Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Rok vydání:

Vydavatel:

Autor:

Zaměření:             
Nalezené publikace
bylo nalezeno 179 publikací, zaměření: Stavba a energie

Akustika stavebních objektů

autor:Jan Kaňka
vydavatel:
rok vydání:2009
formát:165x225 mm
rozsah:156 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:195 Kč
titulka
 
Zvuk patří mezi fyzikální faktory životního prostředí. V budovách působí dlouhodobě a opakovaně, významně tak ovlivňuje práci i odpočinek a v konečném důsledku i zdraví lidí užívajících budovu. Vhodně navržený a správně provedený stavební objekt má obyvatele chránit mimo jiné i před nadměrným hlukem pronikajícím do budovy zvenčí i před hlukem způsobeným jinými uživateli budovy. Stavebním řešením vnitřních prostorů v budovách lze také ovlivnit kvalitu příjmu a poslechu žádoucích zvukových signálů a produkcí. Pro zajištění vyhovujícího stavu konstrukcí a stavu vnitřního prostředí je možno použít řadu praktických postupů a opatření prováděných ve všech etapách návrhu a přípravy stavby, při vlastní výstavbě i při užívání budovy. Tato publikace seznamuje se základními kritérii pro posuzování prostředí budov z hlediska stavební akustiky, je zde vysvětlen jejich význam, způsoby a okolnosti jejich používání a jsou uvedeny limitní hodnoty platné v roce 2008. Jsou zmíněny také některé základní metody předpovědi hodnot kritérií výpočtem. Pozornost je věnována i technickým, konstrukčním a organizačním opatřením používaným k regulaci stavu prostředí v budovách.

Anglicko-český a česko-anglický slovník - architektura a stavitelství

autor:Milan Hanák
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2017
formát:A4
rozsah:704 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:699 Kč
titulka
 
Lexikografické zpracování oborů architektury a pozemního stavitelství rámcově zahrnují oblasti: architektura: dějiny architektury, architektonické tvarosloví, typologie budov, ochrana památek, lidová architektura, interiér, urbanismus, počítačové projektování, stavební legislativa. Pozemní stavitelství : technické kreslení, stavební konstrukce a materiály, technická zařízení budov, provádění staveb a ekonomika, stavební fyzika, hraniční pojmy z navazujících oborů. u jednotlivých hesel je uvedeno, zda se vyskytují v britské nebo americké jazykové oblasti. Slovník obsahuje také převodní tabulky fyzikálních jednotek či seznam odborných zkratek, používaných u institucí, ve výkresech apod.;
další podrobnosti, koupit zde

Architekti CZ

autor:Jaroslav Sládeček
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2015
formát:A5
rozsah:296 stran
zaměření:Obnovitelná energie, Stavba a energie
dopor. cena:349 Kč
titulka
 
Cesta do hlubin architektovy duše - i tak by se dala nazvat kniha dvaceti rozhovorů s pečlivě vybranými osobnostmi současné české architektury řazenými v pravidelném sledu od nejstarších po nejmladší. Kniha přináší velice osobní výpovědi lidí, kteří v oblasti architektury “něco dokázali”. Pokud vás zajímá, jak svých úspěchů dosáhli, kde hledají inspiraci a jaké jsou jejich zásady a styl práce, pak vás jistě potěší přístupné a čtivé texty. Dozvíte se také, co očekávají od klientů a co si myslí o Kaplického knihovně, výuce architektury, panelákových sídlištích, památkové péči, trvalé udržitelnosti nebo digitální architektuře. Rozhovory jsou doplněné o autentické portréty i řadu skic a fotografií, ilustrujících pochvalné i kritické názory odborníků v oblasti, která se týká nás všech. Přestože se v některých názorech liší, jedno mají všichni společné - pro architekturu žijí celým srdcem a toto celoživotní nadšení je z jejich prací i z jejich vyprávění cítit.V knize najdete rozhovory s těmito osobnostmi: Ivan Ruller, Viktor Rudiš, Alena Šrámková, Jaroslav Drápal, Zdeněk Zavřel, Ladislav Lábus, Josef Pleskot, Petr Hrůša, David Vávra, Stanislav Fiala, Viktor Koreis, Marek Štěpán, Svatopluk Sládeček, Szymon Rozwałka, Tomáš Klanc, Luka Križek, Markéta Zdebská, Pavel Nalezený, Ondrej Chybík, Michal Krištof a Dimitri Nikitin.
další podrobnosti, koupit zde

Architektonické slohy

autor:Owen Hopkins
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2017
formát:A5
rozsah:240 stran
zaměření:Obnovitelná energie, Stavba a energie
dopor. cena:399 Kč
titulka
 
Lámali jste si někdy hlavu nad tím, jaký je rozdíl mezi gotikou a neogotikou? Nebo jak od sebe odlišit baroko a klasicismus? Kniha Architektonické slohy využívá rozsáhlého fotografického materiálu, s jehož pomocí popisuje charakteristické prvky u téměř 300 budov. Výsledkem je přehledný obrazový průvodce klíčovými slohy západní architektury od klasického období po současnost.
další podrobnosti, koupit zde

Architektura 60. let - "zlatá šedesátá léta v české architektuře"

autor:Oldřich Ševčík, Ondřej Beneš
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2008
formát:A4
rozsah:504 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:999 Kč
titulka
 
"Zlatá šedesátá léta" je část podtitulu rozsáhlé publikace Architektura 60. let, pod kterou jsou podepsáni autoři Oldřich J. Ševčík a Ondřej Beneš a která vychází v nakladatelství GRADA Publishing. První ucelenou studii o české architektuře šedesátých let 20. století přináší faktograficky nabitá publikace. Zachycuje všechny důležité stavby a projekty z tohoto významného období a nabízí jejich interpretaci. Přechodné uvolnění poměrů umožnilo vznik staveb, které mnohdy snesou srovnání s nejlepšími časy české architektury z doby meziválečné. Základ knihy tvoří teoretická studie zařazující českou architekturu té doby do světového kontextu a zejména chronologický přehled staveb projektovaných či postavených u nás během šedesátých let. Významnou pozornost věnují autoři také výtvarnému zpracování interiérů budov. Více než 1300 fotografií, plánů a nákresů je atraktivní pro architekty i širokou obec čtenářů.
další podrobnosti, koupit zde

Architektura inženýrských staveb

autor:Václav Kučera
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2009
formát:170x230 mm
rozsah:320 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:699 Kč
titulka
 
Kniha věnuje pozornost pozemním cestám, silnicím a dálnicím, vodním cestám, podzemním stavbám, jezům, hrázím, přehradám a mostům všech druhů. Pojednávané stavby byly, jsou a budou i nadále krajinotvornými elementy i nedílnou součástí městského prostředí. Mnohé z inženýrských staveb sice nepatří k tomu, na co bychom se dívali každý den se zalíbením, ale vytvářejí genius loci a jsou součástí každodenního života. Záměrem knihy je na takové stavby u nás i v zahraničí upozornit a podpořit vědomí, že i ty nejobyčejnější technické stavby jsou součástí životního prostředí, mohou ho zkrášlit a vyvolávat v nitru člověka pocity uspokojení. V dialogu s výtvarnými kategoriemi jsou uváděné stavby podrobovány konstruktivní kritice, od jejich celkové koncepce až po detail. Publikace rozšiřuje pohled na technickou podstatu staveb. Je koncipována pro studenty, ale také pro širokou odbornou i laickou veřejnost. Publikace soustředění informací o historii inženýrských staveb ve všech civilizačních etapách a jsou svázány s životní úrovní jednotlivých kultur.
další podrobnosti, koupit zde

Atlas nízkoenergetických domů

autor:David Damaška a kol.
vydavatel:ABF, a.s. (další publikace)
rok vydání:2002
formát:120x238 mm
rozsah:144 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:210 Kč
titulka
 
Publikace je věnována výstavbě nízkoenergetických a pasivních bytových domů, jejich definici, vývoji a konstrukčním řešením. Základní myšlenka nízkoenergetického domu je ve snížení celkové energetické potřeby na nejnižší možnou míru. Podstatnou součástí publikace je rozsáhlý barevný obrazový katalog již realizovaných domů s jejich technickým popisem, energetickým hodnocením a kontakty na realizátory. Pro architekty, projektanty i realizátory staveb je velice potřebnou a pohotovou příručkou, technickým atlasem k rychlému získání zasvěcené informace ověřené praxí v dané problematice.

Automatizované systémy budov

autor:Hermann Merz, Thomas Hansemann, Christof Hübner
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2009
formát:170x240 mm
rozsah:264 stran
zaměření:Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:399 Kč
titulka
 
Automatizace budov se vyvinula v samostatný a významný aplikační obor automatizační techniky, který poskytuje zákaznicky orientovaná řešení jak provozovatelům, tak uživatelům všech druhů budov. Automatizační prvky, jakými jsou senzory, akční členy a regulátory, řídící mikropočítače a vizualizace procesů zpravidla fungují v režimu distribuované inteligence. Tato zařízení musí být vybavena komunikačním systémem pro vzájemnou výměnu dat. Kniha je vhodná jako učebnice objasňující základy automatizace budov a s ní spojených systémů. Poskytuje přehled o významu automatizace v soukromých domech, obytných i účelových budovách a vysvětluje praktické fungování automatizačních struktur a jejich funkcí. Obzvláště velká pozornost je věnována systémům sběrnic a sítí. Vysvětluje čtenáři základy principů a metod aplikované informatiky v oblasti průmyslové komunikační techniky, využívané k přenosu dat.
další podrobnosti, koupit zde

Balkony

autor:Milan Držka, Slavomír Slivoň
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2009
formát:A5
rozsah:96 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:139 Kč
titulka
 
Balkony a lodžie jsou důležitým prvkem přispívající ke kvalitnímu užívání bytů, a také k příznivému vzhledu budovy. Vzhledem ke své poloze jsou tyto konstrukce výrazně namáhány střídáním teplot, vlhkostí a korozivními vlivy z venkovního prostředí. Kniha přináší odpovědi na otázky týkající se nejen technických požadavků kladených na samotnou realizaci balkonů, lodžií a teras, ale také analýzu a řešení již vzniklých poruch. Značná část publikace je věnována praktickým ukázkám obnovy těchto částí budov za použití nejmodernějších postupů a materiálů.
další podrobnosti, koupit zde

Bezbariérové stavby

autor:Helena Šnajdarová
vydavatel:
rok vydání:2007
formát:165x225 mm
rozsah:152 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:239 Kč
titulka
 
Jedním ze základních problémů bránících uplatnění zdravotně postižených občanů v začlenění do běžného života jsou architektonické bariéry. V posledních několika letech proto výrazně roste význam řešení staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Publikace autorky Heleny Šnajdarové je odrazem zájmu odborné veřejnosti o tuto problematiku. Zahrnuje stavby bytových domů, byty zvláštního určení, objekty pro sociální péči, stavby určené pro zaměstnání osob s těžkým zdravotním postižením. Dotýká se rovněž škol, předškolních zařízení a sportovišť. Kniha popisuje dispoziční i technická řešení úprav včetně přístupů, chodníků, vstupů, výtahů, hygienických zařízení a veřejných ploch, jako jsou parkoviště a odstavné plochy. Na podrobných kresbách a výkresech najdou čtenáři konstrukční řešení jednotlivých úprav staveb pro zdravotně postižené. Text knihy je doprovázen množstvím fotografií.

BIM projektování v Archicadu

autor:Dalibor Veselý
vydavatel:HOST vydavatelství Brno (další publikace)
rok vydání:2023
formát:A5
rozsah:192 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:339 Kč
titulka
 
Kniha popisuje základy BIM projektování, tedy jednotlivé nástroje, nastavení jejich nejdůležitějších parametrů a následně ukazuje filozofii použití Archicadu při tvorbě virtuální budovy a tvorbě projektové dokumentace. Je určena nejen začátečníkům pracujícím v Archicadu. Může posloužit i mírně pokročilým,...
další podrobnosti, koupit zde

BIM pro veřejné zadavatele

autor:Zdeněk Dufek, Pavel Koukal, Petr Fiala, Rudolf Vyhnálek, Josef Remeš, Marek Jedlička, Rostislav Drochytka, Jiří Bydžovský
vydavatel:Nakladatelství Leges, s.r.o.
rok vydání:2018
formát:A5
rozsah:128 stran stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:340 Kč
titulka
 
Publikace stručnou formou seznamuje zadavatele veřejných zakázek s problematikou BIM. Obsahem jsou právní i technické aspekty výběru dodavatele projekčních prací. Součástí publikace jsou i příklady a vzorové dokumenty BEP, EIR, zadávací dokumentace a smlouva o dílo.
další podrobnosti, koupit zde

BIM Příručka

autor:Martin Černý a kolektiv
vydavatel:Odborná rada pro BIM o.s.
rok vydání:2013
formát:PDF
rozsah:80 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:0 Kč
titulka
 
Pojem informačního modelování budov (BIM) je již dobře známý, ale jeho obsah je často zahalen množstvím nejasností a zkreslen marketingem prodejců jednotlivých nástrojů pro modelování staveb. To je dáno především tím, že kromě manuálů k SW není dostupná česky psaná literatura na toto téma. Na jaře roku 2012 vznikla pracovní skupina BIM & standardy a legislativa, jako součást Odborné rady pro BIM. Prvním výstupem práce této skupiny je BIM příručka, která se snaží o vysvětlení hlavních pojmů spojených s BIM v návaznosti na zahraniční zkušenosti a materiály. Příručka není detailním návodem na práci metodou BIM, ale poskytuje základní vysvětlení a rámec pro další publikace, které budou řešit konkrétní oblasti metodiky BIM.
další podrobnosti, koupit zde

Brno židovské

autor:Jaroslav Klenovský
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2016
formát:A5
rozsah:120 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:299 Kč
titulka
 
Kniha čtenářům předkládá vývoj staleté historie židovského osídlení města Brna a přehled nemovitých pamětihodností. Čtivý text graficky bohatě doplňují černobílé a barevné fotografie, mapy, plánky a kresby.
další podrobnosti, koupit zde

Denní osvětlení a oslunění budov

autor:Peter Rybár, František Šesták, Marie Juklová, Jozef Hraška, Jiří Vaverka
vydavatel:
rok vydání:2002
rozsah:276 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:360 Kč
titulka
 
Kniha pojednává o nedílné součásti oboru stavební fyzika - o denním osvětlení budov a rovněž o jejich oslunění. V posledních desetiletích (zvláště pak za dob minulého režimu) se velmi často budovaly prostory s malým podílem denního světla a naopak s velkým podílem osvětlení umělého. Ukázalo se však, že nedostatek denního světla nepůsobí dobře na lidský organismus a je tedy žádoucí, aby bylo denního světla v budovách více. Trend tedy nyní jednoznačně směřuje k výstavbě budov s dostatkem denního světla a jeho citlivému doplnění osvětlením umělým.

Diagnostika dřevěných konstrukcí

autor:Michal Kloiber, Miloš Drdácký
vydavatel:ČKAIT Praha
rok vydání:2015
formát:V8
rozsah:168 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:390 Kč
titulka
 
Publikace je určena pro všechny odborníky zabývající se dřevěnými konstrukcemi jak v historických budovách, tak i v nových konstrukcích, při zjišťování závad a biotického a abiotického napadení. Publikace se věnuje podmínkám a postupům diagnostiky, neinvazním i invazivním metodám a doporučením na údržbu a opravy dřevěných konstrukcí.
další podrobnosti, koupit zde

Dientzenhofer Kryštof a Kilián Ignác

autor:Petr Dvořáček
vydavatel:HOST vydavatelství Brno (další publikace)
rok vydání:2023
formát:A5
rozsah:136 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:552 Kč
titulka
 
Monografie se věnuje otci a synovi - Kryštofovi a Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovým. V první části budeme sledovat život a dílo Kryštofovo od chvíle, kdy odešel z rodné usedlosti v Horním Bavorsku za svými staršími bratry a sestrou, aby s nimi doputoval na cestě za vyučením a prací do Prahy,...
další podrobnosti, koupit zde

Domy chráněné zemí

autor:Luděk Frkal
vydavatel:
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:112 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:145 Kč
titulka
 
V posledních letech klademe na svoje bydlení stále vyšší nároky. Jaké však je ono ideální bydlení pro moderního člověka? Lze vůbec spojit tak protichůdné požadavky, jako je komfort a nízká spotřeba energie? Lze nabídnout individuální bydlení dnešním obyvatelům paneláků, aniž bychom krajinu zničili stejně prefabrikovanými rodinnými domky? Odpověď na tyto otázky je velkou výzvou dnešním architektům, projektantům i stavebním firmám. Přístupů může být určitě mnoho. Jedním z nich jsou domy chráněné zemí. Tyto domy představují jednu z nových variant výstavby objektů s nízkou spotřebou energie. Tato technologie se v poslední době dočkala realizací také u nás. Renomovaný autor v knize popisuje, jakými způsoby se takové domy staví, výhody jednotlivých technologií, ale také jejich možná rizika. Zvláštní kapitoly jsou věnovány izolacím, řešení osvětlení jednotlivých místností v domě, vytápění, chlazení a větrání interiéru. Text obohacují praktické zkušenosti a příklady výstavby domů krytých zemí v České republice i v zahraničí.

Dřevostavby

autor:Josef Kolb
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2007
formát:230x290 mm
rozsah:320 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:890 Kč
titulka
 
Každá dřevěná stavba je určena její strukturou. Přitom je důležitá znalost souvislostí od návrhu až po konstrukci. Kniha přistupuje k tématu novým způsobem, systematicky, obsažně a srozumitelně. K tomu také přispívá více než 900 vyobrazení konstrukčních prvků, jejich montáže a hotových staveb od jednoduchého rodinného domu až po vícepodlažní velké stavby. Zvláštní pozornost je věnována plášti budovy, který je důležitý z hlediska úspor energie a architektonického řešení a základním konstrukčním systémům pro stropy a stěny.
další podrobnosti, koupit zde

Dřevostavby z vrstvených masivních panelů

autor:Marek Pavlas
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2016
formát:A5
rozsah:96 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:199 Kč
titulka
 
Projektanti, architekti i studenti již netrpělivě čekají na novinku v oblasti dřevostaveb, kterou jsou stavby z masivních dřevěných panelů (CLT panelů). Masivní panely mají vynikající statické parametry, umožňující snadno realizovat odvážné architektonické návrhy, ale také vynikající požární odolnost. Velmi dobře také akumulace teplo, neboť masivní dřevo má podobnou akumulační schopnost jako beton. Konstrukce z masivních panelů jsou přirozeně difuzně otevřené (paropropustné), a přirozeně tak regulují vlhkost v interiéru. Konstrukce stěn jsou velmi štíhlé a zvětšují vnitřní prostor domu. V případě použití pohledových panelů se přímo podílejí na architektonickém ztvárnění interiéru.
další podrobnosti, koupit zde

Dům bez radonu

autor:Martin Jiránek
vydavatel:
rok vydání:2002
formát:A5
rozsah:128 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:145 Kč
titulka
 
Máte strach z radonu a jeho vlivu na váš organismus? Nevíte jak se proti němu účinně a bezpečně bránit? Chcete vědět jaké druhy izolací jsou proti radonu vhodné? Na tyto otázky vám odpoví tato publikace. Kniha se zabývá nejen účinky produktů radonu v obytném prostoru, ale je také zaměřena na jejich odstraňování. A to jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích objektů.

Ekodomy - inspirace pro každého

vydavatel:
rok vydání:2001
formát:CD-ROM
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:220 Kč
titulka
 
Multimediální CD-ROM - originální studovna do kapsy na téma E K O D O M Y. Studovna osobní, domácí i přenosná, kde lze díky množství informací i odkazů hledat poučení po celá léta. Obsahuje totiž fakta, názory i postřehy o téměř 100 ekodomech u nás i v zahraničí, dále 18 virtuálních miniexkurzí o celkové stopáži videoukázek zhruba 60 minut, na 400 fotografií, obrázků a grafů, a to vše na cca 250 grafických obrazovkách propojených nepočítaným množstvím hypertextových odkazů. Obsahem CD je reedice již rozebrané publikace Slabikář ekologického bydlení (Jana Plamínková, LEA, 1998), zmíněná kolekce videoprocházek, ucelený blok informací o projektu společnosti SEVEn "Nízkoenergetický a nízkonákladový dům", dále sektor Všehochuť s mnoha profily dalších ekodomů z pera různých autorů i s články a navazujícími informacemi k tématu.
další podrobnosti  koupit zde

Ekodomy II - energeticky chytré bydlení

vydavatel:
rok vydání:2005
formát:CD-ROM
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:320 Kč
titulka
 
Multimediální speciál na téma nízkoenergetické a pasivní domy obsahuje přes 200 grafických obrazovek a 650 obrázků, desítky kontaktů a na 100 minut pracovních videozáznamů z osmnácti staveb či obytných komplexů. Pro inspiraci je multimediální encyklopedie doplněna i několika příklady plusových domů - ani tyto objekty totiž dle některých expertů rozhodně nejsou hudbou vzdálené budoucnosti.
další podrobnosti, koupit zde

Elektroinstalace doma a na chatě (2., rozšířené vydání)

autor:Karel Štech
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2000
formát:A5
rozsah:160 stran
zaměření:Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:119 Kč
titulka
 
Druhé vydání úspěšného titulu je rozšířeno o podrobný popis předpisové instalace v koupelnách, saunách, venkovních prostorech a dokonce i osvětlení bazénů, o bleskosvodech a dalších doplňcích elektrických rozvodů domácností i chalup.
další podrobnosti, koupit zde

Elektroinstalace krok za krokem (2., zcela přepracované vydání)

autor:Josef Kunc
vydavatel:Grada Publishing, a.s. (další publikace)
rok vydání:2010
formát:A5
rozsah:120 stran
zaměření:Stavba a energie, Elektrotechnika
dopor. cena:149 Kč
titulka
 
Elektromontéři, studenti i pracovníci stavebních profesí zde naleznou informace o nejnovějších trendech v elektrických instalacích a kutilové příklady správných způsobů vytváření těchto instalací. Kniha zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti elektrických instalací jak klasických, tak systémových. Obsahuje návrh postupu při sestavování požadavků na novou nebo rekonstruovanou elektrickou instalaci. Z takto vytvořených požadavků vyplývá, jakým způsobem má být instalace vytvořena. Publikace je tedy návodem k optimální volbě přístrojů a zařízení pro elektrickou instalaci v závislosti na náročnosti požadavků stanovených uživatelem. Také komplexně řeší otázky elektrických instalací pro různé stupně komfortu i pro různé úrovně dosažitelných úspor provozních nákladů. Čtenář - koncový uživatel (drobný investor) tak má k dispozici vodítko, kterým se může řídit při výběru vhodných prvků pro elektrické instalace.
další podrobnosti, koupit zde

Energetický audit a certifikácia budov

autor:Dušan Petráš, Trond Dahlsveen a kolektiv
vydavatel:JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání:2008
formát:A4
rozsah:184 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:13 Eur
titulka
 
Knižná publikácia Energetický audit a certifikácia budov nadväzuje na úspešnú monografiu Energetický audit budov, ktorú naše vydavateľstvo v uplynulých 10 rokoch vydalo trikrát a vždy vypredalo. Publikácia aktuálne dopĺňa predchádzajúcu monografiu o najnovšie poznatky súvisiace s implementáciou Smernice 91/2002/ES o energetickej náročnosti budov. Publikácia prezentuje štyri nosné časti, ktorými sú Energetická bilancia prevádzky budov v svetle najnovších EN, Energetický audit budov ako základná metodika technicko-ekonomického posudzovania budov, Energetická certifikácia budov vzhľadom na jednotlivé energetické systémy aj budovu ako celok a Energetická kontrola zdrojov tepla a klimatizačných zariadení. Monografia predstavuje ucelený pohľad na hodnotenie energetickej náročnosti prevádzky budov, a to z pohľadu efektívnosti prevádzky energetických systémov, ako aj z hľadiska návrhu stavebných materiálov a konštrukcií. Súčasne umožňuje zabezpečiť technicko-ekonomické posúdenie racionalizačných energeticky úsporných opatrení pre stavebnú časť aj pre technológie. V neposlednom rade ponúka podklady na vyhotovenie energetického certifikátu budov.
další podrobnosti, koupit zde

Energeticky úsporné domy 2012

vydavatel:Centrum pasivního domu, z.s. (další publikace)
rok vydání:2011
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:149 Kč
titulka
 
Katalog Energeticky úsporných domů 2012 vydaný Centrem pasivního domu společností Isover ukazuje trendy soudobé výstavby založené na principech komfortního bydlení s důrazem na energetickou úspornost, akustickou pohodu a kvalitu vnitřního prostředí zejména z pohledu dostatku denního světla, trvalého přísunu čerstvého vzduchu a příjemných vnitřních povrchových teplot.
další podrobnosti, koupit zde

Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov

autor:Zuzana Sternová a kolektiv
vydavatel:JAGA GROUP, s.r.o. (další publikace)
rok vydání:2010
formát:A4
rozsah:352 stran
zaměření:Vytápění, Stavba a energie
dopor. cena:33 Eur
titulka
 
Lepšia energetická hospodárnosť budovy znamená nižšie náklady na jej prevádzku. Publikácia venuje pozornosť procesu implementácie prijatej európskej smernice klasifikácie budov do legislatívy štátu. Proces preberania európskych noriem je náročný a zahŕňa navrhovanie a hodnotenie budov podľa tohto nového súboru noriem. Základom hodnotenia energetickej hospodárnosti je určenie jednotnej metodiky výpočtu, pričom na jej používanie treba určiť aj nové kritériové hodnoty. Nevyhnutná je príprava opatrení, pomocou ktorých možno dosiahnuť najvyššiu energetickú triedu príslušného hodnotenia podľa miesta spotreby. Osobitnou oblasťou, ktorú publikácia rieši, je otázka nezávislých odborníkov, teda kvalifikovaných osôb, ktorí sa touto problematikou zaoberajú.
další podrobnosti, koupit zde

Energeticky soběstačný dům - realita, či fikce? 2. aktualizované vydání

autor:Karel Srdečný
vydavatel:
rok vydání:2007
formát:A5
rozsah:112 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:145 Kč
titulka
 
Chcete mít dům, který nebude závislý na vnějších dodávkách energií? V této knížce najdete základní principy energetické soběstačnosti rodinného domu. Zabývá se rozborem energetické bilance jako základního nástroje pro návrh energetiky domu, ať už jde o novostavbu či rekonstrukci. Je zde podrobně rozebráno, co všechno lze udělat pro to, aby byl dům na klasických zdrojích energie co nejméně závislý. Zkušený autor popisuje praktické příklady použití různých obnovitelných zdrojů energie. Pro ilustraci uvádí domy s různou energetickou koncepcí. V knize dále najdete: jak postupovat při návrhu soběstačného domu, jak snížit spotřebu tepla, jak zlepšit konstrukce domu s ohledem na ztráty tepla prostupem, větrání se zpětným získáváním tepla, alternativní zdroje elektřiny (slunce, bioplyn, dřevo, voda, atd.)

Facility management v technické správě a údržbě budov

autor:František Kuda, Eva Beránková a kol.
vydavatel:Professional Publishing
rok vydání:2013
formát:B5
rozsah:266 stran
zaměření:Stavba a energie
dopor. cena:368 Kč
titulka
 
Facility management (FM) je souborem navzájem integrovaných prvků, pokrývajících všechny činnosti, spojené s komplexní správou nemovitostí. Kniha, doprovázená množstvím barevných grafů a tabulek, přináší nejnovější informace o Facility managementu z pohledu technickoekonomické správy majetku a udržitelnosti užitku budov a bytového fondu. Je zaměřena na dva tematické okruhy – technickou správu budov a údržbu a obnovu budov. Z obsahu: FM – management příležitostí; Udržitelný rozvoj a udržitelná výstavba; Životnost a opotřebení stavebních objektů; Údržba budov; Technická zařízení budov; Provoz objektů; Dokumentace související s provozováním objektu; Pasportizace staveb; Odpadové hospodářství; Energetické aspekty správy budov; Softwarová podpora FM v technické správě a údržbě budov. Součástí knihy je i přehled dokumentace, nutné pro výkon správy objektu.
další podrobnosti, koupit zde
další publikace >>>
 
 
Reklama