Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program
Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Nalezené publikace
bylo nalezeno 45 publikací, zaměření: Obnovitelná energie

Alternativní energie pro váš dům, 2. aktualizované vydání

autor:Jiří Beranovský, Jan Truxa a kolektiv
vydavatel:
rok vydání:2004
formát:A5
rozsah:152 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:168 Kč
titulka
 
Kniha se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů v ČR. Popisuje základní principy využití solární, větrné a vodní energie, energie biomasy a nízkopotenciální (geotermální) energie včetně praktických příkladů, schémat a fotografií. Každá kapitola je doplněna statí o informačních zdrojích zejména na internetu. Závěr knihy je věnovaný ekonomice projektů, vyhodnocení spotřeby tepla a nákladů na vytápění.

Architekti CZ

autor:Jaroslav Sládeček
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2015
formát:A5
rozsah:296 stran
zaměření:Obnovitelná energie, Stavba a energie
dopor. cena:349 Kč
titulka
 
Cesta do hlubin architektovy duše - i tak by se dala nazvat kniha dvaceti rozhovorů s pečlivě vybranými osobnostmi současné české architektury řazenými v pravidelném sledu od nejstarších po nejmladší. Kniha přináší velice osobní výpovědi lidí, kteří v oblasti architektury “něco dokázali”. Pokud vás zajímá, jak svých úspěchů dosáhli, kde hledají inspiraci a jaké jsou jejich zásady a styl práce, pak vás jistě potěší přístupné a čtivé texty. Dozvíte se také, co očekávají od klientů a co si myslí o Kaplického knihovně, výuce architektury, panelákových sídlištích, památkové péči, trvalé udržitelnosti nebo digitální architektuře. Rozhovory jsou doplněné o autentické portréty i řadu skic a fotografií, ilustrujících pochvalné i kritické názory odborníků v oblasti, která se týká nás všech. Přestože se v některých názorech liší, jedno mají všichni společné - pro architekturu žijí celým srdcem a toto celoživotní nadšení je z jejich prací i z jejich vyprávění cítit.V knize najdete rozhovory s těmito osobnostmi: Ivan Ruller, Viktor Rudiš, Alena Šrámková, Jaroslav Drápal, Zdeněk Zavřel, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Petr Hrůša, David Vávra, Stanislav Fiala, Viktor Koreis, Marek Štěpán, Svatopluk Sládeček, Szymon Rozwałka, Tomáš Klanc, Luka Križek, Markéta Zdebská, Pavel Nalezený, Ondrej Chybík, Michal Krištof a Dimitri Nikitin.
další podrobnosti, koupit zde

Architektonické slohy

autor:Owen Hopkins
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2017
formát:A5
rozsah:240 stran
zaměření:Obnovitelná energie, Stavba a energie
dopor. cena:399 Kč
titulka
 
Lámali jste si někdy hlavu nad tím, jaký je rozdíl mezi gotikou a neogotikou? Nebo jak od sebe odlišit baroko a klasicismus? Kniha Architektonické slohy využívá rozsáhlého fotografického materiálu, s jehož pomocí popisuje charakteristické prvky u téměř 300 budov. Výsledkem je přehledný obrazový průvodce klíčovými slohy západní architektury od klasického období po současnost.
další podrobnosti, koupit zde

Bioplyn v praxi

autor:Heinz Schulz, Barbara Eder
vydavatel:Nakladatelství HEL (další publikace)
rok vydání:2004
formát:210x210 mm
rozsah:168 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:198 Kč
titulka
 
Kniha stručně objasňuje procesy probíhající při výrobě bioplynu z biomasy. Popisuje různé varianty uspořádání fermentačního procesu a jejich realizaci. Podrobně se zabývá technikou bioplynových stanic, skladováním a využitím bioplynu, využitím vyhnilé biomasy, zabezpečením procesu. Velká pozornost je věnována kofermentaci nejrůznějších přísad, vedlejším a hygienizačním účinkům bioplynových zařízení. V závěru uvádí typické příklady realizovaných bioplynových stanic. Může sloužit i jako průvodce při návrhu, projektování a vyhodnocování hospodárnosti zařízení.
další podrobnosti, koupit zde

Dřevní peleta aneb peleta mýtů zbavená

autor:Zdeněk Lyčka
vydavatel:LING Vydavatelství s.r.o.
rok vydání:2011
formát:A5
rozsah:68 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Kniha rozebírá dřevní peletu hlavně z pohledu nové evropské legislativy, protože za 10 let šel vývoj na trhu i z pohledu požadavků na kvalitu neobyčejně dopředu. Autor seznamuje odbornou veřejnost i laické čtenáře, uživatele toho paliva, se znalostmi a zkušenostmi o vlastnostech pelet a zaměřuje se přímo na peletu samotnou a její charakteristické fyzikálně-chemické parametry, aby si čtenář mohl udělat obrázek, co od tohoto paliva může očekávat, z čeho by mělo být vyrobeno a jak by se při spalovacím procesu mělo chovat. Kniha tak podává ucelený přehled o použitých surovinách, výrobě a její energetické náročnosti, vlastnostech, skladování, využití dřevních pelet i reálných nákladech na vytápění pelatami.
další podrobnosti, koupit zde

Dřevní peleta II - spalování v malých zdrojích tepla

autor:Zdeněk Lyčka
vydavatel:LING Vydavatelství s.r.o.
rok vydání:2012
formát:A5
rozsah:71 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Druhý díl připravované "trilogie" o dřevní peletě se věnuje především problematice spalování biomasy a pelet zvláště. Ze strany obchodníků a výrobců spalovacích zařízení je zákazník zahlcován stále větším množstvím informací o technické úrovni jejich výrobků. Ale jak dalece reálné jsou tyto informace a co většina z nich vlastně znamená, to se zpravidla nedozví. A proto také vznikla tato kniha. Jsou zde popsány zákonitosti procesu spalování a tvorby škodlivin, principy stanovení účinnosti peletových kotlů i konstrukční parametry a provozní vlastnosti hořáků. Text je doplněn vzorci, podle kterých si může i běžný uživatel peletového kotle jednoduše zjistit, kolik vzduchu je potřeba přivádět do kotelny pro správné spalování, jaký objem spalin vzniká a jaké jsou ztráty jeho kotle. Kniha nemá ambice být učebnicí. Měla by být spíše praktickou pomůckou pro ty, kteří se spalováním dřevních pelet přicházejí každodenně do styku ve svých domovních kotelnách a mají zájem se s touto problematikou seznámit poněkud podrobněji.
další podrobnosti, koupit zde

Elektrický proud ze slunce

autor:Andreas Henze, Werner Hillebrand
vydavatel:Nakladatelství HEL (další publikace)
rok vydání:2000
formát:A5
rozsah:136 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:128 Kč
titulka
 
Tato kniha je dobrým rádcem pro uživatele a praktiky, kteří si chtějí zakoupit, nebo dokonce sami postavit fotovoltaické zařízení k napájení rekreačních chalup, chat, obytných automobilů a člunů. Po nezbytném úvodu do principů získávání elektrického proudu ze slunečního záření jsou představeny všechny stavební komponenty solárního zařízení: moduly, akumulátory, regulátory nabíjení, střídače a jim přizpůsobené spotřebiče. Příručka ukazuje rozmanité praktické možnosti uplatnění fotovoltaiky a podrobně a srozumitelně popisuje stavbu, dimenzování a instalaci menšího, na síti nezávislého solárního zařízení.
další podrobnosti, koupit zde

Energie z biomasy

autor:Jiří Beranovský, Karel Murtinger
vydavatel:CPRESS
rok vydání:2011
formát:A5
rozsah:96 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:199 Kč
titulka
 
Kniha se zabývá různými aspekty energetického využití biomasy. Důraz je kladen na široké možnosti tohoto druhu paliva. Podrobně je probráno uplatnění biomasy k vytápění domů a ohřevu vody, použití biopaliv pro osobní automobily a výroba elektřiny a tepla z bioplynu. Publikace rovněž uvádí, jak se dá biomasa výhodně spojit s dalšími zdroji energie tak, aby byl výsledný efekt optimální z hlediska ekonomického i ekologického.

Kniha je určena široké veřejnosti. Čtenář se dozví, jak konkrétně může jednotlivé formy biomasy využít ve svém domě nebo bytě, jaká zařízení jsou k tomu potřeba, kolik je nutné do nich investovat i jak se určuje efektivita a doba návratnosti těchto investic. V knize dále najdete:
- procesy probíhající při hoření biomasy
- typy teplovodních kotlů na biomasu
- akumulační nádrže ke kotlům
- ekonomické výhody využití biomasy
další podrobnosti, koupit zde

Fotovoltaika - budovy jako zdroj proudu

autor:Ralf Haselhuhn
vydavatel:Nakladatelství HEL
rok vydání:2011
formát:A5
rozsah:176 stran
zaměření:Obnovitelná energie, Elektrotechnika
dopor. cena:248 Kč
titulka
 
Kniha je zaměřena na návrh, stavbu, provoz a účinnost fotovoltaických zdrojů elektrické energie instalovaných především na budovách. Přitom vychází z nejnovějších poznatků tohoto rychle se vyvíjejícího se oboru, takže tím přesně naplňuje současnou potřebu realizace investičně a prostorově úsporných a k životnímu prostředí šetrných zařízení tohoto druhu. Rozebírá a vyhodnocuje různé varianty realizace s jejich přednostmi i nedostatky a tím může posloužit k nejoptimálnějšímu řešení pro konkrétní podmínky. Rovněž přináší mnoho rad a doporučení pro jednotlivé profese podílející se na realizaci a provozu těchto zařízení.
další podrobnosti, koupit zde

Fotovoltaika - 2. vydání

autor:Karel Murtinger, Jiří Beranovský, Milan Tomeš
vydavatel:
rok vydání:2008
formát:A5
rozsah:112 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:145 Kč
titulka
 
Fotovoltaika neboli přímá přeměna energie slunečního záření na elektřinu je v poslední době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví, jehož produkty se stávají běžnou součástí našeho života. Fotovoltaické články zajišťují provoz většiny kalkulaček a hodinek, objevují se již i ohebné panely našité na batohu nebo oblečení, které udrží náš mobilní telefon či GPS v provozu třeba na horské túře. Na indickém či africkém venkově je fotovoltaický systém zpravidla tím nejjednodušším a nejlevnějším zdrojem elektřiny.
Fotovoltaika již není "kosmickou technologií" - ohromný růst produkce snížil ceny natolik, že v mnoha případech představuje fotovoltaický systém lepší alternativu, než je připojení k elektrické síti, nejen v Africe, ale i ve střední Evropě. Kombinace rostoucích cen energie, snižování energetické náročnosti spotřebičů a klesajících cen fotovoltaických panelů možná již v blízké budoucnosti změní výrazně i oblast "velké" energetiky. 20. století bylo stoletím atomové energie. Je pravděpodobné, že 21. století by se mohlo stát stoletím solární energie. A fotovoltaika v tom bude nepochybně hrát klíčovou úlohu.
Tato publikace vám přináší informace o tom, jak jsou fotovoltaické články konstruovány, jak fungují, o jejich vývoji a využití. Jsou zde podrobně popsány jednotlivé typy PV článků, jejich elektrické vlastnosti a také pomocná zařízení a komponenty fotovoltaických systémů. Kniha je plná rad a inspirace pro ty, kdo chtějí do tohoto nového způsobu získávání energie investovat.

Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla

autor:Ondřej Šefců
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2013
formát:A5
rozsah:256 stran
zaměření:Obnovitelná energie, Stavba a energie
dopor. cena:399 Kč
titulka
 
Terminologie architektury v obrazech. I tak by se dala nazvat názorná a přehledná publikace, zaměřená na historii architektury v našich zemích. Více než 1000 ilustrací a tematické slovníčky umožňují snadnou orientaci v knize a četné popisky obrázků přispívají ke snadnému osvojení pojmů. Autor v chronologické posloupnosti přibližuje jednotlivé stavební slohy, a to jak v celku, tak i v detailech. Popisuje jednotlivé části staveb, ale také křesťanskou ikonografii a proporce staveb a lidského těla.
další podrobnosti, koupit zde

Malá větrná elektrárna

autor:Uwe Hallenga
vydavatel:Nakladatelství HEL (další publikace)
rok vydání:2006
formát:A5
rozsah:96 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:88 Kč
titulka
 
Přepracované a rozšířené druhé české vydání knihy "Malá větrná elektrárna" nabízí stavební návod malého větrného zařízení s průměrem rotoru 2,2 m včetně kompletního souboru výkresů. Zařízení se dá snadno a levně postavit a za příznivého větru dává 200 až 500 W elektrického výkonu, což je ideální pro napájení zahradních a rekreačních domků nebo jako doplněk fotovoltaického systému. Je to podrobný a názorný návod i pro začátečníky, kteří se chtějí začít věnovat malým větrným soustavám. Vhodně se doplňuje s knihou "Savoniův rotor", která popisuje stavbu jiné varianty řešení malého větrného zařízení. Autor knihy Uwe Hallenga je vášnivý kutil a zabývá se již mnoho let profesionálně energetickými zdroji přátelskými k životnímu prostředí, zejména využitím energie slunce a větru. Mnozí zájemci jistě znají české vydání původní verze knihy Malá větrná elektrárna, která je již rozprodána. Podrobný a bohatě ilustrovaný návod je vhodný zejména pro začátečníky, kteří chtějí začít stavbou malého, ale užitečného zařízení.
další podrobnosti, koupit zde

Nízkoenergetické a pasivní domy - návrh a realizace

autor:kolektiv autorů
vydavatel:Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.
rok vydání:2009
formát:A4
zaměření:Obnovitelná energie, Stavba a energie
dopor. cena:3669 Kč
titulka
 
Publikace „Nízkoenergetické a pasivní domy – návrh a realizace“ je určena investorům, architektům, projektantům, developerům a zájemcům o energeticky úspornou výstavbu. Zabývá se zásadami architektonického a konstrukčního návrhu objektů s optimalizovanou spotřebou tepla. Jsou zde formulovány základní cíle tohoto způsobu stavění a jeho legislativní rámec. Řeší i navazující problematiku technických zařízení budov, především otázku vytápění a větrání budov, která se z hlediska energetických úspor jeví jako klíčová.
další podrobnosti, koupit zde

Nízkoenergetické stavění veřejných budov

autor:Karel Srdečný, Jan Truxa, František Macholda, Jiří Beranovský
vydavatel:EkoWATT, Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie (další publikace)
rok vydání:2007
formát:PDF
rozsah:29 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie, Stavba a energie
dopor. cena:0 Kč
titulka
 
Publikace je určena obecním a městským samosprávám a pracovníkům veřejné správy a v tištěné podobě vychází také jako příloha časopisu Veřejná správa č. 7/2007. Je členěna do pěti samostatných článků. V nich jsou rozebrány náklady na energie v budovách, struktura spotřeby a nákladů a otázka snižování spotřeby při rekonstrukcích i při zadávání projektů nových staveb. Jeden článek je věnován kritériím pro výběrová řízení. Zajímavou ilustrací je rozhovor s investorem pasivní administrativní budovy, která byla stavěna z veřejných prostředků. Jako samostatná příloha (která není součástí tištěného vydání) je zařazena "Příručka pro zadávání veřejných zakázek šetrných k životnímu prostředí".
další podrobnosti, koupit zde

Nízkoenergetické domy - Principy a příklady

autor:Jan Tywoniak
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2005
formát:B5
rozsah:200 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:295 Kč
titulka
 
Kniha plná nejnovějších informací o nízkoenergetickém stavění se zabývá souvislostmi a aktuálními trendy tohoto moderního stavebního odvětví. Je určena těm, kdo nízkoenergetické stavby navrhují a realizují, ale i současným či budoucím uživatelům těchto budov. Publikace připomíná základní pojmy i výpočtová hodnocení a uvádí širší souvislosti udržitelné výstavby. Podrobně vysvětluje principy stavebně-energetických koncepcí s důrazem na konstrukční zásady vedoucí k nízké potřebě provozní energie i integraci systémů s obnovitelnými zdroji energie. Autor věnuje pozornost také progresivním domům s extremně nízkou potřebou tepla ? tzv. pasivním domům. Podstatná část knihy je věnována příkladům realizovaných domů malého i většího rozsahu z ČR i zahraničí, novostavbám i energetické obnově budov.
další podrobnosti, koupit zde

Obnovitelné zdroje energie - s chladnou hlavou

autor:David MacKay
vydavatel:Slovenská inovačná a energetická agentúra
rok vydání:2012
formát:PDF
rozsah:368 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:zdarma Kč
titulka
 
Autor velmi názorně shrnul obě stránky problematiky – spotřebu a potenciál výroby energie z obnovitelných zdrojů (OZE). V podstatě v publikaci na mnoha stránkách vysvětluje, že obnovitelné zdroje nám nejsou schopny poskytnout dostatek energie na pokrytí naší současné spotřeby elektřiny, tepla a pohonných hmot. Platí to jak pro Velkou Británii, tak pro celou Evropu včetně České republiky. Pokud by však energie byla využívána efektivně, OZE by mohly zajistit energetické služby, na jaké jsme zvyklí.
další podrobnosti  koupit zde

Obnovitelné zdroje energií

autor:Volker Quaschning
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2010
formát:170x240 mm
rozsah:296 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:449 Kč
titulka
 
Kniha pojednává o široké škále obnovitelných zdrojů energie, od využívání solární energie a větrných elektráren po využití geotermální energie, biomasy a vodíku. Kromě názorných, srozumitelných charakteristik příslušných technologií, stavu vývoje a perspektiv budoucího potenciálu, uvádí i praktické pokyny pro plánování, projektování a realizaci vlastních zařízení pro získávání obnovitelných energií. Vysvětluje, jaké dopady na životní prostředí a ekonomickou účinnost mají různé aplikované technologie. Kniha podává jak vstupní informace o různých technologiích, tak i zajímavé informace pro čtenáře s hlubšími a širšími odbornými znalostmi. Autor usiloval o to, aby zajímavé informace, někdy úsměvné, jindy varující, převážily nad suchým popisem. Na mnoha příkladech již realizovaných technologií dokládá, že je již možná transformace výroby energie na takové zdroje, které nebudou negativně působit na klima. V knize čtenář nalezne i bezpočet odkazů na aktuální české webové odkazy, firmy, zabývajícími se úsporami energií v Česku, mapky našeho území s intenzitou oslunění či větrné mapy a další české reálie, které zařadily knihu k titulům, jež přinášejí i aktualizované tuzemské informace.
další podrobnosti, koupit zde

Obnoviteľné zdroje energie pre nízkoteplotné systémy

autor:Dušan Petráš a kolektiv
vydavatel:JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání:2009
formát:A4
rozsah:224 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:12 Eur Kč
titulka
 
Kniha prezentuje mimoriadne aktuálnu problematiku využívania nízkopotenciálnej energie - solárnej energie, energie geotermálnych vôd, energie prostredia pre tzv. nízkoteplotné vykurovanie, vhodné najmä pre využitie v nízkoenergetických domoch. Kniha predstavuje dve ucelené časti, pričom prvá sa zaoberá výpočtom a návrhom nízkoteplotného vykurovania, teda vykurovania veľkoplošného sálavého (stropné, stenové a podlahové) so zreteľom na tepelnotechnické, hygienické a energetické aspekty nízkoenergetických domov. Dôraz sa kladie na výpočet a návrh sálavej vykurovacej plochy. Druhá časť je zameraná na špecifikovanie zdrojov nízkopotenciálnej energie, a to energie slnečnej, geotermálnej, resp. energie prostredia. Súčasne sa prezentuje dostupnosť týchto zdrojov na Slovensku a ich technicky využiteľný potenciál. Uvádzajú sa výpočtové postupy pre návrh solárnych a geotermálnych energetických systémov, resp. systémov s tepelnými čerpadlami. Zároveň sa prezentujú možnosti využitia týchto obnoviteľných zdrojov energie na vykurovanie, prípravu teplej vody, ohrev bazénovej vody, ale aj iné špecifické prevádzky. V závere sú predstavené niektoré aplikácie využívania nízkoteplotného vykurovania a obnoviteľných zdrojov na Slovensku.
další podrobnosti, koupit zde

Od jeskyně ke katedrále

autor:Ondřej Šefců
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2014
formát:160x240 mm
rozsah:64 stran
zaměření:Obnovitelná energie, Stavba a energie
dopor. cena:199 Kč
titulka
 
Architektura. Tohle slovo slyšíme docela často. Je to pochopitelné, vždyť architektura je všude kolem nás (tedy skoro všude). Ale víme, kde se tady vlastně vzala, jak se měnila a proč vypadá, jak vypadá? Jistě, na spoustu otázek můžete najít spoustu odpovědí v různých tlustých knihách. Ale ruku na srdce, kdo má čas je dneska číst? Ale poznávat věci kolem nás je docela zábavné. Tedy, když si to zábavné umíme udělat. Komiksové příběhy v této knížce popisují různé významné chvíle v dějinách architektury tak, jak to nenajdete ani v těch nejobjemnějších knihách. Po pravdě řečeno, nevíme úplně jistě, že to bylo přesně tak (tedy nevíme o tom skoro nic), ale tak trochu si myslíme, že to takhle mohlo být! No a k tomu jsme přidali spoustu obrázků a trochu povídání, takže stačí si třeba jen tak listovat a dívat se. Nebo si vzít tužku nebo barvy a zkusit si něco namalovat. A třeba vás pak napadne podívat se na nějaký pěkný dům v místě, kde bydlíte, a najít na něm něco pozoruhodného. Třeba zvláštní obličej, římsu, co vypadá jak z vajíček, anebo sloup se šneky. A třeba jednou nějaký pěkný dům i postavíte.
další podrobnosti, koupit zde

Pelety - palivo budoucnosti

autor:Lubomír Klobušník
vydavatel:Sdružení Harmonie
rok vydání:2003
rozsah:100 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:122 Kč
titulka
 
Publikace je praktickou a užitečnou pomůckou určenou zejména projektantům, energetickým auditorům a poradcům, orgánům státní správy a samosprávy, ekologickým a nevládním organizacím i odborně angažované veřejnosti. Zajímavé informace v ní najdou také výrobci pelet a výrobci zařízení k jejich spalování. V publikaci najdete např. druhy a ceny pelet, stav jejich výroby v ČR, adresář výrobců pelet a zařízení na jejich spalování, praktické rady pro vytápění peletami.
další podrobnosti, koupit zde

Příručka pro výstavbu sil a skladování dřevních pelet

vydavatel:Česká peleta, z.s.p.o. (další publikace)
rok vydání:2015
formát:PDF
rozsah:31 stran
zaměření:Obnovitelná energie
titulka
 
další podrobnosti, koupit zde

Rekonstrukce rodinného domu 100 tipů

autor:Martin Perlík
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2017
formát:A5
rozsah:272 stran
zaměření:Vytápění, Větrání a klimatizace, Voda, kanalizace, Obnovitelná energie, Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:399 Kč
titulka
 
Máte starší rodinný dům nebo chcete rodinný dům koupit? Chtěli byste jej opravit, ale nevíte jak na to? 100 tipů, které naleznete v knize, vás provede rekonstrukcí rodinného domu od počátečního propočtu, přes projekt a stavební úřad, až po samotnou stavbu. Dozvíte se na co si dát u starších domů pozor, jak při rekonstrukci postupovat, kdy máte jít na stavební úřad i s čím vám pomůže architekt či projektant. V knize najdete návod jak odhalit skryté vady domu vzniklé například porušenou statikou nebo vlhkostí, jak je odstranit a kolik oprava bude stát. Autor nezapomíná ani na vnitřní vybavení domu, přípojky nebo vytápění. Koncept tipů umožní čtenáři přečíst si přesně o tom tématu, které potřebuje, aniž by se zabýval celou knihou. Pro lepší názornost je vše doplněno množstvím obrázků a fotografií. Modelová rodina Přestavělových, která právě koupila rodinný dům a plánuje jeho opravu, má podobné starosti jako vy. Zalistujte a přesvědčte se sami.
další podrobnosti, koupit zde

Solární energie pro váš dům

autor:Jan Truxa, Karel Murtinger
vydavatel:CPRESS
rok vydání:2010
formát:A5
rozsah:96 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:199 Kč
titulka
 
Kniha se zabývá praktickými aspekty využití energie slunečního záření. Důraz je kladen na ohřev vody a přitápění, což jsou dnes nejrozšířenější aplikace solární energie. Samostatná kapitola je věnována výrobě elektřiny (fotovoltaickým článkům). Kniha je určena široké veřejnosti a snaží se poskytnout odpovědi na základní otázky týkající se optimálního řešení využití solární energie. Čtenář se dozví, jak konkrétně lze energii slunce využít, jaká zařízení jsou k tomu potřeba a kolik je nutno do nich investovat, i za jak dlouho se investice vrátí. V knize dále najdete:
- aktivní a pasivní systémy pro ohřev teplé vody
- kolektory pro ohřev bazénové vody
- jak fungují fotovoltaické články
- regulace fotovoltaických modulů
- pořizovací a provozní náklady solárního systému pro přípravu 300 l teplé vody v rodinném domku pro čtyři osoby
- dotace na realizaci solárního systému
- jaké budou nové výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických systémů
další podrobnosti, koupit zde

Solární energie - využití při obnově budov

autor:Andreas Haller, Othmar Humm, Karsten Voss
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2001
formát:B5
rozsah:184 stran
zaměření:Obnovitelná energie, Stavba a energie
dopor. cena:250 Kč
titulka
 
Rekonstrukce a obnovu budov s využitím solární energie můžeme jistě považovat za konkrétní příspěvek k stále více zmiňovanému udržitelnému rozvoji. Publikace popisuje technická řešení na ukázkách konkrétních staveb, doporučuje vhodné postupy zlepšení energetické bilance budovy. Na závěr knihy je připojena kapitola informující o možnostech podpory solárních projektů v České republice a několik zajímavých realizací.
další podrobnosti, koupit zde

Solární soustavy pro bytové domy

autor:Tomáš Matuška
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2010
formát:A5
rozsah:136 stran
zaměření:Vytápění, Voda, kanalizace, Obnovitelná energie
dopor. cena:159 Kč
titulka
 
Využití sluneční energie v bytových domech má v souvislosti se snižováním energetické náročnosti přípravy teplé vody a vytápění vysoký potenciál vzhledem k výrazně lepším energetickým a ekonomickým parametrům instalací solární tepelné techniky oproti rodinným domům. Téma knihy se zaměřuje na solární soustavy pro přípravu teplé vody a vytápění v bytových domech, problematiku jejich navrhování, integraci do stávajících tepelných soustav bytových domů, možnosti architektonické integrace solárních kolektorů v rámci obálky budovy a ekonomické souvislosti instalací. Čtenář je názorně seznámen s vlastním postupem návrhu a realizace solární soustavy od výchozích potřebných podkladů, přes návrh typu a plochy kolektorů, problematiku dimenzování hlavních prvků a hydraulického řešení solární soustavy po zkušenosti z realizací solárních soustav. Kniha poskytuje přehled postupů energetického a ekonomického hodnocení solárních soustav v bytových domech, včetně stanovení investičních nákladů a provozních úspor.
další podrobnosti, koupit zde

Solární systémy - Návrhy a stavba svépomocí

autor:Armin Themessl, Werner Weiss
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2005
formát:A5
rozsah:120 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:99 Kč
titulka
 
Kniha, která si klade za cíl přispět k nárůstu počtu instalovaných solárních systémů u nás, dobře poslouží zájemcům o solární systémy z řad zákazníků, řemeslníků, firem i těm, kdo by rádi alespoň část takové solární soustavy realizovali svépomocí. Seznamuje například s užíváním velkých kolektorových ploch tvořících střechu, fasádu nebo jejich části v kontrastu s kolektorovými plochami skládanými z mnoha samostatných kolektorů. Předkládaný návod je zamýšlen jako úvodní a základní informace o svépomocném sestavování solárních zařízení. Obsahuje takové informace, které musí bezpodmínečně znát každý, kdo si chce vybrat a navrhnout optimální systém a do detailu rozumět funkci solárního zařízení.
další podrobnosti, koupit zde

Solární teplovzdušné vytápění

autor:Charles Filleux, Andreas Gütermann, Alex Primas
vydavatel:Nakladatelství HEL (další publikace)
rok vydání:2007
formát:240x170 mm
rozsah:175 stran
zaměření:Vytápění, Větrání a klimatizace, Obnovitelná energie
dopor. cena:248 Kč
titulka
 
Solární vzduchové kolektory mohou vykázat významné úspory energie na vytápění a větrání obytných domů a provozních budov. Autoři v této knize přehledně a prakticky popisují techniku a využití solárních teplovzdušných systémů.
Po představení úspěšných koncepcí s vyhodnocením výnosů a nákladů jsou podrobně rozebírány jednotlivé prvky solárních vzduchových systémů: kolektory, zásobníky, ventilátory, vedení vzduchu a řízení. Jsou popsány nekryté i průhledně kryté kolektory, průmyslově vyráběné kolektory v porovnání s kolektory zhotovovanými na místě stavby. Jako zásobníky tepla byly kdysi používané štěrkové zásobníky vytlačeny hypokaustovými prvky. Jsou uvedeny praktické pokyny a doporučení pro správné dimenzování velikosti kolektorů, průřezu proudění a kapacity zásobníku.
Kapitola o projektování popisuje sladění jednotlivých komponent do jednoho systému a jeho dimenzování. Prezentaci zakončují rady pro ekologické zhodnocení. Druhá část knihy obsahuje příklady realizovaných staveb se solárními vzduchovými kolektory z Německa a Švýcarska a přináší přehled specifických řešení a údajů pro objekty různého určení spolu s možnostmi uplatnění a vývojovými tendencemi.
další podrobnosti, koupit zde

Solární zařízení v příkladech

autor:Tomáš Matuška
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2012
formát:170x240 mm
rozsah:256 stran
zaměření:Obnovitelná energie
dopor. cena:375 Kč
titulka
 
Publikace se zabývá využitím sluneční energie jako zdroje tepla. V oblasti solární tepelné techniky probíhá v současnosti vysoký nárůst instalací a trend směřuje od relativně zvládnutých solárních soustav pro ohřev bazénové vody a přípravu teplé vody k aplikacím pro vytápění, chlazení a využití velkoplošných solárních soustav v CZT. Kniha se zabývá na jedné straně základy využití sluneční energie, na druhé straně rozvíjí současný stav solární tepelné techniky a její trendy využitelné v klimatických podmínkách České republiky a ukazuje jejich příklady. Kniha poskytuje čtenáři praktický, avšak nezjednodušený, vhled do problematiky solárních kolektorů, zásobníků tepla, konceptů solárních tepelných soustav a jejich energetických a ekonomických přínosů, doplněný příklady o reálných dopadech různých řešení kolektorů a soustav. Čtenář se tak může zorientovat v současné nabídce na trhu a kvalifikovaně rozhodnout o reálných možnostech aplikací solárních soustav v konkrétním případě. Na konkrétn ích příkladech a uvedených analýzách je vysvětlena řada mýtů o solárních kolektorech a soustavách vycházejících často buď z nepochopení základních principů nebo z čistě marketingových důvodů.
další podrobnosti, koupit zde

Solární zařízení

autor:Heinz Ladener, Frank Späte
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2003
formát:B5
rozsah:268 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:390 Kč
titulka
 
Kniha podrobně popisuje jednotlivé prvky solárních zařízení - kolektory, zásobníky a další. Věnuje se popisu sdílení tepla a soustřeďuje se zejména na navrhování, dimenzování a stavbu solárních zařízení. Představeny jsou jak osvědčené koncepce malých a středních zařízení, tak nejnovější technologie pro velká zařízení pro přípravu teplé vody a vytápění.
další podrobnosti, koupit zde

Stavíme tepelné čerpadlo

autor:Antonín Žeravík
rok vydání:2003
formát:A5
rozsah:302 stran
zaměření:Vytápění, Obnovitelná energie
dopor. cena:390 Kč
titulka
 
Kniha vám poskytne všechny potřebné informace pro úspěšnou stavbu tepelného čerpadla. Jsou v ní popsány základní principy a informace o zdrojích tepla, podrobný popis funkce všech staveních prvk, výpočty výkonů, potrubí i kompresorů. Jsou popsány i všechny pracovní postupy. Kniha obsahuje podrobný popis ověřené konstrukce tepelného čerpadla země-voda s naměřenými hodnotami zpracovanými do názorné grafické podoby.
další podrobnosti, koupit zde
další publikace >>>
 
 
Reklama