www.koncepceBIM.cz co nejširší okruh kvalitních odborníků do role recenzentů. Tím získáme rychle zpětnou vazbu a budeme moci nabídnout široké odborné veřejnosti zajímavé výstupy. Vzájemná podpora a spolupráce je klíč k úspěchu, a pozitivní atmosféra je základem pro vytvoření trvalejších hodnot.

 
 
Reklama