Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Koncepce BIM 2022: Probíhá intenzivní práce na přípravě prvních verzí potřebných standardů a metodik

Pro nadlimitní veřejné zakázky platí od roku 2022 povinnost zpracovávat jejich projekty formou BIM (Building Information Modeling). Povinnost vychází z Koncepce BIM, jejíž významnou část odborné implementace má na starost Odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci. Exkluzivní rozhovor s Jaroslavem Nechybou, ředitelem odboru, přinášíme na TZB-info.


© Fotolia.com

Vážený pane Nechybo,
Koncepce BIM 2022 počítá se zavedením BIMU pro nadlimitní veřejné zakázky. Jakých zakázek se povinnost zpracovávat BIM bude týkat a jak se povinnost bude 1. 1. 2022 vztahovat ke stavbám povoleným, projektovaným, případně v jiných fázích realizace?

Přesný návrh pro legislativní ukotvení povinnosti BIM pro veřejné zadavatele nyní připravujeme v pracovní skupině spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem pro místní rozvoj.

V návrhu počítáme s racionálním přístupem a nevytvářením jakýkoliv vln k 1.1.2022. To znamená, že povinnost bude zavedena v jediném kroku, přehledně a pro všechny stejně. Je naším zájmem, aby povinnost byla uplatňována průběžně a přiměřeně v jednotlivých fázích životního cyklu stavby. Základním principem proto bude, že na fáze projektů zadané před 1.1.2022 se povinnost samozřejmě nebude vůbec vztahovat. Pro další fáze, které nastanou po tomto datu, však již BIM povinný bude Záměrem je, aby se na projektu informace digitalizovaly co nejdříve a směřoval k hlavnímu milníku – předat vlastníkovi stavby informační model skutečného provedení stavby pro jeho efektivní správu. Více informací o BIM a průběhu jeho zavádění získáte z aktuálních článků na portálu koncepceBIM.cz. Povinností se zabývají konkrétně tyto první dva texty: úvod a druhý díl popisující postupný náběh povinnosti.

Čeho se povinnost BIM naopak týkat vůbec nebude?

Povinnost se bude vztahovat na stavební veřejné zakázky nad 150 mil. Kč financované z veřejných rozpočtů. Splnění povinnosti bude určeno třemi pilíři zmiňovanými již v Koncepci BIM a těmi jsou: informační model stavby zpracovaný v Datovém standardu stavebnictví (DSS), využívání společného datového prostředí (CDE) a povinnost uzavřít s dodavatelem BIM protokol. DSS bude nutné používat povinně podle jeho obsahu, zbylé povinnosti budou popsány jen pomocí obecných definic.

Od začátku byla povinnost do Koncepce BIM vložena jako jednoznačný impuls k inovaci pro vlastníky staveb, nikoliv jako přítěž a další povinnost pro povinnost. Čím dříve se vlastníci staveb dostanou k digitálnímu dvojčeti své stavby, tím dříve budou moci těžit z široké škály přínosů, jež tento postup přináší… Velkým povzbuzením pro nás je, že už dnes se připravují či dokonce realizují desítky pilotních projektů veřejných zadavatelů bez jakékoliv povinnosti. Já osobně to vnímám jako důkaz toho, že náš pohled na přínosnost BIM je správný a již dnes široce přijímaný.

Jaký je současný stav zavádění koncepce v agentuře ČAS? Můžete proces a aktuální situaci popsat?

Vše jde v tuto chvíli podle plánu. Na konci letošního roku budeme v polovině první etapy zavádění koncepce BIM, která směřuje ke spuštění povinnosti popsané v předešlé odpovědi od začátku roku 2022. Pro každý rok této přípravné etapy jsme si stanovili hlavní strategický cíl. Pro letošní rok to jsou „Výstupy“. Aktuálně tedy ve všech pracovních skupinách probíhá intenzivní práce na přípravě prvních verzí potřebných standardů a metodik, které postupně procházejí a budou procházet všemi vrstvami recenzí. Proces je to časově náročný (cca 4 měsíce), ale nezbytný pro transparentnost a maximální snahu o konsenzus mezi všemi zájmovými skupinami. Vše nyní směřujeme k tomu, abychom byli na začátku příštího roku připraveni na klíčové téma roku 2020 – podporu pilotních projektů. Detailnější informace v této otázce najdete v následujících článcích: Plán do roku 2022, Plán pro 2019Recenzní systém.

Hovořil jste o Datovém standardu stavebnictví a Společném datovém prostředí. Zavedení těchto produktů nebo rozhraní je jistě náročný úkol. Kdo a jak na něm pracuje a kdy je představíte?

Oba aspekty metody BIM je potřeba oddělit, protože každý z nich vyžaduje zcela jiný postup při uvedení do každodenní praxe. Datový standard stavebnictví (DSS) je „jen“ soupis vlastností jednotlivých typů prvků informačního modelu. Zde mohou po technické stránce sehrát významnou roli dodavatelé CAD systémů a jiných software, s nimiž úzce spolupracujeme (viz Memorandum z loňska zde). Věřím, že od začátku příštího roku nalezneme podporu DSS v jejich produktech. DSS pro dopravní stavitelství jsme již vydali v srpnu, DSS pro pozemní stavitelství bude v první verzi vydán do konce letošního roku. Společné datové prostředí (CDE) je naopak technické řešení, které si individuálně musí pořídit jeden z účastníků projektu, ideálně zadavatel. Pro rozšíření znalostí o CDE jsme již připravili Metodiku pro výběr CDE (aktuálně v externí recenzi) a intenzivně píšeme Metodiku pro použití CDE v organizaci zadavatele (dokončení listopad). CDE přinese do organizace zadavatele celou řadu změn, a proto připravujeme i řadu metodik z této oblasti, které též budou k dispozici pro externí recenzi do konce roku.

V jakém zákoně a kdy se dočkáme paragrafů zavádějících koncepci 2022? V jakém vztahu je to s rekodifikací stavebního práva?

Na návrhu paragrafového znění se intenzivně pracuje ve spolupráci MPO, MMR, ČAS, SPS a nyní i CzBIM. Předpokládáme jeho zveřejnění do konce října. Součástí návrhu bude i koncept budoucí vyhlášky BIM, která bude následně přesně definovat všechny aspekty povinnosti využívat metodu BIM vlastníky staveb čerpajícími prostředky z veřejných rozpočtů. Vzhledem k tomu, že rekodifikaci stavebního práva čeká ještě celkem dlouhá cesta vyjednávání s nejasným výsledkem, je na ní nyní navrhované znění nezávislé. Avšak jsme samozřejmě v koordinaci nejen s procesem rekodifikace stavebního práva, ale především jsme součástí předvoje rekodifikace v podobě digitálního stavebního řízení (DSŘ), které se nyní intenzivně připravuje.

Pro letošní rok připravujete důležité semináře a velkou konferenci. Na co se zájemci o tyto akce mohou těšit? Co představíte na konferenci?

Ano, akcí jsme opravdu připravili velké množství. Nestačí jen připravit perfektní koncepci a výborné metodiky. Pro to, aby Česko mohlo začít čerpat přínosy BIM opravdu naplno je klíčové, aby zadavatelé staveb věděli, proč mají tuto myšlenku přijmout za svou, jak bude zavádění BIM probíhat v praxi a proč se jim vyplatí. Cílem akcí je informovat v různé formě odbornou veřejnost o připravované povinnosti, jejích dopadech na jejich praxi a výstupech, které budou mít k dispozici. Ve druhém kole jsme připravili tři diskusní workshopy k připravovaným klíčovým výstupům, kde nás velmi zajímají názory široké odborné veřejnosti. Vše pak vyvrcholí listopadovou konferencí, která je rozdělena do tří bloků – ve vládním bloku za účasti ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a vládního zmocněnce pro IT a digitalizaci Vladimíra Dzurilly, budeme chtít ukázat, jak významně vládní koncept Digitální Česko podporuje české stavebnictví. Druhý blok bud věnován Evropě – podařilo se nám zajistit účast respektovaných zástupců vyspělých BIM zemí a třetí blok bude o našich připravených metodikách a standardech, které bude možné od začátku příštího roku začít ověřovat na pilotních projektech. Věříme, že to bude velmi zajímavý den s mnoha konkrétními informacemi pro účastníky. Více informací o konferenci včetně možnosti registrace http://summitkoncepcebim.cz/. (Pozn. redakce: Reportáž ze Summitu Koncepce BIM naleznete zde.)

Jaroslav Nechyba

Jaroslav Nechyba se od roku 2015 angažoval postupně v různých činnostech spolku Odborná rada pro BIM, v roce 2016 byl zvolen do představenstva spolku a rok vykonával funkci místopředsedy. Díky této pozici ve spolku dostal následně na začátku roku 2017 příležitost intenzivně se spolupodílet na přípravě odborných podkladů Koncepce zavedení BIM v ČR, kterou zpracovávalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Později se dohodl ministerstvem na pozici, která mu umožňuje spolupodílet se od ledna 2018 naplno i na realizaci Koncepce jako ředitel odboru Koncepce BIM v České agentuře pro standardizaci.

V oblasti BIM byl pro Jaroslava Nechybu významným bodem profesního rozvoje podpis partnerské smlouvy s anglickou firmou v roce 2012, který mu umožnil přinést do České republiky nový typ software – collaboration systém (dnes CDE pro BIM). Má také dlouholeté a hluboké zkušenosti z oblasti analýzy a implementace nových procesů, informačních systémů, datových vazeb a obecně s change managementem.

 
 
Reklama